MAY ALAGAD BA ANG “AMA” SA BAGONG TIPAN?

SAGOT: WALA!!!!!!, ALAGAD LAHAT NI YESHUA/JESUS. JOHN 10:30 AKO AT ANG DIYOS(AMA) AY IISA.

AMEN!

2 responses to this post.

 1. Posted by Codex on August 16, 2011 at 12:50 am

  Mali ang sagot ni kaibigang Arman sa kaniyang mismong sariling tanong. Ang kaniyang katanungan at sagot ay ganito:

  Tanong: May alagad ba ang “Ama” sa Bagong Tipan?

  Sagot: WALA!!!!!!, ALAGAD LAHAT NI YESHUA/JESUS. JOHN 10:30 AKO AT ANG DIYOS(AMA) AY IISA. AMEN!

  Ano ba ang sinasabi ng Banal na Kasulatan na sinalungat ni Arman G. De Castro? Totoo bang WALANG ALAGAD (SERVANT) ang Panginoong Diyos sa Bagong Tipan? Ganito ang nasaad sa aklat ng mga Gawa ng mga Apostol:

  “Ang Dios ni Abraham, at ni Isaac, at ni Jacob, ang Dios ng ating mga magulang, ay niluwalhati ang kaniyang Lingkod na si Jesus;…” (Gawa 3:13)

  Malinaw na ang Diyos ni Abrham, Isaac at Jacob ay may lingkod na ang pangalan ay Jesus, at ito ay ang Panginoong Jesus na ginawang Panginoon at Cristo ng Diyos (Gawa 2:36).

  Malinaw din na iba ang Diyos na gumawang Panginoon at Cristo sa Panginoong Jesus. Iba ang nagbigay sa binigyan.

  Ano ngayon ang ibig-sabihin ng Panginoong Jesus sa Kaniyang sinabing “Ako at ang Ama ay iisa”? Ito ba ay pagpapahayag na ang Ama ay siya rin ang Anak?

  Tunghayan natin ang mga pahayag ng ibang relihiyon (na naniniwalang Diyos ang Panginoong Jesus) tungkol sa Juan 10:30 . Take note na rin ang sinasabi ng Pentecostal Church:

  Juan 10:30
  “Ako at ang Ama ay iisa.”

  Ang sinabing ito ni Cristo ang isa sa mga talata ng Biblia na karaniwang ginagamit na katunayan na si Cristo ay Diyos. Subalit alam ba ninyo na maraming nasa hanay ng mga naniniwalang si Cristo ay Diyos ay tumututol na ang talatang ito ay katunayan ng diumano’y pagiging Diyos ni Cristo? Tunghayan natin ang pahayag ng isang paring Jesuita na si Stanley B. Marrow:

  “Gayunman, ang malamang na hindi natin mapansin sa mga pananalitang ito ni Jesus ay, hindi niya sinabi na ‘Ako at ang Diyos ay iisa’. Ang buong dahilan kung bakit niya sinabi iyon ay hindi upang angkinin sa sarili ang pagka-Diyos, kundi upang linawin na ang kaniyang mis-yon bilang Siyang Anak ay upang isagawa ang kalooban ng Ama na nagsugo sa kaniya (tingnan ang 4:34; 5:30). Sa pamamagitan ng ganitong pagsunod sa kalooban ng Ama ay pinatutunayan niya ang kaniyang pagiging tunay na Anak. Sa pamamagitan ng kaniyang buong-buong pagsunod ay inihayag niya na ang Diyos ang kaniyang Ama. Dahil sa lubos na pagsang-ayon ng kaniyang kalooban, dahil sa kaniyang pagsunod sa kalooban ng Ama kaya niya nasabi na ‘Ako at ang Ama ay iisa’.” (The Gospel of John-A Reading, p. 177)’

  Ayon sa paring Jesuitang ito, hindi pinatutunayan ni Cristo na Siya ay Diyos nang Kaniyang sabihin, “Ako at ang Ama ay iisa.” Ang pinatutunayan ni Cristo sa talatang ito ay kaisa Siya sa kalooban ng Diyos at ito’y pina-tunayan Niya sa pamamagitan ng Kaniyang pagsunod.

  Ang isa pang naniniwala na Diyos si Cristo ay ang Protestanteng komentarista ng Biblia na si A.M. Hunter. Subalit sa kabila ne kaniyang paniniwalang ito, ayon sa kaniya, ang sinabi ni Cristo na “Ako at ang Ama ay iisa” ay hindi katunayan na si Cristo ay Diyos. Sang-ayon din siya na si Cristo ay kaisa ng Diyos sa kalooban at hindi sa kalagayan:

  “… Ang aking Ama at ako ay iisa. Ang kaisahan ay sa layunin sa halip na sa kasiyangaan: ‘Iniisip ng Anak ang mga nasa isipan ng Ama, at hinahangad ang layon ng Ama, at gumagawa sa kapangyarihan ng Ama’ …” (The Cambridge Bible Commentary: The Gospel According to John, Commentary, p. 107)2

  Bakit kahit ang mga nagtataguyod ng aral na Diyos si Cristo ay tinatanggihan na ang nasa Juan 10:30 ay katunayan na si Cristo ay Diyos? Ang iskolar ng Biblia na si Albert Barnes ay nagbigay ng komento sa talatang nabanggit:

  “30. Ako at ang aking Ama ay iisa. Ang salitang isinalin na ‘iisa’ [one] ay wala sa masculine [panlalaki] kundi nasa neuter gender [walang kasarian]. Ito’y naghahayag ng pagiging isa (union), subalit hindi tiyak ang uri ng union na iyon. Ito’y maaaring maghayag ng anumang union, at ang partikular na uri na tinutukoy ay mahihinuha mula sa pagkakaugnay. Sa naunang talata ay sinabi niya na siya at ang kaniyang Ama ay nagkakaisa sa iisang layon—alala-ong baga’y sa pagtubos at pangangalaga sa kaniyang bayan. Ito ang diwa ng kaniyang pangungusap.” (Barnes’ Notes—Notes on the New Testament, p. 293)3

  Si Albert Barnes ay isang iskolar sa Biblia at ministro ng Presbyterian Church. Ang iglesiang kaniyang kinabibi-langan ay naniniwala na si Cristo ay Diyos. Ngunit itinu-turo niya na ang nasa Juan 10:30 ay hindi katunayan na si Cristo ay Diyos. Ayon sa kaniyang pag-aaral, sa wikang Griyego, ang salitang “iisa” na nasa Juan 10:30 ay hindi masculine kundi neuter na tumutukoy sa pagkakaisa, hindi sa kalagayan kundi sa layunin.

  Narito pa ang karagdagang patotoo ukol sa isyung ito ng mga nasa hanay ng mga naniniwala na si Cristo ay Diyos:

  “Ang salita para sa ‘isa’ ay ang neuter na hen, at hindi ang masculine na heis: Si Jesus at ang kaniyang Ama ay hindi iisang persona, gaya ng ibig ipakahulugan ng masculine … si Jesus at ang kaniyang Ama ay lubos naiisa sa pagkilos, sa kanilang ginagawa …”(The Pillar New Testament Commentary: The Gospel According to John, p. 394)4

  “Ang ‘iisa’ ay neuter, ‘iisang bagay’, at hindi ‘isang persona’. Hindi ipinahahayag dito ang pagkakatulad kundi ang mahalagang pagkakaisa.” (The New International Commentary on the New Testament, p. 522)5

  “Totoong ipinahayag ni Jesus, ‘Ako at ang aking Ama ay iisa’, (Juan 10:30). Subalit hindi ito nangangahulugang si Jesus at ang Kaniyang Ama ay iisang Persona … dahil ang Griyegong neuter na hen (‘iisa’) ang ginamit ng apostol na si Juan sa halip na ang masculine na heis; kaya ang mahalagang pagkakaisa ang tinutukoy, hindi ang lubos na pagkakatulad.” (Systematic Theology: A Pentecostal Perspective p. 174)6

  Maliwanag sa patotoo mismo ng mga naniniwala na si Cristo ay Diyos na ang sinabi ni Cristo na “Ako at ang Ama ay iisa” sa Juan 10:30 ay hindi mapagbabatayan na si Cristo ay Diyos.

  Reply

 2. Posted by Codex on August 16, 2011 at 4:12 am

  Tungkol sa Juan 10:30— “AKO AT ANG AMA AY IISA”

  Batay na rin sa paliwanag sa itaas na ipinaskil ko, hindi katunayan ang Juan 10:30 ang pagiging isa ng Ama at ng Anak o hindi si Yahweh si Jesus dahil sila ay magkaiba o dalawa sa bilang. Ganito ang matutunghayan sa Banal na Kasulatan:

  “Ipinagbibilin ko sa iyo sa paningin ng Dios, at ni Cristo Jesus, na siyang huhukom sa mga buhay at sa mga patay, sa pamamagitan ng kaniyang pagpapakita at sa kaniyang kaharian:” (II Timoteo 4:1)

  Malinaw sa itaas na sitas na dalawa sa bilang ang Diyos (Ama) at ang Anak. Yan ang pagkaunawa ng mga alagad ng Panginoong Jesus. Paano ngayo kung ang Panginoong Jesus mismo ang magsasabing Siya at ang Kaniyang Ama ay hindi iisa sa bilang? Maniniwala ka pa kaya kaibigang Arman? Sinabi ng Panginoong Jesus:

  “Oo, at sa inyong kautusan ay nasusulat, na ang patotoo ng dalawang tao ay totoo. Ako ang nagpapatotoo sa akin din, at ang Amang nagsugo sa akin ay nagpapatotoo sa akin.” (Juan 8:17-18).

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: