TUNAY NA DIYOS!!!

TUNAY NA DIYOS!

1 JOHN 5:20 At nalalaman nating naparito ang ANAK NG DIYOS at bingyan niya tayo ng ‘pang-unawa’ upang makilala natin ang TUNAY NA DIYOS, AT TAYO’Y NASA TUNAY NA DIYOS, SA KANYANG ANAK NA SI JESU-CRISTO. ITO ANG TUNAY NA DIYOS AT BUHAY NA WALANG HANGGAN!.

JUDAS 1:25 sa iisang Diyos na ating Tagapagligtas, sa pamamagitan ni Jesu-Cristo na Panginoon natin, sa kanya ang kapurihan, karangalan, kaluwalhatian at kapangyarihan, mula pa noong una, ngayon at magpakailanman! Amen.

1 JOHN 4:2-3 THE ANTI-CHRIST (NOTE: “NAGING” TAO HINDI TAO LANG!)

JOHN 10:30 AKO AT ANG DIYOS(AMA) AY IISA. (PERIOD)
HUWAG DINADAGDAGAN ANG TALATA MAY PERIOD (.) SA DULO YON.

SAAN SILA NAGKA-ISA SA PAGIGING DIYOS CLICK HERE!


DIYOS AT TAGAPAGLIGTAS (IISA LANG ANG TINUTUKOY)

PAUNAWA: IBA ANG NAMAMAGITAN SA PAMAMAGITAN, NAMAMAGITAN (MEDIATOR), PAMAMAGITAN (SIYA NA YON)

5 responses to this post.

 1. Posted by Codex on August 15, 2011 at 11:18 pm

  1 John 5:20
  “And we know that the Son of God is come, and hath given us an understanding, that we may know him that is true, and we are in him that is true, even in his Son Jesus Christ. This is the true God, and eternal life.”

  It is argued that Jesus Christ is the true God because the statement “This is the true God” follows after the mention of Jesus Christ.

  It has been said that you can prove just about any doctrine under the sun from the Bible by just taking a verse out of its context. Such is case when Trinitarians use 1 John 5:20 to support the doctrine of the Trinity. However, if we expand the context, the careful reader will see that it is not Jesus Christ who is being referred to as “the true God.”

  Starting in verse 1 John 5:2, we read…

  For this is the love of God….

  Then in verse 4…

  For whatsoever is born of God overcometh the world…

  Verse 9…

  If we receive the witness of men, the witness of God is greater…

  Verse 10…

  …he that believeth not God hath made Him a liar…

  Verse 11…

  …God hath given to us eternal life,

  Verse 15…

  …we know that we have the petitions that we desired of him (referring to God).

  Verse 18…

  We know that whosoever is born of God sinneth not…

  Verse 19…

  And we know that we are of God,…

  Although admittedly the Son of God is mentioned a few times in 1 John 5, it is God that is mentioned more often. God and His attributes, and our relationship to God, is the interweaving thread throughout 1 John 5. All these truths concerning God when put together causes John to summarize, “This is the true God, and eternal life.”

  The reader should also step back and notice that Jesus is referred to as “the Son of God” in verses 10, 12 and 13. To say the least, it would be a total surprise for John, out of the blue, to declare that Jesus is God in verse 20 in light of the fact that Jesus is repeatedly referred to as the SON of God, and never as God in John’s epistle.
  1 John 5:20 reminds us of Jesus’ prayer according to John 17:3: ‘This is eternal life: to know you the only true God and Jesus Christ whom you have sent…’

  Reply

 2. Posted by Codex on August 15, 2011 at 11:51 pm

  JUDAS 1:25 sa iisang Diyos na ating Tagapagligtas, sa pamamagitan ni Jesu-Cristo na Panginoon natin, sa kanya ang kapurihan, karangalan, kaluwalhatian at kapangyarihan, mula pa noong una, ngayon at magpakailanman! Amen.

  Pansinin na ang Diyos ay iisa ayon sa talata. Ang pagliligtas na gagawin ng issang Diyos ay sa pamamagitan ng sugo ng Diyos, ang Panginoong Jesus:

  “At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Dios na tunay, at siyang iyong sinugo, sa makatuwid baga’y si Jesucristo.” (Juan 17:3)

  Maling isipin na ang Diyos ay ang Panginoong Jesus dahil malinaw sa katuruan ng Biblia iba ang nagsugo sa isinugo. Isinugo ang Anak ng Ama sa Kaniyang gagawing pagliligtas.

  Reply

 3. Posted by Codex on August 16, 2011 at 12:05 am

  1 John 4:3
  “And every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God: and this is that spirit of antichrist, whereof ye have heard that it should come; and even now already is it in the world.”

  2 John 1:7
  For many deceivers are entered into the world, who confess not that Jesus Christ is come in the flesh. This is a deceiver and an antichrist.

  It is argued that these passages support the belief that God has come to this earth in the flesh, and that a Christian must confess that Jesus as God.

  Only a sloppy and careless reading of 1 John 4:3 would cause a person to believe that this verse supports the doctrine of the Trinity. Note that 1 John 4:3 does NOT say, “every spirit that confesseth not that God is come in the flesh is not of God…” No! Rather, it says that “every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God.”

  What we must remember is that John had a particular group of individuals in mind – the Gnostics. We therefore should not try to interpret this verse in a vacuum. We have to think about who in his day John was talking about. For many Gnostics, Christ could never be human (flesh) because in the dualist view of the Gnostics the material world was evil and such a divine being could have no true fellowship with a material human body. The Gnostics believed that the Christ appeared as a spirit – with an immaterial body. the Gnostics looked at Christ as an intermediary divine being, and that the ultimate divine being, which they referred to as the fullness, was unknowable. This passage, therefore, was not written to support the Trinity (an unknown concept to John and the early Christians), but rather was written to prevent any Christian from becoming a member in any group permitting Gnostics or endorsing Gnostic understandings.

  Reply

 4. […] MISMO NG LUMANG TIPANG “NAGING” TAO…AT BUMALIK SA DATING ANYO NIYA SA LANGIT.https://armandecastro.wordpress.com/2011/04/15/tunay-na-diyos/ TUNAY […]

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: