WALANG EKSAKTONG LUGAR KUNG SAAN NAG-AYUNO SI JESUS.

ETO AIDEN PAANO MO MAGAGAYA ITO?

WALANG EKSAKTONG LUGAR KUNG SAAN NAG-AYUNO SI JESUS.

LUCAS 4:1-2

1 Mula sa Jordan, bumalik si Jesus na puspos ng Espiritu Santo. [[[[[Dinala siya ng Espiritu sa ilang]]]]]]] 2 sa loob ng apatnapung araw, at doon siya’y tinukso ng diyablo. Hindi siya kumain ng anuman sa buong panahong iyon, kaya’t siya’y nagutom.

MARCOS 1:12-13

12 Pagkatapos, sa kapangyarihan ng Espiritu, si Jesus ay[[[[[[[[ pumunta sa ilang]]]]]. 13 Nanatili siya roon nang apatnapung araw, at doo’y tinukso siya ni Satanas. [[[[[[[[Doon ay may mababangis na hayop]]]]]]] [[[ ngunit si Jesus ay pinaglingkuran ng mga anghel. ]]]

MATEO 4:1-3

1 Pagkatapos, si Jesus ay [[[[[dinala ng Espiritu sa ilang]]]]]] upang tuksuhin ng diyablo. 2 Siya’y nag-ayuno sa loob ng apatnapung araw at apatnapung gabi kaya’t siya’y nagutom. 3 Dumating ang diyablo at sinabi sa kanya, “Kung ikaw ang Anak ng Diyos, gawin mo ngang tinapay ang mga batong ito.”

11 Pagkatapos, iniwan na siya ng diyablo.[[[[[[ Dumating naman ang mga anghel at siya’y pinaglingkuran nila]]].

PINATATALON NI SATANAS AT MAY MGA IPINATATANAW SI SATANAS DIBA? MALIWANAG WALA SA LANGIT.

PARA SA AKIN NASA MOUNT SINAI YAN KASI.

TAO SIYA NG MGA PANAHON NA YAN ANG PATUNAY NA SIYA ANG INIHULA NI MOISES. DAHIL SI MOISES AY NAG-FASTING DIN NG 40 DAYS KASAMA ANG DIYOS.

SINO ANG INIHULA NI MOISES SA DEUTORONOMY 18:15-22?

SINO ANG INIHULA NI MOISES SA DEUTORONOMY 18:15-22?

AMEN!!

One response to this post.

  1. Posted by Saameer Mohammad on June 29, 2013 at 4:54 pm

    sa pagkakaalam ninyo anu ang talagang relihiyon ni hesus

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: