ANG HULA NI ABRAHAM NA NATUPAD (MAGPAPALAYOK AT ILAWAN).

ANG HULA SA LUMANG TIPAN

GENESIS 15:17 Pagkalubog ng araw at laganap na ang dilim, biglang (((((may lumitaw na palayok na umuusok, at maningas na sulo na dumaan sa pagitan ng mga pinatay na hayop. ))))

(MAGPAPALAYOK(LUMANG TIPAN) AT ILAWAN(BAGONG TIPAN))

ANG KATUPARAN NG HULA SA BAGONG TIPAN.

JOHN 8:56 Natuwa ang inyong amang si Abraham nang malaman niyang makikita niya ang araw ng aking pagdating. Nakita nga niya ito at siya’y nagalak.

57 Dahil dito’y sinabi sa kanya ng mga Judio, Wala ka pang limampung taong gulang, paano mo masasabing nakita mo na si Abraham?

58 Sumagot si Jesus, Pakatandaan ninyo: bago pa ipinanganak si Abraham, Ako ay Ako Na

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: