Advertisements

BAWAL BANG GUMAWA NG REBULTO AT MGA IMAHEN? SAGOT: HINDI ANG BAWAL YUONG SASAMBAHIN?

EXODUS 20:4-5 “Huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin.

5 Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi.

YUON BANG KERUBIN EH HINDI NASA LANGIT?

ANG MGA KERUBIN AT AHAS NA TANSO (NEHUSTAN)

Yuong kaban ng tipan may design na 2 kerubin at yuong ahas na tanso pinagawa ng Diyos kay MOISES NEHUSTAN. Pwedeng gumawa huwag lang sasambahin. HEAVEN IMAGE ANG KERUBIN DIBA?

EXODUS 37:8-9 (ANG KERUBIN NA DESIGN IMAGE SA LANGIT)

8 tig-isa sa magkabilang dulo. Ikinabit niya itong mabuti sa Luklukan ng Awa, kaya ito at ang mga(((( kerubin)))) ay naging isang piraso. 9 Magkaharap ang mga kerubin at nakatungo sa Luklukan ng Awa. Nakabuka ang kanilang mga pakpak at nakalukob dito.

NEHUSTAN (AHAS NA TANSO)

NUMBERS 21:8 at ganito ang sagot sa kanya ni Yahweh: “Gumawa ka ng (((isang ahas na tanso)). Ilagay mo iyon sa dulo ng isang mahabang kahoy. Sinumang natuklaw ng ahas at tumingin doon ay hindi mamamatay.”

2 KING 18:4 Ipinagiba niya ang mga dambana sa mga sagradong burol at ipinasira ang mga sinasambang haligi, pati ang rebulto ni Ashera. Dinurog din niya ang tansong ahas na ginawa ni Moises na kung tawagin ay Nehustan sapagkat hanggang sa panahong iyon ay pinagsusunugan pa nila ito ng insenso

MAHIRAP SA MUNDO ANG WALANG DESIGN..SABI DIYAN PWEDENG GUMAWA HUWAG LANG SASAMBAHIN.

PAANO ANG MGA REBULTO NG MGA BAYANI? ANDRESS BONIFACIO AT JOSE RIZAL ETC…ETC..?

HINDI MASAMA ITO HUWAG LANG NINYONG SINASAMBA.

CLICK HERE: BAKIT NAGKAROON NG BAGONG TIPAN?

AMEN!

Advertisements

3 responses to this post.

  1. ALM MO BRO,ANG PAGBATI NG ASSALAAMU ALAIKUM(ANG KAPAYAPAAN AY SUMAIYO), AY GINAMITDIN NI jESUS BILANG PAGBATI SA TAO. HIND TULAD NYO AY MAGANDANG UMAGA UMAGA,HAPON O GABI. NA HINDI NAMAN ITINORO NI jESUS.

    Reply

  2. Posted by I BELIEVE on August 19, 2011 at 3:10 am

    @ALHAIZERTAUSUG: “Peace Be With You”.. ang lagi kong naririnig sa misa at “Humayo kayo ng mapayapa.” Asan ang good morning dyan?

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: