Advertisements

ANO ANG IBIG SABIHIN NG MAHER-SHALAL-HASH-BAZ?

HINDI SI YAHWEH ANG SUMIPING DOON SA ASAWA NI ISAIAH KATULAD NG PAG-AAKALA NG MGA BULAANG MANGANGARAL. 

ANG SALITANG “Maher-shalal-hash-baz (Hebrew: מַהֵר שָׁלָל חָשׁ בַּז) – “Hurry to spoil!” or “He has made haste to the plunder!”. 

KALAYO NG KAHULUGAN SA EMMANUEL ITO 2 HEBREW WORDS MEANING IMMANU=”WITH US” EL=”GOD” KATULAD NG SINASABI NG IBANG TAO.

ANG MAHER-SHALAL-HASH-BAZ = “DAMBUNGIN AGAD, MABILIS NA SAMSAMIN IN HEBREW.”
(a) see footnote/references in your MAGANDANG BALITA BIBLIA.
ITO AY INIUTOS NI YAHWEH KAY ISAIAH AT HINININGAN SIYA NG DALAWANG SAKSI ang paring si Urias (2 KING 16:10) at si Zacarias na anak ni Jeberequias.”

2 Hari 16: 1-20
Ang Paghahari ni Ahaz sa Juda
(2 Cronica 28:1-27)

1 Nang ikalabimpitong taon ng paghahari ni Peka na anak ni Remalias sa Israel, si Ahaz na anak ni Jotam ay naging hari ng Juda. 2 Dalawampung taong gulang siya nang maghari sa Jerusalem. Naghari siya sa loob ng labing-anim na taon. Hindi siya naging kalugud-lugod sa Diyos niyang si Yahweh sapagkat hindi niya sinundan ang mabuting halimbawa ng kanyang ninunong si David, 3 sa halip ang sinundan niya ay ang masamang halimbawa ng mga naging hari ng Israel. Ipinasunog pa niya bilang handog ang anak niyang lalaki. Ito’y isang kasuklam-suklam na gawain ng mga bansang pinalayas ni Yahweh sa mga Israelita. 4 Nagdala siya ng mga handog at nagsunog ng insenso sa mga dambana ng mga diyus-diyosan, sa mga burol, at sa bawat lilim ng mga punongkahoy.

5 Ang Juda ay sinalakay ni Haring Rezin ng Siria at ni Haring Peka ng Israel. Kinubkob nila ang Jerusalem ngunit hindi nila ito magapi. 6 Nang panahong iyon, ang Elat ay nabawi ng hari ng Edom; a naitaboy nila ang mga taga-Juda. Mula noon, ang mga taga-Edom na ang tumira roon. 7 Samantala, si Ahaz ay nagpadala ng sugo kay Haring Tiglat-pileser ng Asiria at kanyang ipinasabi, “Ako ay tapat mong lingkod. Iligtas mo ako sa mga hari ng Siria at Israel na sumasalakay sa akin.” 8 Tinipon ni Ahaz ang lahat ng makita niyang pilak at ginto sa Templo ni Yahweh at sa kabang-yaman ng palasyo at ipinadala sa hari ng Asiria. 9 Dininig naman ng hari ng Asiria ang panawagan ni Ahaz. Sinalakay nito ang Damasco, dinalang-bihag sa Kir ang mga tagaroon, at pinatay si Haring Rezin.

10 Nang magpunta sa Damasco si Ahaz para makipagkita kay Tiglat-pileser na hari ng Asiria, nakita niya ang altar doon. Ipinaguhit niya ang plano nito at ipinadala sa paring si Urias( ISA SA MGA SAKSI ISAIAH 8:2).

[ANAK NI JOTAM SI AHAZ]
2 KING 15:38
Namatay si Jotam at inilibing sa lunsod ni David, sa libingan ng kanyang mga ninunong hari. Humalili sa kanya ang anak niyang si Ahaz.

ISAIAH 7:14

Ang Palatandaan ng Emmanuel


ISAIAH 8: 1-22Babala at Pag-asa

1 Sinabi sa akin (ISAIAH) ni Yahweh, “Kumuha ka ng isang malapad na tapyas ng bato at isulat mo sa malalaking letra ang mga sumusunod: ‘Kay Maher-salal-has-baz.’ a 2 Ikuha mo ako ng dalawang saksing mapagkakatiwalaan: ang paring si Urias at si Zacarias na anak ni Jeberequias.”

3 Sinipingan ko (AHAZ) ang aking asawa. Siya’y naglihi at nanganak ng isang lalaki. At sinabi sa akin ni Yahweh: “Ang ipangalan mo sa kanya’y Maher-salal-has-baz. 4 Sapagkat bago pa siya matutong tumawag ng ‘Tatay’ o ‘Nanay,’ ang kayamanan ng Damasco at ang mga nasamsam ng Samaria ay dadalhin ng hari ng Asiria.”

HINDI SI YAHWEH ANG SUMIPING DOON SA BABAE KATULAD NG INI-ISIP NG IBA ANG KAUSAP NI YAHWEH DIYAN AY SI ISAIAH.

MALIWANAG HINDI ITO EMMANUEL O IMMANUEAL NA KAPILING NATIN ANG DIYOS.

IMMANUEL = HEBREW WORD EMMANUEL = GREEK WORD
Immanuel is derived from the Hebrew word “Immanuel” (Isaiah 7:14). “Emmanuel” is derived from the Greek word in the New Testament (Matthew 1:23). Both spellings mean “God with us”.

“GOD IS WITH US” EMMANU=”WITH US” EL = GOD.

ANG BUOD NG KASAYSAYAN SA ITAAS:

MALIWANAG HINDI ITO EMMANUEL O IMMANUEL NA KAPILING NATIN ANG DIYOS.

IMMANUEL = HEBREW WORD EMMANUEL = GREEK WORD
Immanuel is derived from the Hebrew word “Immanuel” (Isaiah 7:14). “Emmanuel” is derived from the Greek word in the New Testament (Matthew 1:23). Both spellings mean “God with us”.

“GOD IS WITH US” EMMANU=”WITH US” EL = GOD.

AMEN!

Advertisements

One response to this post.

  1. […] CLICK: WHAT IS MAHERSHALALHAZBAZ IN ISAIAH 8? ANG KATOTOHANAN Share this:FacebookTwitterEmailPrintLike this:LikeBe the first to like this post. […]

    Reply

Leave a Reply to ANG PAGSILANG NG MAKAPANGYARIHANG DIYOS AT WALANG HANGGANG AMA « THE TRUTH (2 Cor. 3:3) Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: