MGA PANINIRA KAY SAULO/PABLO? WALANG KATOTOHANAN!

2 CORINTIAN 11:22 Sila baga’y mga Hebreo? ako man. Sila baga’y mga Israelita? ako man. Sila baga’y binhi ni Abraham? ako man.

QUOTE FROM: @Yusuf Cerdena Distajo

Si Pablo ang nagmaniobra o nagpanimula ng Bagong Tipan.

1 Corinto 11:23-26

“At gayon din naman hinawakan ang saro pagkatapos na makahapon, na sinasabi, ang sarong ito’y siyang Bagong Tipan sa aking dugo; gawin ninyo ito sa tuwing kayo’y magsisiinom, sa pag-alaala sa akin.”

Hebreo 8:13

“Doon sa sinabi niya, Isang Bagong Tipan ay niluma niya ang una. Datapwa’t ang nagiging luma at tumatanda ay malapit ng lumipas.”

(Kaya ayun binalewala lahat ni Pablo ang Lumang Tipan, gumawa nga siya ng Bagong Tipan gamit ang mga aklat na sinulat niya at mga sarili niyang ginawang mga batas o ebanghelyo na itinuro niya sa mga Kristiyanong tulad niya, dahil siya nga ang ama ng sangkakristiyanuhan.)

Galacia 6:11

[[[[“Tingnan ninyo, kung gaano karaming mga kasulatan, ang aking isinulat sa aking sariling kamay.”]]]]]

2 Timoteo 4:13

[[[[“Ang balabal na aking iniwan sa Troas kay Carpo ay iyong dalhin pagparini mo, at ang mga aklat, lalong lalo na ang mga aklat ko na gawa sa pergamino(balat ng hayop)”]]]]]

[[[[Mga Kasinungalingan at mga pandaraya ni Pablo sa kanyang mga Aklat]]]]]

1 Timoteo 1:15

[[[[“Tapat ang pasabi, at nararapat tanggapin lahat, na si Kristo Jesus ay naparito sa sanglibutan upang iligtas ang mga makasalanan; na ako ang pinakapinunong makasalanan.]]]]]

(Ano raw siya pinuno ng mga makasalanan? Aba eh titulo ni satanas yan ah. Ang hari ng mga makasalanan at ama ng kasinungalingan.)

2 Corinto 12:16

[[[[“Datapuwa’t magkagayon man, ako’y hindi naging pasan sa inyo; kundi sa pagkatuso ko, kayo’y nasilo ko sa daya.”]]]]]

(Ano raw siya tuso na, mandaraya pa, Aba talaga palang Diyablo si Pablo dinaya niya ang mga tao para masilo niya sila sa ginawa niyang relihiyon)

Gawa 23:1

“At si Pablo, na tumititig na mabuti sa Sanedrin ay nagsabi. Mga kapatid na lalake, ako’y nabuhay sa harapan ng Dios sa buong kabutihan ng budhi hanggang sa mga araw na ito.”

(Kita mo na pinakamakasalanan daw siya, pagkatapos biglang bigla na naman eh isa siyang santo sa buong buhay niya.)(Mga kabayan gising na at umalpas na kayo sa pagkakamali nyo sa pagsunod kay pablo! Sa doktrina nya ng kristiyanismo)

Gawa 9:4, 7

“At siya’y nasubasob sa lupa…”

“At ang mga taong kasama niya sa paglalakad ay nangatilihan na hindi makapagsalita, na naririnig ang tinig, datapuwa’t walang nakikitang sinoman.”

Gawa 22:7,9

“At ako’y nasubasob sa lupa..”

“At sa katotohanan nakita ng mga kasamahan ko ang ilaw,, datapuwa’t hindi nila narinig ang tinig na nagsasalita sa akin.”

Gawa 26:14

“At kaming lahat ay napasubasob sa lupa at narinig ko ang isang tinig …”

(Ano ba yan pablo, nagkamali ka ng dikta kay Lukas, sabi mo narinig nila ang tinig at walang nakita at bigla bigla binago mo ang script mo, biglang nakita nila at hindi naman narinig, una ikaw lang ang nasubasob, pagkatapos kayong lahat na ay nasubasob; ano ba talaga bukong buko ka na ah? )

2 Corinto 12:16

“Datapuwa’t magkagayon man, ako’y hindi naging pasan sa inyo; kundi sa pagkatuso ko, kayo’y nalinlang ko at nasilo ko sa daya.”

Roma 3:7

“Datapwa’t kung ang katotohanan ng diyos sa pamamagitan ng aking kasinungalingan ay sumagana sa ikaluluwalhati niya, bakit pa naman ako’y hinahatulang tulad sa isang makasalanan.”

(Mantakin mo yun kasinungalingan pala ang ginamit niya para luwalhatiin ang diyos, sino kaya ang diyos niya? at pinayagan nya si pablo na magsinungaling para lang luwalhatiin siya kahit na bunga pa ito ng kasinungalingan, maliwanag ito ay ang ama ng kasinungalingan, na walang iba kung hindi si satanas para mailigaw ang mga tao.)

Roma 3:8

“At bakit hindi gaya ng pagkalibak sa atin at gaya ng pinatotohanan ng ilan na ating sinasabi. Magsigawa tayo ng masama upang dumating ang mabuti? Ang kaparusahan sa mga gayon ay matuwid.”

(Tama ba na utusan ang mga tao na gumawa ng masama para umani ng kabutihan; ang bunga ng kasamaan ay pawang kasamaan rin)

Roma 16:22

“Akong si Tercio, na sumusulat ng sulat na ito, ay bumabati sa inyo sa Panginoon.”

(Ang Roma ay sulat ni Pablo para sa mga taga Roma, pero ayan meron pang ibang nagsulat ng sulat ni Pablo sa Roma, si Tercio, aba marami palang dummy writer si Pablo.)

55 minutes ago · Like

******************************************************************

ARMAN’S REPLY::: —-NARITO ANG MGA KASAGUTAN SA KANILANG MGA KASINUNGALINGAN
************************************************************

Arman G. de Castro

SAAN MO BA NAPULOT ANG MGA ITO SINO BA YANG NAGLIGAW SA INYO?

1 Corinto 11:23-26

“At gayon din naman hinawakan ang saro pagkatapos na makahapon, na sinasabi, ang sarong ito’y siyang Bagong Tipan sa aking dugo; gawin ninyo ito sa tuwing kayo’y magsisiinom, sa pag-alaala sa akin.”

Hebreo 8:13

“Doon sa sinabi niya, Isang Bagong Tipan ay niluma niya ang una. Datapwa’t ang nagiging luma at tumatanda ay malapit ng lumipas.”

(Kaya ayun binalewala lahat ni Pablo ang Lumang Tipan, gumawa nga siya ng Bagong Tipan gamit ang mga aklat na sinulat niya at mga sarili niyang ginawang mga batas o ebanghelyo na itinuro niya sa mga Kristiyanong tulad niya, dahil siya nga ang ama ng sangkakristiyanuhan.)

ARMAN’S REPLY: NAG-PAUSO NIYAN SI KRISTO JESUS NA.

JOHN 6:53-54

53 Sinabi ni Jesus, Pakatandaan ninyo: malibang kainin ninyo ang laman ng Anak ng Tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. 54 Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw.

31 minutes ago · Like

Arman G. de Castro

ANO IPANG-SUSULAT NI PABLO PAA BA GUSTO NINYO? NATURAL KUNG INUUTUSAN AT TINATABIHAN KA NI JESUS ANG PANG-SULAT..KAMAY.

Galacia 6:11

[[[[“Tingnan ninyo, kung gaano karaming mga kasulatan, ang aking isinulat sa aking sariling kamay.”]]]]]

NATURAL MAY-AKAY SA TROAS…SI CARPO KAPATIRAN NAMIN…

IPINAKIKITA NA MAY BUNGA ANG MGA PAGHIHIRAP NI PABLO.

2 Timoteo 4:13

[[[[“Ang balabal na aking iniwan sa Troas kay Carpo ay iyong dalhin pagparini mo, at ang mga aklat, lalong lalo na ang mga aklat ko na gawa sa pergamino(balat ng hayop)”]]]]]

29 minutes ago · Like

Arman G. de Castro

SI PABLO ANG PUMAPATAY DATI SA MGA KRISTIANO…BAGO TINAWAG NI KRISTO KAYA PUNONG MAKASALANAN.

[[[[Mga Kasinungalingan at mga pandaraya ni Pablo sa kanyang mga Aklat]]]]]

1 Timoteo 1:15

[[[[“Tapat ang pasabi, at nararapat tanggapin lahat, na si Kristo Jesus ay naparito sa sanglibutan upang iligtas ang mga makasalanan; na ako ang pinakapinunong makasalanan.]]]]]

ARMAN’S REPLY:

ISA SI PABLO NA HUMAHATOL NG KAMATAYAN SA MGA CHRISTIANO.

GAWA 26:10 At ganoon nga ang ginawa ko sa Jerusalem. Maraming Cristiano ang aking ipinabilanggo batay sa kapangyarihang ibinigay sa akin ng mga punong pari ng mga Judio. (((((((((((Isa rin ako sa mga humatol ng kamatayan sa kanila. )))))))))))))

26 minutes ago · Like

Arman G. de Castro

ETO PA ISANG HINDI NAKAKAINTINDI SA “ILAN”..PINUTOL PA TALATA MAKAPANGDAYA LANG..

2 COR. 12:16 Alam ninyong hindi ako nakabigat kaninuman sa inyo. Subalit sinasabi ng(((((( ilan )))na ako’y tuso at nandaraya lamang sa inyo.

SABI NG ILAN (MEANING PANINIRA NG MGA TAO LANG)

2 Corinto 12:16

[[[[“Datapuwa’t magkagayon man, ako’y hindi naging pasan sa inyo; kundi sa pagkatuso ko, kayo’y nasilo ko sa daya.”]]]]]

(Ano raw siya tuso na, mandaraya pa, Aba talaga palang Diyablo si Pablo dinaya niya ang mga tao para masilo niya sila sa ginawa niyang relihiyon)

24 minutes ago · Like

Arman G. de Castro

Gawa 23:1

“At si Pablo, na tumititig na mabuti sa Sanedrin ay nagsabi. Mga kapatid na lalake, ako’y nabuhay sa harapan ng Dios sa buong kabutihan ng budhi hanggang sa mga araw na ito.”

(Kita mo na pinakamakasalanan daw siya, pagkatapos biglang bigla na naman eh isa siyang santo sa buong buhay niya.)(Mga kabayan gising na at umalpas na kayo sa pagkakamali nyo sa pagsunod kay pablo! Sa doktrina nya ng kristiyanismo)

ARMAN’S REPLY:

NATAWAG NA SI PABLO DIYAN ACTS 9 NATAWAG NA GAWA 23 NA YAN NAGPAPATOTOO NA YAN AT NANGANGARAL NA KAY CRISTO SI PABLO.

22 minutes ago · Like

Arman G. de Castro

Gawa 9:4, 7

“At siya’y nasubasob sa lupa…”

“At ang mga taong kasama niya sa paglalakad ay nangatilihan na hindi makapagsalita, na naririnig ang tinig, datapuwa’t walang nakikitang sinoman.”

Gawa 22:7,9

“At ako’y nasubasob sa lupa..”

“At sa katotohanan nakita ng mga kasamahan ko ang ilaw,, datapuwa’t hindi nila narinig ang tinig na nagsasalita sa akin.”

Gawa 26:14

“At kaming lahat ay napasubasob sa lupa at narinig ko ang isang tinig …”

(Ano ba yan pablo, nagkamali ka ng dikta kay Lukas, sabi mo narinig nila ang tinig at walang nakita at bigla bigla binago mo ang script mo, biglang nakita nila at hindi naman narinig, una ikaw lang ang nasubasob, pagkatapos kayong lahat na ay nasubasob; ano ba talaga bukong buko ka na ah? )

ARMAN’S REPLY:

ACTS 9 SULAT NI PABLO, ACTS 22 (PATOTOO NI PABLO) ACTS 26 (PATOTOO NI PABLO AT MGA KASAMA NIYA) KAWAWA NAMAN KAYO!!

20 minutes ago · Like

Arman G. de Castro

Roma 3:7

“Datapwa’t kung ang katotohanan ng diyos sa pamamagitan ng aking kasinungalingan ay sumagana sa ikaluluwalhati niya, bakit pa naman ako’y hinahatulang tulad sa isang makasalanan.”

(Mantakin mo yun kasinungalingan pala ang ginamit niya para luwalhatiin ang diyos, sino kaya ang diyos niya? at pinayagan nya si pablo na magsinungaling para lang luwalhatiin siya kahit na bunga pa ito ng kasinungalingan, maliwanag ito ay ang ama ng kasinungalingan, na walang iba kung hindi si satanas para mailigaw ang mga tao.)

Roma 3:8

“At bakit hindi gaya ng pagkalibak sa atin at gaya ng pinatotohanan ng ilan na ating sinasabi. Magsigawa tayo ng masama upang dumating ang mabuti? Ang kaparusahan sa mga gayon ay matuwid.”

(Tama ba na utusan ang mga tao na gumawa ng masama para umani ng kabutihan; ang bunga ng kasamaan ay pawang kasamaan rin)

ARMAN’S REPLY:

HINDI BINASA ANG UMPISA……………….KUNWARI SINUNGALING SI PABLO DIYAN…ROMA 3:4….HINAHALIMBAWA NIYA NA KUNG SINUNGALING ANG TAO…….KAYA PUMASOK ANG ROMA 3:7.

PULOT LANG KAYO NG PULOT………MAKAPANGLOKO LANG KAYO!!

Roma 3:4-7

4 Hinding-hindi! Ang Diyos ay tapat at totoo ((((((((((kahit na sinungaling pa ang lahat ng tao))))). Ayon nga sa nasusulat,

“Upang kilalanin kang matuwid sa iyong mga salita,

at manaig ka kung hahatulan ka na.”

5 Ngunit kung ang kasamaan natin ay nagpapakilala ng katarungan ng Diyos, masasabi ba nating hindi siya makatarungan dahil tayo’y pinaparusahan niya? (Ganyan ang pangangatuwiran ng tao.) 6 Hinding-hindi! Kung hindi makatarungan ang Diyos, paano niya hahatulan ang sanlibutan?

7 Kung sa pamamagitan ng((( aking kasinungalingan )))ay lalong lumilitaw ang kaluwalhatian ng Diyos, sapagkat lalong nakikilala na siya’y tapat, bakit pa niya ako paparusahan bilang isang makasalanan?

17 minutes ago · Like

Arman G. de Castro HAYAAN MO BROTHER TEWEEE NA ISUPALPAL KO SA NAG-PAUSO NG PABRIKADO NA YAN ANG MGA KASINUNGALINGAN AT KONTRADIKSYON NILA KAY PABLO!!!!!!!

15 minutes ago · Like

Arman G. de Castro AT NG MAKITA NILA KASINUNGALINGAN NILA!!!!

15 minutes ago · Like

Arman G. de Castro

NAGSULAT MAN SI TERCIO…HULING PAG-BATI NA…TUMULONG LANG KAY PABLO YAN.

http://www.biblegateway.com/topical/Tertius/Nave/

TERCIUS = Paul’s amanuensis (copyist) in writing the book of Romans

Roma 16:22

“Akong si Tercio, na sumusulat ng sulat na ito, ay bumabati sa inyo sa Panginoon.”

2 minutes ago · Like

Arman G. de Castro ANO……..MERON PA BA KAYONG IPANINIRA KAY PABLO???? IBIGAY NA NINYO LAHAT……………….

2 minutes ago · Like

2 responses to this post.

  1. Posted by ai on June 12, 2011 at 7:01 am

    tanga ka pala,hindi naman si pablo ang nagtranslate ng bibliya..hindi naman english at tagalog ang pagkakasulat ng orihinal ng bibliya…mag-isip ka nga bobong blogger…sisihin mo yung nagtranslate ng bibliya..at for your information ang ilang mga ebanghelyo ay sinunog ng mga romano katoliko noong araw at natagpuan na ang mga orihinal na bibliya..ang mga bibliya ngayon sa ating mga kapanahunan ay may dagdag at kulang na…at ang mga orihinal na bibliya na nahukay sa egypt at ang ilan naman ay atagpuan sa mga kweba iyon ang tunay na bibliya…walang dagdag at kulang iyon…hindi ka pala updated sa balita…ikaw ang gumising baka may muta ka pa sa mata mo..BOBO mo naman..sisihin mo pa si pablo na mali ang sinabi kay lukas..sisihin mo ang nagtranslate tangaaaaaa..

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: