ARAW NG PAMAMAHINGA NASA KAPANGYARIHAN NI JESUS!

ARAW NG PAMAMAHINGA NASA KAPANGYARIHAN NI JESUS!!!!!!!

MATEO 12:8
Sapagkat ang ARAW NG PAMAMAHINGA ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng ANAK NG TAO.

LEVITICUS 23:3
Anim na araw kayong magtatrabaho, (((ngunit sa ikapitong (7TH DAY) araw kayo’y magpapahinga))). Iyon ay araw ng banal na pagtitipon. Huwag magtatrabaho ang sinuman sa inyo, saanman kayo naroroon; (((( iyon ay Araw ng Pamamahinga para kay Yahweh.))))

ANG IKA-7 ARAW NG PATRIPASSIANISM YUONG PANGAKO NA IKA-7 ARAW NA MAKAKAPILING NAMIN ANG DIYOS MATAPOS NIYANG MAGPAHINGA.

HEBREWS 4:4-7

4 Sapagkat sinasabi sa isang bahagi ng kasulatan ang tungkol sa ikapitong araw, “At sa ikapitong (7th day) araw, nagpahinga ang Diyos sa kanyang paglikha.”

5 At muli pang sinabi, “Hindi sila makakapasok at makakapagpahinga sa aking piling.”

6 Ang mga unang nakarinig ng Magandang Balita ay hindi nakapasok at nakapagpahinga dahil hindi sila sumampalataya. Ngunit may mga inaanyayahan pa ring magpahinga sa piling ng Diyos.

7 Kaya’t muling nagtakda ang Diyos ng isa pang araw na tinawag niyang “Ngayon”. Pagkalipas ng mahabang panahon, sinabi sa pamamagitan ni David sa kasulatang nabanggit,
AMEN!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: