Advertisements

WALANG MABUTI KUNDI ANG DIYOS!!!!!!!!

WALANG MABUTI KUNDI ANG DIYOS!!!!!!!!

TANONG: BAKIT “NAKALUHOD” SA HARAPAN NI JESUS YUONG NAGTATANONG?

MARCOS 10:17-18

17 Nang siya’y paalis na, may isang lalaking patakbong lumapit kay Jesus, (( LUMUHOD )) sa harapan niya at nagtanong, “Mabuting Guro, ano po ba ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan?”

18 Sumagot si Jesus, “Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos lamang.

NATURAL NAMAN: SINASAMBA NIYA SI JESUS ANG NILULUHURAN LAMANG AY DIYOS.

AMEN!

Advertisements

2 responses to this post.

 1. Posted by codex on February 15, 2012 at 8:02 am

  Mali ang paliwanag ni Arman sa kaniyang tanong na “BAKIT “NAKALUHOD” SA HARAPAN NI JESUS YUONG NAGTATANONG?” patungkol sa nakatala sa Mateo 10:17-18.

  Ganito ang sagot niya sa kaniyang sariling tanong:
  “NATURAL NAMAN: SINASAMBA NIYA SI JESUS ANG NILULUHURAN LAMANG AY DIYOS.”

  Sa hindi maingat ay talagang mahuhulog sa taliwas na aral ni Arman dahil sa pahayag niyang “ang niluluhuran lamang ay ang Diyos” na parang makatotohanan ang kaniyang sagot.

  Bago tayo pupunta kung bakit sinasamba ang Panginoong Jesus, suriin muna natin ang mga talatang sinipi ni Arman:
  ————————————————————————————————–

  MARCOS 10:17-18

  17 Nang siya’y paalis na, may isang lalaking patakbong lumapit kay Jesus, LUMUHOD sa harapan niya at nagtanong, “Mabuting Guro, ano po ba ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan?”

  18 Sumagot si Jesus, “Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos lamang.

  ————————————————————————————————–

  Sa talatang 17 ay sinabihan ang Panginoong Jesus ng nagtanong na “Mabuting Guro”. Sa talatang 18 naman ay ganito ang tugon ng Panginoong Jesus sa nagtanong: ““Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos lamang.”

  Sa mga pahayag pa lang ng Panginoong Jesus, ang pagsasabi Niya na “walang mabuti kundi ang Diyos” ay katumbas ng pagsasabing “hindi Siya ang Diyos”. Para sa Panginoong Jesus, walang mabuti kundi ang Diyos lamang. Kung Siya ay Diyos sa Kaniyang sarili, disinsana’y hindi na Niya sinabing “bakit mo ako tinawag na mabuti?”.

  Eh sino ba ang kinikilalang Diyos ng Panginoong Jesus? Ganito ang Kaniyang sinabi sa Juan 17:1, 3:

  “…Ama ang oras ay dumating na. Luwalhatiin mo ang iyong Anak at nang luwalhatiin ka rin naman ng Anak….Ito ang buhay na walang hanggan: Ang makilala (((ka))) nila, ang tanging Diyos na totoo at si Jesucristo na iyong sinugo.” (SND)

  Malinaw na ang kinikilala ng Panginoong Jesus na kaisa-isang Diyos ay ang Ama lamang. ganito pa ang sinabi Niya sa Juan 20:17:

  “Huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakakaakyat sa aking Ama. Pumunta ka sa mga kapatid ko. Sabihin mo sa kanila na ako ay papaitaas sa (((aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos.)))” (SND)

  Reply

 2. Posted by codex on February 15, 2012 at 8:26 am

  Bakit nga ba niluhuran ang Panginoong Jesus? Siya ba ay Diyos na dapat luhuran at sambahin? Ang sagot ay hindi! Totoo po na sinabi ng Panginoong Jesus na:

  “Sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at
  siya lamang ang iyong paglingkuran.” (Mat. 4:10)

  Sinasamba po ang Panginoong Jesus dahil ipinag-uutos mismo ng Panginoong Diyos na ang Kaniyang Anak ay sambahin:

  “At hayaan siyang sambahin ng lahat ng anghel
  ng Diyos.” (Hebreo 1:6)

  Bakit ba pinasamba ng Panginoong Diyos ang Panginoong Jesus gayong hindi naman ito Diyos? Dahil ang Panginoong Jesus ay pinadakila at itinaas ng Panginoong Diyos:

  “Kaya nga, siya naman ay lubhang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan.” (Filipos 2:9)

  Sino ang naluluwalhati kapag sinamba ang Panginoong Jesus? Ganito ang pahayag ng mga kasunod na mga talata:

  “Ito ay upang sa pangalan ni Jesus ay luluhod ang bawat tuhod ng mga nasa langit, ng mga nasa lupa at ng mga nasa ilalim ng lupa. Ito ay upang ipahayag ng bawat dila na si Jesucristo ang Panginoon, sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama.” (Filipos 2:10-11).

  Ang Ama na Siyang tunay na Diyos (Juan 17:1, 3) ang naluluwalhati kapag sinamba ang Panginoong Jesus. naluluwalhati ang Panginoong Diyos dahil sa tinupad ang Kaniyang kalooban o utos na sambahin ang Kaniyang Anak. Kung gayon, maling sambahin ang Panginoong Jesus bilang Diyos dahil hindi ito ang utos o kalooban ng Diyos.

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: