Advertisements

MAY KAINAN AT INUMAN BA SA PARAISO AT MULING PAGKA-BUHAY?

FACEBOOK…CONVERSATION……..

Jhonna Than bakit kuya arman ispiritu na ba ang tao sa kabilang buhay
27 minutes ago · Like

Arman G. de Castro yon ang nasusulat…lahat ng mamatay ay magiging katulad ng anghel, pero nasusulat din na si Jesus ay Diyos ng mga buhay hindi ng mga patay.
26 minutes ago · Like

Jhonna Than ibig mo bang sabihin wala ng laman at buto ang mga tao doon

BASAHIN MO ITO…PARA MAS MAGANDA…

MATEO 22:23-33
Tungkol sa Muling Pagkabuhay
(Marcos 12:18-27)(Lucas 20:27-40)

23 Nang araw ding iyon, may lumapit kay Jesus na ilang Saduseo. Ang mga ito ay hindi naniniwalang muling mabubuhay ang mga patay. 24 Sinabi nila, “Guro, itinuro po ni Moises na kung mamatay na walang anak ang isang lalaki, ang kanyang kapatid ay dapat pakasal sa nabiyuda upang magkaanak sila para sa namatay. 25 Noon po’y may pitong magkakapatid na lalaki rito sa amin. Nag-asawa ang panganay at namatay siyang walang anak, kaya’t ang kanyang asawa ay pinakasalan ng kanyang kapatid. 26 Gayundin po ang nangyari sa pangalawa, sa pangatlo, hanggang sa pampito. 27 Pagkamatay nilang lahat, namatay naman ang babae. 28 Ngayon, sino po sa pito ang magiging asawa niya sa muling pagkabuhay, yamang siya’y napangasawa nilang lahat?”

29 Sumagot si Jesus, “Maling-mali ang iniisip ninyo, palibhasa’y hindi ninyo nauunawaan ang mga Kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos. 30 Sa muling pagkabuhay, ang mga tao’y hindi na mag-aasawa; sila ay magiging tulad ng mga anghel sa langit. 31 Tungkol naman sa muling pagkabuhay ng mga patay, hindi pa ba ninyo nababasa sa Kasulatan ang sinabi sa inyo ng Diyos? Sabi niya, 32 ‘Ako nga ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob.’ Ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay.”

33 Nang marinig ito ng mga tao, namangha sila sa kanyang katuruan.
22 minutes ago · Like
Arman G. de Castro ‎29 Sumagot si Jesus, “Maling-mali ang iniisip ninyo, palibhasa’y hindi ninyo nauunawaan ang mga Kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos. 30 Sa muling pagkabuhay, ang mga tao’y hindi na mag-aasawa; sila ay magiging tulad ng mga anghel sa langit. 31 Tungkol naman sa muling pagkabuhay ng mga patay, hindi pa ba ninyo nababasa sa Kasulatan ang sinabi sa inyo ng Diyos? Sabi niya, 32 ‘Ako nga ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob.’ Ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay.”
21 minutes ago · Like

Jhonna Than wala na bang kainan at inuman doon sa kabilang buhay katulad sa islam
19 minutes ago · Like

Arman G. de Castro Meron namang sinasabi na inuman at kainan sa Paraiso ng Diyos sa Revelation.

PAGKAIN MANNA AT PUNONG KAHOY NG BUHAY NA IBA-IBA ANG BUNGA BAWA’T BUWAN

REVELATION 2:17 “Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesya!

“Ang magtatagumpay ay bibigyan ko ng nakatagong MANNA.

REVELATION 2:”Ibibigay ko sa magtatagumpay ang karapatang (((kumain))) ng bunga ng punongkahoy na nagbibigay-buhay na nasa paraiso ng Diyos.”

REVELATION 22:1-3
1 Ipinakita rin sa akin ng anghel ang ilog ng tubig na nagbibigay-buhay. Ang tubig nito na sinlinaw ng kristal ay bumubukal mula sa trono ng Diyos at ng Kordero, 2 at umaagos sa gitna ng lansangan ng lunsod. Sa magkabilang panig ng ilog ay may punongkahoy na nagbibigay-buhay.(((((((((( Ang bunga nito’y iba-iba bawat buwan, at nakapagpapagaling naman sa sakit ng mga tao ang mga dahon nito.)))))))))) 3 Wala roong makikitang anumang isinumpa ng Diyos.
11 minutes ago · Like

Arman G. de Castro TANDAAN MO NA LANG MAY IKA-7 ARAW PA SIYANG INIHANDA PARA SA ATING LAHAT.
10 minutes ago · Like

Arman G. de Castro PARA SA LAHAT NG TAO NA KIKILALA SA KANYA BILANG PANGINOON.
9 minutes ago · Like

Arman G. de Castro Ang gagawin niyang pagbuhay sa mga patay ay katulad ng ginawa niya ng ikatlong araw na nabuhay siyang muli yon ay isang halimbawa na kanyang ibinigay na.
7 minutes ago · Like

Arman G. de Castro Ganoon ang mga tao na pupunta sa PARAISO SA IKA-7 ARAW NA KANYANG INIHANDA PARA SA KANYANG MGA HINIRANG. Hindi ba’t kumain pa ng isda yuong katawan niya ng mabuhay na mag-uli? PERO IMMORTAL NA…WALA NG KAMATAYAN…
5 minutes ago · Like

Arman G. de Castro YAN ANG REGALO NIYANG BUHAY NA WALANG HANGGAN ANG EDAD NA 100 AY MAGIGING KABATAAN.
5 minutes ago · Like

Arman G. de Castro KAYA SINABI NIYANG AKO’Y DIYOS NG MGA BUHAY HINDI NG MGA PATAY…DAHIL LAHAT NG MANANALIG SA KANYA AY HINDI NA MAMATAY.
4 minutes ago · Like

Arman G. de Castro JOHN 11:25-26

25 Sinabi sa kanya ni Jesus, Ako ang nagbibigay-buhay at muling pagkabuhay. Ang sinumang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay; 26 at sinumang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sinabi ko?
2 minutes ago · Like
Arman G. de Castro ETO KWENTO NIYAN…

Si Jesus ang Muling Pagkabuhay at ang Buhay

17 Pagdating ni Jesus, nalaman niyang apat na araw nang nakalibing si Lazaro. 18 May tatlong kilometro lamang ang layo ng Jerusalem sa Bethania, 19 kaya’t maraming taga-Jerusalem ang dumalaw kina Marta at Maria upang makiramay sa pagkamatay ng kanilang kapatid.

20 Nang mabalitaan ni Marta na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito, ngunit si Maria nama’y naiwan sa bahay. 21 Sinabi ni Marta, Panginoon, kung kayo po ay narito, buháy pa sana ang kapatid ko. 22 Subalit nalalaman kong kahit ngayo’y ipagkakaloob sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa kanya.

23 Muling mabubuhay ang iyong kapatid, sabi ni Jesus.

24 Sumagot si Marta, Nalalaman ko pong siya’y mabubuhay muli sa huling araw.

25 Sinabi sa kanya ni Jesus, Ako ang nagbibigay-buhay at muling pagkabuhay. Ang sinumang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay; 26 at sinumang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sinabi ko?

27 Sumagot siya, Opo, Panginoon! Sumasampalataya po ako sa inyo at naniniwalang kayo nga ang Cristo, ang Anak ng Diyos na paparito sa daigdig.
about a minute ago · Like
Arman G. de Castro NAPAKAGANDANG TALATA NITO…NASUSULAT: MAPALAD ANG TAONG HINDI NAG-AALINLANGAN SA AKIN….

25 Sinabi sa kanya ni Jesus, Ako ang nagbibigay-buhay at muling pagkabuhay. Ang sinumang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay; 26 at sinumang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sinabi ko?

27 Sumagot siya, Opo, Panginoon! Sumasampalataya po ako sa inyo at naniniwalang kayo nga ang Cristo, ang Anak ng Diyos na paparito sa daigdig.
about a minute ago · Like

Arman G. de Castro ‎(((AKO)) ANG NAGBIBIGAY-BUHAY…nakita mo ba YUONG ((AKO))?

CLICK HERE: PANGAKO NG DIYOS NA IKA-7 ARAW

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: