ANG DIYOS MISMO ANG IPINAKO SA KRUS! (CONVERSATION BETWEEN 2 THIEVES)

PAANO KUNG MAPATUNAYAN KO NA DIYOS MISMO NAKAPAKO!!!

DITO MAGNANAKAW SA MAGNANAKAW ANG NAG-UUSAP YUONG ISANG NANGLALAIT KAY JESUS AT YUONG ISA NA NAGTANGGOL.

Luke 23:39-40

LUKE 23:29 39And one of the malefactors which were hanged railed on him, saying, If thou be Christ, save thyself and us.

LUKE 23:40 But the other answering rebuked him, saying, Dost not thou fear God, seeing thou art in the same condemnation?

LUCAS 23:39 Tinuya rin siya ng isa sa mga salaring nakapako sa tabi niya, “Hindi ba ikaw ang Cristo? Iligtas mo ang iyong sarili at pati na rin kami.”

LUCAS 23:40 Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, “Hindi ka ba natatakot sa DIYOS? Ikaw ma’y PINARURUSAHANG tulad NIYA.

“HINDI KA BA NATATAKOT SA DIYOS!!! IKAW MA’Y PINARURUSAHANG TULAD “NIYA”..
“HINDI KA BA NATATAKOT SA DIYOS!!! IKAW MA’Y PINARURUSAHANG TULAD “NIYA”.
“HINDI KA BA NATATAKOT SA DIYOS!!! IKAW MA’Y PINARURUSAHANG TULAD “NIYA”.

PAUNAWA: ANG SALITANG “NIYA” AY TUMUTUNGKOL SA “DIYOS” NA PINARURUSAHAN.

NAPAKALIWANAG SA KANILANG USAPAN NA ANG DIYOS PINARURUSAHANG KASAMA NILA ITO AT SINABI NG 1 MAGNANAKAW ANG MAGNANAKAW NA ISINAMA NI JESUS SA PARAISO AMEN!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: