Advertisements

ANG 4 MARIA!! LAHAT (((NG SAKSING MARIA))) SA PAGKAKAPAKO, PAGLILIBING AT MULING PAGKABUHAY NI JESUS.

ANG 4 MARIA…

MARIA = VIRGIN MARY dating VIRGIN.
MARIA = MARIA MAGDALENA
MARIA = MARIA NA ASAWA NI CLEOPAS
MARIA = MARIA(SALOME) WIFE OF ZEBEDEE (MARK 16:1)

JOHN 19:25 Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang KANYANG INA ((( SI VIRGIN MARY YAN))) at ang (((((((((kapatid nitong babae)))))), si (((((Maria na asawa ni Cleopas))))))))), at si (((((((Maria Magdalena))))))).


LAHAT (((NG SAKSING MGA MARIA))) SA PAGKAKAPAKO, PAGLILIBING AT MULING PAGKABUHAY KAY JESUS. NANDOON SA LAHAT NG EKSENA SI VIRGIN MARY HANAPIN NINYO.

*****************************************
NG IPAKO SI JESUS SA KRUS!!!!!!!!
*****************************************
MATEO 13:55-56

Hindi ba ito ang anak ng karpintero?
Hindi ba si Maria ang kanyang ina,
at sina ((((((((Santiago)))))), (((((Jose)))))), Simon at Judas
ang KANYANG MGA KAPATID NA LALAKI?
at dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae,
hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito?

MATEO 27:56
Kabilang sa kanila si (((((((( Maria Magdalena ))))))), si ((((((((( Maria na ina ni Santiago at ni Jose ))))))), at ang asawa ni Zebedeo. (SANTIAGO AT JOSE ANG 2 ANAK NI MARIA)


DITO PUMASOK ANG 3 MARIA NA ASAWA NI CLEOPAS ANG ISA (1) (JOHN 19:25).

JOHN 19:25 Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang KANYANG INA (((VIRGIN MARY ANG INA))) at ang (((((((((kapatid nitong babae)))))), si (((((Maria na asawa ni Cleopas))))))))), at si (((((((Maria Magdalena))))))).

MARCOS 15:40
Naroon din ang ilang babaing nakatanaw mula sa malayo. Kabilang sa kanila si ((((Maria Magdalena)))), si Salome, at si (((((((((((Maria na ina ng nakababatang si Santiago at ni Jose)))))))). (SANTIAGO AT JOSE ANG 2 ANAK NI MARIA)

*******************************************
ANG PAGLILIBING KAY JESUS!!!!!!!!
******************************************


ANG PAGLILIBING KAY JESUS KUNG SINO-SINO ANG KASAMA SA PAGLILIBING (JOSE NA TAGA ARIMATEA (MATEO 27:57), NICODEMO (JOHN 19:39) AT 2 MARIA.

DUMAKO TAYO SA 2 MARIA SINO-SINO ANG 2 MARIA NA YON?

MATEO 27:61
Kasama sa paglilibing sina (((Maria Magdalena))) at ang ((((isa pang Maria)))); nakaupo sila sa tapat ng libingan.

MARCOS 15:47
Nagmamasid naman sina (((Maria Magdalena))) at (((Maria na ina ni Jose((VIRGIN MARY))), at nakita nila kung saan inilibing si Jesus.

MATEO 13:55-56
Hindi ba ito ang anak ng karpintero?
Hindi ba si Maria ang kanyang ina,
at sina Santiago, (((((Jose)))))), Simon at Judas
ang KANYANG MGA KAPATID NA LALAKI?
at dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae,
hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito?

**********************************************
ANG MULING PAGKABUHAY NI JESUS!!!!!!!!.
*********************************************
LUCAS 24:10
Ang mga babaing ito’y sina (((((((((Maria Magdalena))))))), Juana, at ((((((((((Maria na ina ni Santiago))))))))); sila at ang iba pang mga babaing kasama nila ang nagbalita sa mga apostol.

MARCOS 16:1
Pagkaraan ng Araw ng Pamamahinga, si (((((((((Maria Magdalena)))))), si (((((Maria na ina ni Santiago)))) at si ((((((Salome))))) ay bumili ng pabango upang sila ay magpunta sa libingan at lagyan ng pabango ang bangkay ni Jesus.

KAYO NA PO ANG HUMUSGA SA KATOTOHANAN LAMANG PO TAYO.

JUDAS: 1:1
Mula kay JUDAS, alipin ni Jesu-Cristo at (((KAPATID NI Santiago)))

AMEN!

CLICK HERE: 391 A.D. ISSUE OF BONOSUS THE FRIEND OF SAINT JEROME: MAY MGA ANAK PA SI MARIA MALIBAN KAY JESUS!

 

Advertisements

3 responses to this post.

 1. […] LAHAT NG MARIA SA PAGKAKAPAKO, PAGKAMATAY AT PAGLILIBING KAY JESUS! […]

  Reply

 2. ANG 4 MARIA…

  MARIA = VIRGIN MARY dating VIRGIN.
  MARIA = MARIA MAGDALENA
  MARIA = MARIA NA ASAWA NI CLEOPAS
  MARIA = MARIA (SALOME) WIFE OF ZEBEDEE

  JOHN 19:25 Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang KANYANG INA ((( SI VIRGIN MARY YAN))) at ang (((((((((kapatid nitong babae)))))), si (((((Maria na asawa ni Cleopas))))))))), at si (((((((Maria Magdalena))))))).

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: