Advertisements

GINUSTO BA NI JESUS NA MAIPAKO SIYA SA KRUS (PROPHECIES AND EACH FULFILLEMENT)? DOES JESUS CRUCIFIED ON THE CROSS? HE KNOWS HIS DEATH AND HE PROPHESIED 3X

ETO TATLONG BESES KINUKWENTO NA NI JESUS KAMATAYAN NIYA. ALAM NIYA LAHAT NA MAGAGANAP SA KANYA AT HINDI NAMAN NAGWOWORRY YAN KAILANGANG MATUPAD LAHAT NG NAKAHULA

1ST PAGPAPAHAYAG SA KANYANG KAMATAYAN (MATEO 16:21-28)(Marcos 8:31—9:1)(Lucas 9:22-27)

2ND PAGPAPAHAYAG SA KANYANG KAMATAYAN (MATEO 17:22-23)(Marcos 9:30-32)(Lucas 9:43b-45)

3RD PAGPAPAHAYAG SA KANYANG KAMATAYAN (MATEO 20:17-19)(Marcos 10:32-34)(Lucas 18:31-34)

ETO TATLONG BESES IPINAHIWATIG NI JESUS ANG KANYANG KAMATAYANA AT MULING PAGKABUHAY.

1ST (MATEO 16:21-28)(Marcos 8:31—9:1)(Lucas 9:22-27)
2ND(MATEO 17:22-23)(Marcos 9:30-32)(Lucas 9:43b-45)
3RD(MATEO 20:17-19)(Marcos 10:32-34)(Lucas 18:31-34)

MATEO 26:53-54 Hindi mo ba alam na kung hihingi ako ng tulong sa aking Ama ay papadalhan agad niya ako ng labindalawang batalyon ng mga anghel?
54 Ngunit ((((((((paanong matutupad ang mga Kasulatan))))))) na nagsasabing ito’y (((((((dapat mangyari?”)))

DAPAT MATUPAD ANG NASUSULAT NA MGA HULA SA KANYA…

****************************************
‎1ST NA PAGPAPAHAYAG SA KANYANG KAMATAYAN AT MULING PAGKABUHAY MATEO 16:21-28

21 Mula noon ay ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad ang mangyayari sa kanya. Sinabi niya, “Dapat akong magtungo sa Jerusalem at magdanas ng maraming hirap sa kamay ng mga pinuno ng bayan, mga punong pari at mga tagapagturo ng Kautusan. AKO’y PAPATAYIN, ngunit sa ikatlong araw ako’y muling mabubuhay.”
22 Dinala siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang pagalitan, “Panginoon, huwag nawang itulot ng Diyos! Kailanma’y hindi iyan mangyayari sa inyo.”
23 Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, “Umalis ka sa harapan ko, Satanas! Hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo’y hindi sa Diyos kundi sa tao.”
24 Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, “Ang sinumang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. 25 Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito; ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. 26 Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili? Ano ba ang maibabayad ng isang tao para mabawi niya ang kanyang buhay? 27 Sapagkat darating ang Anak ng Tao na kasama ang kanyang mga anghel, at taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang Ama. Sa panahong iyo’y gagantimpalaan niya ang bawat tao ayon sa ginawa nito. 28 Tandaan ninyo: may ilan sa inyong naririto na hindi mamamatay hangga’t hindi nila nakikita ang Anak ng Tao na dumarating bilang hari.”

***************************************
‎2ND NA PAGPAPAHIWATIG NI JESUS SA KANYANG KAMATAYAN AT PAGKABUHAY NA MAG-ULI.
************************************

MATEO 17:22-23

22 Nang magkatipon sa Galilea ang mga alagad, sinabi sa kanila ni Jesus, “Ang Anak ng Tao ay pagtataksilan 23 at papatayin, ngunit [[[[[[[[[[siya’y muling bubuhayin sa ikatlong araw]]].” At sila’y lubhang nalungkot.

*****************************************
‎3RD NA PAGPAPAHIWATIG NI JESUS SA KANYANG KAMATAYAN AT PAGKABUHAY NA MAG-ULI.
3RD(MATEO 20:17-19)
******************************

17 Nang nasa daan na sila papuntang Jerusalem, ibinukod ni Jesus ang labindalawang alagad at sinabi sa kanila, 18 “Pupunta tayo sa Jerusalem. Doo’y ipagkakanulo ang Anak ng Tao sa mga punong pari at sa mga tagapagturo ng Kautusan. Hahatulan siya ng kamatayan 19 at ibibigay sa mga Hentil. Siya’y kukutyain, hahagupitin at ipapako sa krus ngunit muli siyang bubuhayin ng Diyos sa ikatlong araw.”

HINDI SIYA MABUBULOK PROPHECY

HE DEATH OF YESHUA/JESUS PROPHECIED IN OLD TESTAMENT read ISAIAH 53:1-12, PSALM 22:1-18, ISAIAH 52:13-15, ISAIAH 50:4-11, hindi siya MABUBULOK..

MGA PROPHECY SI JESUS CHRIST HINDI MABUBULOK AT MABUBUHAY NA MULI.

PSALM 16:10 Pagkat di mo tutulutang ang mahal mo ay malagak, Sa balon ng mga patay upang doon ay maagnas.

PSALM 30:3 Mula sa libingang Daigdig ng patay,
hinango mo ako at muling binuhay;
Ako, na kasama nilang napabaon sa kailaliman.

ANG KATUPARAN:

ACTS 2:31 Kaya’t ang muling pagkabuhay ng Cristo ang [[[nakita at ipinahayag ni David]]] nang kanyang sabihin,

[[‘Hindi siya pinabayaan sa daigdig ng mga patay;
at hindi itinulot na mabulok ang kanyang katawan.’]]

NAKITA NA NA NI DAVID YAN KAYA NIYA IPINAHAYAG.

 

KAYA ALAM NA NIYA BAGO PA MAGANAP GET MO BA?

KUNG MAGPAPALIGTAS SIYA GINAWA NA SANA NIYA…..

BASA.…..SISIW ANG 12 BATALYONG ANGHEL…NA TUTULONG SA KANYA.

MATEO 26:53-54 Hindi mo ba alam na kung hihingi ako ng tulong sa aking Ama ay papadalhan agad niya ako ng labindalawang batalyon ng mga anghel?

54 Ngunit ((((((((paanong matutupad ang mga Kasulatan))))))) na nagsasabing ito’y (((((((dapat mangyari?”)))

DAPAT MATUPAD ANG NASUSULAT NA MGA HULA SA KANYA…(PSALM 22:1-18 CRUCIFIXION PROPHECY)

ishouldiecozofprophecies

READ ALSO, ISAIAH 52:13-15

Ang Nagdurusang Lingkod

13 Sinabi ni Yahweh, “Ang lingkod ko’y magtatagumpay sa kanyang gawain;
mababantog siya at dadakilain.

14 Marami ang nagulat nang siya’y makita,
dahil sa pagkabugbog sa kanya,
halos hindi makilala kung siya ay tao.

15 Ngayo’y marami rin ang mga bansang magugulantang;
pati mga hari kapag siya’y nakita ay matitigilan.
Makikita nila ang hindi nabalita kahit na kailan,
at mauunawaan ang hindi pa narinig ninuman!”

 

READ ALSO ISAIAH 53:1-12

Isaias 53: 1-12

1 Sumagot ang mga tao,
“Sino ang maniniwala sa ibinabalita naming ito?
Kanino mo ipinakita ang iyong kapangyarihan?

2 Kalooban ni Yahweh na matulad sa isang halaman ang kanyang lingkod,
parang ugat na natanim sa tuyong lupa.
Walang katangian o kagandahang makatawag-pansin,
walang taglay na pang-akit para siya ay lapitan.

3 Hinamak siya ng mga tao at itinakwil.
Nagdanas siya ng hapdi at hirap.
Wala man lang pumansin sa kanya.
Binale-wala natin siya, na parang walang kabuluhan.

4 “Tunay ngang inalis niya ang ating mga kahinaan,
pinagaling niya ang ating mga karamdaman.
Subalit inakala nating iyo’y parusa ng Diyos sa kanya.

5 Ngunit dahil sa ating mga kasalanan kaya siya nasugatan;
siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan.
Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya
at sa mga hampas na kanyang tinanggap.

6 Tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw;
nagkanya-kanya tayo ng lakad.
Ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya
ang kaparusahang tayo ang dapat tumanggap.

7 “Siya ay binugbog at pinahirapan,
ngunit hindi kumibo kahit isang salita;
tulad ay tupang nakatakdang patayin,
parang korderong hindi tumututol kahit na gupitan,
at hindi umiimik kahit kaunti man.(ACTS 8:32-34)

8 Nang siya’y hulihin at hatulan upang mamatay,
wala man lamang nagtanggol sa kanyang kalagayan.
Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan.

9 Siya’y inilibing na kasama ng masasama at mayayaman,
kahit na siya’y walang kasalanan
o nagsabi man ng kasinungalingan.”

10 Sinabi ni Yahweh,
“Ang kanyang paghihirap ay kalooban ko;
ang kanyang kamatayan ay handog para sa kapatawaran ng kasalanan.
Dahil dito’y mabubuhay siya nang matagal,
makikita ang lahing susunod sa kanya.
At sa pamamagitan niya’y maisasagawa ang aking panukala.

11 Pagkatapos ng mahabang pagdurusa, muli siyang lalasap ng ligaya;
malalaman niyang hindi nawalan ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis.
Ang tapat kong lingkod na lubos kong kinalulugdan
ang siyang tatanggap sa parusa ng marami,
at alang-alang sa kanya sila’y aking patatawarin.

12 Dahil dito siya’y aking pararangalan,
kasama ng mga dakila at makapangyarihan;
sapagkat kusang-loob niyang ibinigay ang sarili
at nakibahagi sa parusa ng masasama.
Inako niya ang mga makasalanan at idinalanging sila’y patawarin.”

Acts 8:32-34

32 The place of the scripture which he read was this, He was led as a sheep to the slaughter; and like a lamb dumb before his shearer, so opened he not his mouth:

33 In his humiliation his judgment was taken away: and who shall declare his generation? for his life is taken from the earth.

34 And the eunuch answered Philip, and said, I pray thee, of whom speaketh the prophet this? [[[[[[[[of himself, or of some other man?]]]]]]]]

THE PROPHECY THAT THEY ARE READING IN ACTS 8:32

Isaiah 53:7

King James Version (KJV)

He was oppressed, and he was afflicted, yet he opened not his mouth: he is brought as a lamb to the slaughter, and as a sheep before her shearers is dumb, so he openeth not his mouth.

THE PROPHECIES IN LIFE OF YESHUA/JESUS

MY GOD MY GOD WHY HAST THOU FORSAKEN ME!! MUST BE FULFILLED

THEY PARTS MY GARMENTS AMONG THEM, CAST LOTS UPON MY VESTURE

AMEN!

Advertisements

5 responses to this post.

 1. Arman G. de Castro ETO TATLONG BESES IPINAHIWATIG NI JESUS ANG KANYANG KAMATAYANA AT MULING PAGKABUHAY.

  1ST (MATEO 16:21-28)

  2ND(MATEO 17:22-23)

  3RD(MATEO 20:17-19)
  6 minutes ago · Like

  Arman G. de Castro SO GINUSTO O HINDI?

  ETO PA..
  MATEO 26:53-54 Hindi mo ba alam na kung hihingi ako ng tulong sa aking Ama ay papadalhan agad niya ako ng labindalawang batalyon ng mga anghel?

  54 Ngunit ((((((((paanong matutupad ang mga Kasulatan))))))) na nagsasabing ito’y (((((((dapat mangyari?”)))

  DAPAT MATUPAD ANG NASUSULAT NA MGA HULA SA KANYA…

  AMEN!
  5 minutes ago · Like

  Ali Yusuf D. Cruz Ilahad mo ikaw ang mag labas ng talata..
  5 minutes ago · Like

  Arman G. de Castro SABI KO SA INYO MAY TUTUPARIN LUCAS 24:22.
  5 minutes ago · Like

  Ali Yusuf D. Cruz Hindi pwede whether he like it or not…
  4 minutes ago · Like

  Ali Yusuf D. Cruz Sino sumulat ng Lucas?
  4 minutes ago · Like

  Ali Yusuf D. Cruz Ipaliwanag mong mabuti ang mga sinasabi mo
  3 minutes ago · Like

  Arman G. de Castro ‎1ST NA PAGPAPAHAYAG SA KANYANG KAMATAYAN MATEO 16:21-28

  Unang Pagpapahayag ni Jesus Tungkol sa Kanyang Kamatayan at Muling Pagkabuhay
  (Marcos 8:31—9:1)(Lucas 9:22-27)

  21 Mula noon ay ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad ang mangyayari sa kanya. Sinabi niya, “Dapat akong magtungo sa Jerusalem at magdanas ng maraming hirap sa kamay ng mga pinuno ng bayan, mga punong pari at mga tagapagturo ng Kautusan. Ako’y papatayin, ngunit sa ikatlong araw ako’y muling mabubuhay.”

  22 Dinala siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang pagalitan, “Panginoon, huwag nawang itulot ng Diyos! Kailanma’y hindi iyan mangyayari sa inyo.”

  23 Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, “Umalis ka sa harapan ko, Satanas! Hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo’y hindi sa Diyos kundi sa tao.”

  24 Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, “Ang sinumang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. 25 Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito; ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. 26 Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili? Ano ba ang maibabayad ng isang tao para mabawi niya ang kanyang buhay? 27 Sapagkat darating ang Anak ng Tao na kasama ang kanyang mga anghel, at taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang Ama. Sa panahong iyo’y gagantimpalaan niya ang bawat tao ayon sa ginawa nito. 28 Tandaan ninyo: may ilan sa inyong naririto na hindi mamamatay hangga’t hindi nila nakikita ang Anak ng Tao na dumarating bilang hari.”
  2 minutes ago · Like

  Ali Yusuf D. Cruz So sino ang manghuhula?
  2 minutes ago · Like

  Arman G. de Castro ‎2ND NA PAGPAPAHIWATIG NI JESUS SA KANYANG KAMATAYAN AT PAGKABUHAY NA MAG-ULI.

  MATEO 17:22-23

  Muling Binanggit ni Jesus ang Kanyang Kamatayan at Muling Pagkabuhay
  (Marcos 9:30-32)(Lucas 9:43b-45)

  22 Nang magkatipon sa Galilea ang mga alagad, sinabi sa kanila ni Jesus, “Ang Anak ng Tao ay pagtataksilan 23 at papatayin, ngunit [[[[[[[[[[siya’y muling bubuhayin sa ikatlong araw]]].” At sila’y lubhang nalungkot.
  about a minute ago · Like

  Arman G. de Castro ‎3RD NA PAGPAPAHIWATIG NI JESUS SA KANYANG KAMATAYAN AT PAGKABUHAY NA MAG-ULI.

  3RD(MATEO 20:17-19)

  Ikatlong Pagpapahayag ni Jesus ng Kanyang Kamatayan
  (Marcos 10:32-34)(Lucas 18:31-34)

  17 Nang nasa daan na sila papuntang Jerusalem, ibinukod ni Jesus ang labindalawang alagad at sinabi sa kanila, 18 “Pupunta tayo sa Jerusalem. Doo’y ipagkakanulo ang Anak ng Tao sa mga punong pari at sa mga tagapagturo ng Kautusan. Hahatulan siya ng kamatayan 19 at ibibigay sa mga Hentil. Siya’y kukutyain, hahagupitin at ipapako sa krus ngunit muli siyang bubuhayin ng Diyos sa ikatlong araw.”
  a few seconds ago · Like

  Arman G. de Castro SO MAY NAITAGO BA KAY JESUS? DIYOS YAN MGA IHO…PATI KASULATAN SA-ULO MGA TUTUPARIN NIYA…

  Reply

 2. @Happy Man Islam ‎Arman G. de Castro Saka palpak yan Prophecy mo kasi hindi mo nahulaan na magdadasal si Jesus para iligtas siya sa kamatayan Mateo 26:39 hahahahahahaha

  ARMAN;S REPLY:

  ETO TATLONG BESES IPINAHIWATIG NI JESUS ANG KANYANG KAMATAYANA AT MULING PAGKABUHAY.

  1ST (MATEO 16:21-28)
  2ND(MATEO 17:22-23)
  3RD(MATEO 20:17-19)

  MATEO 26:53-54 Hindi mo ba alam na kung hihingi ako ng tulong sa aking Ama ay papadalhan agad niya ako ng labindalawang batalyon ng mga anghel?
  54 Ngunit ((((((((paanong matutupad ang mga Kasulatan))))))) na nagsasabing ito’y (((((((dapat mangyari?”)))

  DAPAT MATUPAD ANG NASUSULAT NA MGA HULA SA KANYA…

  ****************************************
  ‎1ST NA PAGPAPAHAYAG SA KANYANG KAMATAYAN AT MULING PAGKABUHAY MATEO 16:21-28

  21 Mula noon ay ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad ang mangyayari sa kanya. Sinabi niya, “Dapat akong magtungo sa Jerusalem at magdanas ng maraming hirap sa kamay ng mga pinuno ng bayan, mga punong pari at mga tagapagturo ng Kautusan. Ako’y papatayin, ngunit sa ikatlong araw ako’y muling mabubuhay.”
  22 Dinala siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang pagalitan, “Panginoon, huwag nawang itulot ng Diyos! Kailanma’y hindi iyan mangyayari sa inyo.”
  23 Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, “Umalis ka sa harapan ko, Satanas! Hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo’y hindi sa Diyos kundi sa tao.”
  24 Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, “Ang sinumang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. 25 Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito; ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. 26 Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili? Ano ba ang maibabayad ng isang tao para mabawi niya ang kanyang buhay? 27 Sapagkat darating ang Anak ng Tao na kasama ang kanyang mga anghel, at taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang Ama. Sa panahong iyo’y gagantimpalaan niya ang bawat tao ayon sa ginawa nito. 28 Tandaan ninyo: may ilan sa inyong naririto na hindi mamamatay hangga’t hindi nila nakikita ang Anak ng Tao na dumarating bilang hari.”

  ***************************************8
  ‎2ND NA PAGPAPAHIWATIG NI JESUS SA KANYANG KAMATAYAN AT PAGKABUHAY NA MAG-ULI.
  ************************************

  MATEO 17:22-23

  22 Nang magkatipon sa Galilea ang mga alagad, sinabi sa kanila ni Jesus, “Ang Anak ng Tao ay pagtataksilan 23 at papatayin, ngunit [[[[[[[[[[siya’y muling bubuhayin sa ikatlong araw]]].” At sila’y lubhang nalungkot.

  *****************************************
  ‎3RD NA PAGPAPAHIWATIG NI JESUS SA KANYANG KAMATAYAN AT PAGKABUHAY NA MAG-ULI.
  3RD(MATEO 20:17-19)
  ******************************

  17 Nang nasa daan na sila papuntang Jerusalem, ibinukod ni Jesus ang labindalawang alagad at sinabi sa kanila, 18 “Pupunta tayo sa Jerusalem. Doo’y ipagkakanulo ang Anak ng Tao sa mga punong pari at sa mga tagapagturo ng Kautusan. Hahatulan siya ng kamatayan 19 at ibibigay sa mga Hentil. Siya’y kukutyain, hahagupitin at ipapako sa krus ngunit muli siyang bubuhayin ng Diyos sa ikatlong araw.”

  SO MAY NAITAGO BA KAY JESUS? DIYOS YAN MGA IHO…PATI KASULATAN SA-ULO MGA TUTUPARIN NIYA…

  Reply

 3. THE DEATH OF YESHUA/JESUS PROPHECIED IN OLD TESTAMENT read ISAIAH 53:1-12, PSALM 22:1-18, ISAIAH 52:13-15, ISAIAH 50:4-11, hindi siya MABUBULOK..

  MGA PROPHECY SI JESUS CHRIST HINDI MABUBULOK AT MABUBUHAY NA MULI.

  PSALM 16:10 Pagkat di mo tutulutang ang mahal mo ay malagak, Sa balon ng mga patay upang doon ay maagnas.

  PSALM 30:3 Mula sa libingang Daigdig ng patay,
  hinango mo ako at muling binuhay;
  Ako, na kasama nilang napabaon sa kailaliman.

  ANG KATUPARAN:

  ACTS 2:31 Kaya’t ang muling pagkabuhay ng Cristo ang [[[nakita at ipinahayag ni David]]] nang kanyang sabihin,

  [[‘Hindi siya pinabayaan sa daigdig ng mga patay;
  at hindi itinulot na mabulok ang kanyang katawan.’]]

  NAKITA NA NA NI DAVID YAN KAYA NIYA IPINAHAYAG.

  Reply

 4. ANG PSALAM 116:10 PATUNGKOL SA MGA HINIRANG NA ILILIGTAS..

  PSALM 116:10 NATUPAD YAN SA MGA TAONG SUMASAMPALATAYA NA KAY KRISTO. HINDI YAN PATUNGKOL KAY KRISTO KUNDI PATUNGKOL NA SA MGA TAONG SUMASAMPALATAYA SA KANYA SA HINAHARAP..READ THE LAST VERSE..

  MAGSASAMA-SAMA NA ANG MGA HINIRANG.

  18-19 Kapag nagsasama-sama ang lahat ng iyong hirang, sa templo sa Jerusalem, ay doon ko ibibigay
  ang anumang pangako kong sa iyo ay binitiwan.
  Purihin si Yahweh!

  2 CORINTHIAN 4:13 [[[[[[[Sinasabi ng kasulatan]]]]]]], “Nagsalita ako sapagkat ako’y sumampalataya.” Sa ganoon ding diwa ng pananampalataya, nagsasalita kami dahil kami’y sumasampalataya. (PSALAM 116:10)

  Reply

 5. (Deuteromio 21:22-23):

  > “Kung ang kamatayan, at siya’y papatayin, at iyong ibitin siya sa isang punong kahoy; Ay huwag maiiwan boong gabi ang kaniyang bangkay sa punong kahoy, kundi walang pagsalang siya’y ilibing sa araw ding yaon; [[[[[[[[[sapagka’t ang bitin ay isimunpa ng Dios;]]]] upang huwag mong ihawa ang iyong lupa na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Dios, na ipinamana.”

  NATUPAD YANG KASULATAN NA YAN……..

  GALACIA 3:13 Tinubos tayo ni Cristo mula sa sumpa ng Kautusan nang siya ay isinumpa para sa atin,[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ sapagkat NASUSULAT, “Isinumpa ang bawat ibinitin sa punongkahoy.” ]]]]]

  BASA MGA TAGA TURKEY!!!!!! NOONG ARAW…
  Kautusan o Pananampalataya?

  1 Mga HANGAL!!!!!! kayong mga taga-Galacia! Sino ang nakagayuma sa inyo? Maliwanag na ipinahayag na sa inyo kung paano namatay si Jesu-Cristo sa krus! 2 Sabihin nga ninyo, tinanggap ba ninyo ang Espiritu sa pamamagitan ng mga gawa ayon sa Kautusan o sa pamamagitan ng inyong pananalig sa inyong narinig tungkol kay Cristo? 3 Talagang napakahangal!!!!!!!!!!!!!!!!! ninyo! Nagsimula na kayo sa Espiritu, at ngayo’y nais pa ninyong magtapos sa pamamagitan ng inyong sariling lakas! 4 Wala na bang halaga sa inyo ang maraming bagay na pinagtiisan ninyo? Mayroon pa naman siguro. 5 Bakit ipinagkaloob sa inyo ng Diyos ang Espiritu? Bakit siya gumagawa ng mga himala? Dahil ba sa inyong mga gawa ayon sa Kautusan, o dahil sa inyong pananalig sa inyong narinig tungkol kay Cristo?

  6 Tulad ng nangyari kay Abraham, “Sumampalataya siya sa Diyos, at dahil dito, siya’y itinuring ng Diyos na taong matuwid.” 7 Kung gayon, maliwanag na ang mga nananalig sa Diyos ang siyang tunay na lahi ni Abraham. 8 Bago pa ito nangyari ay ipinahayag na ng kasulatan na ipawawalang-sala ng Diyos ang mga Hentil sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa kanya at ang Magandang Balitang ito ay inihayag kay Abraham, “Sa pamamagitan mo’y pagpapalain ng Diyos ang lahat ng bansa.” 9 Sumampalataya sa Diyos si Abraham kaya’t siya’y pinagpala, at pagpapalain ding tulad niya ang lahat ng nananalig sa Diyos.

  ANG SUMPA SA KAUTUSAN………………….

  [[[[[[[10 Ang lahat ng umaasa sa mga gawa ayon sa Kautusan ay nasa ilalim ng isang sumpa. ]]]]]]]]]]]]]]]Sapagkat nasusulat, “Sumpain ang hindi sumusunod at hindi gumagawa ng lahat ng nakasulat sa aklat ng Kautusan.” ]]]]]]]]

  WALANG PINAWAWALANG SALA SA PAMAMAGITAN NG KAUTUSAN….

  11 Malinaw na walang taong pinapawalang-sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng Kautusan, sapagkat sinasabi ng kasulatan, “Ang pinawalang-sala ay mabubuhay dahil sa pananampalataya.”

  WALA DAW KINALAMAN YAN…………
  12 Ang Kautusan ay walang kinalaman sa pananampalataya sa Diyos, sapagkat sinasabi ng kasulatan, “Ang tumutupad sa lahat ng hinihingi ng Kautusan ay mabubuhay sa pamamagitan ng mga ito.”

  13 Tinubos tayo ni Cristo mula sa sumpa ng Kautusan nang siya ay isinumpa para sa atin, sapagkat nasusulat, “Isinumpa ang bawat ibinitin sa punongkahoy.” 14 Ginawa ito ni Cristo upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay makamtan din ng mga Hentil sa pamamagitan ni Cristo Jesus. Sa pamamagitan ng pananalig sa kanya ay matatanggap natin ang Espiritung ipinangako ng Diyos.

  SI ABRAHAM KASI DI NAKABASA NG KASULATAN YAN..NANALIG LANG YAN SA DIYOS.

  NASUSULAT NGAYON: MANALIG KAYO KAY KRISTO!!!!! AMEN!!

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: