Advertisements

ANO ANG HULING ISINIGAW NI JESUS BAGO NALAGUTAN NG HININGA?

THE 7 LAST WORDS OF YESHUA IN DIFFERENT BOOKS MATTHEW, MARK, LUKE AND JOHN ARE ONLY ONE BOOK OR ONE HISTORY OF YESHUA’S BIRTH TO RESSURECTION UNTIL IT FINISHED!!!

1st “Father, forgive them, for they don’t know what they’re doing.” (Luke 23:34)

2nd “I assure you, today you will be with me in paradise.”(Luke 23:43)

3rd “Dear woman, here is your son.” (John 19:26)

4th “My God, my God, why have you abandoned me?” (Mark 15:34)

5th “I am thirsty.” (John 19:28)

6th “It is finished!” (John 19:30)

7th “Father, I entrust my spirit into your hands!” (Luke 23:46)

NARITO ANG KAGANAPAN SA PAGKAMATAY NI JESUS ANO ANG HULI NIYANG ISINIGAW?.
TIP: BASAHIN NINYO ANG 4 NA AKLAT AT DOON NINYO MAKIKITA ANG KABUUAN NG MGA PANGYAYARI.
WALANG KONTRADIKSYON ANG BIBLIA PAGDATING SA MATEO, MARK, LUKE AND JOHN DAHIL YAN AY ISANG AKLAT LAMANG KUNG WALA YUONG ISA HANAPIN ANG KAGANAPAN SA KASUNOD NA AKLAT.

SAGOT: “Ama, sa mga kamay mo’y ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu!”

MATEO 27:45-56

Ang Pagkamatay ni Jesus
(Marcos 15:33-41) (Lucas 23:44-49)(Juan 19:28-30)

45 Mula sa tanghaling tapat hanggang sa ikatlo ng hapon ay nagdilim sa buong lupain. 46 Nang mag-aalas tres na ng hapon, sumigaw si Jesus, “Eli, Eli, lema sabachthani ?” na ang ibig sabihi’y “Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?”

47 Ito’y narinig ng ilan sa mga nakatayo roon kaya’t sinabi nila, “Tinatawag niya si Elias!” 48 May isang tumakbo at kumuha ng espongha, binasa ito ng maasim na alak, inilagay sa dulo ng isang patpat at ipinasipsip kay Jesus.

49 Sinabi naman ng iba, “Hintay muna, tingnan natin kung darating si Elias upang iligtas siya!”

50 Muling sumigaw si Jesus nang malakas at siya’y nalagutan ng hininga. (WALANG NAKAKAALAM KUNG ANO ANG ISINIGAW/UNKNOWN!!)

51 Biglang nahati ang tabing ng Templo, mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nayanig ang lupa at nabiyak ang mga bato. 52 Nabuksan ang mga libingan at muling nabuhay ang maraming banal na namatay. 53 Lumabas sila ng libingan, at nang muling mabuhay si Jesus, sila’y pumasok sa banal na lunsod, at doo’y marami ang nakakita sa kanila.

54 Nasindak ang opisyal at ang mga kawal na nagbabantay kay Jesus nang maramdaman nila ang lindol at masaksihan ang lahat ng nangyari. Sabi nila, “Tunay na siya’y Anak ng Diyos!”

55 Naroon din ang maraming mga babaing nakatanaw mula sa malayo. Mula pa sa Galilea, sila’y sumunod na naglilingkod kay Jesus. 56 Kabilang sa kanila si Maria Magdalena, si Maria na ina ni Santiago at ni Jose, at ang asawa ni Zebedeo.

PAGLILINAW:
MATEO 27:45 NAKASIGAW NG DIYOS KO DIYOS KO BAKIT MO AKO PINABAYAAN!! (AWIT 22:1)
MATEO 27:48 (BAKIT NAG-PAINOM EH HINDI PA NAMAN SIYA SUMISIGAW NG “NAUUHAW AKO!”? SEE: JOHN 19:28)

JOHN 19:30 NGA MASIPSIP NI JESUS ANG ALAK SINABI NIYA “NAGANAP NA!!”

MATEO 27:50 (UNKNWON ANG ISINIGAW!!!)
MATEO 27:51 KASABAY NOO’Y NAPUNIT SA GITNA ANG TABING NG TEMPLO

MARCOS 15:33-41

Ang Pagkamatay ni Jesus
(Mateo 27:45-56) (Lucas 23:44-49)(Juan 19:28-30)

33 Nagdilim sa buong lupain mula sa tanghaling tapat hanggang sa ikatlo ng hapon. 34 Nang ikatlo na ng hapon, sumigaw si Jesus, “Eloi, Eloi, lema sabachthani?” na ang kahulugan ay, “Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?”

35 Narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at kanilang sinabi, “Pakinggan ninyo, tinatawag niya si Elias!” 36 May tumakbo upang kumuha ng isang espongha; ito’y binasa ng maasim na alak, inilagay sa dulo ng isang patpat at ipinasipsip kay Jesus. “Tingnan nga natin kung darating si Elias upang iligtas siya,” sabi niya.

37 Sumigaw nang malakas si Jesus at pagkatapos ay nalagutan ng hininga. (WALANG NAKAKAALAM KUNG ANO ANG ISINIGAW/UNKWNOWN!!)

38 At napunit sa gitna ang tabing ng Templo, mula sa itaas hanggang sa ibaba. 39 Nakatayo sa harap ng krus ang opisyal ng mga kawal. Nang makita kung paano namatay si Jesus, sinabi niya, “Tunay ngang Anak ng Diyos ang taong ito!”

40 Naroon din ang ilang babaing nakatanaw mula sa malayo. Kabilang sa kanila si Maria Magdalena, si Salome, at si Maria na ina ng nakababatang si Santiago at ni Jose. 41 Mula pa sa Galilea ay sumusunod na sila at naglilingkod kay Jesus. Naroon din ang iba pang mga babaing kasama ni Jesus na pumunta sa Jerusalem.

PAGLILINAW:
MARCOS 27:33 NAKASIGAW NG DIYOS KO DIYOS KO BAKIT MO AKO PINABAYAAN!! (AWIT 22:1)
MARCOS 27:36 (BAKIT NAG-PAINOM EH HINDI PA NAMAN SIYA SUMISIGAW NG “NAUUHAW AKO!”? SEE: JOHN 19:28)

JOHN 19:30 NGA MASIPSIP NI JESUS ANG ALAK SINABI NIYA “NAGANAP NA!!”

MARCOS 27:37 (UNKNWON ANG ISINIGAW!!!)
MARCOS 27:38 KASABAY NOO’Y NAPUNIT SA GITNA ANG TABING NG TEMPLO

LUCAS 23:44-49

Ang Pagkamatay ni Jesus
(Mateo 27:45-56)(Marcos 15:33-41)(Juan 19:28-30)

44 Nang magtatanghaling-tapat na, hanggang sa ikatlo ng hapon, nagdilim sa buong lupain. 45 Nawalan ng liwanag ang araw at ang tabing ng Templo’y napunit sa gitna. 46 Sumigaw nang malakas si Jesus, “Ama, sa mga kamay mo’y ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu!” At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga.

47 Nang makita ng kapitan ng mga kawal ang nangyari, siya’y nagpuri sa Diyos na sinasabi, “Tunay ngang matuwid ang taong ito!”

48 Maraming tao ang nagkakatipon doon at nanonood. Nang makita nila ang mga nangyari, umuwi silang lungkot na lungkot. 49 Nakatayo naman sa di-kalayuan ang mga kasamahan ni Jesus, pati ang mga babaing sumama sa kanya mula sa Galilea. Nakita rin nila ang mga pangyayaring ito.

PAGLILINAW:

ANG UNKNOWN NA ISINIGAW NI JESUS!!

LUCAS 23:46 Sumigaw nang malakas si Jesus, “Ama, sa mga kamay mo’y ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu!” At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga.

JOHN 19:28-30

Ang Pagkamatay ni Jesus
(Mateo 27:45-56) (Marcos 15:33-41)(Lucas 23:44-49)

28 Alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay. Kaya’t UPANG MATUPAD ang KASULATAN ay sinabi niya, NAUUHAW AKO! (SEE: NAUUHAW AKO DIVINE PROPHECIES!!

29 May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Inilubog nila rito ang isang espongha, ikinabit iyon sa isang tangkay ng hisopo at idiniit sa kanyang bibig. 30 Nang masipsip na ni Jesus ang alak, sinabi niya, NAGANAP NA! Iniyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga.

PAALALA SA MGA GUMAGAWA NG KONTRADIKSYON: MALIWANAG NA IISANG AKLAT ANG 4 NA AKLAT..NA DAPAT NINYONG PAG-ARALAN LAHAT.

AMEN!

Advertisements

4 responses to this post.

  1. […] ANG AKLAT NG MATEO, MARK, LUKE AND JOHN AY IISANG AKLAT LAMANG. EXAMPLE: WALA SA MATEO, WALA SA MARCOS NASA LUCAS ANG SAGOT. […]

    Reply

  2. […] Arman G. De Castro NAPAKALIWANAG ALAM NA NIYA LAHAT PATI SASABIHIN NIYA DIYAN YUONG 7 LAST WORDs!!THE 7 LAST WORDS OF YESHUA IN DIFFERENT BOOKS MATTHEW, MARK, LUKE AND JOHN ARE ONLY ONE BOOK OR ONE HISTORY OF YESHUA’S BIRTH TO RESSURECTION UNTIL IT FINISHED!!!1st “Father, forgive them, for they don’t know what they’re doing.” (Luke 23:34) 2nd “I assure you, today you will be with me in paradise.”(Luke 23:43) 3rd “Dear woman, here is your son.” (John 19:26) 4th “My God, my God, why have you abandoned me?” (Mark 15:34) 5th “I am thirsty.” (John 19:28) 6th “It is finished!” (John 19:30) 7th “Father, I entrust my spirit into your hands!” (Luke 23:46)https://armandecastro.wordpress.com/…/ano-ang-huling…/ […]

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: