Advertisements

ANG TINAPAY NA MAY PAM-PAALSA NG MGA PARISEO AT SADUSEO!!!

ANG PAMPAALSA NG MGA PARISEO AT SADUSEO!!!!!!

MATEO 16:5-12

5 Nang tumawid sa ibayo ang mga alagad, ((((((nakalimutan nilang magdala ng tinapay)))))))). 6 Sinabi ni Jesus sa kanila, (((((((“Mag-ingat kayo sa ((((((pampaalsang))))))) ginagamit ng mga Pariseo at mga Saduseo.”))))))))))

7 Nag-usap-usap ang mga alagad,((((( “Kasi wala tayong dalang tinapay, kaya sinabi niya iyon.” 🙂 )))))))))

8 Alam ni Jesus ang pinag-uusapan nila kaya’t sila’y tinanong, “Bakit ninyo pinag-uusapang kayo’y walang dalang tinapay? ((((((((Napakaliit ng inyong pananampalataya! )))

9 Wala pa ba kayong pagkaunawa hanggang ngayon? Nakalimutan na ba ninyo kung paanong pinaghati-hati ang limang tinapay para sa limanlibong tao? Ilang kaing na tinapay ang lumabis?

10 Gayundin ang pitong tinapay para sa apat na libo! Ilang kaing na tinapay ang lumabis?

11 ((((((((Hindi tungkol sa tinapay ang sinasabi ko))))))) nang sabihin ko sa inyong mag-ingat kayo sa pampaalsang ginagamit ng mga Pariseo at mga Saduseo! Hindi ba ninyo maunawaan ito?”

12 At (((((((naunawaan nila na sila’y pinag-iingat niya sa mga katuruan)))))))) ng mga Pariseo at mga Saduseo, at hindi sa pampaalsang ginagamit sa tinapay.

MAG-INGAT SA MGA KATURUAN NG MGA PARISEO AT SADUSEO ……….YON PALA YON!!!!!!!!

AMEN!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: