Advertisements

ANG MAGBAWAL MAG-ASAWA AT MAGBAWAL NG PAGKAIN KATURUAN NG DEMONYO!!

ANG MAGBAWAL MAG-ASAWA KATURUAN NG DEMONYO!!!

ANG MAGBAWAL NG ILANG-URI NG PAGKAIN KATURUAN DIN NG DEMONYO!!!

WARNING:  ITO DAW AY SA NAKAKAALAM LANG NG KATOTOHANAN VERSE 3.

1 Timoteo 4: 1-5

Mga Huwad na Guro

1 Maliwanag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga [[[[[ HULING ARAW ]]]] ay iiwan ng ilan ang pananampalataya. Susunod sila sa mga mapanlinlang na espiritu at sa mga [[[[ KATURUAN NG MGA DEMONYO ]]]]. 2 Ang mga katuru- ang ito’y pinalalaganap ng mga taong sinungaling at may mga manhid na budhi. 3 ((((((Ipinagbabawal nila ang pag-aasawa ))))))) at [[[[[[ ANG ILANG URI NG PAGKAIN ]]]], mga PAGKAING NILIKHA NG DIYOS UPANG KAINING MAY PASASALAMAT ng mga [[[MANANAMPALATAYA]] at [[[[[[[ NAKAKAUNAWA NG KATOTOHANAN ]]]]]. 4 Ang lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti at walang dapat ipalagay na masama; sa halip ay dapat tanggaping may pagpapasalamat 5 sapagkat ang mga ITO’Y NILILINIS NG SALITA NG DIYOS at ng PANALANGIN.

GENESIS 1:30  (ANG BABOY BA AY HINDI HAYOP?) BAKA INSEKTO TINGIN NINYO?)

30 At sa bawa’t hayop sa lupa, at sa bawa’t ibon sa himpapawid; at sa bawa’t nagsisiusad sa ibabaw ng lupa na may buhay ay ibinigay ko ang lahat na pananim na sariwa na pinakapagkain; at nagkagayon.

NABASA NINYO SA MGA HULING ARAW…KAYA MALAPIT-LAPIT NG DUMATING ANG PANGINOONG JESUS NAGKAKATOTOO NA LAHAT-LAHAT NG DIVINE PROPHECIES. AMEN!

ROMA 14:17 Sapagkat ang PAGPASOK ng tao sa KAHARIAN NG DIYOS ay HINDI NABABATAY SA PAGKAIN AT INUMIN kundi sa PAGIGING MATUWID, PAGKAKASUNDO-SUNDO AT KAGALAKAN na pawang KALOOB NG ESPIRITO SANTO.

Advertisements

14 responses to this post.

 1. Posted by codex on November 7, 2011 at 1:42 am

  Tama ka kaibigan, pero mayroon talagang mga uri ng pagkain na hindi dapat o ipinagbabawal ng Panginoong Diyos na kainin ng sinumang tao:

  “Instead, we should write and tell them to abstain from eating food offered to idols, from sexual immorality, from eating the meat of strangled animals, and from consuming blood.” (Acts 15:20, New Living Translation (©2007)

  “Kundi sumulat tayo sa kanila, na sila’y magsilayo sa mga ikahahawa sa diosdiosan, at sa pakikiapid, at sa binigti, at sa dugo.” (Gawa 15:20, Ang Dating Biblia)

  Linawin po natin ang ating mga pahayag upang hindi mahulog ang sinuman sa maling katuruan. Alam ko pong malinis ang iyong intensyon sa paglahad ng aral ng Panginoong Diyos na nakasulat sa Biblia, kailangan lamang po na ang mga ito ay malinaw na nai-presenta sa mga mambabasa.

  Reply

 2. YAANG TOPIC MO GAWAIN NA NG MGA HENTIL YAN NA PINAGTALUNAN NILA PABLO AT BERNABE. YAANG DUGO MO NA BINIGTI WALA YAN SA IBANG KASULATAN.

  http://www.angbiblia.net/gawa15.aspx

  BASAHIN MO ANG [a] na SUPERSCRIPT…

  Gawa 15: 1-41
  Ang Pagpupulong sa Jerusalem

  1 May dumating doon na ilang taong mula sa Judea at nagturo sa mga kapatid, “Kapag hindi kayo nagpatuli ayon sa kaugaliang itinuturo ni Moises, hindi kayo maliligtas.”

  2 Mahigpit itong tinutulan nina Pablo at Bernabe at naging mainitan ang kanilang pagtatalo. Kaya’t napagpasyahang papuntahin sa Jerusalem sina Pablo at Bernabe at ilan pang kapatid na taga-Antioquia, upang ang suliraning ito ay isangguni sa mga apostol at sa pinuno ng iglesya.

  3 Isinugo nga sila ng iglesya at pagdaan nila sa Fenicia at Samaria, ibinalita nila roon na marami nang mga Hentil ang nahikayat sa pananampalataya. Ito nama’y labis na ikinagalak ng mga kapatid. 4 Pagdating nila sa Jerusalem, malugod silang tinanggap ng mga apostol, ng mga pinuno, at ng buong iglesya. Isinalaysay nila ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila. 5 Ngunit tumayo naman ang ilang mananampalatayang kabilang sa pangkat ng mga Pariseo at kanilang sinabi, “Kailangang tuliin at utusang tumupad sa Kautusan ni Moises ang mga Hentil na sumasampalataya.”

  6 Nagpulong ang mga apostol at ang matatandang namumuno sa iglesya upang pag-aralan ang suliraning ito. 7 Pagkatapos ng mahabang pagtatalo, tumayo si Pedro at nagsalita, “Mga kapatid, nalalaman ninyo na noong mga nakaraang araw, hinirang ako ng Diyos upang mangaral ng Magandang Balita sa mga Hentil, at sila naman ay sumampalataya. 8 Ang Diyos na nakakasaliksik ng puso ang nagpatotoo na sila’y tinatanggap din niyang tulad natin nang ipagkaloob niya sa kanila ang Espiritu Santo. 9 Iisa ang pagtingin ng Diyos sa kanila at sa atin; nilinis din niya ang kanilang puso sapagkat sila’y nanalig kay Jesu-Cristo. 10 Bakit ba marunong pa kayo sa Diyos? Bakit ninyo iniaatang sa mga mananampalataya ang isang pasaning hindi nakayang dalhin ng ating mga ninuno at hindi rin natin kayang pasanin? 11 Sumampalataya tayo at naligtas sa pamamagitan ng kagandahang-loob ng Panginoong Jesus; gayundin naman sila.”

  12 Tumahimik ang buong kapulungan at nakinig sila habang isinasalaysay nina Bernabe at Pablo ang mga himalang ginawa ng Diyos sa mga Hentil sa pamamagitan nila.

  13 Pagkatapos, si Santiago naman ang nag- salita, “Mga kapatid, makinig kayo sa akin. 14 Katatapos pa lamang isalaysay ni Simon ang unang pagkatawag ng Diyos sa mga Hentil upang sila rin ay maging bayan niya. 15 Ito ay sumasang-ayon sa ipinahayag ng mga propeta, tulad ng nasusulat,

  16 ‘Pagkatapos nito ay babalik ako,
  at muli kong itatayo ang bumagsak na kaharian ni David.
  Muli ko itong ibabangon mula sa kanyang pagkaguho,

  17 upang hanapin at sambahin ng lahat ng mga tao ang Panginoon;
  ng lahat ng bansang tinawag ko upang maging akin.

  18 Ganoon ang sinabi ng Panginoon na nagpahayag ng mga bagay na ito
  mula pa noong una.’

  19 “Kaya’t ang pasya ko’y huwag nating gawing mahirap para sa mga Hentil ang pag- lapit sa Diyos. 20 Sa halip, sulatan natin sila at sabihang huwag kumain ng anumang inihandog sa diyus-diyosan, huwag makikiapid, huwag kakain ng hayop na binigti, a at huwag kakain ng dugo. 21 Sapagkat mula pa noong unang panahon, ang Kautusan ni Moises ay binabasa na sa mga sinagoga tuwing Araw ng Pamamahinga at ang aral niya ay itinuturo sa bawat bayan.”
  Ang Sulat sa mga Hentil na Sumasampalataya

  22 Kaya’t minabuti ng mga apostol, ng mga pinuno ng iglesya, at ng buong iglesya na pumili ng ilan sa kanila upang suguin sa Antioquia, kasama nina Pablo at Bernabe. Ang mga napili nila ay si Judas na tinatawag na Barsabas at si Silas, na mga lalaking iginagalang ng mga kapatid. 23 Ipinadala nila sa kanila ang sulat na ganito ang nilalaman:

  “Kaming mga apostol at pinuno ng iglesya ay bumabati sa mga mananampalatayang Hentil sa Antioquia, sa Siria at sa Cilicia. 24 Nabalitaan naming ginugulo kayo ng ilang kasamahan naming galing dito, kahit na hindi namin sila inuutusan. At binabagabag nila kayo sa pamamagitan ng kanilang itinuturo, 25 kaya’t napagkaisahan naming magpadala sa inyo ng mga sugo. Kasama sila ng ating minamahal na sina Bernabe at Pablo, 26 mga taong hindi nag-atubiling itaya ang kanilang buhay sa paglilingkod sa ating Panginoong Jesu-Cristo. 27 Isinugo namin sa inyo sina Judas at Silas upang ipaliwanag ang sinasabi sa sulat na ito. 28 Sapagkat minabuti namin at ng Espiritu Santo na huwag na kayong atangan ng iba pang pasanin maliban sa mga bagay na talagang kailangan. 29 Huwag kayong kakain ng anumang inihandog sa mga diyus-diyosan, ng dugo at ng hayop na binigti. Huwag kayong makikiapid. Layuan ninyo ang mga iyan at mapapabuti kayo. Paalam.”

  30 At pinalakad nila ang mga sugo. Pagdating sa Antioquia, tinipon ng mga ito ang mga kapatid at ibinigay ang sulat. 31 Pagkabasa sa sulat, nagalak ang lahat dahil sa kanilang narinig. 32 Sina Judas at Silas, na mga propeta rin, ay maraming itinuro sa mga kapatid na nakapagpalakas ng kanilang loob at nakapagpatibay ng kanilang pananampalataya. 33-34 Ang dalawa’y tumigil doon nang kaunting panahon. Pagkatapos, sila’y pinabalik na taglay ang pagbati ng mga kapatid para sa mga nagsugo sa kanila. b

  35 Nanatili naman sina Pablo at Bernabe sa Antioquia; at kasama ng marami pang iba, sila’y nagturo at nangaral ng salita ng Panginoon.
  Ang Paghihiwalay nina Pablo at Bernabe

  36 Makalipas ang ilang araw, sinabi ni Pablo kay Bernabe, “Balikan natin at dalawin ang mga kapatid sa mga bayan kung saan tayo nangaral ng salita ng Panginoon at tingnan natin kung ano ang kalagayan nila.” 37 Nais ni Bernabe na isama si Juan na tinatawag ding Marcos. 38 Ngunit ayaw ni Pablo, sapagkat hindi ito nagpatuloy na sumama sa kanilang gawain, sa halip, ito’y humiwalay sa kanila sa Pamfilia. 39 Nagkaroon sila ng mainitang pagtatalo kaya’t naghiwalay sila. Isinama ni Bernabe si Marcos at naglayag sila papuntang Cyprus. 40 Isinama naman ni Pablo si Silas at sila’y umalis, matapos ipanalangin ng mga kapatid na ingatan sila ng Panginoon. 41 Naglakbay sila sa Siria at Cilicia at pinatatag ang mga iglesya roon.

  [a] na binigti: [[[Sa ibang manuskrito’y hindi nakasulat ang mga salitang ito.]]]]

  b Sa ibang manuskrito’y may dagdag na Ngunit minabuti ni Silas ang manatili doon.

  15:1 Levitico 12:3

  15:7 Gawa 10:1-43

  15:8 Gawa 10:44; Gawa 2:4

  15:16 Amos 9:11,12 (LXX)

  15:20 Exodo 34:15-17; Levitico 18:6-23; Levitico 17:10-16

  15:38 Gawa 13:13

  Reply

 3. KAYA LINAWIN NINYONG MABUTI ANG INYONG MGA ARAL SA MGA NAGBABAWAL NG KUNG ANO-ANONG PAGKAIN.

  20 Sa halip, sulatan natin sila at sabihang huwag kumain ng anumang inihandog sa diyus-diyosan, huwag makikiapid, huwag kakain ng hayop na binigti, [[[a ]]]]]]] at huwag kakain ng dugo.

  [a] na binigti: [[[Sa ibang manuskrito’y hindi nakasulat ang mga salitang ito.]]]]

  AYAN NABASA NYO BA SUPERSCRIPT/REFERENCE/FOOTNOTE?

  Reply

 4. MAY SUMAGOT SA FACEBOOK:

  @Saicon Rumanggar Mamokhan So ano masasabi mo kay PAUL na Author ng cHRistianity? na sya ay nagsabi it is GOOD for you to stay UNMARRIED !!! contradicted pala ang sabi ni Paul sa Salita ng Diyos?
  20 minutes ago · Like

  @Arman G. de Castro BASAHIN MO NG BUO….SINABI NIYA RIN DIYANG MAG-ASAWA KAYO KAHIT NA WALA SIYANG ASAWA…..IBA ANG IPINAGBABAWAL NA BATAS KAYSA SA KUSANG LOOB NG TAO GET MO BA?
  20 minutes ago · Like

  @Arman G. de Castro MAY KUSANG TINATAWAG ANG DIYOS SA PUSO NG TAO NA IBIGIN SIYA NG GANAP KUSA YON HINDI BATAS.

  Reply

 5. SA INYO TUPAD YANG PAGBABAWAL SA PAG-AASAWA. DAHIL BAWAL SA INYO ANG MAG-ASAWA NG DI KATIPAN SA KATIPAN NIYO. HAHAHAHA. EA DI SA INYO TUPAD. HINDI SA AMIN. AT MAS MARAMING KINAKASAL SA SIMBAHANG KATOLIKO KESA SA INYO.

  Reply

 6. Posted by Owain on August 3, 2012 at 12:26 pm

  For your information, hindi bawal sa simbahang katoliko ang pag-aasawa ng mga pari. Discipline yon, pero hindi talaga totally ipinagbabawal. May exceptions sa rule of celibacy. Pope John Paul II issued a little known edict that said Protestant priests wishing to become Catholic shouldn’t break their marriage vows.

  For your convenience, read the news:
  http://www.cbsnews.com/8301-505263_162-57395291/vatican-rule-allows-some-priests-to-marry/

  Reply

 7. Posted by Rey Barroga on October 5, 2013 at 10:29 am

  Balut has nothing to do with our Salvation….ang nagpaparumi sa tao ay hindi ang pumapasok sa kanyang bibig kundi ang lumalabas sa kanyang bibig!……kung anong lumalabas sa kanyang bibig ay siyang laman ng dibdib!

  Reply

 8. […] ANG MAGBAWAL PA NG PAGKAIN AT INUMIN SA HULING ARAW AY KATURUAN NA NG DEMONYO […]

  Reply

 9. […] ANG MAGBAWAL PA NG PAGKAIN AT INUMIN AT PAG-AASAWA SA HULING ARAW AY KATURUAN NA NG DEMONYO […]

  Reply

 10. […] ANG MAGBAWAL PA NG PAGKAIN AT PAG-AASAWA SA HULING ARAW AY KATURUAN NG DEMONYO […]

  Reply

 11. Posted by Dawud on August 11, 2016 at 1:55 pm

  Ang baboy ay ipinagbawal mismo ng Diyos at nakasulat yan sa kautusan ni Propeta Moises, Leviticus 7At ang baboy, sapagka’t may hati ang paa at baak, datapuwa’t hindi ngumunguya, karumaldumal nga sa inyo. Eto naman ang sabi ni Jesus Christ sa
  MATEO 5:17
  17Huwag ninyong isiping ako’y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta: ako’y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin

  Reply

 12. Posted by Dawud on August 11, 2016 at 1:57 pm

  Ang baboy ay ipinagbawal mismo ng Diyos at nakasulat yan sa kautusan ni Propeta Moises, Leviticus 7At ang baboy, sapagka’t may hati ang paa at baak, datapuwa’t hindi ngumunguya, karumaldumal nga sa inyo 8Huwag kayong kakain ng laman ng mga iyan, at ang bangkay ng mga yaon ay huwag ninyong hihipuin; mga karumaldumal nga sa inyo.
  MATEO 5:17
  17Huwag ninyong isiping ako’y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta: ako’y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin
  kung ganon malinaw na si Jesus Christ ay tagasunod din ng kautusan ni Propeta Moises kaya wag na kayong magbigay ng mga sarili nyong haka haka

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: