Advertisements

THE VOICE OF GOD IN HEAVEN WHILE HE IS IN MT. SINAI IN OLD TESATAMENT!

ITO ANG AKING ANAK/LINGKOD NA LUBOS KUNG KINALULUGDAN!!!!

ISAIAH 42:1 Sinabi ni Yahweh,
“Narito ang lingkod ko na aking hinirang;
ang aking pinili at lubos na kinalulugdan;
ibinuhos ko sa kanya ang aking Espiritu,
at siya ang magpapairal ng katarungan sa mga bansa.

NAG-PAPAECHO NA NG BOSES SI YAHWEH SA LUMANG TIPAN PA LAMANG!!

BUMABA SI YAHWEH SA BUNDOK NG SINAI READ EXODUS CHAPTER 19 TO 20.

EXODUS 19:11 at humanda sa makalawa, sapagkat ((((akong si Yahweh ay bababa sa Bundok ng Sinai ))))) para makita ng mga tao.

EXODUS 19:20 Bumaba si Yahweh sa tuktok ng Bundok ng Sinai at pinaakyat niya roon si Moises.

PINA-ECHO BOSES GALING SA LANGIT!!

NATAKOT ANG MGA ISRAELITA..EXODUS 20:

EXODUS 20:18-19 Nanginig sa takot ang mga Israelita nang marinig nila ang dagundong ng kulog at tunog ng trumpeta, at makita ang kidlat at ang usok sa bundok. Nanatili silang nakatayo sa malayo. 19 Nang lumapit sa kanila si Moises, sinabi nila, “Ikaw ang magsalita sa amin at makikinig kami; huwag na ang Diyos at baka kami mamatay.”

ANG PINA-ECHO NI YAHWEH NA SALITA SA LANGIT HABANG SIYA AY NASA BUNDOK NG SINAI…

EXODUS 20:22 Sinabi ni Yahweh kay Moises, “Sabihin mo ito sa mga Israelita: Narinig ninyo nang ako’y magsalita mula sa langit.

NAKITA NA NINYO BUMABA SIYA SA BUNDOK NG SINAI PERO PINA-ECHO NIYA BOSES NIYA GALING SA LANGIT..AMEN!!

Advertisements

One response to this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: