SINO ANG TUNAY NA ASAWA NI ABRAHAM SARAH O HAGAR (ARMAN VS. ELERO)

@Abdullah Elero

Isang hamon kay arman
Patunayan mo hindi asawa ni abraham si hagar.

Like · · Unfollow Post · 14 hours ago near Barilan

Abdullah Elero Kahit sinong kristiano patunayan ninyo kabit lamang ni Abraham si Hagar
4 hours ago via mobile · Like
Arman G. de Castro
KATATAWAG PA LANG KAY ABRAHAM ASAWA NA NIYA SI SARAI/SARAH. TINGNAN MO NAKA-BRACKET []

ALIPIN NIYA LANG SI HAGAR.

Genesis 12: 1-20

Tinawag ng Diyos si Abram

1 Sinabi ni Yahweh kay Abram, “Lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. 2 Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita, at gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging pagpapala sa marami.

3 Ang sa iyo’y magpapala ay aking pagpapalain,
at ang sa iyo’y sumumpa ay aking susumpain;
sa pamamagitan mo, lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain.”

4 Sumunod nga si Abram sa utos ni Yahweh; nilisan niya ang Haran noong siya’y pitumpu’t limang taon. Sumama sa kanya si Lot. 5 [[[[[[[[[[Isinama ni Abram ang kanyang asawang si Sarai]]]]] at si Lot na pamangkin niya. [[[[[[[Dinala niyang lahat ang kanyang mga alipin]]]] at mga kayamanang naipon nila sa Haran. Pagkatapos nito’y nagtungo sila sa Canaan.
45 minutes ago · Like
Arman G. de Castro NAPATUNAYAN NA…DIBA SA LUGAR PA LANG NG TATAY NI ABRAHAM SA UR ASAWA NA NIYA SI SARAH.

GENESIS 11

Ang Lahi ni Terah

26 Pitumpung taon na si Terah nang magkaanak ng tatlong lalaki: sina Abram, Nahor at Haran.

27 Ito naman ang kasaysayan ng mga anak ni Terah na sina Abram, Nahor at si Haran na ama ni Lot. 28 Buhay pa si Terah nang mamatay si Haran sa kanyang sariling bayan ng Ur, sa Caldea. [[[[[[[[[[29 Napangasawa ni Abram si Sarai at napangasawa]]]]]]]]] naman ni Nahor si Milca na anak ni Haran na ama rin ni Isca. 30 Si Sarai ay hindi magkaanak sapagkat baog siya.

31 Umalis si Terah sa bayan ng Ur, Caldea, kasama ang kanyang anak na si Abram, ang asawa nitong si Sarai at si Lot na anak ni Haran. Papunta sila sa Canaan ngunit nang dumating sa Haran, doon na sila nanirahan. 32 Doon namatay si Terah sa gulang na 205 taon.

SUPALPAL KA NA NAMAN MR. ABDULLAH ELERO..NYAHAHAHA HINDI KA BA MADADALA? 🙂
a few seconds ago · Like

Genesis 16: 1-16

Si Hagar at si Ismael

1 Hindi magkaanak si Sarai na asawa ni Abram. Ngunit mayroon siyang [[aliping babae]]] na [[[taga-Egipto na ang pangalan ay Hagar]]]. 2 Sinabi niya, “Abram, dahil pinagkaitan ako ni Yahweh ng anak, ang alipin ko ang sipingan mo. Baka sakaling magkaanak siya para sa akin!” Pumayag si Abram sa sinabi ni Sarai. 3 At ipinaubaya nga ni Sarai sa kanyang asawa si Hagar upang maging asawang-lingkod. Sampung taon na si Abram na naninirahan sa Canaan nang ito’y nangyari. 4 Matapos sipingan ni Abram si Hagar, nagdalang-tao nga ito. Subalit nagmalaki si Hagar at hinamak nito si Sarai.

2 responses to this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: