TAMA BA ANG UNAWA NINYO SA PAGTATALUKBONG (WALA KAMING KAUGALIANG GANYAN (NO CUSTOM) SINABI NI PABLO!!!))

ANO MASASABI NINYO DOON SA SINABI NI PABLO SA TALATANG 16?

1 Corinto 11: 1-16

1 Tularan ninyo ako, gaya ng pagtulad ko kay Cristo.

Pagtatakip sa [[[Ulo]]] Kung Sumasamba (TOPIC AY BELO)

2 Ipinagmamalaki ko kayo dahil naaalala ninyo ako at sinusunod ninyo ang mga itinuro ko sa inyo. 3 Ngunit nais kong maunawaan ninyo na si Cristo ang nakakasakop sa bawat lalaki, ang lalaki ang nakakasakop sa kanyang asawa, a at ang Diyos naman ang nakakasakop kay Cristo. 4 Ang lalaking nananalangin o nagpapahayag ng mensaheng mula sa Diyos nang may takip ang ulo ay nagdudulot ng kahihiyan sa nakakasakop sa kanya. 5 Ang babae namang nananalangin o nagpapahayag ng mensaheng mula sa Diyos nang walang belo ay nagdudulot ng kahihiyan sa nakakasakop sa kanya, para na rin siyang babaing ahit ang ulo. 6 Kung ayaw magbelo ang isang babae, magpaahit na siya ng buhok. Yamang kahiya-hiya sa babae ang magpaahit o magpagupit ng buhok, dapat siyang magbelo. 7 Hindi dapat magbelo ang lalaki dahil siya’y larawan at karangalan ng Diyos. Ngunit ang babae ay karangalan ng lalaki, 8 sapagkat hindi mula sa babae ang lalaki, kundi ang babae ay nagmula sa lalaki. 9 At hindi rin nilalang ang lalaki para sa babae, kundi ang babae ay nilalang para sa lalaki. 10 Alang-alang sa mga anghel, dapat magbelo ang babae bilang tanda na siya’y nasasakop ng kanyang asawa. 11 Gayunman, sa paningin ng Panginoon ay kailangan ng babae ang lalaki at kailangan din naman ng lalaki ang babae. 12 Kung nagmula man sa lalaki ang babae, ang lalaki nama’y isinisilang ng babae, at mula sa Diyos ang lahat.

13 Kayo na ang humatol, angkop ba sa isang babae ang makitang nananalangin nang walang takip sa ulo? 14 Hindi ba’t kalikasan na rin ang nagtuturo sa inyo na kahiya-hiya sa isang lalaki ang magpahaba ng buhok, 15 ngunit karangalan naman ito ng babae? Sapagkat ibinigay sa kanya ang buhok bilang pantakip sa kanyang ulo. 16 [[[[[[Ngunit kung may gusto pang MAKIPAGTALO tungkol dito]]]], wala akong masasabi kundi ito: sa pagsamba, [[[[[[[[[[[[[[[[[wala kaming ganoong kaugalian]]]]]]]]]]]]]]]]]], gayundin ang mga iglesya ng Diyos.

TANONG: ANO TINUKOY NIYA NA “WALA KAMING GANOONG KAUGALIAN” SA PAGSAMBA?

NAPAKALIWANAG KUNG ANO NAGING TOPIC SA ITAAS NG MGA TALATA “WALA SILANG KAUGALIANG GANYAN (NO CUSTOM).

VULGATE 405 AD. BIBLE TRANSALATION

1 COR. 11:16 But if any man seem to be contentious, we have NO such custom, nor the Church of God. si quis autem videtur contentiosus esse nos talem consuetudinem non habemus neque ecclesiae Dei

http://angbiblia.net/1_corinto11.aspx

ANG NAGING EFFECT SA ADD O CHURCH OF GOD NI ELI-SORIANO BAWAL MAGPA-GUPIT NG BUHOK MGA BABAE!

long_hair

EFFECT IN ROMAN CATHOLIC…MGA MADRE NAMAN NA NAKATALUKBONG!!

“GOOGLE SEARCH OF NUNS”

EFFECTS IN ISLAM

***********
TALUKBONG
***********

BABAING NAGBEBENTA NG ALIW (POKPOK!!) ANG MGA MAY TAKIP SA MUKHA NOONG ARAW.

GENESIS 38:15 Nakita ni Juda si Tamar; inakala niyang ito’y [[[[[[[isang babaing nagbebenta ng aliw ]]]] sapagkat may takip ang mukha.

SI SARAH AT ABRAHAM
**********************************
SI SARAH AY WALANG TAKIP SA MUKHA.
**********************************

GENESIS 12:10=15

Pumunta si Abram sa Egipto

10 Nagkaroon ng matinding taggutom sa lupain ng Canaan, kaya umalis doon sina Abram at naglakbay na patimog, patungo sa lupain ng Egipto, upang doon muna manirahan. 11 Nang malapit na sila sa hangganan, sinabi niya sa kanyang asawa, [[[[[[[[“Sarai, napakaganda mo. 12 Kapag nakita ka ng mga Egipcio, sasabihin nilang asawa kita at papatayin nila ako para makuha ka.]]]] 13 Ang mabuti pa’y sabihin mong magkapatid tayo. Alang-alang sa iyo, hindi nila ako papatayin.” 14 [[[[[[[[[Nang makapasok na sina Abram sa Egipto, napuna nga ng mga Egipcio na napakaganda ni Sarai. 15 Nang nakita siya ng mga pinuno roon, ibinalita nila sa Faraon kung gaano siya kaganda]]]]]]]]]]. Kaya’t iniutos nitong kunin si Sarai at dalhin sa palasyo. 16 Dahil sa kanya, mabuti ang naging pagtanggap ng Faraon kay Abram at binigyan pa niya ito ng mga tupa, kambing, baka, asno, kamelyo at mga alipin.

ANO MAY TAKIP BA MUKHA NI SARAI?

*********************************************************
ANO BA ANG IBIG SABIHIN NG TALUKBONG NA NILITERAL NG MADAMI SA BIBLIA?
*********************************************************

1 Corinto 11: 1-34

1 Tularan ninyo ako, gaya ng pagtulad ko kay Cristo.

2 Ipinagmamalaki ko kayo dahil naaalala ninyo ako at sinusunod ninyo ang mga itinuro ko sa inyo.

3 Ngunit nais kong maunawaan ninyo na si Cristo ang nakakasakop sa bawat lalaki, ang lalaki ang nakakasakop sa kanyang asawa, a at ang Diyos naman ang nakakasakop kay Cristo.

MEANING SI KRISTO ANG TALUKBONG (NAKAKASAKOP) SA LALAKI, ANG LALAKI NAKAKASAKOP(TALUKBONG SA KANYANG ASAWANG BABAE)…

4 Ang lalaking nananalangin o nagpapahayag ng mensaheng mula sa Diyos nang may takip ang ulo ay nagdudulot ng kahihiyan sa nakakasakop sa kanya. 5 Ang babae namang nananalangin o nagpapahayag ng mensaheng mula sa Diyos nang walang belo ay nagdudulot ng kahihiyan sa nakakasakop sa kanya, para na rin siyang babaing ahit ang ulo.

ANO NAUUNAWAAN BA NINYO NA ANG TALUKBONG AY HINDI LITERAL?

AMEN!

KITANG KITA ANG KAGANDAHAN NI SARAI MALIWANAG WALANG TALUKBONG ANG MGA BABAE NOON.

**********
PAGLILINAW
**********

AKING SINUSUKAT ANG PANG-UNAWA NINYO SA TALINGHAGA NG MGA SULAT NI PABLO…SA TALAKAYAN FACEBOOK HINDI PA RIN NILA MAKITA ANG SAGOT. ETO ANG IPINALIWANAG KO SA FACEBOOK.

BIBIGYAN PANSIN KO MUNA SI SARAH…BAKIT SIYA NAKITANG MAGANDA?

GENESIS 12:14 [[[[[[[[[Nang makapasok na sina Abram sa Egipto, napuna nga ng mga Egipcio na napakaganda ni Sarai. 15 Nang nakita siya ng mga pinuno roon, ibinalita nila sa Faraon kung gaano siya kaganda]]]]]]]]]]. Kaya’t iniutos nitong kunin si Sarai at dalhin sa palasyo.

TANONG: KUNG SI SARAI ANG MATA LANG ANG NAKIKITA? SASABIHIN BA SIYANG MAGANDA?

ABOUT TALUKBONG SANA MAKITA NINYO ANG PAGPAPASAKOP DITO…SA MGA TALATANG ITO…ANG HIRAP POST KO NA UULITIN KO PA AT KAKATAY-KATAYIN PARA MAUNAWAAN NYO LANG…

1 CORINTHIAN 11:3 Ngunit nais kong maunawaan ninyo na si Cristo ang nakakasakop sa bawat lalaki, ang lalaki ang nakakasakop sa kanyang asawa, at ang Diyos naman ang nakakasakop kay Cristo.

1. si Cristo ang nakakasakop sa bawat lalaki
2. ang lalaki ang nakakasakop sa kanyang asawa
3. at ang Diyos naman ang nakakasakop kay Cristo.

ANG DIYOS(CRISTO DIN NG NASA LANGIT NA JOHN 12:24), CRISTO(NAGING TAO MATAPOS MAMATAY NATAPOS ANG TIPAN) BUMALIK SA PAGIGING DIYOS. SINAKOP ANG LALAKI NA MAY SAKOP NAMAN SA KANYANG ASAWA.

SI CRISTO LANG ANG ULO NG IGLESIA..ANG NAKAKASAKOP ANG NAGSISILBING MGA TALUKBONG.

CONTINUE….

4 Ang lalaking nananalangin o nagpapahayag ng mensaheng mula sa Diyos nang may takip ang ulo ay [[[[[[[[nagdudulot ng kahihiyan]]]]]] sa nakakasakop sa kanya. 5 Ang babae namang nananalangin o nagpapahayag ng mensaheng mula sa Diyos nang walang belo (MATAPANG PA SA ASAWA NIYA NA IPINAGBAWAL NI PABLO NA MANGARAL ANG MGA BABE) ay nagdudulot ng kahihiyan sa nakakasakop sa kanya, para na rin siyang babaing ahit ang ulo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: