Advertisements

WALA SA QURAN SI SETH!! ANG LAHI NI NOAH, ABRAHAM ETC….

ANG IMPORTANTENG LAHI NAWALA SA QURAN ANG [[ANGKAN NI SET]]] ANG PINAGMULAN NI NOAH, ABRAHAM…SA QURAN NAWALA CAIN AT ABEL LANG ANG ALAM NI MUHAMMAD :))

GENESIS 4:25 Muling sinipingan ni Adan ang kanyang asawa, at ito’y nanganak ng isa pang lalaki. Sinabi ng ina, “Binigyan ako ng Diyos ng kapalit ni Abel na pinatay ni Cain;” at ito’y tinawag niyang[[[[[[[[[[[ Set]]]]]]]]]]]]]]]].

26 Si[[[[[[ Set ang ama ni Enos]]]]]]]]. Noon nagsimulang tumawag sa pangalan ni Yahweh ang mga tao sa kanilang pagsamba.

LAHI SIMULA KAY SET…TO ENOS… TO ENOC …TO NOAH ETC……

SI ENOS ANG AMA NI KENAN(GEN.5:9)…
SI KENAN ANG AMA NI MAHALEL (GEN. 5:12)
SI MAHALEL ANG AMA NI JARED (GEN. 5:15)
SI JARED ANG AMA NI ENOC (HINDI ENOS) GEN. 5:18)
SI ENOC ANG AMA NI MATUSALEM (GEN. 5:21)
SI MATUSALEM ANG AMA NI LAMEC (GEN. 5:25)
SI LAMEC ANG AMA NI NOAH………….NOAH…(GEN. 5:29)

TATLONG (3) ANAK NI NOAH SHEM, CAM AND JAFET….

GENESIS 11 :10-31 (SA LAHI NI SHEM NAG-MULA SI ABRAHAM ANAK NI TAREH)

10 Ito ang kasaysayan ng mga lahi na nagmula kay Shem. Dalawang taon makalipas ang baha, si Shem ay nagkaanak ng isang lalaki, si Arfaxad. Si Shem ay sandaang taong gulang na noon. 11 Nabuhay pa siya nang 500 taon, at nagkaroon pa ng ibang mga anak.

12 Nang si Arfaxad ay tatlumpu’t limang taon na, nagkaanak siya ng isang lalaki, si Shela. 13 Nabuhay pa siya nang 403 taon, at nagkaroon pa ng ibang mga anak.

14 Tatlumpung taon na noon si Shela nang maging anak niya si Heber. 15 Nabuhay pa siya nang 403 taon, at nagkaroon din ng ibang mga anak.

16 Sa gulang na tatlumpu’t apat na taon, naging anak ni Heber si Peleg. 17 Nabuhay pa siya nang 430 taon, at nagkaroon din ng ibang mga anak.

18 Sa gulang na tatlumpung taon, naging anak ni Peleg si Reu. 19 Nabuhay pa siya nang 209 taon, at nagkaroon pa ng ibang mga anak.

20 Si Reu naman ay tatlumpu’t dalawang taon na nang maging anak niya si Serug. 21 Nabuhay pa siya nang 207 taon, at nagkaroon din ng ibang mga anak.

22 Si Serug ay tatlumpung taon nang maging anak niya si Nahor. 23 Nabuhay pa siya nang 200 taon, at nagkaroon din ng ibang mga anak.

24 Naging anak naman ni Nahor si Terah nang siya’y dalawampu’t siyam na taon. 25 Nabuhay pa siya nang 119 taon, at nagkaroon din ng ibang mga anak.

Ang Lahi ni Terah

26 Pitumpung taon na si Terah nang magkaanak ng tatlong lalaki: sina Abram, Nahor at Haran.

27 Ito naman ang kasaysayan ng mga anak ni Terah na sina Abram, Nahor at si Haran na ama ni Lot. 28 Buhay pa si Terah nang mamatay si Haran sa kanyang sariling bayan ng Ur, sa Caldea. 29 Napangasawa ni [[[[[[[Abram si Sarai]]]]]] at napangasawa naman ni Nahor si Milca na anak ni Haran na ama rin ni Isca. 30 Si Sarai ay hindi magkaanak sapagkat baog siya.

31 Umalis si Terah sa bayan ng Ur, Caldea, kasama ang kanyang anak na si Abram, ang asawa nitong si Sarai at si Lot na anak ni Haran. Papunta sila sa Canaan ngunit nang dumating sa Haran, doon na sila nanirahan. 32 Doon namatay si Terah sa gulang na 205 taon.

*******************
FACEBOOK DISCUSSION
*******************
SETH IS THE SON OF ABEL…

Advertisements

2 responses to this post.

 1. GENEOLOGY OF ABRAHAM = FROM ADAN TO ABRAHAM

  1 Cronica 1: 1-27

  Mga Talaan ng mga Angkang Pinagmulan ng Israel

  1 [[[[Si Adan ang ama ni Set]]]]] at si Set ang ama ni Enos. 2 Si Enos ang ama ni Kenan at si Kenan ang ama ni Mahalalel na ama ni Jared. 3 Si Jared ang ama ni Enoc, at anak ni Enoc si Matusalem na ama ni Lamec. 4 Si Lamec ang ama ni Noe at mga anak naman ni Noe sina Shem, Ham at Jafet.

  5 Ang mga anak ni Jafet ay sina Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshec at Tiras. 6 Ang mga anak naman ni Gomer ay sina Askenaz, Difat at Togarma. 7 Ang mga anak ni Javan ay sina Elisha, Tarsis, Kitim at Rodanim.

  8 Ang mga anak ni Ham ay sina Cus, Egipto, Libya at Canaan. 9 Mga anak ni Cus sina Seba, Havila, Sabta, Raama at Sabteca, at ang kay Raama naman ay sina Sheba at Dedan. 10 Anak din ni Cus si Nimrod, ang unang makapangyarihang mananakop sa daigdig. 11 Si Egipto ang pinagmulan ng mga Ludim, Anamim, Lehabim at Naftuhim. 12 Siya rin ang pinagmulan ng mga Patrusim, Casluhim at Caftorim, na siya namang pinagmulan ng mga Filisteo. 13 Ang mga anak ni Canaan ay si Sidon, na siyang panganay, at si Het. 14 Sila ang mga ninuno ng mga Jebuseo, Amoreo, Gergeseo, 15 Hivita, Arkita, Sinita, 16 Arvadita, Zemareo at Hamateo.

  17 Ang mga anak ni Shem ay sina Elam, Asur, Arfaxad, Lud, Aram, Uz, Hul, Geter at Meshec. 18 Si Arfaxad ang ama ni Selah na ama naman ni Eber. 19 Dalawang lalaki ang naging anak ni Eber; Peleg a ang pangalan ng isa sapagkat sa panahon niya nahati ang daigdig, at Joctan naman ang pangalan ng kapatid nito. 20 Si Joctan ang ama ng magkakapatid na Almodad, Selef, Hazarmavet, Jerah, 21 Hadoram, Uzal, Dicla, 22 Ebal, Abimael, Sheba, 23 Ofir, Havila at Jobab.

  24 Ganito ang pagkakasunud-sunod ng lahi mula kay Shem hanggang kay Abram: Shem, Arfaxad, Selah, 25 Eber, Peleg, Reu, 26 Serug, Nahor, Terah, 27 at Abram, na tinawag ding Abraham.

  Reply

 2. si ophir pala?ang nakarating sa pinas kung halungkatin ang kasaysayan!!!sa hindi pa pinangalanan ang pilipinas ni king PHILIP SA spanya?ophir ang pangalan sa bansa natin?dba nagmula sa lahi ni abraham!!!

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: