Advertisements

RAMIR R. DEUS (NAG-SUSURI) VS ARMAN G. DE CASTRO (ONENESS CHRISTIAN) – NAGBURA

BINURA NAMAN.

Ramir R Deus
DEBATE
TOPIC – ANG DIYOS AMA BA AT SI JESUS AY IISA??
RELIGION – ONNESS CHRISTIAN vs. INDEPENDENT (nagsusuri)
MAGDEDEBATE – Mr.Arman Arman G. de Castro (ONNESS CHRISTIAN0 laban kay Ramir R Deus (INDEPENDENT (nagsusuri)

titindigan ni MR.Arman G. de Castro ay – SI JESUS AT ANG DIYOS AMA AY IISA.
titindigan ko naman ay – SI JESUS AT ANG DIYOS AY HINDI IISA.

RULES – palitan ang reply.hindi pwedeng mag reply ng dalawang sunod,kailangan muna hintayin ang reply ng bawat isa bago makareply ulit..ok LETS GET IT ON..
Like
· · Unfollow Post · Share · Remove From Profile · 4 hours ago ·

Aries Era likes this.
Ramir R Deus
Mr.De Castro,ang paniniwala nyo ay si JESUS at ang Diyos ay IISA..
naniniwala kayo na nagkatawang TAO lang ang DIYOS AMA,at ng nagkatawang tao Ang Diyos AMA sya ay nabuhay sa Lupa bilang si HESUS..

paptunayan ko po sa inyo na MALI ang inyong itinuturo..
magbibigay po ako ng ilang talata mismo sa bibliya na si Jesus at Ang Diyos AMA ay magkaibang persona..

MGA GAWA 2:32 Ang Jesus na ito ay muling binuhay ng Diyos at kaming lahat ay mga saksi.

isipin nyo po ang talatang iyan,ng mamatay si Jesus,binuhay syang Muli ng Diyos.Kung si JESUS ang DIYOS AMA,hindi isusulat ng mga alagad na si JEsus ay binuhay muli ng Diyos..imbes isusulat nila na binuhay ni Hesus ang kanyang sarili..

maliwanag,ang Diyos AMA at si jesus ay hindi iisa..marami pa po akong mga talatang ipapakita sa inyo..pero hahayaan ko munang ibigay ninyo ang inyong panig..
3 hours ago · Like

Arman G. de Castro
OKAY ANG BIBLIA AY PUNONG PUNO NG MGA DIVINE PROPHECIES SA OLD TESTAMENT NA NAGANAP SA OLD TESTAMENT.

BIBIGYAN KITA NG 2 HALIMBAWA.

1. ANG BUTO ni Jose sa Egypt at ang Kanyang Hula na Aaalisin sa Egipto ang kanyang Lahi ang lahi ni Jacob ISRAEL.

ANG HULA NI JOSE.

GENESIS 50:25-26 Pagkatapos ipinagbilin niya sa mga anak ni Israel ang gagawin sa kanyang bangkay. Wika niya, “ISUMPA NINYO SA AKIN NA PAG KAYO’Y NILINGAP NA NG DIYOS AT INIALIS SA LUPAING ITO, [[[[[ DADALHIN NINYO ANG AKING MGA BUTO ]]]]]. 26 Namatay nga si Jose sa gulang na 110 taon. Siya’y inembalsamo sa Egipto at inilagay sa kabaong.

ANG KATUPARAN NG KAHILINGAN NI JOSE.

EXODUS 13:19 Ang kalansay ni Jose ay ay dinala ni Moises sa kanilang pag-alis bilang [[[[ pagtupad sa kahilingan nito ]]]]. Ang sinabi noon ni Jose, [[[[[[[[[“Tiyak na ililigtas kayo ni YAHWEH; pag-alis ninyo rito’y dalhin ninyo ang aking kalansay”.]]]]]]]

2. ANG HULA NI JOSUE SA MULING MAGTATAYO NG LUNSOD NG JERICO.

JOSUE 6:26 Noon di’y PINAPANUMPA ni Josue ang buong bayan sa ngalan ni Yahweh. “Sumpain ang sinumang magtatayo ng lunsod na ito ng Jerico. [[[[[[[[[[[Mamamatay ang anak na panganay ng sinumang muling maglalagay ng mga saligan nito. Mamatay ang anak na bunso ng magbabangong muli ng kanyang mga pintuan.]]]]]]]]]]]

ANG KATUPARAN NG HULA SA MAGTATAYONG MULI NG JERICO.

1 KING 16:34 Sa panahon niya, muling itinayo ni Hiel ang mga muog ng Jerico. Ngunit ng ilagay ang pundasyon nito, buhay ng panganay niyang si ABIRAM ang kanyang ibinuwis. At ng itayo ang pintuan, buhay naman ng kanyang bunsong si SEGUB ang naging kabayaran. SA GAYON, [[[[[ NATUPAD ANG SINABI NI YAHWEH sa PAMAMAGITAN NI JOSUE NA ANAK NI NUN.]]]]]]

NAKARAN NA ANG AKLAT NG HUKOM, 1 SAMUEL AT 2 SAMUEL AT MARAMI NA RIN ANG MGA NAG-HARI BAGO NATUPAD ANG SINABI NI JOSUE.

MALIWANAG NA ANG BIBLIA AY AKLAT NG KASAYSAYAN NG MUNDO HINDI ITO KUNG ANO-ANONG KWENTO LAMANG NA PINAG-SAMA SAMA NAPAKATAGAL NA PANAHON BAGO NATUPAD ANG MGA HULANG YAN NI JOSUE.

AMEN!

ILANG DAANG TAON BAGO NAGANAP ANG HULA SA JERICO FROM JOSUE TO 1 KING.
about an hour ago · Like

Arman G. de Castro SO MALIWANAG PROPHETIC BOOK ANG BIBLIA AT HINDI BASTA-BASTANG AKLAT LANG..OKAY BA SA IYO YAN?
about an hour ago · Like

Ramir R Deus ang topic po natin ang pag usapan natin..napakalayo po ng sagot nyo
55 minutes ago · Like

Arman G. de Castro
ANG HULA (LUMANG TIPAN)

Isaiah 9:6 Sapagkat ipanganganak ang isang SANGGOL na LALAKI, at SIYA ang mamahala sa atin, SIYA ang kahanga-hangang tagapayo, ANG MAKAPANGYARIHANG DIYOS, WALANG HANGGANG AMA, ANG PRINSIPE NG KAPAYAPAAN.

Isaiah 7:14 Kaya nga’t ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan; Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki, At ito’y tatawaging EMMANUEL. (Iba ibig sabihin ng tatawagin sa papangalanan)

KUNG NAUUNAWAAN NINYO ANG TALATA GANITO YANG SIYA NA YAN sa ISAIAH 9:6.

ISAIAH 9:6 Sapagkat ipanganganak ang isang sanggol na lalaki at SIYA ang mamahala sa atin.
SIYA ang KAHANGA-HANGANG TAGAPAYO,
SIYA ang MAKAPANGYARIHANG DIYOS,
SIYA ang WALANG HANGGANG AMA,
SIYA ang PRINSIPE NG KAPAYAPAAN.

Yuon kasing SIYA diyan ay sinusundan ng mga comma(,) so lahat ng katangian ay tumutukoy doon sa SANGGOL.

Ang sanggol daw ay “WALANG HANGGANG AMA”? Paano NINYO ipapaliwanag ito ngayon? Ang “EVERLASTING FATHER BA AY SON?”

SABI NG IBA “MAKAPANGYARIHANG DIYOS LANG” HINDI “MAKAPANGYARIHAN SA LAHAT” in ENGLISH MIGHTY GOD hindi daw ALMIGHTY GOD hindi ba nila nakikita ang salitang GOD? May tataas pa ba sa salitang GOD? Maging MIGHTY OR ALMIGHTY GOD PA DIN YAN.

SASABIHIN NG IBA PRINSIPE LANG NG KAPAYAPAAN EVERLASTING FATHER MIGHTY GOD NA NGA EH MAS TATAAS PA BA ANG PRINSIPE DOON?

ANG KATUPARAN (BAGONG TIPAN)

Mateo 1:21-23 (v.21) Manganganak siya ng isang lalaki at ito’y PAPANGANLAN MONG JESUS, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. (v.22) Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng Propeta: (v.23) “Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki, at TATAWAGIN ITONG EMMANUEL” (ang kahuluga’y “Kasama natin ang Diyos.”)

PALIWANAG: Sa Isaiah 9:6 Bigyang pansin ang salitang “SIYA ang” ang SIYA ay tumutukoy sa mga sumusunod “kahanga-hangang tagapayo, ANG MAKAPANGYARIHANG DIYOS, WALANG HANGGANG AMA, ANG PRINSIPE NG KAPAYAPAAN”

Iisa lamang ang ating MAKAPANGYARIHANG DIYOS AT WALANG HANGGANG AMA DIBA? ang HULANG nabanggit ay natupad sa Mateo 1:22-23

TANDAAN MAGKA-IBA NG TATAWAGIN SA PAPANGALANAN.

EMMANUEL = HEBREO WORD MEANING KAPILING NATIN ANG DIYOS. (EMMANU=”WITH US” EL=”GOD”)

YAN ANG ITINAWAG SA KANYA. MAY MGA NAGTATANONG BAKIT DAW HINDI EMMANUEL ANG PANGALAN BAKIT YESHUA/JESUS ANG NAGING PANGALAN. KASI NGA PO TANDAAN MAGKA-IBA NG TATAWAGIN SA PAPANGALANAN.

Amen!
50 minutes ago · Like

Arman G. de Castro Diyan muna tayo sa TOPIC KO SA ITAAS ISAIAH 9:6, ISAIAH 7:14 PROPHECIES NA NATUPAD SA MATEO 1:22-23. MAY TANONG KA BA?
49 minutes ago · Like

Arman G. de Castro ANG MAKAPANGYARIHANG DIYOS, WALANG HANGGANG AMA, ANG SANGGOL NA ISISILANG SA ISAIAH 9:6.

AT EMMANUEL 2 HEBREW WORDS EMMANU=”WITH US” EL=”GOD” SA ISAIAH 7:14…MALIWANAG YAN GOD GOD IS WITH US NOT MAN MAN IS WITH US.
47 minutes ago · Like

Arman G. de Castro ANG KATUPARAN NIYAN ETO..MATEO 1:(v.23) “Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki, at TATAWAGIN ITONG EMMANUEL” (ang kahuluga’y “Kasama natin ang Diyos.”)
47 minutes ago · Like

Arman G. de Castro bakit SINO BA WITNESS MO NANALANGIN SI JESUS EH ISANG PUKOL NG BATO ANG LAYO NIYA SA MGA ALAGAD?
38 minutes ago · Like

Ramir R Deus
‎1. SAAN MABABASA SA BIBLYA NA SINABI NI JESUS NA SAMBAHIN MO SIYA AT GAWIN MONG DIYOS MO?
2. SAAN MABABASA SA BIBLYA NA SINABI NI JESUS NA GUSTO NIYANG MAMATAY AT MAPAKO SA KRUS PARA TUBUSIN ANG KASALANAN MO?

Mt. 26:39 (Mc. 14:32-42, Lc. 22:39-46)
Nanalangin si Jesus sa Getsemani
Pagkalayo nang kaunti, nagpatirapa siya at nanalangin: Ama ko, kung maaari’y ilayo mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito. Gayunman, huwag ang kalooban ko kundi ang kalooban mo ang mangyari.

Sa tingin mo, kanino nananalangin si Jesus? Kung siya ang diyos bakit kaylangang niyang manalangin? Apat na tanong ko.

John 17:3 Jesus said: “Now this is eternal life: that they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent”

Isaiah 43:11, God said: “I, even I, am the LORD, and apart from me there is no savior

John 8:31 Jesus said: “If you hold to my teaching, you are really my disciples”

Matthew 19:17 Jesus said: “If you want to enter life, obey the commandments.”

This commandment was emphasized by Jesus, on whom be peace, when a teacher of the Law of Moses asked him: ‘‘Of all the commandments, which is the most important?’ ‘The most important one,’ answered Jesus, ‘is this: Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength.’” (Mark 12:28-30).

The man who questioned Jesus understood this, and what the man says next makes it clear that God is not Jesus, for he said to Jesus: “‘Well said, teacher,’ the man replied. ‘You are right in saying that God is one and there is no other but him.’” (Mark 12:32)
37 minutes ago · Like

Arman G. de Castro CHALLENGE KITA: MAGBIGAY KA NG DASAL NI JESUS NA KATABI ANG MGA ALAGAD. AT KUNG KATABI NASULAT ANG PANALANGIN.
37 minutes ago · Like

Ramir R Deus nabasa mo naman siguro ng pakainin nya ang mga tao sa pamamagitan ng ilang pirasong tinapaty at isda..nakasulat na tumingala sya sa langit at nagpasalamat bago nya pakainin ang libo libong tao sa pamamagitan ng ilang pirasong isda at tinapay,kasama nya ang kanyang mga alagad noong mga oras na iyon.at nakita rin nila ng magpasalamt sa Diyos si JESUS..
35 minutes ago · Like

Arman G. de Castro
‎@Ramir R Deus
1. SAAN MABABASA SA BIBLYA NA SINABI NI JESUS NA SAMBAHIN MO SIYA AT GAWIN MONG DIYOS MO?
2. SAAN MABABASA SA BIBLYA NA SINABI NI JESUS NA GUSTO NIYANG MAMATAY AT MAPAKO SA KRUS PARA TUBUSIN ANG KASALANAN MO?

ARMAN’S REPLY:…See More
33 minutes ago · Like

Arman G. de Castro NO. 1 YAN..
33 minutes ago · Like

Arman G. de Castro
‎2. SAAN MABABASA SA BIBLYA NA SINABI NI JESUS NA GUSTO NIYANG MAMATAY AT MAPAKO SA KRUS PARA TUBUSIN ANG KASALANAN MO?

ETO TATLONG BESES KINUKWENTO NA NI JESUS KAMATAYAN NIYA.

1ST PAGPAPAHAYAG SA KANYANG KAMATAYAN (MATEO 16:21-28)

2ND PAGPAPAHAYAG SA KANYANG KAMATAYAN (MATEO 17:22-23)

3RD PAGPAPAHAYAG SA KANYANG KAMATAYAN (MATEO 20:17-19)

KAYA ALAM NA NIYA BAGO PA MAGANAP GET MO BA?

KUNG MAGPAPALIGTAS SIYA GINAWA NA SANA NIYA…..

BASA.…..SISIW ANG 12 BATALYONG ANGHEL…NA TUTULONG SA KANYA.

MATEO 26:53-54 Hindi mo ba alam na kung hihingi ako ng tulong sa aking Ama ay papadalhan agad niya ako ng labindalawang batalyon ng mga anghel?

54 Ngunit ((((((((paanong matutupad ang mga Kasulatan))))))) na nagsasabing ito’y (((((((dapat mangyari?”)))

DAPAT MATUPAD ANG NASUSULAT NA MGA HULA SA KANYA…

AMEN!
32 minutes ago · Like

Arman G. de Castro ‎3 BESES IKINUKWENTO NA NI JESUS MAGAGANAP SA KANYANG KAMATAYAN…
32 minutes ago · Like

Arman G. de Castro ‎@Ramir R Deus nabasa mo naman siguro ng pakainin nya ang mga tao sa pamamagitan ng ilang pirasong tinapaty at isda..nakasulat na tumingala sya sa langit at nagpasalamat bago nya pakainin ang libo libong tao sa pamamagitan ng ilang pirasong isda at tinapay,

ARMAN’S REPLY: ANO SINABI NI JESUS NASULAT BA?
31 minutes ago · Like

Arman G. de Castro ANO NAKITA MO NA SCRIPTED NA LAHAT?
30 minutes ago · Like

Ramir R Deus
‎10Nang magkagayon, sinabi ni Jesus sa kaniya: Lumayo ka, Satanas, sapagkat nasusulat:

Sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at
siya lamang ang iyong paglingkuran.

kung si JESUS ang DIYOS hindi nya dapat sinabi kay satanas yan..
ganito dapat ang sinabi nya

Lumayo ka, Satanas, sapagkat nasusulat:
SAMBAHIN MO AKONG PANGINOON MONG DIYOS AT AKO LAMANG ANG IYONG PAGLINGKURAN!!!

eh hindi sya ang DIYOS AMA kaya sinabi nya na
27 minutes ago · Like

Ramir R Deus Sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at
siya lamang ang iyong paglingkuran.
27 minutes ago · Like

Arman G. de Castro
MATEO YAN HINDI JUAN.

SA DIYOS LANG NAGLILINGKOD ANG MGA ANGHEL BAKIT PINAGLINGKURAN SI JESUS.

MATEO 4:11Nang magkagayon, iniwan siya ng diyablo.
…See More
27 minutes ago · Like

Arman G. de Castro KAYA NGA NALAMAN NI SATANAS NA DIYOS ANG TINUTUKSO NIYA NAGTATAKBO!!!!! AT PINAGLINGKURAN SI JESUS NG MGA ANGHEL.
26 minutes ago · Like

Arman G. de Castro Sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at
siya lamang ang iyong paglingkuran.

YUONG TITIG NI JESUS KAY SATANAS DIYAN DIYOS SIYA NA TINUTUKSO NI SATANAS…KAYA NAGTATAKBO..
25 minutes ago · Like

Arman G. de Castro
MATEO YAN HINDI JUAN.

SA DIYOS LANG NAGLILINGKOD ANG MGA ANGHEL BAKIT PINAGLINGKURAN SI JESUS.

MATEO 4:11Nang magkagayon, iniwan siya ng diyablo.
[[[Narito, dumating ang mga anghel at naglingkod sa kaniya[JESUS].]]
[[[Narito, dumating ang mga anghel at naglingkod sa kaniya[JESUS].]]
[[[Narito, dumating ang mga anghel at naglingkod sa kaniya[JESUS].]]
25 minutes ago · Like

Arman G. de Castro MAY MAKAPAGPAPALAYAS BA PA KAY SATANAS NA IBA? HINDI BA’T DIYOS LANG?
24 minutes ago · Like

Arman G. de Castro TANONG: BAKIT PINAGLINGKURAN NG MGA ANGHEL SI JESUS MATAPOS TUKSUHIN NG DIYABLO?
23 minutes ago · Like

Ramir R Deus
MATEO 4:8 Muli siyang dinala ng diyablo sa isang napakataas na bundok. Ipinakita sa kaniya ang lahat ng paghahari sa sanlibutan at ang kaluwalhatian nito. 9Sinabi ng diyablo sa kaniya: Lahat ng mga bagay na iyon ay ibibigay ko sa iyo kung m…See More
22 minutes ago · Like

Ramir R Deus MR.ARMAN… paki post nga dito ang mababasa mo sa GAWA 3:26
20 minutes ago · Like

Ramir R Deus ipost nyo dito ang mababasa nyo sa GAWA 3:26 at iyan na mismong talata na yan ang magsasabi sayo na SI JESUS AY HINDI ANG DIYOS AMA!
20 minutes ago · Like

Ramir R Deus
sige ako na ang magpopost para sa iyo..basahin mo mabuti

GAWA 3:26
26 Nang itindig NG DIYOS ANG KANYANG LINGKOD NA SI HESUS, siya ay isinugo muna sa inyo upang pagpalain kayo sa pagtalikod ng bawat isa sa inyo mula sa inyong mga kasamaan

sino daw ang nagtindig kay HESUS??
ANG DIYOS!!!
ano daw ng Diyos Si HESUS??
LINGKOD!!!

ngayon mr.De casto sasabihin mo bang nagsisinungaling ang talatang iyan??
17 minutes ago · Like

Arman G. de Castro BAKIT HINDI MO MASAGOT ANG PROPHECY NG ISAIAH 9:6, ISAIAH 7:14 NA NATUPAD SA MATEO 1:22-23 SA ITAAS?
15 minutes ago · Like

Arman G. de Castro
HINDI MO BA NABASA NA PINAGLIILNGKURAN NG MGA ANGHEL SI JESUS?

MATEO 4:11Nang magkagayon, iniwan siya ng diyablo. Narito, [[[[[[[[[[dumating ang mga anghel at naglingkod sa kaniya(KAY JESUS).]]]]]]

[[[[[[[[[[dumating ang mga anghel at naglingkod sa kaniya(KAY JESUS).]]]]]]

[[[[[[[[[[dumating ang mga anghel at naglingkod sa kaniya(KAY JESUS).]]]]]]

ANG MGA ANGHEL SA DIYOS LANG NAGLILINGKOD YAN.
14 minutes ago · Like

Arman G. de Castro MAY TANONG AKO PAKI-SAGOT MO?

TANONG: SINO ANG MAY KAKAYAHANG MAGPALAYAS KAY SATANAS KANINONG KAPANGYARIHAN?
12 minutes ago · Like

Ramir R Deus ‎29 Si Pedro at ang mga apostol ay sumagot at sinabi: Kinakailangan naming sundin ang Diyos kaysa ang mga tao. 30 Ang Diyos ng aming mga ninuno ANG NAGBANGON KAY HESUS NA INYONG PINATAY sa pagbitin ninyo sa kaniya sa puno..

SINO DAW ANG NAGBANGON KAY HESUS SA MGA PATAY??

ANG DIYOS!!!!!
10 minutes ago · Like

Arman G. de Castro SI JESUS!! DAHIL ANG DIYOS!! NILA PEDRO AT PABLO AY SI JESUS!! MGA ALAGAD NI JESUS YAN EH!!
9 minutes ago · Like

Ramir R Deus GAWA 5:29-30 yan mr De castro
9 minutes ago · Like

Ramir R Deus GAWA 5:30 Ang Diyos ng aming mga ninuno ANG NAGBANGON KAY HESUS NA INYONG PINATAY sa pagbitin ninyo sa kaniya sa puno..

sino daw ang nagbangon kay Hesus?
8 minutes ago · Like

Arman G. de Castro YAANG SA ACTS 5: 1-42 PINAGBABAWALAN SILANG MANGARAL SA PANGALAN NI JESUS..KAYA NGA SUMUSUNOD SILA SA DIYOS..NILA SI JESUS HINDI SA UTOS LANG NG TAO.
8 minutes ago · Like

Arman G. de Castro magbabasa ka kasi ng buo puro ka pulot eh.
8 minutes ago · Like

Arman G. de Castro ACTS 5:28 Sinabi niya, [[[[[[[[[[[[[“Hindi ba’t mahigpit namin kayong pinagbawalang mangaral sa pangalan ng Jesus na iyan? ]]]]]]]]]]
7 minutes ago · Like

Ramir R Deus ang tanda mo na hindi ka pa marunong umintindi.. 1 + 1 lang yan Mr. De castro… hahahaha
7 minutes ago · Like

Arman G. de Castro NAKITA MO NA PINAGBABAWALANG MANGARAL SA PANGALAN NI JESUS………KAYA DAPAT SA DIYOS SILA SUMUNOD HINDI SA TAO…….SINUSUNOD NILA ANG DIYOS NA SI CRISTO JESUS NA IPINAGBABAWAL ANG PANGANGARAL SA PANGALAN NITO.
7 minutes ago · Like

Arman G. de Castro ACTS 5:29-30 HINDI MO ISINAMA ANG ACTS 5:28

ACTS 5:28 Sinabi niya, [[[[[[[[[[[[[“Hindi ba’t mahigpit namin kayong pinagbawalang mangaral sa pangalan ng Jesus na iyan? ]]]]]]]]]]
6 minutes ago · Like

Ramir R Deus LOL..ang gulo mo hahahah

JUAN 3 :16 Ito ay sapagkat sa ganitong paraan inibig ng Diyos ang sanlibutan kaya ipinagkaloob niya ang kaniyang bugtong na Anak upang ang sinumang sumampalataya sa kaniya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.

SUGO NG DIYOS AMA SI JESUS!!
magkaibang persona sila..
6 minutes ago · Like

Arman G. de Castro MAHINA KA SA PAKIRAMDAMAN EH….DIYOS NILA SI JESUS NA IPINAPANGARAL NILA…KAYA SA DIYOS SILA SUSUNOD HINDI SA TAO.
6 minutes ago · Like

Arman G. de Castro TANONG: MAY APOSTOL BA ANG “AMA” SA NEW TESTAMENT?
5 minutes ago · Like

Ramir R Deus WALA ka MR.De castro, you dissapoint me,hindi ka pala kasing galing ng inaakala ko,akala ko pwede ka ng tumapat sakin sa debate..

wala ka pala alam heheheh..
5 minutes ago · Like

Ramir R Deus ngayon alam ko na na kulang pala ang kaalaman mo,,kung alam ko lang na ganyan ka pala hindi na ako nakipagdebate sayo..

para akong nakipag debate sa isang sakristan :))
4 minutes ago · Like

Arman G. de Castro may nasagot ka ba sa TANONG KO?
2 minutes ago · Like

Arman G. de Castro NGANGA!!! 🙂
2 minutes ago · Like

Arman G. de Castro ETO PA..BASAHIN MONG MABUTI BAGO KA MANGARAP.

ANG HULA SA LUMANG TIPAN

[ANG TINIG SA ILANG – SI YAHWEH ANG IPAGHAHANDA NG DAAN]

Isaiah 40:3 May tinig na sumisigaw: “IPAGHANDA SI YAHWEH” ng daan sa ilang; Isang patag at matuwid na lansangan para sa ating Diyos.

Malakias 3:1 Sabi ni Yahweh na Makapangyarihan sa lahat, “Ipadadala ko ang AKING SUGO upang ihanda ang daraanan ko (LUCAS 7:27). At si Yahweh na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipahahayag ang aking tipan.”

ANG KATUPARAN SA BAGONG TIPAN

[SI JUAN BAUTISTA ANG TINIG SA ILANG – ANG IPINAGHANDA NG DAAN SI JESUS LUKE 1:76 (ZACARIAH SAID)]

LUCAS 7:27 Sapagkat si Juan ang tinutukoy ng kasulatan:

‘Narito, ipinapadala ko ang aking sugo na mauuna sa iyo, upang ihanda ang iyong daraanan.’

LUCAS 3:4 Sa gayo’y natupad ang nasusulat sa aklat ni Propeta Isaias: Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang: “Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon, Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas!

JUAN 1:23 “Sumagot si Juan, “Ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang; Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon” (Ang Propeta Isaias ang maysabi nito)

NG MAPUSPOS NG ESPIRITU SANTO SI ZACARIAS ANG TATAY NI JUAN BAUTISTA SINABI NIYA:.

LUCAS 1:76 Ikaw naman, anak ay tatawaging propeta ng Kataas-taasan; Sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daraanan.

SI JESUS ANG IPINAGHANDA NIYA NG DAAN. ANG SIGAW SA ISAIAH 40:3 IPAGHANDA SI YAHWEH NG DAAN. SI YAHWEH AT JESUS AY IISA. (JOHN 10:30)
about a minute ago · Like

Ramir R Deus sus,,wala kang kwenta kausap… hahahha
about a minute ago · Like

Arman G. de Castro SI YHWH = JESUS NA IPINAGHANDA NG DAAN NI JUAN BAUTISTA NA PINATUNAYAN NI ZACARIAH, ELIZABETH AT JUAN.
a few seconds ago · Like

Arman G. de Castro hayaan mo ng ang makakabasa ang humusga kung SINO NAKAKASAGOT O HINDI.
Unable to post comment. Try Again

Advertisements

2 responses to this post.

  1. Posted by Teodorico Asuncion on November 21, 2011 at 1:17 pm

    Huwag na kayong magdebatehan mga kaibigan kahit ilang persona ang kumakatawan sa ating mahal na PANGINOON nagiisa lang ang ating DIYOS na makapangyariha sa lahat at wala ng iba kung hindi ang ating Mahal na AMANG BATHALANG Dr.JOSE RIZAL……

    Reply

  2. Yan ang katotohanan! mabuti pa tayo’y magkadaupang palad. ako’y isang Rizalista. 09054225868. Dapat magsama sama na tayo at ipakilala ang Amang Dr. Jose Rizal- – Ang Bathalang Ama! Maraming salamat!

    Reply

Leave a Reply to totoforrizaleriberto b. Sanos Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: