IISA LANG ANG MABUTI!!! (DIYOS) BAKIT NAKALUHOD KAY YESHUA/JESUS YUONG NAGTANONG?

IISA LANG ANG MABUTI!!! (DIYOS)

MATEO 19:17 Sumagot si Jesus, “Bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Iisa lang ang mabuti. Ngunit kung nais mong magkamit ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga Kautusan ng Diyos.”

BAKIT NAKALUHOD ANG NAGSASABI SA HARAP NI YESHUA/JESUS?

MARCOS 10:17
Nang siya’y paalis na, may isang lalaking patakbong lumapit kay Jesus, [[[[[[[[[ LUMUHOD sa harapan niya at nagtanong]]], “Mabuting Guro, ano po ba ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan?”

SA PALAGAY NINYO BAKIT NAKALUHOD KAY JESUS YUONG TAO NA YON?

2 responses to this post.

 1. Posted by codex on March 1, 2012 at 8:36 am

  MARCOS 10:17-18

  17 Nang siya’y paalis na, may isang lalaking patakbong lumapit kay Jesus, LUMUHOD sa harapan niya at nagtanong, “Mabuting Guro, ano po ba ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan?”

  18 Sumagot si Jesus, “Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos lamang.

  ————————————————————————————————–

  Sa talatang 17 ay tinawag ang Panginoong Jesus ng nagtanong na “Mabuting Guro”. Sa talatang 18 naman ay ganito ang tugon ng Panginoong Jesus sa nagtanong: “Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos lamang.”

  Sa mga pahayag pa lang ng Panginoong Jesus, ang pagsasabi Niya na “walang mabuti kundi ang Diyos” ay katumbas ng pagsasabing “hindi Siya ang Diyos”. Para sa Panginoong Jesus, walang mabuti kundi ang Diyos lamang. Kung Siya ay Diyos sa Kaniyang sarili, sana’y hindi na Niya sinabing “bakit mo ako tinawag na mabuti?”.

  Eh sino ba ang kinikilalang Diyos ng Panginoong Jesus? Ganito ang Kaniyang sinabi sa Juan 17:1, 3:

  “…Ama ang oras ay dumating na. Luwalhatiin mo ang iyong Anak at nang luwalhatiin ka rin naman ng Anak….Ito ang buhay na walang hanggan: Ang makilala (((ka))) nila, ang tanging Diyos na totoo at si Jesucristo na iyong sinugo.” (SND)

  Malinaw na ang kinikilala ng Panginoong Jesus na kaisa-isang Diyos ay ang Ama lamang. ganito pa ang sinabi Niya sa Juan 20:17:

  “Huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakakaakyat sa aking Ama. Pumunta ka sa mga kapatid ko. Sabihin mo sa kanila na ako ay papaitaas sa (((aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos.)))” (SND)

  Bakit nga ba niluhuran ang Panginoong Jesus? Siya ba ay Diyos na dapat luhuran at sambahin? Ang sagot ay hindi! Totoo po na sinabi ng Panginoong Jesus na:

  “Sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at
  siya lamang ang iyong paglingkuran.” (Mat. 4:10)

  Sinasamba po ang Panginoong Jesus dahil ipinag-uutos mismo ng Panginoong Diyos na ang Kaniyang Anak ay sambahin:

  “At hayaan siyang sambahin ng lahat ng anghel
  ng Diyos.” (Hebreo 1:6)

  Bakit ba pinasamba ng Panginoong Diyos ang Panginoong Jesus gayong hindi naman ito Diyos? Dahil ang Panginoong Jesus ay pinadakila at itinaas ng Panginoong Diyos:

  “Kaya nga, siya naman ay lubhang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan.” (Filipos 2:9)

  Sino ang naluluwalhati kapag sinamba ang Panginoong Jesus? Ganito ang pahayag ng mga kasunod na mga talata:

  “Ito ay upang sa pangalan ni Jesus ay luluhod ang bawat tuhod ng mga nasa langit, ng mga nasa lupa at ng mga nasa ilalim ng lupa. Ito ay upang ipahayag ng bawat dila na si Jesucristo ang Panginoon, sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama.” (Filipos 2:10-11).

  Ang Ama na Siyang tunay na Diyos (Juan 17:1, 3) ang naluluwalhati kapag sinamba ang Panginoong Jesus. naluluwalhati ang Panginoong Diyos dahil sa tinupad ang Kaniyang kalooban o utos na sambahin ang Kaniyang Anak. Kung gayon, maling sambahin ang Panginoong Jesus bilang Diyos dahil hindi ito ang utos o kalooban ng Diyos.

  Reply

  • SANGGOL PA LANG SI KRISTO SINASAMBA NA AT KAPAG SINASAMBA AYAW NIYANG BAWALIN.

   DITO SASAMBAHIN NI JUAN YUONG ANGHEL NA KAUSAP NIYA. NGUNIT SINABI NG ANGHEL…

   REVELATION 22:9 Ngunit sinabi niya, “Huwag! Ako ma’y aliping tulad mo, tulad ng iyong mga kapatid na propeta, at ng lahat ng sumusunod sa mga salita sa aklat na ito. Ang Diyos ang sambahin mo!”

   Kung Diyos lamang po ang dapat sambahin bakit Sinasamba po si JESUS.

   JOHN 9:36-38 Sumagot ang lalaki, “Sino po ba siya, Ginoo? Sabihin ninyo sa akin, upang ako’y manampalataya sa kanya.” 37“Siya’y nakita mo na. Siya ang nakikipag-usap sa iyo,” ani Jesus. 38“Sumasampalataya po ako, Panginoon!” sabi ng lalaki. At sinamba niya si Jesus.

   MATEO 28:16-17 16 Pumunta ang labing-isang alagad sa Galilea, sa bundok na sinabi sa kanila ni Jesus. 17 Nang makita nila si Jesus, siya’y sinamba nila,, bagamat may ilang nag-alinlangan. (TALATANG MATEO 28:16 LABING ISANG ALAGAD NANDOON NA MALIWANAG SINAMBA SIYA)

   MATE0 28:9 Ngunit sinalubong sila ni Jesus at sinabi, “Magalak kayo!” Lumapit sila sa kanya, hinawakan ang kanyang mga paa at sinamba siya.

   SANGGOL PA LAMANG SI YESHUA/HESUS SINASAMBA NA.

   MATEO 2:11 Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria Lumapit sila at NAGPATIRAPA AT “SINAMBA” ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at mira.

   SANGGOL PA LANG SI JESUS SINASAMBA NA NILA HARING HERODES YAN…

   SI HERODES

   MATEO 2:7-8 Nang mabatid ito, palihim na ipinatawag ni Herodes ang mga matatalinong tao at inusisa kung kailan lumitaw ang bituin. 8 Pagkatapos, sila ay pinapunta niya sa Bethlehem na ganito ang bilin, “Hanapin ninyong mabuti ang sanggol. Kapag natagpuan ninyo siya, ipagbigay-alam agad ninyo sa akin upang ako man ay pumunta roon (((((((at sumamba rin sa kanya.” ))))))

   ANG MGA PANTAS SASAMBA

   MATEO2:2 Nagtanungtanong sila, “Nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Judio? Nakita namin sa silangan ang kanyang bituin, kaya’t naparito kami upang ((((((siya’y sambahin.” )))))

   PAUNAWA: Gusto kong ipaunawa sa inyo mga kapatid na sanggol pa lamang si Yeshua/Jesus ay sinasamba na natural hindi tatanggi yan sanggol pa pero tingnan ninyo ng lumaki na siya patuloy pa ring sinasamba pero hindi ito tumatanggi hindi niya binabawal ang mga sumasamba sa kanya. Nasusulat sa Revelation na hindi pwedeng sambahin ang anghel DIYOS LAMANG ANG DAPAT SAMBAHIN. BAKIT NAGPAPASAMBA SI HESUS?.. DAHIL SIYA ANG DIYOS NA NAGING TAO.

   Amen!

   SOURCE: https://armandecastro.wordpress.com/2010/12/23/sinamba-nila-si-hesus-bakit-hindi-tumanggi/

   Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: