Advertisements

BAPTISM IN WATER IS NOW WRONG AND OBSOLETE!!

BAPTISM IN WATER IS WRONG AND OBSOLETE!!

Acts 18:24-28

New International Version (NIV)

24 Meanwhile a Jew named Apollos, a native of Alexandria, came to Ephesus. He was a learned man, with a thorough knowledge of the Scriptures. 25 He had been instructed in the way of the Lord, and he spoke with great fervorand taught about Jesus accurately,

though[[[[[ he knew only the baptism of John]]]]]]]].

26 He began to speak boldly in the synagogue. When Priscilla and Aquila heard him, they invited him to their home and explained to him the way of God more adequately.

27 When Apollos wanted to go to Achaia, the brothers and sisters encouraged him and wrote to the disciples there to welcome him. When he arrived, he was a great help to those who by grace had believed. 28 For he vigorously refuted his Jewish opponents in public debate, proving from the Scriptures that Jesus was the Messiah.

TAGALOG!!

i Apolos sa Efeso at sa Corinto

24 Dumating sa Efeso ang isang Judiong nagngangalang Apolos. Siya’y taga-Alejandria, mahusay magtalumpati at maraming alam sa Banal na Kasulatan. 25 Naturuan siya tungkol sa Daan ng Panginoon, at masigasig na nangangaral at nagtuturo nang wasto tungkol kay Jesus. [[[[[[Ngunit ang bautismo ni Juan lamang ang kanyang nalalaman]]]. [[[[[26 Siya’y buong tapang na nagsasalita sa sinagoga ng mga Judio. Nang marinig ng mag-asawang Aquila at Priscila ang pagpapaliwanag ni Apolos, siya’y isinama nila sa kanilang bahay at doo’y pinaliwanagan nang mabuti tungkol sa mga bagay na hindi pa niya nalalaman tungkol sa Daan ng Diyos.]]]] 27 At nang ipasya niyang pumunta sa Acaya, sumulat sila sa mga kapatid doon upang malugod nilang tanggapin si Apolos. Pagdating doon, malaki ang naitulong niya sa mga mananampalataya dahil sa kagandahang-loob ng Diyos, 28 sapagkat walang magawa sa kanya ang mga Judio sa kanilang pagtatalo sa harap ng madla. Sa pamamagitan ng mga Kasulatan ay pinatunayan niyang si Jesus ang Cristo
ANG BAUTISMO NA WALA NG TUBIG!!
MARK 10:38
Datapuwa’t sinabi sa kanila ni Jesus, Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Mangakaiinom baga kayo sa sarong aking iinuman? o mangababautismuhan sa bautismo na ibinautismo sa akin?
MARK 10:39
At sinabi nila sa kaniya, Kaya namin. At sinabi sa kanila ni Jesus, Ang sarong aking iinuman ay iinuman ninyo; at sa bautismo na ibinautismo sa akin ay babautismuhan kayo;
1 PETER 3:21
21 Na ayon sa tunay na kahawig ngayo’y nagligtas, sa makatuwid baga’y ang bautismo, hindi sa pagaalis ng karumihan ng laman, kundi sa paghiling ng isang mabuting budhi sa Dios, sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ni Jesucristo;
Roma 6:3 O hindi baga ninyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Cristo Jesus ay nangabautismuhan sa kaniyang kamatayan?
Colosas 2:12
12 Na nangalibing na kalakip niya sa bautismo, na kayo nama’y muling binuhay na kalakip niya, sa pamamagitan ng pananampalataya sa pagawa ng Dios, na muling bumangon sa kaniya sa mga patay.
ACTS 18:25-28…Ang BAUTISMO NI APOLOS na taga ALEJANDRIA ay MAKALUMA (v.25)…itinama ito ni AQUILA AT PRESCILA (2 TIM 4:19)…on verse 28.Pinatunayan nila na si JESUS CHRIST ANG KRISTO. Naitama nila ang makalumang Bautismo na ginagawa ni Apolos. (ANG BAUTISMO NI JUAN SA TUBIG AY LUMA NA)
KAYA LUMA NA YANG KAY JUAN BAUTISTA KUNG YAN AY HINDI LUMA ITATAMA BA YAN NI PRISICLA AT AQUILA? 
ACTS 18:25

25 Naturuan siya tungkol sa Daan ng Panginoon, at masigasig na nangangaral at nagtuturo nang wasto tungkol kay Jesus. [[[[[[[[[[Ngunit ang bautismo ni Juan lamang ang kanyang nalalaman.]]]]]]]]]]]]]]]
[[[[[[[[[[Ngunit ang bautismo ni Juan lamang ang kanyang nalalaman.]]]]]]]]]]]]]]]
[[[[[[[[[[Ngunit ang bautismo ni Juan lamang ang kanyang nalalaman.]]]]]]]]]]]]]]]
[[[[[[[[[[Ngunit ang bautismo ni Juan lamang ang kanyang nalalaman.]]]]]]]]]]]]]]]
ANONG PAGTATAMA NI AQUILA AT PRISCILA GINAWA BASA?

ANO SINABI KAY APOLOS SA ACTS 18:26 NG MAG-ASAWANG PRISCILA AT AQUILA?
26 Siya’y buong tapang na nagsasalita sa sinagoga ng mga Judio. Nang marinig ng mag-asawang Aquila at Priscila ang pagpapaliwanag ni Apolos, siya’y isinama nila sa kanilang bahay at doo’y 

[[[[[[[[[[[[[[pinaliwanagan nang mabuti ]]]]]]]]]]]]

[[[[[[[[[[[[[[pinaliwanagan nang mabuti ]]]]]]]]]]]]

[[[[[[[[[[[[[[pinaliwanagan nang mabuti ]]]]]]]]]]]]

tungkol sa mga bagay na hindi pa niya nalalaman tungkol sa Daan ng Diyos.

THE TRUTH ABOUT BAPTISM

Advertisements

5 responses to this post.

 1. FB DISCUSSION!!!

  Arman G. de Castro
  BAPTISM IN WATER IS WRONG AND OBSOLETE!!

  Acts 18:24-28

  New International Version (NIV)

  24 Meanwhile a Jew named Apollos, a native of Alexandria, came to Ephesus. He was a learned man, with a thorough knowledge of the Scriptures. 25 He had been instructed in the way of the Lord, and he spoke with great fervorand taught about Jesus accurately,

  though[[[[[ he knew only the baptism of John]]]]]]]].

  26 He began to speak boldly in the synagogue. When Priscilla and Aquila heard him, they invited him to their home and explained to him the way of God more adequately.

  27 When Apollos wanted to go to Achaia, the brothers and sisters encouraged him and wrote to the disciples there to welcome him. When he arrived, he was a great help to those who by grace had believed. 28 For he vigorously refuted his Jewish opponents in public debate, proving from the Scriptures that Jesus was the Messiah.
  Like · · Unfollow Post · about an hour ago

  Isaiah Thomas huh? please expound?
  47 minutes ago · Like
  Jonah Prophet so, you are tryin to insinuate that the baptism of John is wrong?? elaborate further.
  46 minutes ago · Like
  Arman G. de Castro
  BAPTISM OF REPENTANCE IS OBSOLETE

  Acts 19:4-7

  King James Version (KJV)
  …See More
  19 minutes ago · Like
  Isaiah Thomas ahh i see.. your point is, we should use FIRE? 🙂 tsk tsk
  14 minutes ago · Like
  Jonah Prophet
  you just repeated your post… as usual, you FAILED to answer a very simple question..

  I noticed, why a sudden change of statement??

  Arman G. de Castro
  …See More
  13 minutes ago · Like
  Jonah Prophet maybe we should use beach sand??.. tsk.. tsk
  13 minutes ago · Like
  Arman G. de Castro
  ‎2 SCENARIO IN THE BIBLE…

  1. I BEGAN TO SPEAK THEY WERE BAPTIZED…..

  Acts 11:15-17

  15 “[[As I began to speak]], the Holy Spirit came on them as he had come on us at the beginning. 16 Then I remembered what the Lord had said: ‘John baptized with[a] water, but you will be baptized with[b] the Holy Spirit.’ 17 So if God gave them the same gift he gave us who believed in the Lord Jesus Christ, who was I to think that I could stand in God’s way?”

  2. NEEDS THE HAND OF THE APOSTLES.

  Acts 8:16-17

  16 because the Holy Spirit had not yet come on any of them; they had simply been baptized in the name of the Lord Jesus. 17 Then Peter and John placed their hands on them, and they received the Holy Spirit.
  12 minutes ago · Like
  Jonah Prophet but there are no more apostles in our present time? AS you said….
  ” NEEDS THE HAND OF THE APOSTLES.”
  11 minutes ago · Like
  Arman G. de Castro
  ‎2 SCENARIO IN THE BIBLE…

  1. I BEGAN TO SPEAK THEY WERE BAPTIZED…..

  Acts 11:15-17

  15 “[[As I began to speak]], the Holy Spirit came on them as he had come on us at the beginning. 16 Then I remembered what the Lord had said: ‘John baptized with[a] water, but you will be baptized with[b] the Holy Spirit.’ 17 So if God gave them the same gift he gave us who believed in the Lord Jesus Christ, who was I to think that I could stand in God’s way?”

  2. NEEDS THE HAND OF THE APOSTLES.

  Acts 8:16-17

  16 because the Holy Spirit had not yet come on any of them; they had simply been baptized in the name of the Lord Jesus. 17 Then Peter and John placed their hands on them, and they received the Holy Spirit.
  10 minutes ago · Like
  Arman G. de Castro ONLY YESHUA/JESUS WILL CHOOSE WHO WILL BE BAPTIZED BY HIM.
  10 minutes ago · Like
  Arman G. de Castro IT WAS WRITTEN I WILL CHOOSE YOU…YOU DIDN’T CHOOSE ME.
  9 minutes ago · Like
  Isaiah Thomas i can’t understand your point… please.. just write normally.. i’m not that very intelligent to read your mind.. 🙂
  6 minutes ago · Like
  Arman G. de Castro ‎@Isaiah Thomas SPEAKING OF FIRE READ THIS

  Luke 3:16

  New International Version (NIV)

  16 John answered them all, “I baptize you with[a] water. But one who is more powerful than I will come, the straps of whose sandals I am not worthy to untie. He will baptize you with[b] the Holy Spirit and [[[[[[[[[FIRE. ]]]]
  6 minutes ago · Like
  Jonah Prophet ‎???????????????????????????????????????
  6 minutes ago · Like
  Arman G. de Castro SPEAKING OF FIRE

  Luke 3:16

  New International Version (NIV)

  16 John answered them all, “I baptize you with[a] water. But one who is more powerful than I will come, the straps of whose sandals I am not worthy to untie. He will baptize you with[b] the Holy Spirit and [[[[[[FIRE]]]]]].
  5 minutes ago · Like
  Arman G. de Castro TO ALL!! REMEMBER THIS………

  Galatians 3:27 for all of you who were baptized into Christ have clothed yourselves with Christ.

  Reply

 2. 1 John 5:7-8

  7 For there are three that testify: 8 the[a] Spirit, the [[[water]]] and the blood; and the three are in agreement.

  Reply

 3. Posted by Jonah on January 21, 2012 at 4:23 am

  Jonah Prophet Baptism requires water, but in your above-post:

  Arman G. de Castro

  BAPTISM IN (((((((((WATER IS WRONG)))))) AND OBSOLETE!!

  Acts 18:24-28

  New International Version (NIV)
  …See more
  13 January at 20:34 · Like
  Jonah Prophet you should be ashamed of your self!
  13 January at 20:35 · Like

  Arman G. de Castro LITONG LITO NA SI JUDAS MALI PALA SI JONAH….:)

  1 John 5:7-8

  7 For there are three that testify: 8 the[a] Spirit, the [[[water]]] and the blood; and the three are in agreement.
  13 January at 20:38 · Like

  Arman G. de Castro WITH JESUS THERE IS WATER ALREADY…….GOT IT?
  13 January at 20:40 · Like

  Jonah Prophet Tagalugin na kita para madali mong maintindihan

  Iho, yan yung patotoo ng Espiritu…tungkol kay Jesus, na siya ay naparitong tubig at dugo.. at nung nakiisa sa binhi (ovum) ni Maria..ang Espiritu Santo ay naging BANAL NA BAGAY! At nung iniluwal yung bata tinawag na ANAK NG DIOS AT ANAK NG TAO..

  Yung Holy Spirit (GOD) lumilim sa tiyan ni Maria ay naging BANAL NA BAGAY!!

  Huwag na huwag mo gagamitin yang bersikulo na yan patungkol sa Bautismo.

  Pinutol mo bersikulo eh.. Eto yan:

  1 Juan 5:6-7…5At sino ang dumadaig sa sanglibutan, kundi yaong nananampalatayang si Jesus ay anak ng Dios? 6Ito yaong naparito sa pamamagitan ng tubig at dugo, sa makatuwid ay si Jesucristo; hindi sa tubig lamang, kundi sa tubig at sa dugo. 7At ang Espiritu ang nagpapatotoo, sapagka’t ang Espiritu ay katotohanan.

  Sino nagpatotoo patungkol kay Jesus???

  WALANG KINALAMAN YAN SA BAUTISMO…… GUMAGAMIT KA NG BESIKULO DI MO NAMAN PALA NAINTINDIHAN???

  THINK…..THINK..THINK!

  13 January at 20:48 · Unlike · 1

  Arman G. de Castro WE ARE IN BAPTISM TOPIC….LUMA NA STYLE NI JUAN NA GINAGAWA NINYO MAHIYA KAYO SA BALAT NINYO…
  13 January at 20:49 · Like

  Isaiah Thomas Arman… there is no harmony on what you are saying.. and you’re point is???
  13 January at 20:50 · Like

  Jonah Prophet kaya nga Iho…. baptism topic natin…. bakit mo sinabi yung 1 John 5:6-8….IKAW ANG OUT OF TOPIC… IPINALIWANAG KO LANG PARA MATUTO KA.
  13 January at 20:52 · Like

  Jonah Prophet Arman G. de Castro

  BAPTISM IN (((((((((WATER IS WRONG)))))) AND OBSOLETE!!

  QUESTION : WHAT ABOUT THE BAPTISM OF JESUS WHICH WAS OFFICIATED BY JOHN????
  13 January at 20:54 · Like

  Arman G. de Castro KAILANGAN BANG ITUBOG SA TUBIG? SAGOT………
  13 January at 20:54 · Like

  Isaiah Thomas eh ano kaya ang tama arman? wisik wisik lang?
  13 January at 21:04 · Like · 1

  Isaiah Thomas The Greek-English Lexicon of Liddell and Scott gives the primary meaning of the verb baptizein (1st Person βαπτίζω baptizô), from which the English verb “baptize” is derived, as “dip, plunge”, and indicates that the dipping or plunging need not be complete, as when a sword is plunged into a throat or into a foetus or when wine is drawn by dipping a cup in the bowl; for New Testament usage it gives two meanings: “baptize”, with which it associates the Septuagint mention of Naaman dipping himself in the Jordan River, and “perform ablutions”, as in Luke 11:38.[
  13 January at 21:04 · Unlike · 1

  Isaiah Thomas Ano ang hindi mo naintindihan dito? John 3: 5 … Sumagot si Jesus, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, Maliban na ang
  tao’y ipanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Langit…
  13 January at 21:10 · Unlike · 1

  Steven Boyd So the way i read it Apollos was strong speaker of the Lord and of Jesus only knowing a baptism of water. So how does that make it wrong or obsolete? what of Acts 2:38?
  14 January at 13:11 · Unlike · 2

  Jerry Mills Baptism Commanded Luke 24

  Luk 24:45 KJV – Then opened he their understanding, that they might understand the scriptures,

  Luk 24:46 KJV – And said unto them, Thus it is written, and thus it behoved Christ to suffer, and to rise from the dead the third day:

  Luk 24:47 KJV – And that repentance and remission of sins should be preached in (his name) among all nations, beginning at Jerusalem.

  Luk 24:48 KJV – And ye are witnesses of these things

  ________

  The Promise, Commandment of Repentance and Baptism exercised in Jerusalem Acts Ch. 1 & 2

  The Holy Ghost was given 1st. Then came the message of Repentance and Baptism preached by the Apostle Peter.
  ________

  The Commandment in Luke 24:47

  The command was to be preached Repentance and Baptism in the Name of Jesus Christ to all nations.

  It was many years before all the nations would here the Gospel preached as Peter revealed the command of Christ in Acts 2:38
  Some still have not heard the Gospel.

  ________

  Luk 24:49 KJV – And, behold, I send the promise of my Father upon you: but tarry ye in the city of Jerusalem, until ye be endued with power from on high.

  Act 2:1 KJV – And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place.

  Act 2:4 KJV – And they were all filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues, as the Spirit gave them utterance.

  Act 2:36 KJV – Therefore let all the house of Israel know assuredly, that God hath made that same Jesus, whom ye have crucified, both Lord and Christ.

  Act 2:37 KJV – Now when they heard [this], they were pricked in their heart, and said unto Peter and to the rest of the apostles, Men [and] brethren, what shall we do?

  Act 2:38 KJV – Then Peter said unto them, Repent, and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost.

  Act 2:39 KJV – For the promise is unto you, and to your children, and to all that are afar off, [even] as many as the Lord our God shall call.

  Act 2:40 KJV – And with many other words did he testify and exhort, saying, Save yourselves from this untoward generation.
  14 January at 19:45 · Like

  Jerry Mills NO OTHER FOUNDATION THE GOSPEL TO BE PREACHED WAS DECLARED BY CHRIST

  Apollos only knew the Baptism of John. Baptism dispute? Acts 18:24-28

  Paul is speaking of Baptism here. It seems apparent that Apollos did baptize some of the converts who heard and (Obeyed) the Gospel of Jesus Christ.

  1Cr 1:11 KJV – For it hath been declared unto me of you, my brethren, by them [which are of the house] of Chloe, that there are contentions among you.

  1Cr 1:12 KJV – Now this I say, that every one of you saith, I am of Paul; and I of Apollos; and I of Cephas; and I of Christ.

  1Cr 1:13 KJV – Is Christ divided? was Paul crucified for you? or were ye baptized in the name of Paul?

  1Cr 1:14 KJV – I thank God that I baptized none of you, but Crispus and Gaius;

  1Cr 1:15 KJV – Lest any should say that I had baptized in mine own name.

  1Cr 1:16 KJV – And I baptized also the household of Stephanas: besides, I know not whether I baptized any other.

  1Cr 3:5 KJV – Who then is Paul, and who [is] Apollos, but ministers by whom ye believed, even as the Lord gave to every man?

  1Cr 3:6 KJV – I have planted, Apollos watered; but God gave the increase.

  1Cr 3:7 KJV – So then neither is he that planteth any thing, neither he that watereth; but God that giveth the increase.

  ONE FOUNDATION IN SCRIPTURE BEARING ONLY THE 12 APOSTLES NAMES.

  Rev 21:14 KJV – And the wall of the city had twelve foundations, and in them the names of the twelve apostles of the Lamb.
  14 January at 20:06 · Like

  Jhon Rick Agutaya Alintozon Acts 2:38…
  14 January at 20:14 · Like

  Fey Costales Sorry for the Tagalog bros.. let me do it again… Arman G. de Castro what can you not understand in John 3:5? 🙂
  14 January at 23:33 · Like

  Jesse Mills Is Except a man be born of WATER and of the Spirit he CANNOT CANNOT enter into the kingdom of GOD, is that verse obsolete ?
  15 January at 05:24 · Like · 1

  Reply

 4. THE WATER, SPIRIT, AND BLOOD IS YESHUA PLEASE READ..

  1 JOHN 5:7-8 Tatlo ang nagpapatotoo: a ang [[[[[[[[[Espiritu, ang tubig, at ang dugo;]]] at ang tatlong ito ay nagkakaisa.

  YAN NA ANG [[[[[[[TUBIG]]]]]] NA SINASABI DIYAN……

  Acts 18:24-28

  New International Version (NIV)

  24 Meanwhile a Jew named Apollos, a native of Alexandria, came to Ephesus. He was a learned man, with a thorough knowledge of the Scriptures. 25 He had been instructed in the way of the Lord, and he spoke with great fervorand taught about Jesus accurately,

  though[[[[[ he knew only the BAPTISIM of John]]]]]]]]. (WATER BAPTISM IS THE BAPTISM OF JOHN)

  26 He began to speak boldly in the synagogue. When Priscilla and Aquila heard him, they invited him to their home and explained to him the way of God more adequately.

  27 When Apollos wanted to go to Achaia, the brothers and sisters encouraged him and wrote to the disciples there to welcome him. When he arrived, he was a great help to those who by grace had believed. 28 For he vigorously refuted his Jewish opponents in public debate, proving from the Scriptures that Jesus was the Messiah.

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: