Advertisements

THE 80 DAYS OF MOISES IN MT. SINAI (1ST 40) AND 2ND (40)

1ST 40 DAYS OF MOISES IN MOUNT SINAI

EXODUS 24:18 And Moses entering into the midst of the cloud, went up into the mountain: And he was there [[[[[[[forty days and forty nights.]]]]]]]

NOTE: HERE HE’S FACE NOT HORNED.

2ND 40 DAYS OF MOISES IN MOUNT SINAI

EXODUS 34:28-29

28 And he was there with the [[[[[[[Lord forty days and forty nights]]]]: he neither ate bread nor drank water, and he wrote upon the tables the ten words of the covenant.

29 And when Moses came down from the Mount Sinai, he held the two tables of the testimony, and he knew not that [[[[[[his face was horned]]]]]]] from the conversation of the Lord.

NOTE: HERE HE’S FACE WAS HORNED.

LORD PROMISED FOR THE NEW TESTAMENT

EXODUS 24:10 The Lord answered: I will make a covenant in the sight of all, I will do signs such as were never seen upon the earth, nor in any nations; that this people, in the midst of whom thou art, may see the terrible work of the Lord which I will do.

SEE THE NEW TESTAMENT

2 CORINTHIAN 3:11-16

11 For if that which is done away was glorious, much more that which remaineth is in glory.

12 Having therefore such hope, we use much confidence.

13 And not as Moses put a veil upon his face, that the children of Israel might not steadfastly look on the face of that which is made void.

14 But their senses were made dull. For, until this present day, the selfsame veil, in the reading of the old testament, remaineth not taken away (because in Christ it is made void).

15 [[[[[[[But even until this day, when Moses is read, the veil is upon their heart.]]]]]]]

16 [[[[[[But when they shall be converted to the Lord, the veil shall be taken away.]]]

THE NEW COVENANT PROPHECIES

JEREMIAH 31:31-32

31 Behold the days shall come, saith the Lord, and [[[[[I will make a new covenant with the house of Israel, and with the house of Juda:]]]]]]]

32 [[[Not according to the covenant which I made with their fathers, in the day that I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt, the covenant which they made void, and I had dominion over them, saith the Lord.]]]]]

33 But this shall be the covenant that I will make with the house of Israel, after those days, saith the Lord: I will give my law in their bowels, and I will write it in their heart: and I will be their God, and they shall be my people.

34 And they shall teach no more every man his neighbour, and every man his brother, saying: Know the Lord: for all shall know me from the least of them even to the greatest, saith the Lord: for I will forgive their iniquity, and I will remember their sin no more.

PROPHECY FULFILLED IN NEW TESTAMENT

HEBREW 8:8-13

8 For, finding fault [[[with them]]], he saith: [Behold the days shall come, saith the Lord: and I will perfect, unto the house of Israel and unto the house of Juda, a new testament:]]]

9 Not according to the testament which I made to their fathers, on the day when I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt: because they continued not in my testament: and I regarded them not, saith the Lord.

10 For this is the testament which I will make to the house of Israel after those days, saith the Lord: I will give my laws into their mind: and in their heart will I write them. And I will be their God: and they shall be my people.

11 And they shall not teach every man his neighbour and every man his brother, saying: Know the Lord. For all shall know me, from the least to the greatest of them.

12 Because I will be merciful to their iniquities: and their sins I will remember no more.

13 Now in saying a new, he hath made the former old. And that which decayeth and groweth old is near its end.
WHO IS THE LAW WRITTEN BY MOISES?

ROMANS 10:5-8

5 For Moses wrote that the justice which is of the law: The man that shall do it shall live by it. (LEVITICUS 18:5)

6 But the justice which is of faith, speaketh thus: Say not in thy heart: Who shall ascend into heaven? That is to bring Christ down;

7 Or who shall descend into the deep? That is, to bring up Christ again from the dead.

8 But what saith the scripture? The word is nigh thee; even in thy mouth and in thy heart. (DEUTERONOMY 30:14) This is the word of faith, which we preach.

LEVITICUS 18:5 Keep my laws and my judgments: which if a man do, he shall live in them, I am the Lord.

DEUTERONOMY 30: 14 But the WORD is very nigh unto thee, in thy mouth and in thy heart, that thou mayst do it.

SOURCE VULGATE BIBLE 405 A.D. VERSION

BAKIT NAGKAROON PA NG BAGONG TIPAN?

Advertisements

3 responses to this post.

 1. ANG 80 DAYS NI MOISES SA MT. SINAI…….YEHOSHUA NA PANGALAN NIYA HANGGANG NGAYON………yan eh kung maniniwala ka at mauunawaan mo ang PROPHECY NI MOISES AT ANG DAKONG BANAL(OT) AT DAKONG KABANAL-BANALAN(NT) SA

  HEBREW 9 AT EXODUS 16:34(MOST HOLY PLACE) EXODUS 26:33(HOLY PLACE)
  STUFF OF AARON NUMBERS 17:10 COMPARE THAT IN THE WHOLE CHAPTER OF HEBREW 9.

  HEBREW 9:15

  15 Kaya nga, si Cristo ang tagapamagitan ng BAGONG TIPAN. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, ipinatawad ang paglabag ng mga tao noong sila’y nasa ilalim pa ng LUMANG TIPAN. Dahil dito, makakamtan ng mga tinawag ng Diyos ang walang hanggang pagpapala na kanyang ipinangako.

  SA LANGIT NA MISMO PUMASOK SI KRISTO DOON SA DAKONG KABANAL-BANALAN(YUONG PAG-AARI LANG NG DIYOS)

  HEBREW 9:24 Sapagkat si Cristo ay hindi pumasok sa isang Dakong Banal na ginawa ng tao at larawan lamang ng tunay. [[[[[[[[[[[[[[[Sa langit mismo siya pumasok]]]]]]]]]]]]] at ngayo’y nasa harap na siya ng Diyos at namamagitan para sa atin.

  KANYA LANG YAN AT WALANG PWEDENG PUMASOK BASTA BASTA DIYAN KAYA NAPATAY ANG ANAK NI AARON NA SI NADAB AT ABIHU.

  HEBREW 9:25 Ang pinakapunong pari ng mga Judio ay pumapasok sa Dakong Banal taun-taon na may dalang dugo ng mga hayop. Ngunit si Cristo’y minsan lamang pumasok upang ihandog ang kanyang sarili.

  *****************
  ETO PAGPATAY SA MGA ANAK NI AARON. (BANAL YUONG LUGAR NA YON ANG DAKONG KABANAL-BANALAN NA LANGIT NA INUTOS KAY MOISES NA GAWIN KATULAD NG IPINAKITA NIYA SA BUNDOK.
  *****************
  Levitico 10: 1-20

  Ang Kasalanan nina Nadab at Abihu (MGA ANAK ITO NI AARON)

  1 Ang dalawang anak ni Aaron na sina Nadab at Abihu ay kumuha ng sunugan ng insenso, nilagyan nila ito ng apoy at nagsunog ng insenso at humarap kay Yahweh. Ngunit gumamit sila ng apoy na hindi nararapat, sapagkat hindi ito iyong iniutos sa kanila ni Yahweh. 2 Kaya’t mula kay Yahweh ay lumabas ang apoy at tinupok sila. 3 Sinabi ni Moises kay Aaron, “Ito ang kahulugan ng sinabi ni Yahweh: ‘Dapat akong kilalaning banal ng sinumang lumalapit sa akin at dapat akong parangalan sa harapan ng mga tao.'” Hindi nakaimik si Aaron.

  4 Kaya’t ipinatawag ni Moises sina Misael at Elzafan, mga anak ni Uziel na tiyo ni Aaron at sinabi sa kanila, “Alisin ninyo sa harap ng santuwaryo ang bangkay ng inyong mga pinsan at ilabas ninyo sa kampo.” 5 Lumapit ang dalawa at inilabas nga nila ang mga bangkay na suot pa rin ang kanilang mahabang panloob na kasuotan.

  6 Sinabi ni Moises kay Aaron at sa dalawang anak nitong sina Eleazar at Itamar, “Huwag ninyong guluhin ang inyong buhok ni punitin man ang inyong damit bilang pagluluksa dahil sa nangyari kung ayaw ninyong mamatay at magalit ang Diyos sa mga tao. Ngunit sila’y maaaring ipagluksa ng bayan dahil sa kanilang sinapit. 7 Huwag kayong lalayo sa pintuan ng Toldang Tipanan sapagkat kayo ay itinalaga na ng langis ni Yahweh. Baka kayo ay mamatay kapag di kayo sumunod.” At sinunod naman nila ang iniutos ni Moises.

  INUTOS KAY MOISES NA GAWIN KATULAD NG IPINAKITA NIYA SA BUNDOK NG MAGNINING ANG MUKHA NI MOISES SA 2ND 40 DAYS NIYA.

  HEBREW 8:5 Ang paglilingkod ng mga ito ay larawan lamang ng nasa langit, sapagkat nang itatayo na ni Moises ang tolda, mahigpit na ipinagbilin sa kanya ng Diyos ang ganito, [[[[[[[“Gagawin mo ang lahat ayon sa huwarang ipinakita ko sa iyo sa bundok.” ]]]]]]]

  Reply

 2. […] 80 DAYS OF MOISES IN MT. SINAI!!!!!!!! […]

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: