Advertisements

MGA ILAN LAMANG SA MGA GINAYA NG QURAN SA BIBLIA!!!!!!!!

AMRAM SA AMIN YANG SI IMRAN NA KINOPYA AT PINALITAN NINYO NG NAME 🙂

1 CHRONICA 6:3 Ang mga anak ni Amram ay sina Aaron, Moises at Miriam.

SAMPLE GUSTO MO? 🙂 EVA AT ADAN AT SATANAS..AT FRUITS SA GARDEN

SURAH 2

35. We said: “O Adam! dwell thou
And thy wife in the Garden;
And eat of the bountiful things therein
As (where and when) ye will; but approach not this tree,
Or ye run into harm and transgression.”

36. Then did Satan make them slip
From the (Garden), and get them out
Of the state (of felicity) in which
They had been. We said:
“Get ye down, all (ye people),
With enmity between yourselves.
On earth will be your dwelling-place
And your means of livelihood—
For a time.”
22 minutes ago · Like

@Arman G. de Castro

GENESIS 3:1-7

Genesis 3: 1-7

Nagkasala ang Tao

1 Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Yahweh. Isang araw tinanong nito ang babae, “Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungangkahoy sa halamanan?”
2 Sumagot ang babae, “Maaari naming kainin ang anumang bunga sa halamanan, 3 huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Sinabi ng Diyos na huwag naming kakainin ni hihipuin man ang bunga nito; kung kami raw ay kakain nito, mamamatay kami.”
4 Ngunit sinabi ng ahas, “Hindi totoo iyan, hindi kayo mamamatay!” 5 “Sinabi lang iyan ng Diyos, sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon ay makakaunawa kayo. Kayo’y magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama.”

6 Ang punongkahoy ay napakaganda sa paningin ng babae at sa palagay niya’y masarap ang bunga nito. Naisip din niya na kahanga-hanga ang maging marunong, kaya’t pumitas siya ng bunga at kumain nito. Binigyan niya ang kanyang asawa, at kumain din ito. 7 Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila nalamang sila’y hubad, kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtahi-tahi nila ang mga ito at ginawang panakip sa katawan.

ANG PAGBITAK NG DAGAT

SURAH 2:50-51

50. And remember We divided
The Sea for you and saved you
And drowned Pharaoh’s people
Within your very sight.

51. And remember We appointed
Forty nights for Moses,
And in his absence ye took
The calf (for worship),
And ye did grievous wrong.

GET NA GET KWENTO NAMIN AH 🙂

EXODUS 14:21 Itinapat ni Moises ang kanyang tungkod sa ibabaw ng dagat. Magdamag na pinaihip ni Yahweh ang isang malakas na hangin mula sa silangan at ((((((nahati ang tubig.))))))))

40 DAYS OF MOISES

EXODUS 24:18 At unti-unti siyang natakpan ng ulap habang umaakyat; nanatili siya sa bundok sa loob ng ((((((apatnapung araw at gabi.)))))))))

SURAH 2:54

54. And remember Moses said
To his people: “O my people!
Ye have indeed wronged
Yourselves by your (((((((worship of the calf))))):
So turn (in repentance) to your Maker,
And slay yourselves (the wrong-doers);
That will be better for you
In the sight of your Maker.”

Then He turned towards you (in forgiveness):
For He is Oft-Returning, Most Merciful.

EXODUS 32:8 Tinalikdan nila agad ang mga utos ko. Gumawa sila ng (((((((guyang ginto))))))). Iyon ang sinasamba nila ngayon at hinahandugan. Ang sabi nila’y iyon ang diyos na naglabas sa kanila sa Egipto.

@Zainab Nevado Mag du’a muna ako sana naman pagbalik ko may ibigay kana na kahit isa (patawad) chapter nalang na kapareho sa qur’an. SUBHAANALLAH,ALHAMDULILLAH,ALLAHU AKHBAR wala hawla wala kuwatta illa billah.Glory be to Allah,All Praise to Allah,Allah is great, All power and Might belongs to Allah.Allah is great!!!

SURAH 2:57

57. And We gave you the shade of clouds
And sent down to you
(((Manna and quails)))), saying:
“Eat of the good things
We have provided fcr you:”
(But they rebelled);

To Us they did no harm,
But they harmed their own souls.

EXODUS 16:1-36 (ANG MANNA AT ANG PUGO / MANNA ANG QUAILS)

EXODUS 16:13 13 Nang magtakip-silim, dumagsa sa kampo ang napakaraming(((( pugo. ))))

EXODUS 16:31(((Manna)))) ang itinawag ng mga Israelita sa pagkaing pinupulot nila. Ito’y parang buto ng kulantro, maputi at lasang galyetas na minasa sa pulot.

NAKAPATAY SI MOISES…….

SURAH 2:72. Remember ye ((((slew a man)))
And fell into a dispute
Among yourselves as to the crime:
But God was to bring forth
What ye did hide.

EXODUS 2:11-12

11 Nang binata na si Moises, dinalaw niya ang kanyang mga kababayan at nakita niya ang hirap na tinitiis ng mga ito dahil sa mabibigat na gawain. Nakita pa niyang sinasaktan ng isang Egipcio ang isang Hebreo. 12 Tumitingin-tingin siya sa paligid. Nang wala siyang makitang tao, ((((((pinatay niya ang Egipcio)))))) at tinabunan ito ng buhangin.

ANGHEL GABRIEL AND ANGEL MICHAEL

SURAH 2:98. Whoever is an enemy to God
And His angels and apostles,
(((((((To Gabriel and Michael,—)))
Lo! God is an enemy to those
Who reject Faith.

DANIEL 9:21 ang (((((anghel na si Gabriel))), na nakita ko sa aking unang pangitain, ay mabilis na lumipad palapit sa akin sa oras ng paghahandog sa gabi.

DANIEL 12:1 “Sa panahong iyon, darating ang dakilang ((((anghel na si Miguel,)))))

SI HARING SOLOMON POPULAR NA YAN 🙂 DI KO NA KAILANGANG ILAGAY PA TALATA SA BIBLIA DIBA? PATI BABYLON 🙂

SURAH 2:102. They followed what the evil ones

Gave out (falsely)
Against the power
((((((Of Solomon:)))) the blasphemers
Were, not (((((Solomon))), but
The evil ones, teaching men
Magic, and such things

As came down at(((((( Babylon)))))
To the angels Hārūt and Mārūt.
But neither of these taught anyone
(Such things) without saying:
“We are only for trial;
So do not blaspheme.”

They learned from them
The means to sow discord
Between man and wife.
But they could not thus
Harm anyone except
By God’s permission.
And they learned what harmed them,
Not what profited them.

And they knew that the buyers
Of (magic) would have
No share in the happiness
Of the Hereafter. And vile

Was the price for which
They did sell their souls,
If they but knew!

ANG MANNA AT ANG PUGO.

SURAH 2:57

57. And We gave you the shade of clouds
And sent down to you
(((Manna and quails)))), saying:
“Eat of the good things
We have provided fcr you:”
(But they rebelled);
To Us they did no harm,
But they harmed their own souls.

EXODUS 16:1-36 (ANG MANNA AT ANG PUGO / MANNA ANG QUAILS)

EXODUS 16:13 13 Nang magtakip-silim, dumagsa sa kampo ang napakaraming(((( pugo. ))))

EXODUS 16:31(((Manna)))) ang itinawag ng mga Israelita sa pagkaing pinupulot nila. Ito’y parang buto ng kulantro, maputi at lasang galyetas na minasa sa pulot.

HINDI PA BA KAYO NAKAKAHALATA 🙂 NAPAKADAMI PA NIYAN..SAPAT NA SIGURO YAN PARA MATAUHAN KAYO NA COPY CAT ANG QURAN NINYO 🙂
2 minutes ago · Like
Arman G. de Castro ETO PA GINAYA NG MGA GAYA-GAYA WALANG ORIGINALITY

ANG BATO SA HOREB

SURAH 2:60. And remember Moses prayed
For water for his people;
(((((((We said: “Strike the rock)))))))
With thy staff.” Then gushed forth
Therefrom twelve springs.
Each group knew its own place
For water. So eat and drink
Of the sustenance provided by God,
And do no evil nor mischief
On the (face of the) earth.

EXODUS 17:6 Hihintayin ko kayo sa ibabaw ng MALAKING BATO sa HOREB. HAMPASIN MO ITO AT BUBUKAL ANG TUBIG NA MAIINOM NG MGA TAO.

BILANG 20:10-13 Tinipon nina Moises at aaron sa harap ng MALAKING BATO ang buong BAYAN.
Sinabi niya “Makinig kayo, mga mapaghimagsik. Ibig ba ninyong magpabukal kami
ng tubig mula sa batong ito?”

11 Pagkasabi noon, MAKALAWANG PINALO ni Moises ang bato, sa pamamagitan ng tungkod.

ETO PA GINAYA..

THE SABBATH

SURAH 2:65. And well ye knew
Those amongst you
Who transgressed
(((((((In the matter of the Sabbath:)))))
We said to them:
“Be ye apes,
Despised and rejected.”

EXODUS 16:23

23 He said to them, “This is what the LORD commanded: ‘Tomorrow is to be a day of ((((((((((sabbath))))))) rest, a holy sabbath to the LORD. So bake what you want to bake and boil what you want to boil. Save whatever is left and keep it until morning.’”

ETO PA GINAYA NINYO

COVENANT IN MOUNT SINAI……PATI MOUNT SINAI MAGKAMUKHA 🙂

SURAH 2:63. And remember We took
Your Covenant
And We raised above you
(The towering height)
Of Mount (Sinai):
(Saying): “Hold firmly
To what We have given you
And bring (ever) to remembrance
What is therein:
Perchance ye may fear God.”

EXODUS 24:12-16

Si Moises sa Bundok ng Sinai

12 Sinabi ni Yahweh kay Moises, “Umakyat ka rito. Maghintay ka at ibibigay ko sa iyo ang mga tapyas ng batong kinasusulatan ng mga kautusan at ng mga tagubilin. Sinulat ko ito upang maging tuntuning ituturo mo sa mga tao.” 13 Umakyat nga si Moises, kasama ang lingkod niyang si Josue. 14 Bago siya lumakad, sinabi niya sa mga pinuno ng Israel, “Hintayin ninyo kami rito. Kasama ninyong maiiwan sina Aaron at Hur; sila ang inyong lapitan sakaling magkaroon ng anumang usapin sa inyo.”

15 Umakyat si Moises sa bundok at ito’y natakpan ng ulap. 16 Ang Bundok ng Sinai ay nalukuban ng kaluwalhatian ni Yahweh; anim na araw itong nabalot ng ulap. Nang ikapitong araw, si Moises ay tinawag ni Yahweh mula sa gitna ng ulap.
about a minute ago · Like
Arman G. de Castro ETO PA GINAYA

NAKAPATAY SI MOISES…….

SURAH 2:72. Remember ye ((((slew a man)))
And fell into a dispute
Among yourselves as to the crime:
But God was to bring forth
What ye did hide.

EXODUS 2:11-12

11 Nang binata na si Moises, dinalaw niya ang kanyang mga kababayan at nakita niya ang hirap na tinitiis ng mga ito dahil sa mabibigat na gawain. Nakita pa niyang sinasaktan ng isang Egipcio ang isang Hebreo. 12 Tumitingin-tingin siya sa paligid. Nang wala siyang makitang tao, ((((((pinatay niya ang Egipcio)))))) at tinabunan ito ng buhangin.

ETO PA GINAYA

ANGHEL GABRIEL AND ANGEL MICHAEL

SURAH 2:98. Whoever is an enemy to God
And His angels and apostles,
(((((((To Gabriel and Michael,—)))
Lo! God is an enemy to those
Who reject Faith.

DANIEL 9:21 ang (((((anghel na si Gabriel))), na nakita ko sa aking unang pangitain, ay mabilis na lumipad palapit sa akin sa oras ng paghahandog sa gabi.

DANIEL 12:1 “Sa panahong iyon, darating ang dakilang ((((anghel na si Miguel,)))))

SI HARING SOLOMON GINAYA

SI HARING SOLOMON POPULAR NA YAN 🙂 DI KO NA KAILANGANG ILAGAY PA TALATA SA BIBLIA DIBA? PATI BABYLON 🙂

SURAH 2:102. They followed what the evil ones
Gave out (falsely)
Against the power
((((((Of Solomon:)))) the blasphemers
Were, not (((((Solomon))), but
The evil ones, teaching men
Magic, and such things
As came down at(((((( Babylon)))))
To the angels Hārūt and Mārūt.
But neither of these taught anyone
(Such things) without saying:
“We are only for trial;
So do not blaspheme.”
They learned from them
The means to sow discord
Between man and wife.
But they could not thus
Harm anyone except
By God’s permission.
And they learned what harmed them,
Not what profited them.
And they knew that the buyers
Of (magic) would have
No share in the happiness
Of the Hereafter. And vile
Was the price for which
They did sell their souls,
If they but knew!

KUNG HINDI BA NAMAN NAKABASA BIBLIA PROPETA NINYO EH LALABAS BANG MAGKAKAMUKHA KWENTO NATIN MGA IHO?

Advertisements

3 responses to this post.

 1. ang muslim po ang tunay na tagasunod sa turo ni Jesus PBUH dahil hindi po nila sinasamba .talaga sinusunod namin, ang turo ng bible na hindi na revised

  Reply

 2. dapat alamin niyo po na ang Qur’an ay nag papatunay sa mga na unang sugo katulad nila Moses, Jesus, david kaya marami sa quran ay nakikita yon nilalaman ng mga naunang libro/aklat katulad psalm/taorat/zabur..hindi po yan nakagulat kung bakit versikulo ng bible na natatagpuan sa Qur”an.

  Reply

 3. Posted by peace on July 15, 2013 at 6:48 am

  si arman de castro isang sira ulo yan may sayad. bakit kaya ayaw humarap sa live debate…para harap harapan niya na tindigan na tunay na salita ng diyos ang biblia.

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: