Advertisements

ANO SI YESHUA/JESUS NGAYON SA LANGIT?

DIYOS SIYA NGAYON DOON ANG

1. MAY-ARI NG MGA ANGHEL,
2. NASA GITNA NG TRONO,
3. AT MAY-ARI NG AKLAT NG BUHAY NA BUBURA SA PANGALAN NATING LAHAT.
4. ILAWAN NG BAGONG JERUSALEM DAHIL SI KRISTO ANG KANINGNINGAN NG DIYOS EH SIYA LANG NAMAN ANG
NAGPANINGNING SA MUKHA NI MOISES.
5. SI KRISTO DIN ANG MAY ARI NG 7 NA NAGING (ISANG(1) ESPIRITU NG DIYOS.
6. SI KRISTO MISMO ANG DARATING ANG ALPHA AT OMEGA.


NARITO ANG 5 NA YAN PAKIBASA NG DAHAN DAHAN.

 

#1. MAY-ARI NG MGA ANGHEL..

[SI JESUS ANG NAGMAMAY-ARI NG MGA ANGHEL]

APOCALYPSIS 22:6 At sinabi sa akin ng anghel, “Maasahan at totoo ang mga salitang ito.
[[[[[[[[[[[[[[[[[[Ang PANGINOONG DIYOS, na nagkaloob ng kanyang Espiritu sa mga propeta, ang SIYANG
NAGSUGO SA KANYANG ANGHEL]]]]]]]]]] upang ihayag sa mga lingkod niya ang mga bagay na magaganap sa lalong madaling panahon.

APOCALYPSIS 22:16 “Akong” si JESUS ang nagsugo sa
[[[[[[[[[[[[[ “AKING” ANGHEL]]]]]]
[[[[[[[[[[[[[ “AKING” ANGHEL]]]]]]
[[[[[[[[[[[[[ “AKING” ANGHEL]]]]]]
[[[[[[[[[[[[[ “AKING” ANGHEL]]]]]]
upang ang mga bagay na ito’y ipahayag sa inyo na nasa mga iglesya. Ako’y mula sa angkan ni David; ako ang maningning na tala sa umaga.”

READ MORE: SI JESUS ANG MAY-ARI NGA MGA ANGHEL

‎#2 NASA GITNA NG TRONO!!!!!!! REMEMBER 1 TRONO NG DIYOS SA LANGIT.

APOCALYPSIS 4:2

Walang anu-ano’y kinasihan ako ng Espiritu, at nakita ko sa langit ang [[ISANG(1) TRONO]]
[[ISANG(1) TRONO]]
[[ISANG(1) TRONO]]
[[ISANG(1) TRONO]]
at ang NAKALUKLOK DOON. Ang MUKHA niya ay maningning na gaya ng mahahalagang batong haspe at kornalina.

May isang bahagharing kakulay ng esmeralda sa palibot ng trono.

May mukha at ang nakaluklok doon hindi MGA NAKALUKLOK. IISA ANG NAKALUKLOK mga kapatid.

GITNA NG TRONO

Apocalypsis 7:17 Sapagkat ang
[[[[[[[[KORDERONG nasa GITNA NG TRONO]]]]]]
[[[[[[[[KORDERONG nasa GITNA NG TRONO]]]]]]
[[[[[[[[KORDERONG nasa GITNA NG TRONO]]]]]]
[[[[[[[[KORDERONG nasa GITNA NG TRONO]]]]]]
[[[[[[[[KORDERONG nasa GITNA NG TRONO]]]]]]
ang magiging pastor nila. Sila’y dadalhin niya sa mga bukal ng tubig na nagbibigay-buhay; at papahirin ng DIYOS ang luha sa kanilang mga mata.

SOURCE: ANG ISANG TRONO NG DIYOS SA LANGIT AT ANG NASA GITNA MISMO NITO


#3 ANG MAY-ARI MISMO NG AKLAT NG BUHAY

[SI JESUS ANG NAGMAMAY-ARI NG AKLAT NG BUHAY AT BUBURA SA ATING PANGALAN]

[AKLAT NG BUHAY SA OLD TESTAMENT NA KAY YAHWEH SA NEW TESTAMENT NA KAY JESUS NA PAANO NANGYARI YON? JOHN 10:30]

EXODUS 32:32-33 Ipinakikiusap ko pong patawarin na ninyo sila. Kung hindi ninyo sila mapapatawad, burahin na rin ninyo SA INYONG AKLAT ANG AKING PANGALAN. (Sabi ni Moises). (v.33) Sumagot si YAHWEH, “KUNG SINO ANG NAGKASALA SA AKIN AY SIYA KONG BUBURAHIN SA “AKING” AKLAT.

[SI JESUS ANG NAGMAMAY-ARI NG AKLAT NG BUHAY AT BUBURA SA ATING PANGALAN]
Pahayag 21:27 Ngunit hindi makapapasok doon ang anumang bagay na marumi sa paningin ng Diyos, ang sinumang gumagawa ng kahihiyan, at ang mga sinungaling. Yaon lamang may mga pangalang nakasulat sa “AKLAT NG BUHAY” na INIINGATAN ng KORDERO ang makapapasok sa lunsod.

APOCALYPSIS 3:5 Ang magtatagumpay ay daramtan din ng puti. at hindi ((((((( KO )))))) aalisin sa aklat ng buhay ang kanyang pangalan . Kikilalanlin ko siya sa harapan ng aking Ama at ng kanyang mga anghel.

SINO ANG MAY-ARI NG ANGHEL AT NG MGA ANGHEL?

APOCALYPSIS 22:6
At sinabi sa akin ng anghel, “Maasahan at totoo ang mga salitang ito. Ang Panginoong Diyos, na nagkaloob ng kanyang Espiritu sa mga propeta, ang SIYANG NAGSUGO SA KANYANG ANGHEL upang ihayag sa mga lingkod niya ang mga bagay na magaganap sa lalong madaling panahon.

APOCALYPSIS 22:16 Akong si JESUS ang nagsugo sa AKING ANGHEL upang ang mga bagay na ito’y ipahayag sa inyo na nasa mga iglesya. Ako’y mula sa angkan ni David; ako ang maningning na tala sa umaga.”

NAGLINGKOD SA LUPA ANG MGA ANGHEL KAY JESUS.

MATEO 4:11 “At iniwan SIYA ng diyablo. Dumating ang mga anghel at naglingkod sa KANYA.

JOHN 1:51 At sinabi niya sa kanya, Pakatandaan mo: makikita ninyong bukas ang langit, at ang mga anghel ng Diyos ay manhik-manaog sa kinaroroonan ng Anak ng Tao!

SOURCE:ANG MAY-ARI NG AKLAT NG BUHAY AT BUBURA SA ATING PANGALAN!!

#4 ANG ILAWAN MISMO NG BAGONG JERUSALEM NG DIYOS.

APOCALYPSIS 21:22-34

22 Napansin ko na WALANG TEMPLO sa lunsod sapagkat ang Panginoong Diyos na Makapangyarihan sa lahat at ang

KORDERO ang pinaka templo roon.

23 Hindi na kailangan ang araw o ang buwan upang liwanagan ang lunsod pagkat ang KANINGNINGAN NG DIYOS ANG

NAGBIBIGAY LIWANAG DOON, at ang
[[[[[[[[[KORDERO ang SIYANG ILAWAN.]]]]]]]
[[[[[[[[[KORDERO ang SIYANG ILAWAN.]]]]]]]
[[[[[[[[[KORDERO ang SIYANG ILAWAN.]]]]]]]
[[[[[[[[[KORDERO ang SIYANG ILAWAN.]]]]]]]
[[[[[[[[[KORDERO ang SIYANG ILAWAN.]]]]]]]
MAY ILAWAN BANG WALANG NINGNING?

SI YESHUA/KRISTO ANG ILAWAN MISMO ANG NAGNININGNING SA BAGONG JERUSALEM

#5 ANG MAY-ARI NG PITONG ESPIRITU………(7 SPIRIT) NA NAGING 1 ….ISA

IPAPAKITA KO DITO MGA KAPATID NA ANG PITONG ESPIRITU NG DIYOS AY PITONG ESPIRITU DIN NI KRISTO JESUS.

PAHAYAG 1:4 Buhat kay Juan –
Sa pitong iglesia sa Asia:
Sumainyo ang pagpapala at kapayapaan
mula sa Diyos — Diyos ng kasalukuyan, sa nakaraan,
at siyang darating — at mula sa
[[[[[[[[pitong (7) espiritung]]]]
[[[[[[[[pitong (7) espiritung]]]]
[[[[[[[[pitong (7) espiritung]]]]
[[[[[[[[pitong (7) espiritung]]]]
nasa harap ng kanyang trono,

********************
Sabi ni Juan Dito mula sa Diyos na may 7 espiritung nasa harap ng kanyang trono.
********************

Eto naman ang sabi ni JESUS CHRIST na nagpasulat sa 7 Iglesia APOCALIPSIS 1:11.

PAHAYAG 1:12-19 (SI JESUS CHRIST NA NAKAKASILAW ANG KASUOTAN)

PAHAYAG 1:20 (IPINALIWANAG DITO ANG PITONG BITUIN AT PITONG ILAWANG GINTO NA HAWAK NI YESHUA/JESUS)

PAHAYAG 3:1 “Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Sardis:”
“Ito ang sinasabi ng may
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[pitong(7) espiritu ng Diyos]]]]]](SI KRISTO ITO NA NAGPASULAT SA 7 IGLESIA)
at may pitong bituin.

(Si Jesus yang nagpapasulat na yan
PAHAYAG 2:18)

********************************
ANG DIYOS SA PAHAYAG NA [[[[[KINUHANAN NG AKLAT NG KORDERO]]]]]. ANG KORDERO AY SIMBOLO NG PAGIGING DUGO AT LAMAN NG
NAKA-UPO NA YAN SA TRONO.
*******************************

PAHAYAG 4:5 Mula sa trono’y gumutguhit ang kidlat kasabay ng malalakas na ugong at nakatutulig na kulog.

May pitong(7) nagniningas na sulo sa harap ng trono; ito ang
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[pitong(7) espiritung Diyos.]]]]]]]]]]]]]]]]
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[pitong(7) espiritu ng Diyos.]]]]]]]]]]]]]]]]
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[pitong(7) espiritu ng Diyos.]]]]]]]]]]]]]]]]

Ang pitong( 7) Espiritu ng Diyos ay isang (1) Espiritu lang na paningin niya sa 7 iglesia. Narito ang ibig sabihin niyan sa (Zacarias 4:10 “Ang 7 Sinag na iyan ay paningin ng Diyos at malalaganapan nito ang buong daigdig”)

ABOUT SALITANG “RIGHT = KANAN”
ANG SALITANG “KANAN” RIGHT = AUTHORITY!!! e.g.
YOU HAVE NO [RIGHT] TO ASK ME HOW I FEEL, YOU ARE [RIGHT]!!!
NAGKAKAMALI KAYO NG PAG-AAPLY SA TAGALOG NIYAN.

CHALLENGE SA APOCALYPSIS!!!!!!!!!

KAPAG MAY NAIBIGAY KANG TALATA SA APOCALYPSIS………NA DARATING AMA NINYO AT UUTUSAN SI KRISTO NA DUMATING NG AMA NINYO. AANIB AKO SA RELIGION NINYO.

#6 SI KRISTO MISMO ANG DARATING ANG ALPHA AT OMEGA

REVELATION 22:6-21

[[[[[[[[[[[[[[Ang Pagdating ni Jesus]]]]]]]]]]]]

6 At sinabi sa akin ng anghel, “Maaasahan at totoo ang mga salitang ito. Ang Panginoong Diyos, na nagkaloob ng kanyang Espiritu sa mga propeta, ang siyang nagsugo sa kanyang anghel upang ihayag sa mga lingkod niya ang mga bagay na magaganap sa lalong madaling panahon.”

[[[[[[[ 7 At sinabi ni Jesus, “Makinig kayo! Darating na [[[AKO]]! Mapalad ang tumutupad sa mga propesiya na nilalaman ng aklat na ito!”]]]]

8 Akong si Juan ang nakarinig at nakakita sa lahat ng ito. Matapos kong marinig at makita ang lahat, ako’y nagpatirapa sa paanan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga ito upang siya’y sambahin. 9 Ngunit sinabi niya, “Huwag! Ako ma’y alipin ding tulad mo, at tulad din ng iyong mga kapatid na propeta at ng lahat ng sumusunod sa mga salita sa aklat na ito. Ang Diyos ang sambahin mo!”

10 At sinabi rin niya sa akin, “Huwag mong ililihim ang mga propesiya na nasa aklat na ito, sapagkat malapit nang maganap ang mga ito. 11 Magpatuloy sa pagpapakasama ang masasama, magpatuloy sa pagpapakarumi ang marurumi, ngunit ang mabubuti ay magpatuloy sa pagpapakabuti at ang banal sa pagpapakabanal.”

[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ 12 At sinabi ni Jesus, “Makinig kayo! Darating na ako! Dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa! 13 Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas.”]]]]]]]]]]]]

14 Mapapalad ang naglilinis ng kanilang kasuotan sapagkat bibigyan sila ng karapatang pumasok sa lunsod at kumain ng bunga ng punongkahoy na nagbibigay-buhay. 15 Subalit maiiwan sa labas ng lunsod ang mga asal-aso, ang mga mangkukulam, ang mga nakikiapid, ang mga mamamatay-tao, ang mga sumasamba sa diyus-diyosan, at ang mga sinungaling sa salita at sa gawa.

16 “Akong si Jesus ang nagsugo sa aking anghel upang ang mga bagay na ito’y ipahayag sa inyo na nasa mga iglesya. Ako’y mula sa angkan ni David; ako ang maningning na bituin sa umaga.”

17 Sinasabi ng Espiritu at ng babaing ikakasal, “Halikayo!”

Lahat ng nakakarinig nito ay magsabi rin, “Halikayo!”

Lumapit ang sinumang nauuhaw; kumuha ang may gusto ng tubig na nagbibigay-buhay; ito’y walang bayad.
Pagwawakas

18 Akong si Juan ay nagbibigay ng babala sa sinumang makarinig sa mga propesiya na nasa aklat na ito; ang sinumang magdaragdag sa nilalaman ng aklat na ito ay daragdagan ng Diyos ng parusa; idaragdag sa kanya ang mga salot na nakasulat dito. 19 Ang sinumang mag-alis ng anuman sa mga propesiyang naririto ay aalisan naman ng Diyos ng karapatan sa bunga ng punongkahoy na nagbibigay-buhay at sa Banal na Lunsod na binabanggit dito.

20 Sinasabi ng nagpapatotoo sa lahat ng ito, “Tiyak na nga! Darating na ako!”

[[[[[[[[[[[[ Sana’y dumating ka na, Panginoong Jesus!]]]]]]

[[[[[[[[[ 21 Nawa’y makamtan ng lahat a ang pagpapala ng Panginoong Jesus.]]]]]]]]] (SINABI BA AMA NINYO SA PAGPAPALA?)

Amen.

Advertisements

5 responses to this post.

  1. Posted by fahad abdullah on July 17, 2014 at 5:02 am

    Kawawa naman yan ang tinatawag na pinagtapitapi na talata magkaroon lang ng tagasunod

    Reply

  2. […] TRINITY GENESIS 1:1-5!! WALANG INA AT AMA ANG DIYOS WALA SIYANG IPINAPATAY SARILI NIYA INALAY NIYA NGA MAGKATAWANG TAO SIYA!… SI YEHUSHUA/KRISTO ANG DIYOS NG LUMANG TIPANG NAGING TAO!! ANG BAUTISMO SA PANGALAN LAMANG NG […]

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: