HINDI NINYO MAISUSUMPA SI KRISTO!!!!!!! KUNG?

HINDI NINYO MAISUSUMPA SI KRISTO!!!!!!!KUNG?

1 CORINTHIAN 12:3-4

3 Kaya’t nais kong malaman ninyo na walang taong pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ang magsasabing,[[[[[[[ “Sumpain si Jesus!” ]]]At hindi rin masasabi ninuman, [[[[[[[“Si Jesus ay Panginoon,” kung siya’y hindi pinapatnubayan ng Espiritu Santo.]]]]]]

4 Iba’t iba ang mga espiritwal na kaloob, ngunit [[[[[[iisa ]]]]]lamang ang[[[[[[[[ Espiritung]]]]]] nagkakaloob ng mga ito.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: