THE JOURNEY OF SAUL/PAUL IN GOOGLE EARTH!!!!

ALL THE VERSES HERE IS IN THE BOOKS OF ACTS. WHAT I DID I TRIED TO FOLLOW THE JOURNEY OF SAUL/PAUL IN GOOGLE EARTH!! MY FINDINGS ARE:

1. IF THE BIBLE SAID NEAR THE PORT(SEA) IT IS TRUE THAT THE PLACE IS NEAR THE PORT(SEA). IF THE BIBLE SAID ISLAND IT IS AN ISLAND E.G.(MALTA)

I DID’NT FIND ANY CONTRADICTION IN PAUL’S JOURNEY!! TRY IT!!!!!!!!

ACTS 6:5 (di na kaya ang pagsuporta kaya pumili ang pito nagreklamo na ang mga helenista)

1. Esteban
2. Felipe
3. Procoro
4. Nicanor
5. Timon
6. Parmenas
7. Nicolas – antiquia

PETER

LOD(LYDDA), SARON(SHARONA), JAPPA(JAFFA) ISRAEL

1. Goto Lydda(Lod, Israel) (Acts 9:32)
2. Goto Saron (Sharona, Israel) (Acts 9:35)
3. Goto Jappa(Jaffa, Israel (near the seashore house of Simon (not Simon Peter) SEE the CHURCH OF PETER IN THAT PLACE) (Acts 9:43)

4. Goto Caesarea (Caesarea, Israel) (Acts 10:24) (Centurion Officer of Italian band)
Cornelius(Working in Caesarea as Centurion) (in Greek) was a Roman centurion who is considered by
Christians to be the [[[[[[[first Gentile]]]]]] to convert to the faith, as related in Acts of the
Apostles.

ACTS 11:14 Sasabihin niya sa iyo ang mga kinakailangan upang ikaw at ang iyong sambahayan ay maligtas.
(UTOS KAY CORNELIO KAYA IPINASUNDO SI PEDRO SA CAESAREA.

ACTS 11:18 Nang marinig nila ito, tumigil na sila ng pagtuligsa at sa halip ay nagpuri sa Diyos. Sabi
nila, “Kung gayon, ang mga [[[[Hentil]](SILA CORNELIO AT MGA KASAMA NIYA SA CAESAREA) man ay binigyan din ng Diyos ng pagkakataong magsisi’t magbagong-buhay upang maligtas!”

5. Goto ACTS 12:19 Pagkatapos, umalis si Herodes sa [[Judea]]], pumunta sa Cesarea at nanatili roon.
Dito sa Judea ipinadakip si Pedro ni Herodes

Tyrians = Lebanon
Sidonians = 3rd largest city in Lebanon
Cyrene = Libya

**********************
PAUL VOYAGE TRACKING
**********************

From Antioch, Separation of Saul and Barnabas

ACTS 13:2 And as they were ministering to the Lord and fasting, the Holy Ghost said to them: Separate me
Saul and Barnabas, for the work whereunto I have taken them.

PAUL FROM ANTIOCH ACTS 13:4
SALAMIS=Salamina(ACTS 13:5) AND PAPHOS(ACTS 13:6) CYPRUS (BERNABE AND PAUL)

ACTS 13:6 FROM SALAMIS/SALAMINA TO PAPHOS

TRY THE REST IN YOUR OWN GOOGLE EARTH!!!!!!! ENJOY THE JOURNEY!!! AMEN!!

ACTS 13:13 PAMPHYLIA(TURKEY) (PAUL)

ACTS 13:14 ANTIOCH AND PISIDIA(TURKEY)

ACTS 13:25 Nang matatapos na ni Juan ang kanyang gawain, sinabi niya sa mga tao, ‘Sino ba
ako sa akala ninyo? Hindi ako ang Cristo. Ngunit siya’y darating na kasunod ko. At hindi ako
karapat-dapat kahit magkalag man lamang ng kanyang sandalyas.’

ACTS 13:39 At ang lahat ng sumasampalataya sa kanya ay pinapatawad na sa lahat ng
pagkakasalang hindi naipatawad sa inyo sa pamamagitan ng pagtupad ng Kautusan ni Moises.

ACTS 13:46-48 Ngunit buong tapang na sinabi nina Pablo at Bernabe, “Sa inyo muna sana dapat
ipahayag ang salita ng Diyos. Ngunit dahil itinatakwil ninyo ito, hinahatulan ninyo ang
inyong sarili na kayo’y hindi karapat-dapat sa buhay na walang hanggan, kaya’t sa mga Hentil
na kami mangangaral. 47 Ganito ang iniutos sa amin ng Panginoon,’Inilagay kitang liwanag sa mga Hentil
upang maipangaral mo ang kaligtasan hanggang sa dulo ng daigdig.'”

48 Nang marinig ng mga Hentil ang mga salitang iyon, sila’y nagalak at nagpuri sa Panginoon dahil sa salita niya, at sumampalataya ang lahat ng hinirang para sa buhay na walang hanggan.

ACTS 13:51 Kaya’t ipinagpag ng dalawa ang alikabok sa kanilang mga paa bilang saksi laban sa
mga tagaroon, at sila’y nagpunta sa Iconio.

ANTIOCH(TURKEY)
ATTALIA(GREEK) (ANTALYA = TURKISH)
SAMARIA = ISRAEL (ACTS 15:3)

KONYA(ICONIUM) TURKEY
ACTS 15:4(BACK TO JERUSALEM PAUL)

acts 16:1 derbe and lystra

phyrgia=turkey (acts 16:1)
galatia/Galacia = turkey acts 16:1)
mysia = modern turkey(16:7)
Samothracia = Greece (16:11)
NEAPOLIS NEAR GREECE (NEAPOLI,CRETE) 16:11
http://en.wikipedia.org/wiki/Neapoli,_Crete
http://en.wikipedia.org/wiki/Philippi = GREECE (16:12) Filipos, na isang kolonyang Romano
THYATIRA = MODERN TURKISH ABOVE GALATIA (TURKEY ACTS 16:14 PLACE OF THE GIRL LYDIA)

AMPHIPOLIS (GREECE) APOLLONIA (GREECE) THESSALONICA (GREECE) 17:1 (PAUL AND SILAS)

BEREA/VERIA IN THE BIBLE 17:10 (PAUL AND SILAS)

http://en.wikipedia.org/wiki/Berea_%28Bible%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Veria

ACTS 17:15 ATHENS (GREECE) PAUL/SILAS/TIMOTHY ITINAKAS SI PABLO FROM BEREA TO ATHENS KAYA
NAGHINTAY SI PAUL KAY SILAS AT TIMOTHY 17:16

http://en.wikipedia.org/wiki/Areopagus(HIGH COURT OF APPEAL IN GREECE)(17:22)
ACTS 17:24 Siya ang gumawa ng sanlibutan at lahat ng naririto, siya ang Panginoon ng langit
at ng lupa. [[[[[[[[Hindi siya nananahan sa mga templong ginawa ng tao.]]]]]]

ACTS 17:29 Sapagkat tayo’y mga anak ng Diyos, huwag nating akalaing siya ay tulad lamang ng
mga larawang ginto, pilak, o bato na pawang likha ng isip at kamay ng tao. 30 Sa mga
nagdaang panahon ay hindi pinansin ng Diyos ang di pagkakilala sa kanya ng mga tao, ngunit
ngayon ay iniuutos niya sa lahat ng tao sa bawat lugar na magsisi’t talikuran ang kanilang
masamang pamumuhay. 31 Sapagkat itinakda na niya ang araw ng paghuhukom sa sanlibutan, at
ito’y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng isang tao na kanyang hinirang.
Pinatunayan niya ito sa lahat nang ang taong iyon ay kanyang muling binuhay.”
32 Nang marinig nila ang sinabi ni Pablo tungkol sa muling pagkabuhay, tinuya siya ng ilan.
Sinabi naman ng iba, “Nais naming mapakinggan kang muli tungkol dito.” 33 At iniwan ni Pablo
ang mga tao. 34 May ilang naniwala sa kanya at nanalig sa Diyos. Kabilang dito sina
[[[[[[[Dionisio]]]]] na kaanib ng kapulungang tinatawag na Areopago, isang babaing
nagngangalang [[[[[Damaris]]]], at [[[[marami pang iba]]]]].

***********(3rd day)

18:1 CORINTH = Greece

ACTS 18:1-3 Pagkatapos, umalis si Pablo sa Atenas at nagpunta sa Corinto. 2 Natagpuan niya roon si Aquila, isang Judiong taga-Ponto. Kararating pa lamang nito mula sa Italia kasama ang kanyang asawa na si Priscila. Umalis sila roon [[[[sapagkat pinalayas ni Claudio ang lahat ng Judio sa Roma]]]]. Nakipagkita sa kanila si Pablo. 3 at dahil sila’y manggagawa ng tolda tulad niya (GUMAGAWA DIN NG TOLDA SI PABLO)

(TAGA ITALIA PERO NATAGPUAN NIYA SA CORINTO GREECE SI AQUILA)

Galing MACEDONIA(GREECE) SILA TIMOTHY AT SILAS SA CORINTO SI PABLO 18:5
ACTS 18:5 Nang dumating sina Silas at Timoteo mula sa Macedonia, iniukol na ni Pablo ang buo niyang panahon sa pangangaral at pagpapatunay sa mga Judio na si Jesus ang Cristo.

PAGPAG-ALIKABOK ULIT
ACTS 18:6 Nang siya’y salungatin at laitin ng mga ito, ipinagpag niya ang alikabok sa kanyang damit bilang babala sa kanila. Sinabi niya, “Kasalanan na ninyo kung kayo’y mapahamak! Hindi ko na sagutin iyon! Mula ngayo’y sa mga Hentil na ako mangangaral.”

KINAUSAP ULIT NI HESUS SI PABLO (STAY SIYA 1.5 YEAR SA CORINTO)
ACTS 18:9-11 Isang gabi, sinabi ng Panginoon kay Pablo sa pamamagitan ng isang pangitain, “Huwag kang
matakot! Ipagpatuloy mo ang iyong pangangaral! Anuman ang mangyari’y huwag kang titigil 10 sapagkat ako’y 11 Tumigil nga siya roon at ipinangaral niya ang salita ng Diyos sa loob ng [[[[[[isang taon at
kalahati.]]]]]]]]]]iyo. Hindi ka maaano sapagkat marami akong tagasunod sa lunsod na ito.”

ACHAEA=GREECE (ACTS 18:12-13)

Achaia = GREECE (18:12-13)
12 Nang si Galio ay naging gobernador ng Acaya, nagsama-sama ang mga Judio sa pagdakip kay Pablo atpagdadala sa kanya sa hukuman. 13 Pagdating nila doon ay sinabi nila, “Hinihikayat ng taong ito ang mga
mamamayan na sumamba sa Diyos sa isang paraang labag sa batas!”

Cenchrae= Kekhriai (GREECE) PORT NEAR CORINTH
CORINTH=GREECE AND KEKHRIAI


NAGPUNTA NG SIRIA KASAMA SI PRISCILA AT AQUILA GALING NG CORINTH(GREECE)
ACTS 18:18 Pagkatapos nito, matagal pang nanatili si Pablo sa Corinto at saka nagpaalam sa mga kapatid.
Pagdating sa Cencrea, nagpaahit siya ng buhok sa ulo sapagkat natupad na niya ang kanyang panata.
[[[[[[[[[Sumakay siya sa barkong]](PORT NEAR CORINTH = KEKHRIAI) papuntang [[[[Siria]]]], kasama ang mag-asawang Priscila at Aquila.

SYRIA = is a country in Western Asia, bordering Lebanon and the Mediterranean Sea to the West, Turkey to
the north, Iraq to the east, Jordan to the south, and Israel to the southwest.

WIKI SAID EPHESUS = IN TURKEY NEAR THE SHORE
ACTS 18:19-21 Pagdating sa Efeso, iniwan ni Pablo ang dalawa, at siya’y pumasok sa sinagoga ng mga Judio
at nakipagpaliwanagan sa mga naroon. 20 Hiniling nilang tumigil siya roon nang mahaba-habang panahon,
ngunit siya’y tumanggi. 21 Sa halip, sinabi niya nang siya’y magpaalam sa kanila, “Babalik ako rito, kung loloobin ng Diyos.” Umalis siya sa Efeso na nakasakay sa isang barko.

PAG-ALIS NIYA SA EFESO (TURKEY SHORE) PUMUNTA SIYA SA Cesarea
Cesarea = NEAR THE SHORE OF ISRAEL HE GOTO JERUSALEM

ACTS 18:22-23 Pagkababa sa Cesarea, pumunta siya sa Jerusalem at bumati sa iglesya. Pagkatapos, siya’y
nagtuloy sa Antioquia/Antioch(ANTIOCH(TURKEY)). 23 Tumigil siya roon nang kaunting panahon, at pagkatapos ay muling naglakbay. Pinuntahan niya ang mga bayan sa lupain ng Galacia(TURKEY) at Frigia(TURKEY), at pinatatag sa pananampalataya ang mga alagad doon.

SO NASA EFESO SILA PRESCILA ATAQUILA (ACTS 18:19) DOON NILA NA MEET SI APOLOS OF ALEJANDRIA(EGYPT)
NAGPUNTA LANG.

ACTS 18:24-27

Si Apolos sa Efeso(TURKEY) at sa Corinto(GREECE)

24 Dumating sa Efeso ang isang Judiong nagngangalang Apolos. Siya’y taga-Alejandria,
mahusay magtalumpati at maraming alam sa Banal na Kasulatan. 25 Naturuan siya tungkol sa Daan ng
Panginoon, at masigasig na nangangaral at nagtuturo nang wasto tungkol kay Jesus. Ngunit ang bautismo ni
Juan lamang ang kanyang nalalaman. 26 Siya’y buong tapang na nagsasalita sa sinagoga ng mga Judio. Nang
marinig ng mag-asawang Aquila at Priscila ang pagpapaliwanag ni Apolos, siya’y isinama nila sa kanilang
bahay at doo’y pinaliwanagan nang mabuti tungkol sa mga bagay na hindi pa niya nalalaman tungkol sa Daan
ng Diyos. 27 At nang ipasya niyang pumunta sa Acaya, sumulat sila sa mga kapatid doon upang malugod nilang tanggapin si Apolos. Pagdating doon, malaki ang naitulong niya sa mga mananampalataya dahil sa
kagandahang-loob ng Diyos, 28 sapagkat walang magawa sa kanya ang mga Judio sa kanilang pagtatalo sa harap ng madla. Sa pamamagitan ng mga Kasulatan ay pinatunayan niyang si Jesus ang Cristo.

2 YEARS SA EFESO (TURKEY)
19:10 [[Tumagal siya roon nang dalawang taon]]], kaya’t ang lahat ng naninirahan sa Asia (MALAKI ITONG
CONTINENT NA ITO), maging Judio o Griego ay nakarinig ng salita ng Panginoon.
KASUNOD ANG STORYA NG MGA ANAK NI ESCEVA MGA GAYA-GAYA…SA EFESO PA RIN NAGANAP(19:11-20) SUNOG AKLAT
(19:19)

ITO NAMAN NAGBALAK NA SIYA SA ROMA, MACEDONIA=GREECE Achaia = GREECE
19:21 Pagkatapos ng mga pangyayaring ito, sa patnubay ng Espiritu, nagpasya si Pablo na maglakbay sa
Macedonia at Acaya papuntang Jerusalem. “Kailangan ko ring pumunta sa [[Roma]]] pagkagaling sa Jerusalem,” sabi niya.

19:22 Pinauna niya sa Macedonia sina Timoteo at Erasto

DIANA NG ASIA
23 Nang panahong iyon ay nagkaroon ng isang malaking kaguluhan dahil sa Daan ng Panginoon. 24 May isang
platerong nagngangalang Demetrio, na gumagawa ng maliliit na templong pilak ng kanilang diyosang si
Artemis=(a)DIANA, at ito’y pinagkakakitaan nang malaki. 25 Tinipon niya ang kanyang mga manggagawa at ang iba pang mga taong ganito rin ang hanapbuhay. Sinabi niya, “Mga kasama, alam ninyong sa gawaing ito
nagmumula ang ating masaganang pamumuhay. 26 Nakikita ninyo’t naririnig kung ano ang ginagawa ng Pablong
iyan. Sinasabi niyang ang mga diyos na ginawa ng kamay ng tao ay hindi raw diyos, at marami siyang
napapaniwala, hindi lamang dito sa [[[[[[[Efeso kundi sa buong Asia]]]]]]. 27 Nanganganib na magkaroon ng masamang pangalan ang ating hanapbuhay. Ang templo ng dakilang diyosang si Artemis ay mawawalan ng kabuluhan. Pati na ang dakilang diyosa na sinasamba ng Asia at ng buong daigdig ay hindi na igagalang.”

ACTS 19:24 (VULGATE 405 A.D. VERSION) For a certain man named Demetrius, a silversmith, who made silver
[[[[[[temples for Diana]]]]]], brought no small gain to the craftsmen.

ACTS 19:29-33kinaladkad nila sina [[[[[[Gaius at Aristarco]]], mga taga-Macedoniang kasama ni Pablo sa
paglalakbay, at sama-sama silang sumugod sa tanghalan. (HINDI KASAMA SI PABLO SA KINALADKAD)
30 Nais sana ni Pablong humarap sa madla, ngunit hindi siya pinayagan ng mga kapatid. 31 Nagpasugo rin sa kanya ang ilang kaibigang mga pinuno sa lalawigang Asia. Mahigpit siyang pinakiusapang huwag pumunta sa tanghalan. 32 Magulung-magulo ang kapulungan; may sumisigaw ng isang bagay, at ang iba’y iba naman. Hindi alam ng karamihan kung bakit sila nagkakatipun-tipon doon. 33 Inakala ng ilang naroon na si Alejandro ang dahilan sapagkat siya ang ibinungad ng mga Judio sa madla. Sumenyas si Alejandro sa mga tao na tumahimik upang siya’y makapagpaliwanag. 34 Subalit nang makilala nilang siya’y isang Judio, sabay-sabay silang sumigaw sa loob ng dalawang oras, “Dakila si Artemis ng mga taga-Efeso!”

ACTS 19:35 Sa wakas dumating ang punong-bayan at pinatahimik ang mga tao. At kanyang sinabi, “Mga taga-
Efeso! Sino ba ang hindi nakakaalam na ang lunsod ng Efeso ang siyang tagapag-ingat ng templo ng dakilang Artemis? Sinong hindi nakakaalam na ang [[[[[[[[[[[banal na batong]]]]]] ito ay mula sa langit?

CONSPIRACY PUMASOK!! (JUPITER’S OFFSPRING)

GREECE/GRECIA (3 MONTHS) PAPUNTA NA SANA NG SIRIA NG MAY NABALITAAN KAYA SA MACECONIA SIYA NAGDAAN
PABALIK.

20:2-3 Dinalaw niya ang mga bayan-bayan doon at pinalakas ang loob ng mga alagad sa pamamagitan ng kanyang pangangaral. Nagpatuloy siya hanggang sa dumating siya sa Grecia 3 at nanatili doon sa loob ng tatlong buwan. Aalis na sana siya papuntang [[[Siria]]] ngunit nabalitaan niyang may tangka ang mga Judio laban sa kanya, kaya’t ipinasya niyang sa Macedonia na uli magdaan sa kanyang pagbabalik.

SYRIA = is a country in Western Asia, bordering Lebanon and the Mediterranean Sea to the West, Turkey to
the north, Iraq to the east, Jordan to the south, and Israel to the southwest.

WAIT SA TROAS ANG MGA KASAMA NI PABLO
20:4-5 Sumama sa kanya ang taga-Bereang si Sopater na anak ni Pirro, gayundin sina Aristarco at Segundo na mga taga-Tesalonica, si Gaius na taga-Derbe, si Timoteo, at sina Tiquico at Trofimo na mga taga-Asia. 5 Nauna sila at naghintay sa amin doon sa [[[[[[Troas]]]]]]].

FROM FILIPOS(PHILIPPI=GREECE) TO TROAS(TURKEY) SI PABLO NAUNA NGA MGA KASAMA NIYA DOON SA 20:4-5

KWENTO NI LUCAS

20:6 Kami naman ay sumakay sa barko mula sa Filipos(PHILIPPI=GREECE) pagkaraan ng Pista ng Tinapay na
Walang Pampaalsa, at dumating kami sa Troas(SEA SHORE OF TURKEY) nang ikalimang araw. Nanatili kami roon
nang pitong araw.

Assos [[[[[Turkey]]].
20:13 Sumakay kami sa barkong papuntang [[[[[[[[Ason/Assos=TURKEY (TABING DAGAT)]]]]]. Doon kami magkikita ni Pablo ayon sa bilin niya sa min, sapagkat [[[[[[[[[sasakyang panlupa ang kanyang agamitin]]]] papunta roon.

ACTS 20:14 [[[[[[Nang magkita kami sa Ason]]]]](NAGKITA NA SILA LUCAS AT PABLO), sumakay siya sa
sinasakyan namin at sama-sama kaming pumunta sa [[[Mitilene/Mitylene(GREECE)]]]]]. (NAKISAKAY NA SI PABLO SA SASAKYAN NILA LUCAS)

Chios(GREECE)
Samos = Greek island in the eastern Aegean Sea, south of Chios
MILETO/Miletus = was an ancient Greek city on the western coast of Anatolia
ACTS 20:15 Mula roon, patuloy kaming naglakbay at kinabukasa’y dumating kami sa tapat ng [[[Quio/CHIOS
(GREECE)]]. Nang sumunod na araw(NEXT DAY), dumaan kami sa Samos(GREECE), at makaraan ang isa pang araw ay dumating kami sa Mileto/Miletus(GREECE).

PAUL/SAUL CRIED!!
ACTS 20:19 Naglingkod ako sa Panginoon ng buong kapakumbabaan at [[[[lumuluhang nagtiis]]] ng maraming
pagsubok dahil sa mga pagtatangka ng mga Judio.

ACTS 20:21 Maging Judio o Griego man ay pinapangaralan kong tumalikod sa kasalanan, manumbalik sa Diyos at manalig sa ating Panginoong Jesus.

BILANG PAGSUNOD KAY KRISTO
20:17 Mula sa Mileto, [[[[[[[[ipinatawag ni Pablo ang mga pinuno ng iglesya sa Efeso.]]]]]]]

ACTS 20:22 Ngayon, bilang pagsunod sa Espiritu Santo, ako’y pupunta sa Jerusalem at hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin doon. 23 Ang tanging nalalaman ko ay ito: sa bawat bayang dinaanan ko, ipinapahayag sa akin ng Espiritu Santo na ang naghihintay sa akin ay pagkabilanggo at kapighatian. 24 Subalit walang halaga sa akin ang aking buhay magawa ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawaing ibinigay sa akin ng Panginoong Jesus, ang pagpapahayag ng Magandang Balita tungkol sa kagandahang-loob ng Diyos para sa tao.

PAUL’S WARNING!!!

25 “Nakisalamuha ako sa inyo habang nangangaral tungkol sa Kaharian. Ngayon, alam kong hindi na ninyo ako makikitang muli. 26 Kaya’t sa araw na ito’y sinasabi ko, hindi ako mananagot kung mapahamak ang sinuman sa inyo, 27 sapagkat hindi ako nag-atubiling ipahayag sa inyo ang layunin ng Diyos. 28 Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan, sapagkat sila’y inilagay ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat.

Pangalagaan ninyo ang iglesya ng Diyos a na kanyang tinubos sa pamamagitan ng dugo ng [[[[[[[[[[kanyang
Anak. (b) SARILING DUGO!!!]]]]]]]] 29 Alam kong pagkaalis ko’y magsisipasok ang mababangis na asong-gubat at walang patawad nilang pupuksain ang kawan. 30 Mula na rin sa inyo’y may lilitaw na mga taong magsasalita ng kasinungalingan upang mahikayat na sumunod sa kanilang mga alagad. 31 Kaya’t mag-ingat kayo. Alalahanin ninyong tinuruan ko kayo araw at gabi sa loob ng tatlong taon, at maraming [[[[[[[[luha ang pinuhunan ko.]]]]]]

ACTS 20:28 Take heed to yourselves and to the whole flock, wherein the Holy Ghost hath placed you bishops, to rule the Church of God which he hath purchased with [[[[[[[[[his own blood.]]]]]]

ACTS 20:33-37
33 Hindi ko hinangad ang ginto, pilak o pananamit ninuman. 34 Alam ninyong nagbanat ako ng buto upang
kumita ng ikabubuhay naming magkakasama. 35 Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa
pamamagitan ng ganitong pagtatrabaho, dapat ninyong tulungan ang mahihina. Alalahanin natin ang mga salita ng Panginoong Jesus, ‘Higit na mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap.'”

36 Pagkasabi nito, lumuhod si Pablo at nanalanging kasama nila. 37 Silang lahat ay umiiyak na yumakap at
humalik kay Pablo. 38 Labis nilang ikinalungkot ang kanyang sinabing siya’y hindi na nila muling makikita.

At siya’y inihatid nila sa sakayan ng barko.
Coos(vulgate)/Kos(kjv= ISLAND IN GREECE/PORT), Rhodes(PORT), Patara(TURKEY) = (PATARA PRINCE RESORT IN GOOGLE MAP/PORT)
ACTS 21:1 Pagkatapos naming magpaalam sa kanila, kami’y naglakbay papuntang Cos/Kos(Greece). Kinabukasan,
dumating kami sa Rodas/Rhodes(Greece) at mula roo’y nagpatuloy kami sa Patara(TURKEY).


SA PATARA MAY BARKO PAPUNTA NG Fenicia/Phenice(KJV/VULGATE/Phoenicia(NIV)=?????????, TIRO(PORT) = LEBANON

21:2 Dinatnan namin doon ang isang barkong papuntang Fenicia/Phenice(????????), kaya’t lumipat kami sa
nasabing sasakyan. 3 Dumaan kami sa tapat ng Cyprus na natatanaw sa gawing kaliwa(LEFT SIDE ANG CYPRUS).
Nagpatuloy kami papuntang [[[[[[[Siria]]]]]], ngunit huminto muna sa [[[[[Tiro=LEBANON]]] ang barko
sapagkat magbababa roon ng kargamento.

21:5 lumuhod kaming lahat at nanalangin.

21:7 Mula sa Tiro(PORT OF LEBANON), nagpatuloy kami ng paglalakbay at nakarating kami sa

21:12 Cesarea = NEAR THE SHORE OF ISRAEL HE GOTO JERUSALEM
SA JERUSALEM

21:17-18 Pagdating sa Jerusalem, malugod naman kaming tinanggap ng mga kapatid. 18 Kinabukasan, kami nina Pablo’y nakipagkita kay Santiago; naroon din ang mga pinuno ng iglesya

LIBO-LIBO NA NANALIG KAY HESUS.
21:20 may ilang libo na ang mga Judiong nananalig kay Jesus,

21:20-25 Nang marinig nila ito, sila’y nagpuri sa Diyos at kanilang sinabi kay Pablo, “Alam mo, kapatid,
may ilang libo na ang mga Judiong nananalig kay Jesus, at silang lahat ay masigasig sa pagtupad ng
Kautusan. 21 [[[[[[May nakapagbalita sa kanila na itinuturo mo raw sa lahat ng Judiong naninirahan sa mga bansang Hentil na tumalikod sa katuruan ni Moises.]]]]]]]]] [[[[[At sinasabi mo raw na huwag na nilang tuliin ang kanilang mga anak, ni sundin ang kaugalian ng mga Judio.]]]]] 22 Ano ngayon ang nararapat nating gawin? Tiyak na mababalitaan nilang dumating ka. 23 Ganito ang gawin mo, [[[[mayroon ditong apat na lalaking may panata;]]] 24 isama mo sila at tuparin ninyo ang paglilinis ayon sa Kautusan. Ikaw na ang bahala sa magagastos, at nang sa gayon ay mapaahitan na nila ang kanilang ulo. Sa ganitong paraa’y malalaman ng lahat na hindi totoo ang balita tungkol sa iyo, kundi sumusunod ka pa rin sa Kautusan ni Moises. 25 [[[[[[[[[[[[Tungkol naman sa mga mananampalatayang Hentil]]]]]]], isinulat na namin sa kanila ang aming pasya. Huwag silang kakain ng anumang inihandog sa diyus-diyosan, huwag kakain ng dugo at ng hayop na binigti, at huwag makikiapid.” (READ ACTS 15:1-20 THE SAME ISSUE)

BUGBOG SARADO SA JERUSALEM SI PABLO NG BUMALIK IPINAGTANGGOL NAMAN NG SARILI

21:32 Kaya’t nagsama agad ito ng mga opisyal at mga kawal, at dali-daling nagtungo sa kinaroroonan ng mga tao. Pagkakita sa kanila, itinigil ng mga tao ang pagbugbog kay Pablo. 33 Lumapit ang pinuno, dinakip si Pablo at ipinagapos ng dalawang tanikala. “Sino ang taong ito? Ano ang kanyang ginawa?” tanong niya. 34 Iba-iba ang isinisigaw ng mga tao. Dahil sa sobrang gulo ng mga tao, hindi maliwanagan ng pinuno ang nangyari, kaya’t ipinadala niya si Pablo sa himpilan. 35 Pagdating nila sa hagdanan, si Pablo’y binuhat na ng mga kawal sapagkat naging marahas ang mga tao 36 na sumusunod sa kanila at sumisigaw, “Patayin siya!”

Ang Pagtatanggol ni Pablo sa Sarili
37 Nang ipapasok na si Pablo sa himpilan, nakiusap siya sa pinuno, “Maaari ko po ba kayong makausap?” [[[[[[[[“Marunong ka bang magsalita ng wikang Griego?” tugon ng pinuno. 38 “Kung gayon, hindi ikaw ang Egipciong kailan lamang ay nanguna sa paghihimagsik at namundok na kasama ng apat na libong lalaki.”]]]]]]

39 Sumagot si Pablo, “Ako po’y isang Judio, tubo sa Tarso ng Cilicia at mamamayan ng
kilalang lunsod na iyon. Ipinapakiusap ko sa inyo na ako’y payagan ninyong makapagsalita sa mga tao.” 40
Pinayagan naman siya ng pinuno, kaya’t tumayo si Pablo sa baytang at sumenyas sa mga tao. At nang sila’y
tumahimik, nagsalita si Pablo sa [[[wikang Hebreo:]]

IKINUWENTO NI PABLO/SAULO KUNG SINO SIYA DATI!!!!!! 22:1-5

22:1-23 “Mga magulang at mga kapatid, pakinggan ninyo ang sasabihin ko ngayon bilang pagtatanggol sa aking sarili.” 2 Nang siya’y marinig nilang nagsasalita sa wikang Hebreo, lalo silang tumahimik. Kaya’t
nagpatuloy si Pablo,

3 “Ako’y isang Judiong ipinanganak sa Tarso, sa lalawigan ng Cilicia, ngunit lumaki rito sa Jerusalem. Ang aking guro ay si Gamaliel at buong higpit niya akong tinuruan sa Kautusan ng ating mga
ninuno. Ako’y masugid na naglilingkod sa Diyos tulad ninyong lahat na naririto ngayon. 4 Inusig ko at
ipinapatay ang mga sumusunod sa Daang ito. Ipinagapos ko sila’t ipinabilanggo, maging lalaki o maging
babae. 5 Makakapagpatotoo tungkol dito ang pinakapunong pari at ang buong kapulungan ng mga pinuno ng
bayan. Binigyan pa nga nila ako ng mga sulat para sa mga Judio sa Damasco, kaya’t pumunta ako roon upang
dakpin ang mga kaanib ng Daang ito at dalhin sila dito sa Jerusalem upang parusahan.”

SANG-AYON PA SIYA SA PAGKAKAPATAY KAY ESTEBAN NOON…ACTS 8:1-3 (TALAGANG SANG-AYON SI PABLO)
17 “Nagbalik ako rito sa Jerusalem, at habang ako’y nananalangin sa Templo, nagkaroon ako ng isang
pangitain. 18 Nakita ko ang Panginoon na nagsasalita sa akin, ‘Madali ka! Lisanin mo agad ang Jerusalem
sapagkat hindi tatanggapin ng mga tao rito ang iyong patotoo tungkol sa akin.’ 19 Sabi ko naman,
‘Panginoon, alam na alam nilang isa-isa kong pinuntahan ang mga sinagoga upang ipabilanggo at ipahagupit
ang mga nananalig sa iyo. 20 At nang patayin si Esteban na iyong saksi, ako ay naroon at sumang-ayon pa sa ginawa nila, ako pa nga ang nagbantay sa mga damit ng mga pumatay sa kanya.’ 21 Ngunit sinabi sa akin ng Panginoon, ‘Humayo ka, sapagkat isusugo kita sa malayo, sa mga Hentil.’ ”

NAGSIPAG-WALA ANG MGA JUDIO

22 Hanggang sa mga sandaling iyon, ang mga tao’y nakikinig kay Pablo. Ngunit pagkarinig sa huli niyang sinabi, sila’y nagsigawan, “Patayin ang taong iyan! Hindi siya dapat mabuhay!”
23 Patuloy sila sa pagsigaw, sa pagsaboy ng alikabok sa hangin at sa paghahagis ng kanilang
mga balabal.

ACTS 23 (SI PABLO NILILITIS SA JERUSALEM SA SANEDRIN)

23:6 Nalaman ni Pablo na doo’y may mga Saduseo at Pariseo, kaya’t sinabi niya nang malakas sa Sanedrin,
“Mga kapatid, ako’y Pariseo, at anak ng mga Pariseo, at dahil sa pag-asa kong muling mabubuhay ang mga
patay kaya ako’y nililitis ngayon.”

SADUSEO NANINIWALANG MABUBUHAY ULIT ANG MGA NAMATAY, PARISEO HINDI NANINIWALA.
23:8 Sapagkat naniniwala ang mga Saduseo na hindi na muling mabubuhay ang mga patay at walang anghel o
espiritu. Subalit ang mga Pariseo nama’y naniniwala sa lahat ng ito.

TUMABI SI KRISTO ULIT AT SINABING MAGPATOTOO SIYA SA ROMA
23:11 Kinagabihan, nagpakita ang Panginoon kay Pablo at sinabi sa kanya, “Lakasan mo ang iyong loob!
Nagpatotoo ka tungkol sa akin dito sa Jerusalem; ganyan din ang gagawin mo sa Roma.”

40 NA LALAKI NAMANATA PA FASTING PARA LANG MAPATAY SI PABLO INILIGTAS NG PAMANGKIN

23:12-22

12 Kinaumagahan, matapos na magkasundo ang mga Judio, bawat isa ay sumumpa na hindi kakain
o iinom hangga’t hindi nila napapatay si Pablo. 13 Mahigit na [[[[[apatnapung lalaki ang nanumpa ng
ganoon]]]. 14 Pumunta sila sa mga punong pari at sa mga pinuno ng bayan, at sinabi nila, “Kami ay
sumumpang hindi kakain at hindi iinom hangga’t hindi namin napapatay si Pablo. 15 Kaya, hilingin ninyo at ng Sanedrin sa pinuno ng mga sundalo na dalhin muli rito si Pablo. Idahilan ninyong sisiyasatin ninyong mabuti ang kanyang kaso. At sa daan pa lamang ay papatayin na namin siya.”
16 Ang balak na ito’y [[[[[[[nalaman ng pamangkin ni Pablo]]]]]] na anak ng kanyang kapatid na babae. Kaya’t ipinasabi niya ito kay Pablo. 17 Tinawag naman ni Pablo ang isa sa mga kapitan at sinabi, “Samahan nga po ninyo ang binatilyong ito sa inyong pinuno sapagkat mayroon siyang gustong sabihin.”
18 Sinamahan nga ng kapitan ang binatilyo sa pinuno ng mga sundalo. Sinabi niya, “Tinawag
po ako ng bilanggong si Pablo at pinasasamahan sa inyo ang binatilyong ito, sapagkat may sasabihin daw
siya sa inyo.”
19 Hinawakan ng pinuno sa kamay ang binatilyo, dinala sa isang tabi at tinanong, “Ano ba
ang sasabihin mo sa akin?”
20 Sumagot siya, “Pinagkasunduan po ng mga Judio na hilingin sa inyong iharap si Pablo sa
Sanedrin bukas at kunwari’y sisiyasating mabuti. 21 Ngunit huwag po kayong maniniwala. Tatambangan po siya ng mahigit na apatnapung katao na nanumpang hindi kakain o iinom hangga’t hindi nila napapatay si Pablo. Handang-handa na po sila ngayon at pasya na lamang ninyo ang hinihintay.”
22 “Huwag mong sasabihin kaninumang ipinaalam mo ito sa akin,” sabi ng pinuno ng mga
sundalo. At pinauwi na niya ang binatilyo.

DADALHIN SA Antipatris(ISRAEL) SI PABLO KAY FELIX SA CAESAREA
23:31 Sinunod nga ng mga kawal ang utos sa kanila. Kinagabiha’y kinuha nila si Pablo at dinala sa
Antipatris(ISRAEL).

AFTER 5 DAYS SA CESAREA(ISRAEL)
ACTS 24:1 Makalipas ang [[[[[limang araw]]]]], dumating sa Cesarea ang pinakapunong pari na si Ananias
(READ 23:2 ITO YUONG NAGWAWALA SA JERUSALEM NA MADAMING KASAMA), kasama ang ilang pinuno ng bayan at si
Tertulo na isang abogado. Iniharap nila sa gobernador ang kanilang reklamo laban kay Pablo. 2 At nang
maiharap si Pablo, sinimulan ni Tertulo ang pagsalaysay ng mga paratang kay Pablo. Sinabi niya,
“Kagalang-galang na Gobernador Felix, utang namin sa inyong mahusay na pamumuno ang kapayapaang matagal na naming tinatamasa, gayundin ang mga pagbabago para sa ikauunlad ng aming bansa.

SA HARAPAN NI FELIX MATAPOS MAGTANGGOL AFTER 2 YEARS

24:27 [[[[[[Makaraan ang dalawang taon]]]]], si Felix ay napalitan ni Porcio Festo. Sa hangad ni Felix na bigyang-lugod ang mga Judio, [[[[[[[[[[si Pablo’y hinayaan niya sa bilangguan.]]]]]]]]]

PAGKATAPOS KAY FELIX AT FESTO..KAY AGRIPA NAMAN AT BERNICE
25:22-23 Iniharap si Pablo kina Agripa at Bernice

23 Kinabukasan, dumating sina Agripa at Bernice,

KATAKOT TAKOT NA PALIWANAGAN SA ACTS 26
25 Ngunit sumagot si Pablo, “Hindi ako na- babaliw, Kagalang-galang na Festo! Malinaw ang isip ko at ang
sinasabi ko’y pawang katotohanan. 26 Naririto ang Haring Agripa. Malakas ang loob kong magsalita sa harap niya sapagkat alam niya ang lahat ng ito. Tiyak na walang nalilingid sa kanya sapagkat hindi sa isang sulok lamang nangyari ito. 27 Haring Agripa, naniniwala ba kayo sa mga propeta? Alam kong naniniwala kayo!”

[[[[[[[ 28 Sinabi ni Agripa kay Pablo, “Sa loob ng ganito kaikling panahon ay ibig mo yata
na maging Cristiano ako!”]]]]]]]]
29 Sumagot si Pablo, “Maging sa maikli o sa mahabang panahon, loobin nawa ng Diyos na hindi lamang kayo,
kundi ang [[[[[[lahat ng nakakarinig sa akin ngayon ay maging kagaya ko, maliban sa mga tanikalang
ito.”]]]

IHAHARAP SA EMPERADOR ANG KASO NI PABLO!!!
30 Tumayo ang hari, ang gobernador, si Bernice, at lahat ng kasama nila. 31 Lumabas sila at nag-usap-usap, “Ang taong ito’y walang ginawang anumang dapat hatulan ng kamatayan o pagkabilanggo.” 32 At sinabi pa ni Agripa kay Festo, “[[[[[[[[[[[[[Kung hindi lamang niya hiniling na idulog ang kanyang kaso sa Emperador, ]]]]]]]]]]] [[[[[[[[maaari na sana siyang palayain.”]]]]]]

ACTS 27

ANG PAGLALAYAG PAPUNTANG ROMA NG MGA BILANGGO KASAMA SI PABLO/SAULO- NAPAGPASIYAHAN EH.
27:1 Nang mapagpasyahang dapat kaming maglayag papuntang Italia
. [[[[[si Pablo at ang ilan pang
bilanggo]]]] ay ipinailalim sa pamamahala ni Julio, isang kapitan ng hukbong Romano na tinatawag na “Mga
sundalo ng Emperador.”

SINABING MAWAWASAK ANG BARKO NGUNIT MALILIGTAS SILANG LAHAT

27:23-26 Nagpakita sa akin kagabi ang isang anghel ng Diyos, ang Diyos na sinasamba ko at
pinaglilingkuran. 24 Sinabi niya sa akin, ‘Huwag kang matakot, Pablo! Dapat kang humarap sa Emperador.
Alang-alang sa iyo’y ililigtas ng Diyos ang lahat ng mga kasama mong naglalakbay.’ 25 Kaya, tibayan ninyo ang inyong loob, mga kasama! Nananalig ako sa Diyos na mangyayari ang lahat ayon sa sinabi niya sa akin. 26 Kaya lamang, mapapadpad tayo sa isang pulo.”

27:37 Kaming lahat ay 276 katao. AFTER THIS LUMUBOG ANG BARKO

27:41-44 (BINALAK PATAYIN ANG MGA BILANGGO)
41 Ngunit nasadsad ang barko sa parteng mababaw. Bumaon ang unahan ng barko kaya’t hindi makaalis.
Samantala, ang hulihan naman ay nawasak dahil sa kahahampas ng malalakas na alon.
42 Binalak ng mga kawal na patayin ang mga bilanggo upang walang makalangoy at makatakas.
43 Subalit nais ng kapitan ng mga kawal na iligtas si Pablo kaya pinagbawalan nito ang mga kawal. Sa
halip, pinatalon niya sa tubig ang lahat ng marunong lumangoy upang makarating sa pampang. 44 Ang iba’y
inutusan niyang sumunod na nakahawak sa mga tabla o piraso ng barko. At kaming lahat ay nakarating sa
dalampasigan.

SA MALTA PALA SILA NAPADPAD DOON DIN TINUKLAW NG AHAS SI PABLO

28:1 Nang makaligtas na kami, nalaman naming ang pulong iyon ay tinatawag na Malta.
3 Si Pablo nama’y namulot ng kahoy at nang mailagay ang mga iyon sa siga, mula roo’y lumabas ang isang
ahas. Tinuklaw nito at pinuluputan ang kamay ni Pablo. 4 Nang makita ng mga tagaroon ang ahas na nakabitin sa kamay ni Pablo, nasabi nila sa isa’t isa, “Siguro’y mamamatay-tao iyan. Nakaligtas nga siya sa dagat ngunit hindi naman ipinahintulot ng langit na siya’y mabuhay pa.” 5 Subalit ipinagpag lamang ni Pablo sa apoy ang ahas at hindi siya naano. 6 Hinihintay nilang mamaga si Pablo, o kaya’y biglang mabuwal at mamatay. Nang matagal na silang naghihintay at wala namang nangyayari sa kanya, nagbago sila ng akala. “Siya’y isang diyos,” sabi nila.

3 MONTHS SILA BAGO NAKAALIS NG LUMUBOG ANG BARKO NILA SA MALTA

ACTS 28:11 Tatlong buwan ang nagdaan bago kami nakaalis doon, sakay ng isang barkong nagpalipas din ng
taglamig sa pulo. “Kambal ng Diyos” ang pangalan ng barkong ito na nagmula sa Alejandria.

Sa Roma
16 Pagdating namin sa Roma, si Pablo’y pinahintulutang umupa ng sariling tirahan, kasama
ang isang kawal na magbabantay sa kanya.
17 Makaraan ang tatlong araw, inanyayahan ni Pablo sa isang pulong ang mga pangunahing
Judio sa lunsod. Nang magtipon na sila, sinabi niya, “Mga kapatid, kahit na ako’y walang ginawa laban sa
ating bansa o sa mga kaugalian ng ating mga ninuno, hinuli ako sa Jerusalem at idinemanda sa kinatawan ng pamahalaang Romano. 18 Matapos akong litisin, ako sana’y palalayain na, sapagkat wala naman akong ginawang dapat parusahan ng kamatayan. 19 Ngunit tumutol ang mga Judio kaya’t napilitan akong dumulog sa Emperador.

Gayunman, wala akong paratang laban sa aking mga kababayan. 20 Nakagapos ako sa kadenang ito dahil kay
Jesus na siyang pag-asa ng Israel. Iyan ang dahilan kung bakit hiniling kong makausap kayo.”
21 Sagot nila, “Wala kaming natatanggap na sulat buhat sa Judea tungkol sa iyo. At sa
kababayan man nating naparito ay walang nagbabalita o nagsasalita ng anuman laban sa iyo. 22 Gayunman,
nais naming mapakinggan kung ano ang masasabi mo, sapagkat alam naming kahit saan ay marami ang sinasabi
ng mga tao laban sa sektang ito.”

23 Kaya’t nagtakda sila ng araw. Marami ngang pumunta sa tinitirhan ni Pablo pagsapit ng
araw na iyon. Maghapon siyang nagpaliwanag sa kanila at nagpatotoo tungkol sa kaharian ng Diyos. Sa
pamamagitan ng Kautusan ni Moises at ng mga sinulat ng mga propeta, sinikap niyang papaniwalain sila kay
Jesus. 24 May naniwala at mayroon din namang hindi naniwala sa kanyang sinabi. 25 Kaya’t nang hindi sila
magkaisa, sila’y umalis matapos sabihin ni Pablo ang ganitong pangungusap, “Tama ang sinabi ng Espiritu
Santo sa inyong mga ninuno sa pamamagitan ni Propeta Isaias,

26 ‘Pumunta ka sa mga taong ito at sabihin mo sa kanila,
Makinig man kayo nang makinig ay hindi kayo makakaunawa,
at tumingin man kayo nang tumingin ay hindi kayo makakakita.

27 Sapagkat napakatigas ng mga puso ng taong ito,
mahirap makarinig ang kanilang mga tainga,
at ipinikit nila ang kanilang mga mata.
Sapagkat ayaw nilang makakita ang kanilang mga mata,
makarinig ang kanilang mga tainga,
at makaunawa ang kanilang mga pag-iisip.
Kung ganoon sana’y nagbalik-loob kayo sa akin,
at kayo naman ay aking pagagalingin, sabi ng Panginoon.'”

28-29 Idinagdag pa ni Pablo, “Sinasabi ko sa inyo, ipinahayag na sa mga Hentil ang
kaligtasang ito na mula sa Diyos, at diringgin nila ito!”
30 Humigit-kumulang sa dalawang taong nanirahan si Pablo sa Roma, sa bahay na kanyang
inuupahan, at tinatanggap niya ang lahat ng pumupunta sa kanya. 31 Siya’y buong tapang at malayang
nangangaral tungkol sa kaharian ng Diyos at sa Panginoong Jesu-Cristo.

PETER’S NAME VERSES IN THE BIBLE AFTER ACTS………
Acts 15:7 (HERE THE LAST VERSE IN ACTS WHEREIN PETER’S NAME APPEARED)
And when there had been much disputing, Peter rose up, and said unto them, Men and brethren, ye know how
that a good while ago God made choice among us, that the Gentiles by my mouth should hear the word of the gospel, and believe.

Galatians 1:18
Then after three years I went up to Jerusalem to see Peter, and abode with him fifteen days.

Galatians 2:7
But contrariwise, when they saw that the gospel of the uncircumcision was committed unto me, as the gospel of the circumcision was unto Peter;

Galatians 2:8
(For he that wrought effectually in Peter to the apostleship of the circumcision, the same was mighty in
me toward the Gentiles:)

Galatians 2:11
But when Peter was come to Antioch, I withstood him to the face, because he was to be blamed.

Galatians 2:14
But when I saw that they walked not uprightly according to the truth of the gospel, I said unto Peter
before them all, If thou, being a Jew, livest after the manner of Gentiles, and not as do the Jews, why
compellest thou the Gentiles to live as do the Jews?

1 Peter 1:1

Peter, an apostle of Jesus Christ, to the strangers scattered throughout Pontus(Turkey-place of Anatolia), Galatia(Turkey), Cappadocia, Asia, and Bithynia (PLACE BELOW BLACK SEA LEFT SIDE),

Vulgate Bible 405 A.D.
1 Peter 1:1 Peter, an apostle of Jesus Christ, to the strangers dispersed through Pontus, Cappadocia
(TURKEY), Asia (TURKEY)and Bithynia(PLACE BELOW BLACK SEA LEFT SIDE), elect,

2 Peter 1:1
Simon Peter, a servant and an apostle of Jesus Christ, to them that have obtained like precious faith with us through the righteousness of God and our Saviour Jesus Christ:

2 responses to this post.

  1. […] MO NG PROOF..SUNDAN MO LAHAT PAGLALAKBAY NI PABLO SA PANAHON NGAYON IGGOOGLE EARTH NATIN..ISA.ISA..https://armandecastro.wordpress.com/2012/05/15/the-journey-of-saulpaul-in-google-earth/ THE JOURNEY OF SAUL/PAUL IN […]

    Reply

  2. […] 1. GAWA2. ROMA3. 1 CORINTO4. 2 CORINTO5. GALACIA6. EFESO7. FILIPOS8. COLOSAS9. 1 TESALONICA10. 2 TESALONICA11. 1 TIMOTEO12. 2 TIMOTEO13. TITO14. HEBREO15 FELIMON NATURAL MADAMI YAN DAHIL NAGLAKBAY NGA SIYA EH AT PARA SA MGA HENTIL/GENTILES. PARA MAKILALA SA BUON… […]

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: