Advertisements

ANG ARAL NG PATRIPASSIANISM!!

In the West it was known as patripassianism (from Latin patri– “father” and passio “suffering”), because the teaching required that since the Father had become incarnate in YEHUSHUA/Christ, he had suffered.

CHURCH: YEHUSHUA
BELEIF: PATRIPASSIANISM
SLOGAN: YEHUSHUA IS MY SAVIOUR NOT MY RELIGION!!

WALANG TRINITY GENESIS 1:1-5!!
WALANG INA AT AMA ANG DIYOS WALA SIYANG IPINAPATAY SARILI NIYA INALAY NIYA NGA MAGKATAWANG TAO SIYA!!!
SI YEHUSHUA/KRISTO ANG DIYOS NG LUMANG TIPANG NAGING TAO!!
ANG BAUTISMO SA PANGALAN LAMANG NG PANGINOONG YEHOSHUA/IESOUS/IESV OR YOD HE VAV HE (I AM), YOD SHIN VAV AYIN (I AM = JESUS IN ENGLISH)
IN SHORT!! 1 GOD/CREATOR. AMEN!

3 MANIFESTATION NA 1 LANG ANG GAGANAP

GENESIS 1:1(FATHER) GENESIS 1:2(SPIRIT OF GOD) GENESIS 1:3(LET THERE BE LIGHT=THE WORD=revealed in 2 cor. 4:6)

DAHIL ANG LITERAL NA ARAW, BUWAN AT BITUIN AY NASA GENESIS 1:16

GENESIS 1:16 Nilikha ng Diyos ang [[dalawang]] malalaking tanglaw: ang [[Araw]], upang magbigay liwanag sa maghapon, at ang [[Buwan]]], upang tumanglaw kung gabi. Nilikha rin niya ang mga [[[bituin]]].

ANG UNANG ARAW NA SINASABI SA GENESIS 1:1-5 AY WALANG ARAW AT BUWAN!!!!!!!!!

@Harballah Islam Pakilatag lang po ang batayan mo na naging tao ang Diyos sa OT at ating talakayin ngunit ang nais ko lamang ay tapusin muna natin ang ilalatag mo na talata at huwag mong tabunan upang maging maganda ang daloy ng pag-uusap natin Insah Allah (God will).

Maraming salamat sa pagpa-unlak ng aking hiling @Arman G. de Castro.
about an hour ago · Like

@Arman G. de Castro thanks..brother harballah…

NANINIWALA KASI AKO NA SINABI SA DEUT. 18:18 NA ANG PALATANDAAN NG PROPETA NA DARATING KAILANGANG MATUPAD ANG LAHAT NG NASASABI PATUNGKOL SA KANYA AT SA MGA SINASABI NIYA.

DEUT. 18:15-22

Ang Diyos ay Magpapadala ng Propeta

15 “Mula sa inyo, si Yahweh na inyong Diyos ay pipili para sa inyo ng isang propetang katulad ko. Dapat kayong makinig sa kanya. 16 Ito ang kasagutan sa hiling ninyo kay Yahweh nang kayo’y nagkakatipon sa Sinai. a Ang sabi ninyo, ‘Huwag mo nang iparinig pang muli sa amin ang tinig ni Yahweh ni ipakita ang kakila-kilabot na apoy na ito sapagkat tiyak na mamamatay kami.’ 17 Sinabi naman niya sa akin, ‘Tama ang sabi nila, 18 kaya mula sa kanila, pipili ako para sa kanila ng isang propetang ñ b c katulad mo. Sasabihin ko sa kanya ang aking kalooban, at siya ang magsasabi nito sa mga tao. 19 Sinumang hindi makinig sa kanya na nagsasalita para sa akin ay mananagot sa akin. 20 Ngunit ang sinumang propetang magsalita para sa ibang diyos o kaya’y magkunwaring nagsasalita para sa akin subalit hindi ko naman inatasan, ang propetang tulad niyon ay dapat patayin.’

ETO ANG [[[[[[[PALATANDAAN]]]]]] PARA MAKATIYAK DAW TAYO NA YUONG DUMATING AY TOTOO!!!!!!!!!

21 “Upang matiyak ninyo kung ang sinabi ng propeta ay galing kay Yahweh o hindi,

[[[[[[[[[[22 ito ang palatandaan:]]]]]]] kapag hindi nangyari o nagkatotoo ang sinabi niya, iyon ay hindi mula kay Yahweh; ang mensahe niya ay gawa-gawa lamang niya. Huwag ninyo siyang katatakutan.
about an hour ago · Like

@Arman G. de Castro SO BABASE TAYO NGAYON SA MGA PROPHECY NG BIBLIA THE PROPHETIC BOOK…….okay ba sa iyo brother harballah ?
about an hour ago · Like

@Arman G. de Castro NARITO ANG PATUNAY NI NATHANIEL AT FELIPE NA SI KRISTO YAN.

JOHN 1:43-51

43 Kinabukasan, minabuti ni Jesus na pumunta sa Galilea. Nakita niya roon si Felipe at sinabi ni Jesus sa kanya, Sumunod ka at maglingkod sa akin. 44 Si Felipe ay taga-Bethsaida, tulad nina Andres at Pedro.

((((((((((((((( 45 Nakita ni Felipe si Nathanael at sinabi niya dito, ((((((Natagpuan na namin ang [[[[[tinutukoy ni Moises!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!]]]]]]]] sa kanyang isinulat sa aklat ng Kautusan at gayundin ng mga propeta)))))))). (((Siya’y si Jesus na taga-Nazaret, na anak ni
Jose.))))))))))))))))
about an hour ago · Like

@Arman G. de Castro NGAYON ANG SABI…SA ISAIAH 9:6 VULGATE BIBLE 405 A.D. YUONG SON AY TATAWAGING “FATHER OF THE WORLD” AND MIGHTY GOD.

SA ISAIAH 7:14 AY EMMANUEL 2 HEBREW WORDS(VOCABULARY OF HEBREW) NA EMMANU=”WITH US” EL=”GOD”.

NATUPAD YAN SA MATEO 1:22-23.

ang nakasulat FATHER OF THE WORLD NOT “SON OF THE WORLD” AND MIGHTY GOD NOT “MIGHTY MAN” and GOD IS WITH US not “MAN IS WITH US”.

NATUPAD YAN…Kaya naman naniniwala ako sa ipinangako ni MOISES NA PINATUNAYAN NAMAN NG MGA ALAGAD NA SI KRISTO NGA.
about an hour ago · Like

@Arman G. de Castro inamin ngayon ni KRISTO NA SIYA MISMO YUONG NASUSULAT DOON SA BABAENG SAMARITANA NA SIYA ANG NASA DEUT. 18:18

JOHN 4:25 Sinabi ng babae, “Nalalaman ko pong paririto Mesias, ang tinatawag na CRISTO. Pagparito niya SIYA ANG MAGPAPAHAYAG SA ATIN NG LAHAT NG BAGAY.”

INAMIN NI HESUS NA SIYA YON…

JOHN 4:26 [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[“AKONG NAGSASALITA SA IYO ANG TINUTUKOY MO”. Sabi ni Jesus.]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

KAYA NAMAN…SABI NG MGA SAMARITANO!

JOHN 4:41-42 Marami pang sumampalataya nang mapakinggan siya. 42 Sinabi nila sa babae, “NANAMPALATAYA KAMI NGAYON hindi na dahil sa sinabi mo kundi dahil sa NARINIG NAMIN SA KANYA.. NAKILALA NAMING SIYA nga ang TAGAPAGLIGTAS NG SANLIBUTAN.

JOHN 5:46 Kung talagang pinininiwalaan ninyo SI MOISES, AKO’Y PANINIWALAAN DIN SANA NINYO, SAPAGKAT SUMULAT SIYA TUNGKOL SA AKIN.
about an hour ago · Like

@Harballah Islam ‎@Arman G. de Castro ayon sa inilatag mo na ay galing sa Deutronomy 18:15-22 so latag ko lang po iyong salin na iyan at tingnan natin kung iyan ba ang batayan na nagkatawang tao kamo ang Diyos sa OT.

Deutronomio 18:

15 Palilitawin sa iyo ng Panginoon mong Dios ang isang propeta sa gitna mo, sa iyong mga kapatid, na gaya ko; sa kaniya kayo makikinig;

16 Ayon sa lahat ng iyong ninasa sa Panginoon mong Dios sa Horeb, sa araw ng kapulungan, na sinasabi, Huwag mong iparinig uli sa akin ang tinig ng Panginoon kong Dios, ni ipakita pa sa akin itong dakilang apoy, upang huwag akong mamatay.

17 At sinabi ng Panginoon sa akin, Mabuti ang kanilang pagkasabi ng kanilang salitain.

18 Aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid, na gaya mo; at aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya, at kaniyang sasalitain sa kanila ang lahat ng aking iuutos sa kaniya.

19 At mangyayari, na sinomang hindi makikinig sa aking mga salita na kaniyang sasalitain sa aking pangalan, ay aking sisiyasatin yaon sa kaniya.

20 Nguni’t ang propeta na magsasalita ng salitang may pagpapalalo sa aking pangalan, na hindi ko iniutos sa kaniyang salitain o magsasalita sa pangalan ng ibang mga dios, ay papatayin nga ang propetang yaon.

21 At kung iyong sasabihin sa iyong puso: Paanong malalaman namin ang salita na hindi sinalita ng Panginoon?

22 Pagka ang isang propeta ay nagsasalita sa pangalan ng Panginoon, kung ang bagay na sinasabi ay hindi sumunod ni mangyari, ay hindi sinalita ng Panginoon ang bagay na yaon: ang propetang yaon ay nagsalita ng kahambugan, huwag mong katatakutan siya

Ang tanong Arman……basi sa nasa bersikulo 15 ay mababasa mo ito>>

( Palilitawin sa iyo ng Panginoon mong Dios ang isang propeta sa gitna mo)

Saan po sinabi ng Diyos ng OT na siya ay magkatawang tao gayong basi sa nakasaad diyan ay darating ang isang propheta, sino ang prophetang yaon sa talata at siya ba ay Diyos?

Ang sabi pa diyan ay >>>

18 Aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid, na gaya mo; at aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya, at kaniyang sasalitain sa kanila ang lahat ng aking iuutos sa kaniya.

Sino ang kagaya ng prophetang ito, Diyos ba o tao?

At bakit niya sinasabi na ilalagay niya ang salita sa bibig ninyo, ano ang unawa mo dito ?
about an hour ago · Like

@Harballah Islam ‎@Arman G. de Castro hindi ba sabi ko pag-usapan muna natin ang isang talata na ilalatag mo, hindi ko sinasabing tambakan mo ng post mo ang usapin natin dito, papaano natin maintindihan kung palukso-lukso ka naman tulad ng ginagawa mo sa ibang group page 😦
about an hour ago · Like

@Arman G. de Castro KAYA PINATAY SI ESTEBAN YAN ANG DAHILAN NG IPALIWANAG NIYA KUNG SINO YUONG PINATAY NILA.

ACTS 7:37-38 Siya rin ang Moises na nagsabi sa mga Israelita, ‘Mula sa inyo, ang Diyos ay pipili ng isang propeta upang gawing propetang tulad ko.’ 38 Siya ang kasama ng mga Israelita sa ilang. Siya ang nakipag-usap sa anghel na nagsalita sa kanya at sa ating mga ninuno sa Bundok ng Sinai. Siya ang tumanggap ng mga salitang nagbibigay-buhay mula sa Diyos upang ibigay sa atin.
about an hour ago · Like

@Eugene Nagasaki @Arman G. de Castro,,, if the Bible is scientifically compile that even the creation in detail can explain the phenomenon of it , can you give me some verse stating about the quantum mechanics?
about an hour ago · Like

@Arman G. de Castro IPINALIWANAG DIN NI PEDRO YAANG NASA DEUT. 18:18 SA

ACTS 3:22-23

[[[[[[[[[[22 Sapagkat sinabi ni Moises, ‘Mula sa inyo, ang Panginoon ninyong Diyos a ay pipili para sa inyo ng isang propetang katulad ko. Sundin ninyo ang lahat ng kanyang sasabihin sa inyo. ]]]]]

23 Ang sinumang hindi sumunod sa propetang iyon ay [[[[[[[[[[ihihiwalay sa bayan ng Diyos at lilipulin.’ ]]]]]]]]

ANG HINDI SUMUNOD KAY KRISTO AY IHIHIWALA SA BAYAN NG DIYOS AT LILIPULIN!!!!!!!!

sana makita nyo yan.
about an hour ago · Like

@Eugene Nagasaki @Arman G. de Castro, I am not contented of your childlike argument..leave it to child discussion,, let us discuss the bible educatedly..
about an hour ago · Like

@Arman G. de Castro ‎@@Harballah Islam @Arman G. de Castro hindi ba sabi ko pag-usapan muna natin ang isang talata na ilalatag mo, hindi ko sinasabing tambakan mo ng post mo ang usapin natin dito, papaano natin maintindihan kung palukso-lukso ka naman tulad ng ginagawa mo sa ibang group page 😦

ARMAN’S REPLY:

EH PURO DEUTORONOMY 18:18 LANG MUNA TOPIC KO DI MO BA NAPAPANSIN BROTHER HARBALLAH? GANYAN KASI AKONG MAGLATAG EH….:) HINDI AKO SANAY SA PULOT-PULOT LANG.
about an hour ago · Like

@Harballah Islam Tsk! tsk! tsk! as usual hindi parin nagbabago si @Arman G. de Castro papaano tayo magkaunawaan niyan kung lahat ng kinahoy mo na talata ay ipapaaskil mo…
about an hour ago · Like

@Eugene Nagasaki @Arman G. de Castro IPINALIWANAG DIN NI PEDRO YAANG NASA DEUT. 18:18 SA

ACTS 3:22-23

[[[[[[[[[[22 Sapagkat sinabi ni Moises, ‘Mula sa inyo, ang Panginoon ninyong Diyos a ay pipili para sa inyo ng isang propetang katulad ko. Sundin ninyo ang lahat ng kanyang sasabihin sa inyo. ]]]]]

Do not tell me,, you are pertaining that verse to yourself?
about an hour ago · Like

@Arman G. de Castro NO……SI JESUS YAN…ikaw naman tao lang ako karaniwang tao.
about an hour ago · Like

· 1
@Eugene Nagasaki ah ok
about an hour ago · Like

@Harballah Islam ‎@ARMAN’S REPLY:

EH PURO DEUTORONOMY 18:18 LANG MUNA TOPIC KO DI MO BA NAPAPANSIN BROTHER HARBALLAH? GANYAN KASI AKONG MAGLATAG EH….:) HINDI AKO SANAY SA PULOT-PULOT LANG.

Anong hindi ka sanay mamulot, iyan na nga ang ginagawa mo, inilatag kona ang pag-uusapan natin na Deutronomy pero wala kang sinagot doon kundi post ka ng post, ang gulo mo!
about an hour ago · Like

@Eugene Nagasaki Ok regarding about my question to you, from the above,, can you help me?
about an hour ago · Like

@Arman G. de Castro eh DI MO BA NABASA NA SANGKATUTAK NA TALATA NG BIBLIA NA NAGPAPATUNAY NA SI KRISTO YANG DEUT. 18:18?
about an hour ago · Like

@Arman G. de Castro SIGE DITO MUNA TAYO KAY NATHANIEL AT FELIPE……ANO MASASABI NYO DITO?

NARITO ANG PATUNAY NI NATHANIEL AT FELIPE NA SI KRISTO YAN.

JOHN 1:43-51

43 Kinabukasan, minabuti ni Jesus na pumunta sa Galilea. Nakita niya roon si Felipe at sinabi ni Jesus sa kanya, Sumunod ka at maglingkod sa akin. 44 Si Felipe ay taga-Bethsaida, tulad nina Andres at Pedro.

((((((((((((((( 45 Nakita ni Felipe si Nathanael at sinabi niya dito, ((((((Natagpuan na namin ang [[[[[tinutukoy ni Moises!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!]]]]]]]] sa kanyang isinulat sa aklat ng Kautusan at gayundin ng mga propeta)))))))). (((Siya’y si Jesus na taga-Nazaret, na anak ni
Jose.))))))))))))))))
about an hour ago · Like

@Harballah Islam Ang tanong ay papaano mo mapapatunayan na si Hesus ay ang Diyos sa OT…..
about an hour ago · Like

@Eugene Nagasaki @Arman G. de Castro eh DI MO BA NABASA NA SANGKATUTAK NA TALATA NG BIBLIA NA NAGPAPATUNAY NA SI KRISTO YANG DEUT. 18:18?

suppose that is accepted,,
can you help me with my topic?
about an hour ago · Like

@Eugene Nagasaki @Harballah Islam Ang tanong ay papaano mo mapapatunayan na si Hesus ay ang Diyos sa OT…..

pbuh that is shooting the star topic..
let us discuss my post
about an hour ago · Like

@Eugene Nagasaki @Arman G. de Castro SIGE DITO MUNA TAYO KAY NATHANIEL AT FELIPE……ANO MASASABI NYO DITO?

NARITO ANG PATUNAY NI NATHANIEL AT FELIPE NA SI KRISTO YAN.

very dry argument bro..
about an hour ago · Like

@Eugene Nagasaki It is an interesting fact, that great yogis, such as Kardama Muni, are unaware of the underlying processes that translate their desires into physical actions. When Kardama Muni created an entire flying city, as described in the third canto of Srimad-Bhagavatam, he was amazed. So, if even Kardama Muni did not understand the wonderful working of material nature what to say about the scientists who have therefore even less chance for that. Actually, it is said that only Krsna can fully understand His own energy. Moreover, if the scientist don’t understand the existence of the soul and after that the existence of God they are just wasting their time. Referring to the example of Srila Vyasadeva, when he became self realized he understood Krsna the living entities and the power of the material energy as well. Therefore, it would be better that the scientists understand Krsna by practice of self-realization and then they would fully understand the material energy as well.
about an hour ago · Like

@Arman G. de Castro DRY BA YANG…INAMIN NA NILA? nabubulagan ba kayo?

NILAGYAN KO NA NG SANGKATUTAK NA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

((((((((((((((( 45 Nakita ni Felipe si Nathanael at sinabi niya dito, ((((((Natagpuan na namin ang

[[[[[tinutukoy ni Moises!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!]]]]]]]]

[[[[[tinutukoy ni Moises!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!]]]]]]]]

[[[[[tinutukoy ni Moises!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!]]]]]]]]

[[[[[tinutukoy ni Moises!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!]]]]]]]]

sa kanyang isinulat sa aklat ng Kautusan at gayundin ng mga propeta)))))))). (((Siya’y si Jesus na taga-Nazaret, na anak ni
Jose.))))))))))))))))
about an hour ago · Like

@Arman G. de Castro DRY PA BA YAN?
NATAGPUAN NA NAMIN ANG TINUTUKOY NI MOISES!!!!!!
NATAGPUAN NA NAMIN ANG TINUTUKOY NI MOISES!!!!!!
NATAGPUAN NA NAMIN ANG TINUTUKOY NI MOISES!!!!!!
NATAGPUAN NA NAMIN ANG TINUTUKOY NI MOISES!!!!!!
NATAGPUAN NA NAMIN ANG TINUTUKOY NI MOISES!!!!!!
about an hour ago · Like

@Eugene Nagasaki @Arman G. de Castro DRY BA YANG…INAMIN NA NILA? nabubulagan ba kayo?

suppose i accept your prerogative..
now! what can you say about Quantum mechanics as far as bible is concern?
about an hour ago · Like

@Eugene Nagasaki Pay me, I will bring ”MOISES” back to life!!!
59 minutes ago · Like

@Arman G. de Castro saka na QM mo..eto basahin mo para diyan
http://en.wikipedia.org/wiki/Planck_constant
Planck constant – Wikipedia, the free encyclopedia
en.wikipedia.org
The Planck constant (denoted h, also called Planck’s constant) is a physical constant reflecting the sizes of energy quanta in quantum mechanics. It is named after Max Planck, one of the founders of quantum theory, who discovered it in 1900. Classical statistical mechanics requires the existence of …
57 minutes ago · Like

·
@Arman G. de Castro bakit ba tayo napunta ng physics..talga itong si nagasaki magulo eh
57 minutes ago · Like

· 1
@Arman G. de Castro GUMAWA KA NG BAGONG THREAD MO…DAHIL KULELAT NA YAANG SINASABI MONG QM IN LIFE OF MOISES.
56 minutes ago · Like

@Eugene Nagasaki @Arman G. de Castro GUMAWA KA NG BAGONG THREAD MO…DAHIL KULELAT NA YAANG SINASABI MONG QM IN LIFE OF MOISES.

prove it bro.. you said that!
55 minutes ago · Like

@Eugene Nagasaki I have this tread now in debunked..
54 minutes ago · Like

@Eugene Nagasaki all scientist cannot support this QM, it can only be proven by scriptures..
53 minutes ago · Like

@Arman G. de Castro nasaan na si harballah ano masasabi niya sa sinabi NIYA SA STORYA NI NATHANIEL AT FELIPE?
52 minutes ago · Like

@Arman G. de Castro TAPOS NG MAGBALIK SI MOISES AT NAMATAY NA ULIT…KATULAD NI JUAN BAUTISTA AT ELIJAH..READ ZACARIAH 4:1-12. AT ANG 2 SAKSI SA REVELATION 11:1-13.
50 minutes ago · Like

@Eugene Nagasaki @Arman G. de Castro nasaan na si harballah ano masasabi niya sa sinabi NIYA SA STORYA NI NATHANIEL AT FELIPE?

Tell me the true story
50 minutes ago · Like

@Arman G. de Castro MAY ISA PA NA MABUBUHAY SA KANYANG PAGBABALIK KUNG GUGUSTUHIN NI KRISTO SI JOHN THE BELOVED.

JOHN 22:20-22

Ang Alagad na Minamahal ni Jesus

22 Sumagot si Jesus, Kung nais kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Sumunod ka sa akin! 23 Kumalat sa mga mananampalataya ang balitang hindi mamamatay ang alagad na ito. Ngunit hindi naman sinabi ni Jesus na hindi siya mamamatay, kundi, Kung nais kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo?
49 minutes ago · Like

@Eugene Nagasaki @Arman G. de Castro MAY ISA PA NA MABUBUHAY SA KANYANG PAGBABALIK KUNG GUGUSTUHIN NI KRISTO SI JOHN THE BELOVED.

JOHN 22:20-22

Ang Alagad na Minamahal ni Jesus

22 Sumagot si Jesus, Kung nais kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Sumunod ka sa akin! 23 Kumalat sa mga mananampalataya ang balitang hindi mamamatay ang alagad na ito. Ngunit hindi naman sinabi ni Jesus na hindi siya mamamatay, kundi, Kung nais kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo?

do i have to answer that?
48 minutes ago · Like

@Arman G. de Castro THE STORY OF ELIJAH IN THE BODY OF JOHN THE BAPTIST..

SA BIBIG NA NI JESUS NANGGALING YAN….SO WALA NG HABOL PA ANG IBANG TALATA.

MATEO 17:12-13 “Sinasabi ko sa inyo na [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[PUMARITO!!!!!!!! na si Elias/ELIJAH]]]]]]]]], ngunit hindi siya nakilala ng mga tao. At kanilang ginawa sa kanya ang gusto nila. Gayon din naman pahihirapan nila ang ANAK NG TAO.

AT NAUNAWAAN NG MGA ALAGAD NA SI JUAN BAUTISTA ANG TINUTUKOY NIYA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! SA TALATANG 13.

[[[[[[[13 at naunawaan ng mga alagad na si JUAN BAUTISTA ang tinutukoy niya.]]]]]]]

https://armandecastro.wordpress.com/2010/08/11/si-elijah-dumating-na-siya-si-juan-bautista/
SI ELIJAH DUMATING NA SIYA SI JUAN BAUTISTA
armandecastro.wordpress.com
‎[SI ELIJAH AT JUAN BAUTISTA AY IISA DUMATING NA SINABI NI JESUS]. HINDI NAMATAY…See More
46 minutes ago · Like

·
@Eugene Nagasaki maybe until now @Arman G. de Castro, he is hiding somewhere in egyp or philipines ?
46 minutes ago · Unlike · 1
@Arman G. de Castro MAY 2 TAONG BUBUHAYIN ANG DIYOS 1 SI MOISES AT 1 SI ELIJAH(JOHN THE BAPTIST)
46 minutes ago · Like

@Arman G. de Castro EITHER ESTHEPHEN OR TEOFILO IS MOISES (FRIEND OF THE LORD) ( YAN ANG PAKIRAMDAM KO)

TEOFILO MEANS (THE FRIEND OF GOD)
45 minutes ago · Like

@Eugene Nagasaki @Arman G. de Castro MAY 2 TAONG BUBUHAYIN ANG DIYOS 1 SI MOISES AT 1 SI ELIJAH(JOHN THE BAPTIST)

what is the process of bringing them to life?
44 minutes ago · Like

@Arman G. de Castro ETO YUONG 2 BUBUHAYIN ULIT.

Zacarias 4: 1-5

Ang Ilawan at ang Puno ng Olibo

1 Nagbalik ang anghel na kausap ko at ako’y kanyang ginising na para bang ako’y natutulog. 2 Itinanong niya sa akin, “Ano ang nakikita mo?” “Isang ilawang ginto po na may lalagyan ng langis sa itaas at may pitong ilawan, bawat isa’y may pitong lalagyan ng mitsa. 3 Sa magkabila nito ay may puno ng olibo,” sagot ko naman sa kanya. 4 Itinanong ko sa anghel, “Ano po ang kahulugan nito, panginoon?”

5 “Hindi mo ba alam iyan?” patanong na sagot sa akin.

“Hindi po,” ang sagot ko.

NARITO ANG PALIWANAG NG ANGHEL ZACARIAH 4:11-14

Ipinaliwanag ang Pangitain Tungkol sa Ilawan

Sinabi sa akin ng anghel, “Ang pitong sinag na iyan ay paningin ng Diyos at lalaganap ito sa buong mundo.”

11 Itinanong ko sa anghel, “Ano naman po ang kahulugan ng dalawang puno ng olibo sa magkabila ng ilawan? 12 Bakit may dalawang sanga ng olibo sa magkabilang tabi ng gintong tubo na buhusan ng langis?”

13 “Hindi mo ba alam kung ano ang mga iyan?” patanong na tugon niya sa akin.

“Hindi po,” sagot ko.

14 “Iyan ay[[[[[[[[[[[[[ dalawang taong]]]]]]]]]pinili ni Yahweh at pinahiran ng langis upang makatulong niya sa pamamahala sa daigdig,” sabi niya.

YAN ANG DALAWANG SAKSI SA REVELATION NA AKALA NG MGA SCHOLAR AY 4.

DAHIL 2 PUNONG OLIBO AT 2 ILAWAN……….MEANING NG OLIBO(OT) ANG ILAWAN (NT)
44 minutes ago · Like

@Arman G. de Castro THE PROCESS IS CHANGES IN HEAVEN……..
43 minutes ago · Like

@Eugene Nagasaki @Arman G. de Castro EITHER ESTHEPHEN OR TEOFILO IS MOISES (FRIEND OF THE LORD) ( YAN ANG PAKIRAMDAM KO)

TEOFILO MEANS (THE FRIEND OF GOD)

You feel it?
how can you be so sure of your feelings bro?
43 minutes ago · Like

@Arman G. de Castro ELIJAH BECOME SPIRIT IN HEAVEN……..AND THE SPIRIT OF ELIJAH IS INSIDE JUAN THE BAPTIST…

LUKE 1:17 Mauuna siya(SI JOHN THE BAPTIST) sa Panginoon na [[[[[[[taglay ang espiritu at kapangyarihan ni Elias ]]]]]]

AKO ESPIRITU AKO NI ARMAN..

IKAW ESPIRITU NI EUGENE……

SO SI JOHN ESPIRITU NI ELIJAH/ELIAS.
41 minutes ago · Like

@Arman G. de Castro DAHIL BAWAL ANG KATAWAN NATIN SA LANGIT……GET MO NA?
41 minutes ago · Like

@Arman G. de Castro IBA ANG KATAWANG PANGLANGIT SA KATAWANG PANGLUPA. NASUSULAT YAN.
41 minutes ago · Like

@Eugene Nagasaki DAHIL 2 PUNONG OLIBO AT 2 ILAWAN……….MEANING NG OLIBO(OT) ANG ILAWAN (NT)

What is the meaning of ”OIL”?
39 minutes ago · Like

@Eugene Nagasaki @Arman G. de Castro , where those oil came from,? a coconut tree?
39 minutes ago · Like

@Arman G. de Castro ANG OIL AY ESPIRITU NG DIYOS NA NASA 7 ILAWAN NA 1 ESPIRITU AT PANINGIN NIYA LANG…
39 minutes ago · Like

@Arman G. de Castro ZACARIAH 4: Sinabi sa akin ng anghel, “Ang [[[[[[[[[[[[[pitong sinag ]]]]]]]]]]] na iyan ay [[[[[[[[paningin ng Diyos]]]]] at lalaganap ito sa buong mundo.”

1 LANG ANG PININGIN NG DIYOS DAHIL 1 LANG ANG DIYOS YAN KAYA NAGING PITO AY DAHIL SA SULAT SA IGLESIA SA REVELATION.
37 minutes ago · Like

@Eugene Nagasaki @Eugene Nagasaki DAHIL 2 PUNONG OLIBO AT 2 ILAWAN……….MEANING NG OLIBO(OT) ANG ILAWAN (NT)

What is the meaning of ”OIL”?
37 minutes ago · Like

@Arman G. de Castro ETO YAN REVELATION 1:20 Ito ang kahulugan ng pitong ilawang ginto at ng pitong bituing hawak ko. Ang [[[[[[[[[pitong ilawang ginto]]]]] ay ang [[[[[[[[[[[pitong iglesya]]]]]] at ang pitong bituin ay ang mga anghel ng pitong iglesya.
37 minutes ago · Like

@Arman G. de Castro OIL = HOLY SPIRIT OF GOD!! HIS POWER..
36 minutes ago · Like

@Eugene Nagasaki @Arman G. de Castro OIL = HOLY SPIRIT OF GOD!! HIS POWER..

give me the verse..
36 minutes ago · Like

@Arman G. de Castro here..
https://armandecastro.wordpress.com/2010/08/12/ang-7-espiritu-ng-diyos-ay-7-espiritu-din-ni-yeshuajesus-sa-pahayag/
ANG 7 ESPIRITU NG DIYOS(AMA) AY 7 ESPIRITU DIN NI YESHUA/JESUS SA APOCALYPSIS HINDI PWEDENG MAGING 1
armandecastro.wordpress.com
IPAPAKITA KO DITO MGA KAPATID NA ANG PITONG ESPIRITU NG DIYOS AY PITONG ESPIRITU DIN NI KRISTO JESUS. PAHAYAG 1:4 Buhat kay Juan – Sa pitong iglesia sa Asia: Sumainyo ang pagpapala at kapayap…
35 minutes ago · Like

·
@Arman G. de Castro and REVELATION 1:11 Sabi niya, “Isulat mo ang iyong nakita, at ipadala mo sa pitong iglesya: sa Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia at Laodicea.”
34 minutes ago · Like

@Arman G. de Castro FOR EVERY CHURCH THERE IS HOLY SPIRIT ON THE LAST PART OF EVERY CHURCH.
34 minutes ago · Like

@Eugene Nagasaki @Eugene Nagasaki @Arman G. de Castro OIL = HOLY SPIRIT OF GOD!! HIS POWER..

can you pls stop googeling?
give me the verses of your interpretation..do not google, make it simple
34 minutes ago · Like

Khalid Ib’n Walid ANG GULO MU MAG EXPLAIN MANONG ARMAN, O HINDI MU TALGA ALAM ANG SAGOT SA TANUNG NI MR. NAGASAKI
34 minutes ago · Like

@Eugene Nagasaki @Eugene Nagasaki @Eugene Nagasaki @Arman G. de Castro OIL = HOLY SPIRIT OF GOD!! HIS POWER..

can you pls stop googeling?
give me the verses of your interpretation..do not google, make it simple
34 minutes ago · Like

@Arman G. de Castro READ REVELATION CHAPTER 2 AND 3.
33 minutes ago · Like

@Arman G. de Castro i am not googling it..all is biblical.
33 minutes ago · Like

@Arman G. de Castro
IPAPAKITA KO DITO MGA KAPATID NA ANG PITONG ESPIRITU NG DIYOS AY PITONG ESPIRITU DIN NI KRISTO JESUS.

PAHAYAG 1:4 Buhat kay Juan –
Sa pitong iglesia sa Asia:
Sumainyo ang pagpapala at kapayapaan
mula sa Diyos — Diyos ng kasalukuyan, sa nakaraan,
at siyang darating — at mula sa pitong (7) espiritung nasa harap
ng kanyang trono,

Sabi ni Juan Dito mula sa Diyos na may 7 espiritung nasa harap ng kanyang trono.

Eto naman ang sabi ni JESUS CHRIST na nagpasulat sa 7 Iglesia APOCALIPSIS 1:11.

PAHAYAG 1:12-19 (SI JESUS CHRIST NA NAKAKASILAW ANG KASUOTAN)

PAHAYAG 1:20 (IPINALIWANAG DITO ANG PITONG BITUIN AT PITONG ILAWANG GINTO NA HAWAK NI YESHUA/JESUS)

PAHAYAG 3:1 “Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Sardis:”
“Ito ang sinasabi ng may pitong(7) espiritu ng Diyos at may pitong
bituin.

(Si Jesus yang nagpapasulat na yan
PAHAYAG 2:18)

ANG DIYOS SA PAHAYAG

PAHAYAG 4:5 Mula sa trono’y gumutguhit ang kidlat kasabay ng malalakas na ugong at nakatutulig na kulog. May pitong(7) nagniningas na sulo sa harap ng trono; ito ang pitong(7) espiritu ng Diyos.

Ang pitong( 7) Espiritu ng Diyos ay isang (1) Espiritu lang na paningin niya sa 7 iglesia. Narito ang ibig sabihin niyan sa (Zacarias 4:10 “Ang 7 Sinag na iyan ay paningin ng Diyos at malalaganapan nito ang buong daigdig”)
33 minutes ago · Like

@Eugene Nagasaki Khalid Ib’n Walid ANG GULO MU MAG EXPLAIN MANONG ARMAN, O HINDI MU TALGA ALAM ANG SAGOT SA TANUNG NI MR. NAGASAKI

It is ok to comment.
but for the mean time,, do not let him divert into your attention,, thank you..
32 minutes ago · Like

@Arman G. de Castro
ETO BAWA’T SULAT SA IGLESIA MAY NAGSASALITANG ESPIRITU SA DULO……..TAPUSIN MO HANGGANG CHAPTER 3 NG REVELATION.

EXAMPLE..

Pahayag 2: 1-29
Ang Mensahe Para sa Iglesya sa Efeso

1 “Isulat mo sa anghel ng iglesya sa Efeso:

“Ito ang ipinapasabi ng may hawak ng pitong bituin sa kanyang kanang kamay at lumalakad sa gitna ng pitong ilawang ginto. 2 Nalalaman ko ang mga ginagawa mo, ang iyong mga pagpapakahirap at pagtitiyaga. Alam kong hindi mo kinukunsinti ang masasama. Sinubok mo ang mga huwad na apostol, at napatunayan mong sila’y nagsisinungaling. 3 Alam ko ring matiyaga ka, nagtiis ng maraming hirap alang-alang sa akin at hindi ka sumuko. 4 Subalit may isang bagay na ayaw ko sa iyo: ang pag-ibig mo noong una kang sumampalataya ay nanlalamig na. 5 Alalahanin mo ang dati mong kalagayan; pagsisihan mo at talikuran ang iyong masasamang gawa, at gawin mong muli ang mga ginagawa mo noong una. Kapag hindi ka nagsisi, pupunta ako diyan at aalisin ko sa kinalalagyan ang iyong ilawan. 6 Ngunit ito naman ang napupuri ko sa iyo; kinapopootan mo ring tulad ko ang mga ginagawa ng mga Nicolaita.

7 “Ang lahat ng may pandinig ay [[[[[[[[[[[[[[makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesya!]]]]]]]]]]

“Ibibigay ko sa magtatagumpay ang karapatang kumain ng bunga ng punongkahoy na nagbibigay-buhay na nasa paraiso ng Diyos.”
Ang Mensahe Para sa Iglesya sa Esmirna

8 “Isulat mo sa anghel ng iglesya sa Esmirna:

“Ito ang ipinapasabi sa iyo ng simula at wakas, ang namatay at muling nabuhay. 9 Nalalaman ko ang mga kapighatian na dinaranas mo. Alam kong mahirap ka, ngunit ang totoo’y mayaman ka. Nalalaman ko rin ang mga paninirang-puri sa iyo ng mga hindi tunay na Judio; ngunit ang totoo, sila’y mga kampon ni Satanas. 10 Huwag kang matakot sa mga pag-uusig na malapit mo nang danasin. Makinig ka! Ipabibilanggo ng diyablo ang ilan sa inyo bilang pagsubok; magtitiis kayo sa loob ng sampung araw. Manatili kang tapat hanggang kamatayan, at gagantimpalaan kita ng korona ng buhay.

11 “Ang lahat ng may pandinig ay [[[[[makinig sa sinasabi ng Espiritu]]]]]]]]] sa mga iglesya!

“Ang magtatagumpay ay hindi makakaranas ng pangalawang kamatayan.”
32 minutes ago · Like

Khalid Ib’n Walid NAPAKALAKING CONTRADICTION PO ANG MGA BINIGAY MUNG TALATA MANONG ARMAN.
31 minutes ago · Like

· 1
@Arman G. de Castro paano ngang HINDI MAGIGING CONTRADICTION EH HINDI MO NAMAN NALALAMAN SINASABI KO…
31 minutes ago · Like

Khalid Ib’n Walid ARE YOU FAMILIAR IN BIG BANG THEORY MANONG ARMAN?
30 minutes ago · Like

@Eugene Nagasaki
@Arman G. de Castro ETO BAWA’T SULAT SA IGLESIA MAY NAGSASALITANG ESPIRITU SA DULO……..TAPUSIN MO HANGGANG CHAPTER 3 NG REVELATION.

EXAMPLE..

Pahayag 2: 1-29
Ang Mensahe Para sa Iglesya sa Efeso

1 “Isulat mo sa anghel ng iglesya sa Efeso:

“Ito ang ipinapasabi ng may hawak ng pitong bituin sa kanyang kanang kamay at lumalakad sa gitna ng pitong ilawang ginto. 2 Nalalaman ko ang mga ginagawa mo, ang iyong mga pagpapakahirap at pagtitiyaga. Alam kong hindi mo kinukunsinti ang masasama. Sinubok mo ang mga huwad na apostol, at napatunayan mong sila’y nagsisinungaling.

pls give me the names of those apostol..support that with proof..pls
30 minutes ago · Like

@Eugene Nagasaki Khalid Ib’n Walid ARE YOU FAMILIAR IN BIG BANG THEORY MANONG ARMAN?

BOOM!
29 minutes ago · Like

· 1
@Arman G. de Castro THAT IS NOT APOSTLE THAT IS 1 OF THE SPIRIT OF GOD IN 7 SPIRIT…
29 minutes ago · Like

@Arman G. de Castro REVELATION 1:20 Ito ang kahulugan ng pitong ilawang ginto at ng pitong bituing hawak ko. Ang[[[[[[ pitong ilawang ginto]]]]]] ay ang pitong iglesya at ang [[[[[[[[pitong bituin]]]]] ay ang mga [[[[[[[anghel ng pitong iglesya.]]]]]]

GOD SPIRIT..7 SPIRIT IN 7 CHURCHES BUT ITS ONLY 1.
28 minutes ago · Like

@Eugene Nagasaki @Arman G. de Castro THAT IS NOT APOSTLE THAT IS 1 OF THE SPIRIT OF GOD IN 7 SPIRIT…

The words using is ”apostol”’ how come you mean it ”’ 7spirit”?
28 minutes ago · Like

@Arman G. de Castro REMEMBER TEOFILO IN LUKE 1:1 AND ACTS 1:1 DON’T HAVE A RECORD OF HIS FAMILY.
27 minutes ago · Like

@Arman G. de Castro BUT ESTEPHEN MEMORIZED THE HISTORY OF MOISES…
26 minutes ago · Like

@Eugene Nagasaki I have so far 4 points in the list that i wanted you to provide supporting evidences, but as of now you havnt give any instead, many point still in addition?
26 minutes ago · Like

@Eugene Nagasaki @Arman G. de Castro REMEMBER TEOFILO IN LUKE 1:1 AND ACTS 1:1 DON’T HAVE A RECORD OF HIS FAMILY.

Do not give points if you cannot stand…
saying no records of his family does not make sense..
24 minutes ago · Like

@Arman G. de Castro IT HAS LIKE MELCHIZEDEC
24 minutes ago · Like

@Arman G. de Castro MELCHIZEDEC DO NOT HAVE A RECORD OF HIS FAMILY ALSO.
24 minutes ago · Like

@Eugene Nagasaki @Arman G. de Castro MELCHIZEDEC DO NOT HAVE A RECORD OF HIS FAMILY ALSO.

that is cheating
22 minutes ago · Like

@Eugene Nagasaki any written must have a chronological origin
22 minutes ago · Like

@Arman G. de Castro ADAN DO NOT HAVE MOTHER AND FATHER IS THAT CHEATING?
21 minutes ago · Like

@Arman G. de Castro GOD DO NOT HAVE MOTHER AND FATHER ALSO IS THAT CHEATING?
21 minutes ago · Like

@Eugene Nagasaki @Arman G. de Castro GOD DO NOT HAVE FAMILY ALSO IS THAT CHEATING?

you compare God to human?
that is madness
21 minutes ago · Like

@Arman G. de Castro MELCHIZEDEC IS THE NAME OF GOD OF ABRAHAM…….CHANGE NAME TO EXODUS 6:3 TO MOISES.
20 minutes ago · Like

@Arman G. de Castro AND THERE IS A PROOF ON THAT IN NEW TESTAMENT.
20 minutes ago · Like

@Eugene Nagasaki @Arman G. de Castro MELCHIZEDEC IS THE NAME OF GOD OF ABRAHAM…….CHANGE NAME TO EXODUS 6:3 TO MOISES.

prove it!
20 minutes ago · Like

@Arman G. de Castro MELCHIZEDEC = JESUS.
19 minutes ago · Like

@Eugene Nagasaki @Arman G. de Castro MELCHIZEDEC = JESUS.

MELCHIZEDEC=mohammad

is that accepted without proof?
19 minutes ago · Like

@Eugene Nagasaki After this many points of you,, i will bring back the again my question..
17 minutes ago · Like

@Arman G. de Castro
HERE’S THE PROOF!!!!!!!!!

Exodus 6:3

New International Version (NIV)

3 I appeared to Abraham, to Isaac and to Jacob as God Almighty,[a] but by my name the Lord[b] I DID NOT MAKE MYSELF FULLY KNOWN TO THEM.

TAGALOG. HINDI SIYA NAGPAKILALA SA GANOONG PANGALAN.

3 Nagpakita ako kina Abraham, Isaac at Jacob bilang Makapangyarihang Diyos ngunit [[[[[[[[hindi ako]]]]]]] nagpakilala sa kanila sa pangalang YHWH.

DIYAN ISINALANG ANG JEHOVAH EH JHVH lang sa english yan at YHWH SA HEBREW SO PALPAK AT WALANG LETTER J SA HEBREW, LATIN AT GREEK.
17 minutes ago · Like

@Eugene Nagasaki typogaraphical err
17 minutes ago · Like

@Ely Guadalupe Mga Bro BAWAL mag-away Tayong mga KRISTIANO dito paalala lang MAGKAKAIBIGAN tayo lahat dito tangalin muna natin ang pagkakaiba natin
17 minutes ago · Like

· 1
@Eugene Nagasaki
@Arman G. de Castro HERE’S THE PROOF!!!!!!!!!

Exodus 6:3

New International Version (NIV)

3 I appeared to Abraham, to Isaac and to Jacob as God Almighty,[a] but by my name the Lord[b] I DID NOT MAKE MYSELF FULLY KNOWN TO THEM.

very clear,,. ” I DID NOT MAKE MYSELF FULLY KNOWN TO THEM.”

why know to you?
16 minutes ago · Like

@Eugene Nagasaki we are not fighting I am just clarifying many confusing points
15 minutes ago · Like

@Ely Guadalupe Ok thanks SHALOM nlang sa inyo ni KA ARMAN
13 minutes ago · Like

· 1
@Arman G. de Castro I WILL GIVE YOU THE VERSES THAT..MECLHIZEDEC = JESUS.
13 minutes ago · Like

@Arman G. de Castro MELCHIZEDEC IS THE HUMAN FORM OF GOD IN TIME OF ABRAHAM..
11 minutes ago · Like

@Arman G. de Castro INSTANT…INSTANT HUMAN
11 minutes ago · Like

@Arman G. de Castro LIKE IN GENESIS 18:13
10 minutes ago · Like

@Arman G. de Castro
GENESIS 14:17-20 SINO SIYA PARA ALAYAN NG IKAPU AT MAGBAS-BAS KAY ABRAHAM?

Binasbasan ni Melquisedec si Abram

17 Sa pagbabalik ni Abram, pagkatapos niyang talunin si Haring Kedorlaomer at ang iba pang mga haring kasama nito, sinalubong siya ng hari ng Sodoma sa Libis ng Save, na tinawag ding Libis ng Hari. 18 Dinalhan siya ni Melquisedec, hari ng Salem at pari ng Kataas-taasang Diyos, ng tinapay at alak, 19 at binasbasan,

“Pagpalain ka nawa, Abram, ng Kataas-taasang Diyos,
na lumikha ng langit at lupa.

20 Purihin ang Kataas-taasang Diyos,
na nagbigay sa iyo ng tagumpay!”
9 minutes ago · Like

@Arman G. de Castro SA OLD TESTAMENT YAN
9 minutes ago · Like

@Eugene Nagasaki
@Arman G. de Castro GENESIS 14:17-20 SINO SIYA PARA ALAYAN NG IKAPU AT MAGBAS-BAS KAY ABRAHAM?

Binasbasan ni Melquisedec si Abram

17 Sa pagbabalik ni Abram, pagkatapos niyang talunin si Haring Kedorlaomer at ang iba pang mga haring kasama nito, sinalubong siya ng hari ng Sodoma sa Libis ng Save, na tinawag ding Libis ng Hari. 18 Dinalhan siya ni Melquisedec, hari ng Salem at pari ng Kataas-taasang Diyos, ng tinapay at alak, 19 at binasbasan,

“Pagpalain ka nawa, Abram, ng Kataas-taasang Diyos,
na lumikha ng langit at lupa.

20 Purihin ang Kataas-taasang Diyos,
na nagbigay sa iyo ng tagumpay!”

OT right.. but none of the equivalent name you gave, are not being mentioned/..look
7 minutes ago · Like

@Arman G. de Castro
MELQUISEDEC IN NEW TESTAMENT

FOCUS: HEBREW 7:[[[[[[[[[[[[[[[[17 Sapagkat ito ang sinasabi ng kasulatan tungkol sa kanya, “Ikaw ay pari magpakailanman, ayon sa pagkapari ni Melquisedec.” ]]]]]]]]]]]]]]]]

Hebreo 7: 1-28

Ang Paring si Melquisedec

1 Si Melquisedec ay hari ng Salem at pari ng Kataas-taasang Diyos. Nang pabalik na si Abraham mula sa pagpuksa sa mga hari, sinalubong siya ni Melquisedec at sinabi sa kanya, “Pagpalain ka ng Panginoon.” 2 Ibinigay ni Abraham kay Melquisedec ang ikasampung bahagi ng lahat ng nasamsam niya mula sa labanan. Ang unang kahulugan ng pangalang Melquisedec ay “Hari ng Katuwiran”. At dahil siya’y hari din ng Salem, ibig sabihin, siya ay “Hari ng Kapayapaan”. 3 Walang nababanggit tungkol sa kanyang ama at ina, o sa angkang pinagmulan niya. Hindi rin natala ang kanyang kapanganakan o kamatayan. Tulad ng Anak ng Diyos, siya’y pari magpakailanman.

4 Tingnan ninyo kung gaano kadakila si Melquisedec! Ipinagkaloob sa kanya ni Abraham na ating ninuno ang ikasampung bahagi ng nasamsam niya mula sa labanan. 5 Ayon sa Kautusan, ang mga pari mula sa angkan ni Levi ay binigyan ng karapatang kunin ang ikasampung bahagi ng pag-aari ng mga Israelita, na kanilang mga kapatid, kahit ang mga ito ay mula rin kay Abraham. 6 Si Melquisedec ay hindi kabilang sa lipi ni Levi, ngunit tumanggap siya ng ikasampung bahagi mula kay Abraham at pinagpala niya ang taong ito na pinangakuan ng Diyos. 7 Nalalaman ng lahat na ang nagbibigay ng pagpapala ay higit na dakila kaysa pinagpapala. 8 Ang mga Levita, na tumatanggap ng ikasampung bahagi ay may kamatayan, ngunit buhay si Melquisedec ayon sa kasulatan. 9 Kaya’t masasabi na rin na maging si Levi na tumatanggap ng ikasampung bahagi, ay nagbigay rin ng ikasampung bahagi sa pamamagitan ni Abraham. 10 Sapagkat masasabing si Levi ay nasa katawan pa ng kanyang ninunong si Abraham nang ito’y salubungin ni Melquisedec.

11 Ang Kautusan ay ibinigay ng Diyos sa mga Israelita. Kung ang pagiging-ganap ay nakamtan sa pamamagitan ng mga paring mula sa angkan ni Levi, hindi na sana kinailangan pa ang ibang pari, ayon sa pagkapari ni Melquisedec, na iba sa pagkapari ni Aaron. 12 Kapag binago ang pagkapari, kailangan ding baguhin ang kautusan. 13 Ang ating Panginoon ang paring tinutukoy dito. Kabilang siya sa ibang angkan at wala isa man sa angkan niya ang naglingkod bilang pari. 14 Alam ng lahat na siya’y mula sa angkan ni Juda, at hindi binanggit ni Moises ang angkang ito nang sabihin niya ang tungkol sa mga pari.
Ibang Pari, Tulad ni Melquisedec

15 Ang bagay na ito ay lalo pang naging maliwanag nang magkaroon ng ibang pari ayon sa pagkapari ni Melquisedec. 16 Naging pari siya dahil sa kapangyarihan ng buhay na kailanma’y hindi matatapos, at hindi dahil sa lahing pinagmulan, ayon sa hinihingi ng Kautusan.

[[[[[[[[[[[[[[[[17 Sapagkat ito ang sinasabi ng kasulatan tungkol sa kanya, “Ikaw ay pari magpakailanman, ayon sa pagkapari ni Melquisedec.” ]]]]]]]]]]]]]]]]

18 Kaya nga, inalis ang naunang alituntunin dahil sa ito’y mahina at walang bisa. 19 Sapagkat walang sinumang nagiging ganap sa pamamagitan ng Kautusan ni Moises. Higit na mabuti ang bagong pag-asang tinanggap natin ngayon, sapagkat sa pamamagitan nito’y nakakalapit na tayo sa Diyos.

20 Ang Diyos ay hindi nanumpa nang gawin niyang pari ang iba, 21 ngunit nanumpa siya nang gawin niyang pari si Jesus, ayon sa sinabi niya,

“Ang Panginoon ay sumumpa,
at hindi siya magbabago ng isip,
‘Ikaw ay pari magpakailanman!'”

22 Dahil sa pagkakaibang ito, si Jesus ang siyang katiyakan ng mas mabuting tipan.

23 Bukod dito, kailangan noon ang maraming pari dahil namamatay sila at hindi nakakapagpatuloy sa panunungkulan. 24 Ngunit si Jesus ay buhay magpakailanman, kaya’t walang katapusan ang kanyang pagkapari. 25 Dahil dito, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya’y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila.

26 Samakatuwid, si Jesus, kung ganoon, ang Pinakapunong Paring nakakatugon sa ating pangangailangan. Siya’y banal, walang kasalanan ni kapintasan man, inihiwalay sa mga makasalanan at itinaas sa kalangitan. 27 Hindi siya katulad ng ibang mga pinakapunong pari na kailangan pang mag-alay ng mga handog araw-araw, una’y para sa sarili nilang kasalanan, at pagkatapos, para sa kasalanan ng mga tao. Minsan lamang naghandog si Jesus, at ito’y magpakailanman, nang ihandog niya ang kanyang sarili. 28 May mga kahinaan ang mga pinakapunong pari na pinili ayon sa Kautusan ngunit ang Dakilang Pinakapunong Pari na pinili ayon sa panunumpa ay ang Anak na ginawang ganap magpakailanman. At ang ipinangako ng Diyos ay huling dumating kaysa sa Kautusan.

ANG DAKILANG SASERDOTE NG LANGIT NGAYON AY SI KRISTO!!! ANG LANGIT NA PINASOK NIYA SA DAKONG KABANAL-BANALAN SA HEBREW 9:24 [[[[[[[[[[[[[[[[Sa langit]]]]]]]]] mismo siya pumasok at ngayo’y nasa harap na siya ng Diyos at namamagitan para sa atin.

IISA ANG MAY-ARI NG DAKONG KABANAL-BANALAN KAYA NAPATAY ANG 2 ANAK NI AARON NG MAGSUNOG SILA SA LEVITICUS 10:1-7

Levitico 10: 1-7
Ang Kasalanan nina Nadab at Abihu

1 Ang dalawang anak ni Aaron na sina Nadab at Abihu ay kumuha ng sunugan ng insenso, nilagyan nila ito ng apoy at nagsunog ng insenso at humarap kay Yahweh. Ngunit gumamit sila ng apoy na hindi nararapat, sapagkat hindi ito iyong iniutos sa kanila ni Yahweh. 2 Kaya’t mula kay Yahweh ay lumabas ang apoy at tinupok sila. 3 Sinabi ni Moises kay Aaron, “Ito ang kahulugan ng sinabi ni Yahweh: ‘Dapat akong kilalaning banal ng sinumang lumalapit sa akin at dapat akong parangalan sa harapan ng mga tao.'” Hindi nakaimik si Aaron.

4 Kaya’t ipinatawag ni Moises sina Misael at Elzafan, mga anak ni Uziel na tiyo ni Aaron at sinabi sa kanila, “Alisin ninyo sa harap ng santuwaryo ang bangkay ng inyong mga pinsan at ilabas ninyo sa kampo.” 5 Lumapit ang dalawa at inilabas nga nila ang mga bangkay na suot pa rin ang kanilang mahabang panloob na kasuotan.

6 Sinabi ni Moises kay Aaron at sa dalawang anak nitong sina Eleazar at Itamar, “Huwag ninyong guluhin ang inyong buhok ni punitin man ang inyong damit bilang pagluluksa dahil sa nangyari kung ayaw ninyong mamatay at magalit ang Diyos sa mga tao. Ngunit sila’y maaaring ipagluksa ng bayan dahil sa kanilang sinapit. 7 Huwag kayong lalayo sa pintuan ng Toldang Tipanan sapagkat kayo ay itinalaga na ng langis ni Yahweh. Baka kayo ay mamatay kapag di kayo sumunod.” At sinunod naman nila ang iniutos ni Moises.

NGAYON ALAM NA NINYO ANG MAY-ARI NG LANGIT O DAKONG-KABANAL-BANALAN..DI BASTA NAPAPASOK NG TAO LANG YON..AMEN!
3 minutes ago · Like

Advertisements

One response to this post.

 1. @Eugene Nagasaki Very nice story eh”now i will repeat Arman G. de Castro MELCHIZEDEC = JESUS.

  MELCHIZEDEC=mohammad
  is that accepted without proof?
  3 minutes ago · Like

  @Arman G. de Castro YOU ARE WRONG.. because mohammad is not the son of JACOB/ISRAEL…

  THE PROPHECY IS ABRAHAM/ISAAC AND JACOB…….NOT ABARAHAM/ISHMAEL

  PROOF!! GENESIS 17:19-22 (FOCUS!!!!!!!!!GENESIS 17:21

  19 Then God said, “Yes, but your wife Sarah will bear you a son, and you will call him Isaac.[d] I will establish my covenant with him as an everlasting covenant for his descendants after him. 20 And as for Ishmael, I have heard you: I will surely bless him; I will make him fruitful and will greatly increase his numbers. He will be the father of twelve rulers, and I will make him into a great nation.

  [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[21 But my covenant I will establish with Isaac, whom Sarah will bear to you by this time next year.” ]]]]]]]]

  22 When he had finished speaking with Abraham, God went up from him.

  GENESIS 17:21 But my covenant I will establish with Isaac,
  GENESIS 17:21 But my covenant I will establish with Isaac,
  GENESIS 17:21 But my covenant I will establish with Isaac,
  GENESIS 17:21 But my covenant I will establish with Isaac,
  2 seconds ago · Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: