Advertisements

ANG BAGONG LANGIT AT ANG BAGONG LUPA, ANG BAGONG JERUSALEM ( NEW HEAVEN AND EARTH, THE NEW JERUSALEM )

Pahayag 21: 1-27

ANG BAGONG LANGIT AT ANG BAGONG DAIGDIG

1 Pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong daigdig. Wala na ang dating langit at daigdig, wala na rin ang dagat. 2 At nakita ko ang Banal na Lunsod, ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos, gaya ng isang babaing ikakasal. Maganda ang bihis at handa na siya sa pagsalubong sa lalaking kanyang mapapangasawa. 3 Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono, “Tingnan ninyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao! Maninirahan siyang kasama nila, at sila’y magiging bayan niya. Makakapiling nilang palagi ang Diyos at siya ang magiging Diyos nila. 4 At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan, dalamhati, pag- tangis, at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay.”

5 Pagkatapos ay sinabi ng nakaupo sa trono, “Pagmasdan ninyo, binabago ko na ang lahat ng bagay!” At sinabi niya sa akin, “Isulat mo, maaasahan at totoo ang mga salitang ito.” 6 Sinabi pa rin niya sa akin, “Naganap na! Ako ang Alpha at ang Omega, ang simula at ang wakas. Ang sinumang nauuhaw ay bibigyan ng tubig na walang bayad na mula sa bukal na nagbibigay-buhay; 7 ito ang makakamtan ng magtatagumpay. At ako’y magiging Diyos niya at siya nama’y magiging anak ko. 8 Subalit malagim ang kasasapitan ng mga duwag, ng mga taksil, ng mga nagpapasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan, ng mga mamamatay-tao, ng mga nakikiapid, ng mga mangkukulam, ng mga sumasamba sa diyus-diyosan, at lahat ng mga sinungaling. Ang magiging bahagi nila’y sa lawa ng nagliliyab na asupre. Ito ang pangalawang kamatayan.”

ANG BAGONG JERUSALEM

9 Ang isa sa pitong anghel na may dalang pitong mangkok na puno ng pitong huling salot ay lumapit sa akin. Sabi niya, “Halika, at ipapakita ko sa iyo ang babaing mapapangasawa ng Kordero.” 10 Napasailalim ako sa kapangyarihan ng Espiritu, at ako’y dinala ng anghel sa ibabaw ng isang napakataas na bundok. Ipinakita niya sa akin ang Jerusalem, ang Banal na Lunsod, na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos. 11 Nagliliwanag ito dahil sa kaluwalhatian ng Diyos; kumikislap na parang batong hiyas, gaya ng jasper, ng diamanteng sinlinaw ng kristal. 12 Ang pader nito’y makapal, mataas at may labindalawang pinto, at sa bawat pinto ay may bantay na anghel. Nakasulat sa mga pinto ang pangalan ng labindalawang lipi ng Israel. 13 May tatlong pinto ang bawat panig: tatlo sa silangan, tatlo sa timog, tatlo sa hilaga, at tatlo sa kanluran. 14 Ang pader ng lunsod ay may labindalawang pundasyon at nakasulat dito ang pangalan ng labindalawang apostol ng Kordero.

15 Ang anghel na nagsalita sa akin ay may hawak na gintong panukat upang sukatin ang lunsod, gayundin ang mga pinto at ang pader nito. 16 Parisukat ang ayos ng lunsod, kung ano ang haba, ganoon din ang luwang. Sinukat ng anghel ang lunsod, at ang lumabas na sukat ng lunsod ay 2,400 kilometro ang haba at ang luwang, gayundin ang taas. 17 Sinukat din niya ang pader at animnapu’t limang metro naman ang taas nito, ayon sa panukat na dala ng anghel. 18 Batong jasper ang pader, at ang lunsod ay lantay na gintong kumikinang na parang kristal. 19 Ang saligan ng pader ay puno ng lahat ng uri ng mahahalagang bato. Jasper ang una, safiro ang ikalawa, kalsedonia ang ikatlo, esmeralda ang ikaapat, 20 onise ang ikalima, kornalina ang ikaanim, krisolito ang ikapito, berilo ang ikawalo, topaz ang ikasiyam, krisopraso ang ikasampu, hasinto ang ikalabing isa, at amatista ang ikalabindalawa. 21 Perlas ang labindalawang pinto, bawat pinto ay yari sa iisang perlas. Purong ginto ang lansangan ng lunsod at kumikinang na parang kristal.

22 Napansin ko na walang templo sa lunsod sapagkat ang nagsisilbing templo roon ay ang Panginoong Diyos na Makapangyarihan sa lahat at ang Kordero. 23 Hindi na kailangan ang araw o ang buwan upang bigyang liwanag ang lunsod, sapagkat ang kaluwalhatian ng Diyos ang nagbibigay ng liwanag doon; ang Kordero naman ang siyang ilawan. 24 Sa liwanag nito’y lalakad ang lahat ng tao, at dadalhin doon ng mga hari sa lupa ang kanilang kayamanan. 25 Mananatiling bukas sa buong maghapon ang mga pinto ng lunsod sapagkat hindi na sasapit doon ang gabi. 26 Dadalhin sa lunsod ang yaman at dangal ng mga bansa, 27 ngunit hindi makakapasok doon ang anumang bagay na marumi sa paningin ng Diyos. Ito’y ang mga gumagawa ng masama at ang mga sinungaling. Ang mga tao lamang na ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay na iniingatan ng Kordero ang siyang makakapasok sa lunsod.

THE PROMISED IN 7TH DAY WHEN THE LORD RESTED (HEBREWS 4:4)


READ IN ENGLISH THE WHOLE CHAPTER OF REVELATION 21.
AMEN!

******************************************************
FACEBOOK CONVERSATION BETWEEN @HAPPY MAN (ISLAM) AND @ARMAN G. DE CASTRO
******************************************************

@Abdullah Basman Mustapha
PANINIWALA SA ARAW NG PAGHUHUKOM

Mahalaga ang maniwala sa Araw ng Paghuhukom sapagka’t katotohanang ang lahat ng nilikha ay mamatay. Kung hindi paniniwalaan ng tao ang araw ng Paghuhukom, ang buhay sa mundong ito ay walang sasay o kabuluhan. Walang alinlangang maraming tao ang gumagawa ng mabuti subali’t hindi nagagantipalaan, at marami rin namang gumagawa ng masama na hindi napaparusahan. Sa bawa’t araw sa buong daigdig, maraming pangyayari ang nagaganap sa buhay ng tao – may mabuti at masama, ngunit ang tao ay hindi nagagawaran ng tunay na katarungan.

Sadyang napakarami ang pangyayari ang ating nasasaksihan at nababalitaan katulad ng pagpatay, pagnanakaw, panggagahasa at iba’t ibang karahasan. Atin ding mapapansin na kapag ang salarin ay masalapi o maimpluwensya, na dapat sanang hatulan ng habang-buhay na pagka kulong o kamatayan, siya’y nakaliligtas at napapawalang-sala.

Ang mga ganitong kaganapan ay lantad na sa lipunan. Dahil dito, nananatiling api ang mga biktima ng ganitong di-makatarungang pangyayari. Nguni’t kung ang tao’y naniniwala sa Araw ng paghuhukom, katiyakang sa Araw na iyon lamang igagawad at matatamo ang tunay na kabayaran mula sa Allah (swt.) ang Dakilang Lumikha at Tanging Hukom.

Sa Banal na Qur’an, ang Dakilang Allah (swt.) ay nagwika:

Ang bawat kaluluwa ay makararanas ng kamatayan at sa Araw ng Paghuhukom lamang kayo bibigyan ng buong kabayaran.
(Al-‘Imran – 3:185)
Like · · Unfollow Post · Yesterday at 3:57am
@Happy Man Islam Likes this.

@Arman G. de Castro IKUMPARA MO KUNG ANO MAS MAGANDA!!
SA AMIN HINDI MAMATAY LAHAT!!

1 TESALONICA 4:13-18

Ang Pagbalik ng Panginoon

13 Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa.

14 Dahil naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay, naniniwala din tayong bubuhayin ng Diyos ang lahat ng namatay na sumasampalataya kay Jesus upang isama sa kanya.

15 Ito ang katuruan ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo: tayong mga nabubuhay pa, tayong mga natitira pa hanggang sa pagparito ng Panginoon, ay hindi mauuna sa mga namatay na.

16 Sa araw na iyon kasabay ng malakas na utos, ng tinig ng arkanghel, at ng tunog ng trumpeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Cristo ay bubuhayin muna.

HINDI MAMATAY LAHAT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

17 Pagkatapos, [[[[[[[[[TAYO NAMANG MGA BUHAY PA AT NATITIRA ]]]] ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay]]]]]]]] upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman.

18 Kaya nga, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa sa pamamagitan ng mga aral na ito.
23 hours ago · Like

@Arman G. de Castro NASUSULAT: AKO ANG DIYOS NG MGA BUHAY HINDI NG MGA PATAY!! AMEN!
23 hours ago · Like

@Arman G. de Castro DIYAN NA PAPASOK ANG PANGAKO NG MAGPAHINGA ANG DIYOS SA IKA-7 ARAW.
23 hours ago · Like

@Arman G. de Castro Sa Banal na Qur’an, ang Dakilang Allah (swt.) ay nagwika:

Ang bawat kaluluwa ay makararanas ng kamatayan at sa Araw ng Paghuhukom lamang kayo bibigyan ng buong kabayaran.
(Al-‘Imran – 3:185)

ARMAN’S REPLY:
SA ISLAM PALA KAHIT BUHAY EH PAPATAYIN EH KAWAWA NAMAN…
23 hours ago · Like
@@Abdullah Basman Mustapha ANG MGA TAONG NILILIGAW ANG LANDAS AY KAHIT KAILAN AY HINDI ITO TUMATANGGAP NG KATOTOHAN. MALIBAN ITO KUNG NAISIN AT GABAYAN SIYA NG DAKILANG LUMIKHA, ANG ALLAH (SWT.)

AT MGA GANITONG KLASING TAO AY HINDI DAPAT PINAPATULAN SAPAGKA’T KUNG MINSAN AY NANGHAHAWA PA ITO.. (ASTAGFIRULLAH)
22 hours ago · Like
@Happy Man Islam ‎@Arman G. de Castro Saan dadalhin ni Jesus yung nabanggit dyan 1 TESALONICA 4:13-18?
18 hours ago · Like
@Happy Man Islam mukhang kwentong barbero na naman yan @Arman G. de Castro hehehehehe
18 hours ago · Like
@Happy Man Islam ‎@Arman G. de Castro yan na ba ang Judgment Day?
18 hours ago · Like
@Happy Man Islam ‎@Arman G. de Castro saan na ang sagot mo?
6 hours ago · Like
@Arman G. de Castro EH DI SA BAGONG LANGIT AT LUPA…MAGREVIEW KA..
6 hours ago · Like
@Arman G. de Castro OO YAN NA YONG JUDGEMENT DAY ANG IKA-7 DAY NG MAGPAHINGA ANG DIYOS
6 hours ago · Like
@Arman G. de Castro NASUSULAT: NAGTIRA NG 1 ARAW ANG DIYOS PARA SA AMIN. ewan ko allah mo hindi nagpahinga nagyabang.
6 hours ago · Like
@Happy Man Islam saan ang mga talata wala ka naman naibigay kaya hula mo lang yan hahahahaha
6 hours ago · Like
@Happy Man Islam proof ibigay mo hehehehehe
6 hours ago · Like
@Arman G. de Castro HEBREW 4:4

4 Sapagkat sinasabi sa isang bahagi ng kasulatan ang tungkol sa ikapitong araw, “At sa ikapitong (7th day) araw, nagpahinga ang Diyos sa kanyang paglikha.”
6 hours ago · Like
@Arman G. de Castro ANO SUPALPAL NA KAYO? SA KAYABANGAN NG ALLAH MO NA HINDI NAGPAHINGA..WALANG PANGAKO SA INYO YON…
6 hours ago · Like
@Arman G. de Castro YAN ANG MATUTUPAD SA HINAHARAP……..YAN ANG DARATING..
6 hours ago · Like
@Arman G. de Castro MASAYA KAMI DOON KAYO NANGANGAMOTE SA INIT SA LABAS..
6 hours ago · Like
@Arman G. de Castro ANG NAKAHULA AY NAKAHULA AT MATUTUPAD IPINAKIKITA KO NA SA INYO HULA NI MOISES NATUPAD AT IBA PANG MGA PROPETA..MAGAGANAP LAHAT YAN.
6 hours ago · Like
@Arman G. de Castro SA QURAN WALANG HULA DAHIL IBINAWAL…..PATI BA NAMAN HULA NG PROPETA IPINAGBAWAL PA DIN SA QURAN…SO PALPAK NA KAYO.
6 hours ago · Like
@Arman G. de Castro KAYA MGA UTAK NG ISLAM BAWAL ANG HULA……..TAMA KAYO DIYAN PERO SA MGA FORTUNE TELLER SA KANTO AT IBANG LUGAR NA BUMABASA NG KAMAY, BARAHA AT BITUIN AT BOLANG CRYSTAL ETC..ETC..

PERO!!!!!!!! ANG HULA NG PROPETA HINDI IPINAGBAWAL YAN DAHIL YAN AY HULANG GALING MISMO SA DIYOS!!!
6 hours ago · Like
@Arman G. de Castro ETO ANG PANGAKO SA IKA-7 ARAW…

HEBREW 4:4

4 Sapagkat sinasabi sa isang bahagi ng kasulatan ang tungkol sa ikapitong araw, “At sa ikapitong (7th day) araw, nagpahinga ang Diyos sa kanyang paglikha.”

https://armandecastro.wordpress.com/2011/03/18/ang-hula-sa-liwanag-sa-genesis-11/
ANG HULA SA LIWANAG SA GENESIS 1:1-5?
armandecastro.wordpress.com
ANG HULA SA LUMANG TIPAN Genesis 1: 1-5 Ang Kasaysayan ng Paglikha 1 Nang pasimula ay nilikha ng Diyos (AMA) ang langit at ang lupa; 2 ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalali…
6 hours ago · Like ·
@Happy Man Islam wala ka naman naibigay na talata saan dadalhin ni Jesus yung mga tao kaya haka haka mo lang yan
6 hours ago · Like
@Happy Man Islam wala ka rin proof kung Judgment day din yan
6 hours ago · Like
@Arman G. de Castro MERON NASA REVELATION YAN MAPAPARAM ANG LANGIT AT LUPA ITONG MUNDO NA ITO AT MAY LALABAS NA BAGO…
6 hours ago · Like
@Happy Man Islam ipakita mo hehehehe wag lang haka haka hehehehe
6 hours ago · Like
@Arman G. de Castro HINDI HAKA-HAKA YAN…REVELATION CHAPTER 21. BASAHIN MO NG BUO GUSTO MO IPOST MO PA DITO.
6 hours ago · Like
@Arman G. de Castro hindi ako katulad ninyo na PULOT TALATA..MAKAKITA NG ISA AKALA MO MAGAGALING NA.
6 hours ago · Like
@Arman G. de Castro READING COMPREHENSION NGA KAILANGAN NINYO…KAYA MAGSIPAGREVIEW MUNA KAYO.
6 hours ago · Like
@Arman G. de Castro TINAPOS KO ANG GENESIS TO REVELATION KAHIT , AT . BINASA KO. EH KAYO? NATAPOS NYO BA?
6 hours ago · Like
@Arman G. de Castro KAHIT NA ! isinama ko din ..nagawa ba nyo yan?
6 hours ago · Like
@Happy Man Islam wala maipakita kaya kwentong barbero lang ang sinasabi mo.
6 hours ago · Like · 1
@Arman G. de Castro nag take down ako ng mga notes sa prophecies.. hanggang sa maging putik na itsura ng biblia ko..nagawa ba ninyong pagputikin sa dumi BIBLIA NINYO?
6 hours ago · Like
@Arman G. de Castro HINDI AKO KATULAD MO NA PURO TSISMIS LANG @Happy Man MAKAPANIRA LANG ETO BASAHIN MO.

Pahayag 21: 1-27

ANG BAGONG LANGIT AT ANG BAGONG DAIGDIG

1 Pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong daigdig. Wala na ang dating langit at daigdig, wala na rin ang dagat. 2 At nakita ko ang Banal na Lunsod, ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos, gaya ng isang babaing ikakasal. Maganda ang bihis at handa na siya sa pagsalubong sa lalaking kanyang mapapangasawa. 3 Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono, “Tingnan ninyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao! Maninirahan siyang kasama nila, at sila’y magiging bayan niya. Makakapiling nilang palagi ang Diyos at siya ang magiging Diyos nila. 4 At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan, dalamhati, pag- tangis, at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay.”

5 Pagkatapos ay sinabi ng nakaupo sa trono, “Pagmasdan ninyo, binabago ko na ang lahat ng bagay!” At sinabi niya sa akin, “Isulat mo, maaasahan at totoo ang mga salitang ito.” 6 Sinabi pa rin niya sa akin, “Naganap na! Ako ang Alpha at ang Omega, ang simula at ang wakas. Ang sinumang nauuhaw ay bibigyan ng tubig na walang bayad na mula sa bukal na nagbibigay-buhay; 7 ito ang makakamtan ng magtatagumpay. At ako’y magiging Diyos niya at siya nama’y magiging anak ko. 8 Subalit malagim ang kasasapitan ng mga duwag, ng mga taksil, ng mga nagpapasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan, ng mga mamamatay-tao, ng mga nakikiapid, ng mga mangkukulam, ng mga sumasamba sa diyus-diyosan, at lahat ng mga sinungaling. Ang magiging bahagi nila’y sa lawa ng nagliliyab na asupre. Ito ang pangalawang kamatayan.”

ANG BAGONG JERUSALEM

9 Ang isa sa pitong anghel na may dalang pitong mangkok na puno ng pitong huling salot ay lumapit sa akin. Sabi niya, “Halika, at ipapakita ko sa iyo ang babaing mapapangasawa ng Kordero.” 10 Napasailalim ako sa kapangyarihan ng Espiritu, at ako’y dinala ng anghel sa ibabaw ng isang napakataas na bundok. Ipinakita niya sa akin ang Jerusalem, ang Banal na Lunsod, na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos. 11 Nagliliwanag ito dahil sa kaluwalhatian ng Diyos; kumikislap na parang batong hiyas, gaya ng jasper, ng diamanteng sinlinaw ng kristal. 12 Ang pader nito’y makapal, mataas at may labindalawang pinto, at sa bawat pinto ay may bantay na anghel. Nakasulat sa mga pinto ang pangalan ng labindalawang lipi ng Israel. 13 May tatlong pinto ang bawat panig: tatlo sa silangan, tatlo sa timog, tatlo sa hilaga, at tatlo sa kanluran. 14 Ang pader ng lunsod ay may labindalawang pundasyon at nakasulat dito ang pangalan ng labindalawang apostol ng Kordero.

15 Ang anghel na nagsalita sa akin ay may hawak na gintong panukat upang sukatin ang lunsod, gayundin ang mga pinto at ang pader nito. 16 Parisukat ang ayos ng lunsod, kung ano ang haba, ganoon din ang luwang. Sinukat ng anghel ang lunsod, at ang lumabas na sukat ng lunsod ay 2,400 kilometro ang haba at ang luwang, gayundin ang taas. 17 Sinukat din niya ang pader at animnapu’t limang metro naman ang taas nito, ayon sa panukat na dala ng anghel. 18 Batong jasper ang pader, at ang lunsod ay lantay na gintong kumikinang na parang kristal. 19 Ang saligan ng pader ay puno ng lahat ng uri ng mahahalagang bato. Jasper ang una, safiro ang ikalawa, kalsedonia ang ikatlo, esmeralda ang ikaapat, 20 onise ang ikalima, kornalina ang ikaanim, krisolito ang ikapito, berilo ang ikawalo, topaz ang ikasiyam, krisopraso ang ikasampu, hasinto ang ikalabing isa, at amatista ang ikalabindalawa. 21 Perlas ang labindalawang pinto, bawat pinto ay yari sa iisang perlas. Purong ginto ang lansangan ng lunsod at kumikinang na parang kristal.

22 Napansin ko na walang templo sa lunsod sapagkat ang nagsisilbing templo roon ay ang Panginoong Diyos na Makapangyarihan sa lahat at ang Kordero. 23 Hindi na kailangan ang araw o ang buwan upang bigyang liwanag ang lunsod, sapagkat ang kaluwalhatian ng Diyos ang nagbibigay ng liwanag doon; ang Kordero naman ang siyang ilawan. 24 Sa liwanag nito’y lalakad ang lahat ng tao, at dadalhin doon ng mga hari sa lupa ang kanilang kayamanan. 25 Mananatiling bukas sa buong maghapon ang mga pinto ng lunsod sapagkat hindi na sasapit doon ang gabi. 26 Dadalhin sa lunsod ang yaman at dangal ng mga bansa, 27 ngunit hindi makakapasok doon ang anumang bagay na marumi sa paningin ng Diyos. Ito’y ang mga gumagawa ng masama at ang mga sinungaling. Ang mga tao lamang na ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay na iniingatan ng Kordero ang siyang makakapasok sa lunsod.
6 hours ago · Like
@Arman G. de Castro BAGONG LANGIT AT BAGONG DAIGDIG….WALA NA ANG DATING LANGIT AT LUPA……..WALA NA RIN ANG DAGAT!!!!!!!

1 Pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong daigdig. Wala na ang dating langit at daigdig, wala na rin ang dagat.
6 hours ago · Like
@Arman G. de Castro SABI KO SA IYO BASAHIN MO NG DAHAN DAHAN YAN…APOCALYPSIS CHAPTER 21…sige assignment mo ng matauhan ka na.
6 hours ago · Like
@Happy Man Islam kita mo nawala ang dating langit at lupa kaya namatay muna ang lahat ng mga nilalang tapos Judgment day hehehehe kaya mali yan sinasabi mong (((HINDI MAMATAY LAHAT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

17 Pagkatapos, [[[[[[[[[TAYO NAMANG MGA BUHAY PA AT NATITIRA ]]]] ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay]]]]]]]] upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman.

18 Kaya nga, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa sa pamamagitan ng mga aral na ito.
6 hours ago · Like · 1
@Happy Man Islam ‎2 Peter 3:
10 Datapuwa’t darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw; na (((ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog.)))
11 Yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mapupugnaw ng ganito, ano ngang anyo ng mga pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagkamaawain,
12 Na ating hinihintay at pinakananasa ang pagdating ng kaarawan ng Dios, na dahil dito’y ang sangkalangitan na nagniningas ay mapupugnaw, at ang mga bagay sa langit ay matutunaw sa matinding init?
13 Nguni’t, ayon sa kaniyang pangako, ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa, na tinatahanan ng katuwiran.
6 hours ago · Like
@Happy Man Islam noon ginunaw ang langit at lupa namatay muna ang mga nilalang bago resurrection tapos paghuhukom na hehehehe
6 hours ago · Like
@Arman G. de Castro HINDI MAMATAY AANGAT SA LUPA AT KASAMA NG MGA BUBUHAYING NANALIG KAY JESUS DI KA BA NAGBABASA?
6 hours ago · Like
@Arman G. de Castro HINDI MAMATAY LAHAT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

17 Pagkatapos, [[[[[[[[[TAYO NAMANG MGA BUHAY PA AT NATITIRA ]]]] ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay]]]]]]]] upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman.
6 hours ago · Like
@Arman G. de Castro backread ka..di ka pala nagbabasa eh.
6 hours ago · Like
@Happy Man Islam ‎@Arman G. de Castro nababaliw ka na ba pwede bang mapakasok ang tao sa kaharian ng Dios ng may dugo at laman hehehehehe
6 hours ago · Like
@Arman G. de Castro EH BAHALA NA KUNG ANONG PAGTATRANSFORM ANG GAGAWIN NG DIYOS…kulit mo naman eh.
6 hours ago · Like
@Happy Man Islam kailangan mamatay muna tapos resurrection na >>>1 Corinthian 15:50-53
50Sinasabi ko nga ito, mga kapatid, na ang laman at ang dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Dios; ni ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan.
51Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga: hindi tayong lahat ay mangatutulog, nguni’t tayong lahat ay babaguhin,
52Sa isang sangdali, sa isang kisap-mata, sa huling pagtunog ng pakakak: sapagka’t tutunog ang pakakak, at ang mga patay ay mangabubuhay na maguli na walang kasiraan, at tayo’y babaguhin.
6 hours ago · Like
@Happy Man Islam ang hirap sa iyo @Arman G. de Castro pag wala kang maisagot sasabihin mo na BAHALA NA LANG hehehehehehe
6 hours ago · Like
@Arman G. de Castro KAYA NGA LAHAT AY BABAGUHIN………YUONG KATAWAN NI KRISTO NA NABUHAY NA MAG-ULI…..ISANG EXAMPLE YON……..KUMAIN AT UMINOM ANG KATAWANG YUON…KAYA NGA WALA KANG ALAM KUNG PAANO ITATRANSFORM NG DIYOS ANG TAO NG HINDI NAMAMATAY….
6 hours ago · Like
@Arman G. de Castro ETO LANG ANG TANDAAN MO……….SA AMING MESSIANIC/CHRISTIAN… MAY PANGAKO ANG DIYOS NA SI KRISTO………SA QURAN WALA……..HINDI NAGPAHINGA SA IKA-7 ARAW……NAGYABANG……..SO NAPALPAK…GET MO NA?
6 hours ago · Like
@Arman G. de Castro YAAN ANG TIP: SA AMIN NG DIYOS NA AMING AASAHAN…..EH KAYO WALANG AASAHAN..GET MO NA?
6 hours ago · Like
@Happy Man Islam Kaya tama ang turo sa islam simple at napakadaling maunawaan hehehe eh sa bible hindi ninyo alam kung ano ba talaga ang mangyayari pagdating ng paghuhukom hehehehe
6 hours ago · Like
@Arman G. de Castro PALPAK ANG KATURUAN NINYO NA PAPATAYIN LAHAT…
6 hours ago · Like
@Arman G. de Castro ITATRANSFORM NA LANG ANG DATI SA KANILANG KATAWAN MAY MANGYAYARI SA KANILANG KATAWAN………. HINDI NA MAMATAY..GET MO BA?
6 hours ago · Like
@Arman G. de Castro DAHIL NASUSULAT: AKO’Y DIYOS NG MGA BUHAY AT HINDI NG MGA PATAY!!!
6 hours ago · Like
@Happy Man Islam eh namatay muna sila hehehehe pag hindi sila namatay hindi sila makakapasok sa kaharian ng Dios kasi may laman at dugo pa sila mahina ka talagang umintindi sa sarili mong bible hehehehe
6 hours ago · Like
@Arman G. de Castro NAGPOPOST KA HINDI MO NAMAN INIINTINDI..

kailangan mamatay muna tapos resurrection na >>>1 Corinthian 15:50-53
50Sinasabi ko nga ito, mga kapatid, na ang laman at ang dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Dios; ni ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan.
51Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga: [[[[[[[[[[[[[[[[hindi tayong lahat ay mangatutulog]]]]]]]]], [[[[[[[[[[[[[[nguni’t tayong lahat ay babaguhin,]]]]
52Sa isang sangdali, sa isang kisap-mata, sa huling pagtunog ng pakakak: sapagka’t tutunog ang pakakak, at ang mga patay ay mangabubuhay na maguli na walang kasiraan, at tayo’y babaguhin.

ARMAN’S REPLY:

51Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga: [[[[[[[[[[[[[[[[hindi tayong lahat ay mangatutulog]]]]]]]]], [[[[[[[[[[[[[[nguni’t tayong lahat ay babaguhin,]]]]

52Sa isang sangdali, sa isang kisap-mata, sa huling pagtunog ng pakakak: sapagka’t tutunog ang pakakak, at ang mga patay ay mangabubuhay na maguli na walang kasiraan, at [[[tayo’y babaguhin.]]

KAMI MAGTATRANSFORM LANG GET MO BA? YUONG SINASABING PATAY DIYAN YUONG MGA NANGAMATAY NANALIG KAY KRISTO NA…DAHIL INIAKYAT NA NIYA ANG MGA PINILI NIYA NG MAMATAY SIYA SA KRUS SA TIME NI MOISES.
6 hours ago · Like
@Arman G. de Castro NAPANSIN MO BA NILAGYAN KO NG BRACKET SA POST MO?
6 hours ago · Like
@Arman G. de Castro SABI: HINDI TAYONG LAHAT AY MANGATUTULOG(TIGOK), NGUNIT TAYONG LAHAT AY BABAGUHIN,………….
6 hours ago · Like
@Arman G. de Castro AT SABI SA TALATANG 52………….[[[[TAYOY’ BABAGUHIN]]]]]]]]
6 hours ago · Like
@Happy Man Islam tama yan kailangan magbago ang katawan ng tao hehehe kasi may laman at dugo pa sila hehehe kaya mamamatay muna ang katawan tapos papalitan ng bagong katawan na hindi na mamamatay
6 hours ago · Like
@Happy Man Islam kaya palpak yan haka haka mo hehehehehe
6 hours ago · Like
@Arman G. de Castro HINDI MO BA NABASA NA HINDI NGA MANGATUTULOG?
6 hours ago · Like
@Arman G. de Castro ESPIRITU YAN MEANING HINDI MAMATAY O MAPUPUTOL GET MO BA? POST MO SA ENGLISH NG MAS MALINAW…
5 hours ago · Like
@Arman G. de Castro WALA YANG KATURUAAN NINYO………BINUHAY PA KAYO KUNG PAPATAYIN LANG LAHAT…MGA PALPAK…
5 hours ago · Like
@Happy Man Islam Hindi mo ba naiintindihan mismo bible mo hehehehe 1 Corinthian 15:50-53
50Sinasabi ko nga ito, mga kapatid, na ang laman at ang dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Dios; ni ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan.
51Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga: hindi tayong lahat ay mangatutulog, nguni’t tayong lahat ay babaguhin,
52Sa isang sangdali, sa isang kisap-mata, sa huling pagtunog ng pakakak: sapagka’t tutunog ang pakakak, at ang mga patay ay mangabubuhay na maguli na walang kasiraan, at tayo’y babaguhin.
5 hours ago · Like
@Happy Man Islam yung katawan may dugo at laman namatay na yun hehehe ang hina mo talaga panay hula kasi ang alam mo eh
5 hours ago · Like
@Arman G. de Castro KAYA NGA LAMAN AT DUGO…HINDI PWEDE…..KAYA NGA BABAGUHIN…..HINDI PAPATAYIN KUNDI ITUTULAD SA KATAWAN NI KRISTO KUNG PAANO ITO BUMALIK NA BIGLA SA DAIGDIG…GET MO BA?

KAYA YUONG MGA NAMATAY GANOON DIN ANG KATAWAN…KUMAKAIN AT UMIINOM DIN…SA PARAISO NAMIN SA INYO WALANG 7TH DAY…GET MO NA?
5 hours ago · Like
@Arman G. de Castro KAYA NGA LAMAN AT DUGO…HINDI PWEDE…..KAYA NGA BABAGUHIN…..HINDI PAPATAYIN KUNDI ITUTULAD SA KATAWAN NI KRISTO KUNG PAANO ITO BUMALIK NA BIGLA SA DAIGDIG…GET MO BA?

KAYA YUONG MGA NAMATAY GANOON DIN ANG KATAWAN…KUMAKAIN AT UMIINOM DIN…SA PARAISO NAMIN SA INYO WALANG 7TH DAY…GET MO NA?
5 hours ago · Like
@Arman G. de Castro SASABIHIN BANG “HIWAGA” YAN KUNG WALANG MANGYAYARING “MAHIWAGA” HA? SAGOT…………
5 hours ago · Like
@Arman G. de Castro ANO SABI NI PEDRO SA 51….NARITO!!!!!!!!!!!!!!, SINASAYSAY KO SA INYO ANG 1 “HIWAGA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
5 hours ago · Like
@Arman G. de Castro SO MAY “MAHIWAGANG MAGAGANAP!!!!!!!!!!!!!!!!!!” get mo na? 🙂
5 hours ago · Like
@Arman G. de Castro bulag ka @Happy Man…kawawa ka naman…pero may-pag-asa ka pa alam mo at kilala mo ang aming inaasahan. Amen.
5 hours ago · Like
@Happy Man Islam hehehehehe ikaw ang bulag mismo bible mo ang nagsabi niyan na ang may laman at dugo ay hindi makakapasok sa kaharian ng Dios hehehehe kaya kailangan mamatay muna ang katawan bago palitan ng katawan hindi namamatay hehehe
5 hours ago · Like
@Arman G. de Castro hindi mo alam ang TALINGHAGA NG PAGTULOG IHO…
5 hours ago · Like
@Happy Man Islam bakit tulog ba yung inabutan ni Jesus?
5 hours ago · Like
@Arman G. de Castro TANDAAN MO GUIDED NI KRISTO SI PABLO , PEDRO AT LAHAT NG KANYANG IPINASUSULAT SA PAMAMAGITAN NG KANYANG ESPIRITU SANTO.

ANG PATOTOO NA ANG ESPIRITU NI KRISTO JESUS ANG SUMUSUBAY KAY SAULO/PABLO

ACTS 16:7 Pagdating sa hangganan ng Misia, nais nilang pumasok sa Bitinia, subalit hindi sila pinahintulutan ng (((Espiritu ni Jesus))).
5 hours ago · Like
@Arman G. de Castro TANDAAN MO YUONG “HIWAGA” IHO…kawawa ka sa RELIGION MONG WALANG PROMISED NA IKA-7 ARAW…NAGYABANG ANG ALLAH MO IHO.
5 hours ago · Like
@Happy Man Islam Huwag masyadong nagpapaniwala kay Pablo BASA: Inamin din ni Pablo na siya ay mandaraya:

2Corinto 12:16 Datapuwa’t magkagayon man, ako’y hindi naging pasan sa inyo; kundi dahil sa
pagkatuso ko, kayo’y hinuli ko sa daya.

Kaya galit nagalit si Festo kay Paul anongsabi sa kanya? BASA Acts 26:24

Act 26:24 At nang magawa na niyang gayon ang kaniyang pagsasanggalang ay((( sinabi ni Festo ng malakas na tinig, Pablo, ikaw ay ulol;)))) ang kalakhan ng dunong mo ay siyang sa iyo’y nagpapaulol.
5 hours ago · Like
@Happy Man Islam KITA MO galit na galit si Festo kay pablo hehehehe baka madamay ka sa galit ni FEsto hehehehehe
5 hours ago · Like
@Arman G. de Castro KAYA NGA BASAHIN MO ANG PAGSASAYSAY NG HIWAGA NI SAULO/PABLO.

ITUTULOY MO KASI……….
51Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang [[[[[[[[[[[hiwaga]]: hindi tayong lahat ay mangatutulog, nguni’t tayong lahat ay babaguhin,
52Sa isang sangdali, sa [[[[[[[[[isang kisap-mata]]]]], sa huling pagtunog ng pakakak: sapagka’t tutunog ang pakakak, at ang mga patay ay mangabubuhay na maguli na[[[[[ walang kasiraan]]]], at [[[[[[tayo’y babaguhin.]]]]]
5 hours ago · Like
@Happy Man Islam Grabe ka talaga hehehehe nauna munang gunawain ang langit at lupa kaya panay contradiction yan laman ng bible mo hehehe>>> 2 Peter 3:
>>>10 Datapuwa’t darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw; na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog.
>>11 Yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mapupugnaw ng ganito, ano ngang anyo ng mga pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagkamaawain,
>>>12 Na ating hinihintay at pinakananasa ang pagdating ng kaarawan ng Dios, na dahil dito’y ang sangkalangitan na nagniningas ay mapupugnaw, at ang mga bagay sa langit ay matutunaw sa matinding init?
>>>13 Nguni’t, ayon sa kaniyang pangako, ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa, na tinatahanan ng katuwiran.
5 hours ago · Like
@Arman G. de Castro @Happy Man Islam
Grabe ka talaga hehehehe nauna munang gunawain ang langit at lupa kaya panay contradiction yan laman ng bible mo hehehe>>> 2 Peter 3:
>>>10 Datapuwa’t darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw; na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay [[[[[[[[[[[[[[[[[[[mapaparam]]]]]]]]]]] na kasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog.

ARMAN’S REPLY:

hindi ba’t MAPAPARAM NGA LAHAT? DI KA BA NAGBABASA NG REVELATION 21:1

BAGONG LANGIT AT BAGONG DAIGDIG….WALA NA ANG DATING LANGIT AT LUPA……..WALA NA RIN ANG DAGAT!!!!!!!

1 Pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong daigdig. Wala na ang dating langit at daigdig, wala na rin ang dagat.
5 hours ago · Like
@Arman G. de Castro hindi pa ba JUDGEMENT DAY YAN WALA NA ANG DATING LANGIT AT LUPA? kumiyante ka pala eh…
5 hours ago · Like
@Arman G. de Castro SO MALIWANAG ANG LAMAN AT DUGO MO NASUPALPAL..DAHIL HINDI NAKASULAT NA DADANAK NG DUGO? DIBA?

ANG LAHAT AY BABAGUHIN….
5 hours ago · Like
@Happy Man Islam bakit noon dumating si Jesus ayon sa iyo yung sumampalatay lang sa kanya ang bubuhayin 1 TESALONICA 4:13-18 eh papaano yung ibang namatay? hehehehehe may contradiction na naman yan hehehehe
5 hours ago · Like
@Happy Man Islam ‎@Arman G. de Castro noon inalis na ang laman at dugo sa katawan ng tao anong mangyayari hehehehe di mamamatay yung katawan di ba tapos papalitan na ng katawan hindi namamatay hehehehe ang liwanag niyan baka maghaka haka ka na naman hehehehe
5 hours ago · Like
@Happy Man Islam ikaw nga ang laging supalpal kasi panay hula ang alam mo hehehehe
5 hours ago · Like
@Arman G. de Castro iba nga ang mangyayaring HIWAG NG TRANSFORMATION..KATULAD NG UNANG HALIMBAWA NG MABUHAY SI KRISTO GANOON…
5 hours ago · Like
@Arman G. de Castro BINIGYAN KA NA NG EXAMPLE HINDI MO PA PALA ALAM.
5 hours ago · Like
@Arman G. de Castro napakaliteral mo iho…. TANDAAN MO SI ELIAS AT ENOC… KATAWANG LUPA NA MAY DUGO AT LAMAN INAKYAT SA LANGIT… DIYOS NA ANG NAKAKAALAM… kung hindi abot ng isip mo..sorry na lang.
5 hours ago · Like
@Happy Man Islam Ang Dios malinaw magturo yan hehehehe sapagkat hindi siya Dios ng kaguluhan hehehehehehe >>>Sapagka’t ang Dios ay hindi Dios ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan.<<<>> cge ibigay mo ang talata Arman kung saan mababasa yan sinasabi mong may dugo at laman noon iniakyat sila enoc at elias hehehehe pag wala kang maipakitang katunayan lumalampas ka sa nakasulat sa bible
5 hours ago · Like
@Happy Man Islam panay palusot yan talata mo hehehehehe
4 hours ago · Like
@Arman G. de Castro ENOC NAMAN TAYO..SUPALPAL SI @Happy Man!!!!!!!!!!!!!!!!!!

****************************
HINDI NAKARANAS NG KAMATAYAN
***************************
HEBREW 11: 5 Dahil sa pananampalataya sa Diyos, si Enoc ay [[[[[[[[[[[[[[[[hindi nakaranas ng kamatayan. ]]]]]]]]]

KARUNUNGAN NI SOLOMON
4:10 Si Enoc ay namuhay nang kalugud-lugod sa Diyos.
Napamahal siya sa Diyos kaya’t siya ay [[[[[[[[[kinuhang buhay]]]]
samantalang namamayan pa [[[[[sa gitna ng mga makasalanan,]]]

GENESIS 5:21 Animnapu’t limang taon naman si Enoc nang maging anak niya si Matusalem. 22 Tatlong daang taon pang nabuhay si Enoc na kasama ang Diyos, at nagkaroon ng iba pang mga anak. 23 Umabot siya nang 365 taon, 24 at sa buong panahong iyon ay namuhay siyang kasama ng Diyos. Pagkatapos, [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[nawala siya ]]]]]]]]]sapagkat kinuha siya ng Diyos.
4 hours ago · Like
@Arman G. de Castro MAGTANIM KA NA LANG NG KAMOTE IHO…LALABAN LABAN KA EH HINDI MO NAMAN PALA BINABASA BUONG BIBLIA…NASUSULAT: ANG IPINAGMAMALAKI KO KILALA KO DIYOS KO AT HINDI AKO NAGYAYABANG..AMEN!
4 hours ago · Like
@Happy Man Islam Basahin mo ulit @Arman G. de Castro baka sakaling luminaw ang mata mo hehehehehe 1 Corinthian 15:50-53
50Sinasabi ko nga ito, mga kapatid, na (((ang laman at ang dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Dios;)))) ni ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan.
51Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga: hindi tayong lahat ay mangatutulog, nguni’t tayong lahat ay babaguhin,
52Sa isang sangdali, sa isang kisap-mata, sa huling pagtunog ng pakakak: sapagka’t tutunog ang pakakak, at ang mga patay ay mangabubuhay na maguli na walang kasiraan, at tayo’y babaguhin.
4 hours ago · Like
@Arman G. de Castro ANO NAKARANAS BA NG KAMATAYAN SI ENOC?
4 hours ago · Like
@Arman G. de Castro BASA…
****************************
HINDI NAKARANAS NG KAMATAYAN
***************************
HEBREW 11: 5 Dahil sa pananampalataya sa Diyos, si Enoc ay [[[[[[[[[[[[[[[[hindi nakaranas ng kamatayan. ]]]]]]]]]

KARUNUNGAN NI SOLOMON
4:10 Si Enoc ay namuhay nang kalugud-lugod sa Diyos.
Napamahal siya sa Diyos kaya’t siya ay [[[[[[[[[kinuhang buhay]]]]
samantalang namamayan pa [[[[[sa gitna ng mga makasalanan,]]]

GENESIS 5:21 Animnapu’t limang taon naman si Enoc nang maging anak niya si Matusalem. 22 Tatlong daang taon pang nabuhay si Enoc na kasama ang Diyos, at nagkaroon ng iba pang mga anak. 23 Umabot siya nang 365 taon, 24 at sa buong panahong iyon ay namuhay siyang kasama ng Diyos. Pagkatapos, [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[nawala siya ]]]]]]]]]sapagkat kinuha siya ng Diyos.
4 hours ago · Like
@Arman G. de Castro eh may GINAGAWA NGANG HIWAGA ANG DIYOS SA KANILA EH…kulit mo pala eh…YUON ANG MAGAGANAP SA AMIN IHO……….
4 hours ago · Like
@Happy Man Islam ‎@@Arman G. de Castro pati yan bible mo may daya hehehehe dito sa bible ko iba rin Hebreo 11:5 Sa pananampalataya si Enoc ay inilipat upang((( huwag niyang makita ang kamatayan;))) at hindi siya nasumpungan, sapagka’t siya’y inilipat ng Dios: sapagka’t bago siya inilipat ay pinatotohanan sa kaniyang siya’y naging kalugodlugod sa Dios:
4 hours ago · Like
@Arman G. de Castro KUNG DINAYA YAN WALANG SUPPORTING VERSES YAN
****************************
HINDI NAKARANAS NG KAMATAYAN
***************************
HEBREW 11: 5 Dahil sa pananampalataya sa Diyos, si Enoc ay [[[[[[[[[[[[[[[[hindi nakaranas ng kamatayan. ]]]]]]]]]

KARUNUNGAN NI SOLOMON
4:10 Si Enoc ay namuhay nang kalugud-lugod sa Diyos.
Napamahal siya sa Diyos kaya’t siya ay [[[[[[[[[kinuhang buhay]]]]
samantalang namamayan pa [[[[[sa gitna ng mga makasalanan,]]]

SUPALPAL NA NAMAN!!! 🙂
4 hours ago · Like
@Happy Man Islam cge break time muna hehehehehehe Peace ulit sa lahat
4 hours ago · UnLike · 1
@Arman G. de Castro peace on earth..:)
4 hours ago · Like · 1
@Happy Man Islam ‎@@Arman G. de Castro napakaliteral mo iho…. TANDAAN MO SI ELIAS AT ENOC… KATAWANG LUPA NA MAY DUGO AT LAMAN INAKYAT SA LANGIT… DIYOS NA ANG NAKAKAALAM… kung hindi abot ng isip mo..sorry na lang.
12 minutes ago • Like

Reply: cge ibigay mo ang talata Arman kung saan mababasa yan sinasabi mong may dugo at laman noon iniakyat sila enoc at elias hehehehe pag wala kang maipakitang katunayan lumalampas ka sa nakasulat sa bible hehehehehe kawawa ka naman lagi ka na lang supalpal

1 Corinthians 4:6 Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo; upang sa amin ay mangatuto kayo na ((( magsihigit sa mga bagay na nangasusulat;))) upang ang sinoman sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba
2 hours ago • Like

Reply: saan mababasa sa bible yan sinasabi mo “TANDAAN MO SI ELIAS AT ENOC… KATAWANG LUPA NA MAY DUGO AT LAMAN INAKYAT SA LANGIT” ang tagal ng sagot hehehehehe yari ka sa bible mo pag wala kang naipakita hehehehehe 1 corintian 4:6 basa ka sa taas
2 hours ago · Like
@Happy Man Islam ‎@Arman G. de Castro ,,,Saan mababasa ito sa bible >>>TANDAAN MO SI ELIAS AT ENOC… KATAWANG LUPA NA MAY DUGO AT LAMAN INAKYAT SA LANGIT”<<< ang tagal ng sagot mo hehehehehehe
2 hours ago · Like
@Happy Man Islam mahilig talaga itong si @Arman G. de Castro ng haka haka hehehehehe lumpas na naman siya sa kasulatan
2 hours ago · Like
@Happy Man Islam ‎1 Corinthians 4:6 Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo; upang sa amin ay mangatuto kayo na ((( magsihigit sa mga bagay na nangasusulat;))) upang ang sinoman sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba….
2 hours ago · Like · 1
@Arman G. de Castro nasusulat lahat ng sinasabi ko PATUNGKOL KAY ENOC AT ELIAS NA HINDI NAMATAY.TAONG TAO NG KUHANIN ANG MGA YAN MAY DUGO AT LAMAN BUHAY NA BUHAY DITO SA LUPA KATULAD MO AT KATULAD KO ANG KALAGAYAN BILANG TAO NG KUHANIN SILA NG DIYOS.
3 minutes ago · Like
@Arman G. de Castro NGAYON @Happy Man KINOKONTRA MO NGAYON ANG ARAL NG ISLAM DAHIL KAYO NAGSABI NA HINUGOT SI KRISTO NA TAO AT INAKYAT SA LANGIT AT IBA ANG IPINAKO SA KRUS DIBA?

kawawa ka naman hindi mo na alam kung saan pupunta mga aral ninyo.
about a minute ago · Like

Advertisements

8 responses to this post.

 1. Posted by Caesar Saulog on May 21, 2012 at 1:31 am

  Arman G. de Castro ito muna pakiBasa at unawa muna ang mga TALATANG ito ng iyong Bibl;iya bago ka magkakalat ng katangahan dito!

  Isaiah 40:28-29

  Do you not know?
  Have you not heard?
  The Lord is the everlasting God,
  the Creator of the ends of the earth.
  He will not grow tired or weary,
  and his understanding no one can fathom.

  He gives strength to the weary
  and increases the power of the weak.

  ****************

  Isaiah 43:10-11

  “You are my witnesses, ” declares the Lord,
  “and my servant whom I have chosen,
  so that you may know and believe me
  and understand that I am he.
  Before me no god was formed,
  nor will there be one after me.

  I, even I, am the Lord,
  and apart from me there is no savior.

  ****************

  Isaiah 45:5-7

  I am the Lord, and there is no other;
  apart from me there is no God.
  I will strengthen you,
  though you have not acknowledged me,

  so that from the rising of the sun
  to the place of its setting
  people may know there is none besides me.
  I am the Lord, and there is no other.

  I form the light and create darkness,
  I bring prosperity and create disaster;
  I, the Lord, do all these things.

  VERSE 18 & 19

  For this is what the Lord says—
  he who created the heavens,
  he is God;
  he who fashioned and made the earth,
  he founded it;
  he did not create it to be empty,
  but formed it to be inhabited —
  he says:
  “I am the Lord,
  and there is no other.

  I have not spoken in secret,
  from somewhere in a land of darkness;
  I have not said to Jacob’s descendants,
  ‘Seek me in vain.’
  I, the Lord, speak the truth;
  I declare what is right.

  ************************

  Malinaw na kaya sayo Arman ang mga TALATANG ito ng inyong Bibliya?!

  Reply

  • oo sige po ha naga ok naga po ha saan tao ha naga po ha bakin namn ha oo namn hahahahaha…. naga p[o oo namn ha jrue namn ha mars oo namn haa …. naga po ha bakin namn ha oo namn hahahahahaha……. naha may sagiln namn ha oo namn ha oo namn ha iikaw po haha naga po ha oo namn ha …. naga po ha unga po ha bakin namn ha oo namn ha iikaw yun hahahahahahahaha naga oiile po mamoy mo maga magulak ha naga po ha bakin namn ha oo naga saan tayo naga ………

   Reply

 2. Posted by Teodorico Asuncion on September 14, 2014 at 12:49 pm

  Huwag na kayong magtatalo puro haka haka lang naman ang mga sinasabi ninyo malayo kayo sa tutuong makatutuhananang makadiyos na landasin,papunta pa lamang kayo akoy pabalik na ganyan kabilis ang aming nalalaman at hindi lang bibliya ang sapat nating pagbabasihan dahil wala namang makapagsasabi na bibliya nga ang tunay na salita ng ating panginoon?Sino sa inyo ang makapagpapatunay ilantad ninyo kung sino para kayoy paniwalaan ng tao.Kung haka haka lamang ninyo ay huli na kayo sa makadiyos na landasin.

  Reply

 3. oo namn ha walag talo sayo haha naga po ha naga po ha bakin namn ha oo namn ha oo lol mo ha naga po ha saan tayo haha ….

  Reply

 4. haha naga po ha bakin namn ha walag ka po hahahaha…… naga po ha bakin namn ha oo namn ha hahahaha…… may laks kaba sayo ha naga po ha bakin namn hahaha oo namn ano ha naga sayo ha bakin namn ha oo namn ha ok namn ha iikaw po ha naga sayo ha bakin namn ha oo namn ha 😀

  Reply

 5. haha naga po ha bakin namn ha iikaw po ha naga 😀 😀 naga po ha bakin namn ha oo namn ha iikae mo hahahaha…… haha naga po aha bakin namn ha iikaw yun haha naga po ah bakin namn ha oo namn ha sige po namn ha lol mo ha naga sayo jaja namnn ha oo namn ha iikaw yun ha naga po ha bakin namn ha XD namn ha oo naga sayo ha naga po ha bakin namn hahaha oo namn ok namn ha oo namn ha iikaw yun haha naga po ha gen me unga sayo ha naga po ha bakin namn ha oo naga sayo ha naga po hahahahahahhahahahahhahahahahahaha……

  Reply

 6. lakas mo ha naga po ha bakin namn ha oo namn ha iikaw yun gaga namn ha hahahahahahaha…..

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: