A MURDERER DO NOT HAVE ETERNAL LIFE!!!!!! AMEN!!

WHAT THE BIBLE SAID ABOUT MURDERER?
***********************
1 John 3:15

15 Whosoever hateth his brother is a murderer: and ye know that no murderer hath eternal life abiding in him.

SO MURDERER DO NOT HAVE ETERNAL LIFE………

*******
TAGALOG
********
ANO SABI NG BIBLIA SA MAMATAY TAO?

1 JOHN 3:15 Mamamatay-tao ang napopoot sa kanyang kapatid, at nalalaman ninyong ang buhay na walang
hanggan ay wala sa mamamatay-tao.

WALA KAYONG ETERNAL LIFE.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: