Advertisements

JESUS WILL NOT ACCUSE US TO THE FATHER BUT MOSES!! WHY?

 

REMEMBER!! JESUS WILL NOT PRAY TO THE FATHER IN JUDGEMENT DAY.

John 16:26 At that day ye shall ask in my name: and I say not unto you, that I will pray the Father for you:

King James Version (KJV) & VULGATE 405 A.D. BIBLE

John 5:45

45 DO NOT THINK that I will accuse you to the Father: THERE IS ONE that accuseth you, even MOSES, in whom ye trust.

JOHN 5:45 Huwag ninyong isipin na ako ang magsasakdal laban sa inyo sa harapan ng Ama. Si Moises, na inaasahan ninyo, ang siyang maghaharap ng paratang laban sa inyo.

READ THE TRANSFIGURATION OF JESUS IN MATTHEW 17:1-13

BASAHIN NINYO TRANSFIGURATION OF JESUS SA MATEO 17:1-13

1 Pagkaraan ng anim na araw, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan, at sila’y umakyat sa isang mataas na bundok. 2 Habang sila’y naroroon, nakita nilang nagbago ang anyo ni Jesus, nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at nagningning sa kaputian ang kanyang damit. 3 Nakita na lamang ng tatlong alagad sina Moises at Elias na nakikipag-usap kay Jesus. 4 Sinabi ni Pedro kay Jesus, “Panginoon, mabuti’t naririto kami. Kung gusto ninyo, gagawa ako ng tatlong kubol, isa para sa inyo, isa para kay Moises at isa para kay Elias.” 5 Habang nagsasalita pa si Pedro, nililiman sila ng napakaliwanag na ulap. Mula rito’y may tinig na nagsabi, “Ito ang minamahal kong Anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya!” 6 Nang marinig ng mga alagad ang tinig, labis silang natakot at nagpatirapa. 7 Ngunit nilapitan sila ni Jesus at hinawakan. “Tumayo kayo, huwag kayong matakot!” sabi niya. 8 Nang tumingin sila, si Jesus na lamang ang kanilang nakita.

9 Habang sila’y bumababa sa bundok, iniutos sa kanila ni Jesus, “Huwag ninyong sasabihin kaninuman ang inyong nasaksihan hangga’t hindi muling nabubuhay ang Anak ng Tao.” 10 Tinanong siya ng mga alagad, “Bakit po sinasabi ng mga tagapagturo ng Kautusan na dapat munang dumating si Elias?” 11 Sumagot siya, “Paparito nga si Elias upang ihanda ang lahat ng bagay. 12 At sinasabi ko sa inyo, pumarito na si Elias ngunit hindi siya kinilala ng mga tao, at ginawa nila kay Elias ang gusto nila. Kaya’t tulad ng ginawa sa kanya, pahihirapan din nila ang Anak ng Tao.” 13 Naunawaan ng mga alagad na si Juan na Tagapagbautismo ang tinutukoy niya.

SA AKLAT NG LUKE PINAGUUSAPAN NILA PAGKAMATAY NI JESUS EH SI JESUS NA KAUSAP NILA.

LUKE 9: 31 na ang mga anyo ay nakakasilaw din. Sila’y nakipag-usap kay Jesus tungkol sa NALALAPIT NIYANG KAMATAYAN na magaganap sa Jerusalem.

IN LUKE 9:31 THEY ARE TALKING WITH JESUS BUT THE TOPIC IS ABOUT JESUS DEATH..

Luke 9:31Who appeared in glory, and spake of [[[[[his]]]] [[[[decease]]] which [[he]] should accomplish at Jerusalem.

AMEN!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: