ANAK NG TAO LITERAL BA? SON OF MAN IS IT LITERAL?

MATTHEW 24:37 Ang pagdating ng “ANAK NG TAO” ay matutulad sa pagdating ng baha noong panahon ni NOE. Noon, ang mga tao’y nagsisikain, nagsisiinom at nag-aasawa, hanggang sa araw na pumasok sa daong si NOE.

MATTHEW24:39
Dumating ang baha nang di nila namamalayan at tinangay silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng “ANAK NG TAO”

MATTHEW 24:44
Kaya maging handa kayong lagi, sapagkat darating ang ANAK NG TAO sa oras na di ninyo inaasahan.

MATTHEW 25:31
“Darating ang Anak ng Tao bilang HARI, KASAMA NG ANGHEL AT LULUKLOK SA KANYANG MARINGAL NA TRONO.

JOHN 6:62 “Gaano pa kaya kung makita ninyo umaakyat ang “Anak ng Tao” sa dati niyang kinaroroonan?

MATTHEW 19:28 “Sinabi sa kanila ni Jesus, “Tandaan ninyo ito: kapag nakaluklok na ang ANAK NG TAO sa KANYANG…KANYANG..KANYANG KANYANG maringal na TRONO sa BAGONG DAIGDIG…SA BAGONG DAIGDIG…SA BAGONG DAIGDIG Kayong sumunod SA…AKIN…SA AKIN…SA AKIN...ay luluklok din sa 12 trono upang hukuman ang labindalawang LIPI NG ISRAEL.

4 responses to this post.

  1. […] WARNING TO ALL GOATS!!!  MATTHEW 25:31-33,41 31 Datapuwa’t pagparito ng ANAK NG TAO (parables) na nasa kaniyang kaluwalhatian, na kasama niya ang lahat ng mga anghel, kung magkagayo’y luluklok (UUPO) siya sa luklukan (TRONO) ng kaniyang kaluwalhatian:  32 At titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa: at sila’y pagbubukdinbukdin niya na gaya ng pagbubukodbukod ng pastor sa mga tupa at sa mga kambing;  33 At ilalagay niya ang mga tupa sa kaniyang kanan, datapuwa’t sa kaliwa ang mga kambing. SUNOG SA IMPYERNO MGA ANGHEL NA KAMBING NI SATANAS  41 Kung magkagayo’y sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, Magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, at pasa apoy na walang hanggan na inihanda sa diablo at sa kaniyang mga anghel: PARABLES OF SON OF MAN https://armandecastro.com/2012/06/02/anak-ng-tao-literal-ba-son-of-man-is-it-literal/ […]

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: