Advertisements

SI AMEN! AT SI YESHUA/JESUS AY IISA!!!!! AMEN = JESUS!!

SI AMEN!! AY SI KRISTO DIN!!!!!

REVELATION 7:10-12 Sinasabi nila nang malakas, “Ang kaligtasan ay nagmumula sa Kordero, at sa ating Diyos na nakaluklok sa trono!” 11 Tumayo ang lahat ng anghel sa palibot ng trono, gayundin ang mga pinuno, at ang apat na nilalang na buhay. Sila’y nagpatirapa sa harap ng trono at sumamba sa Diyos. 12 [[[[[[[[[[[[[[[[[ Sinasabi nila, “Amen! ]]]]]]]]]]]] Sa ating Diyos ang papuri, kaluwalhatian, karunungan, pasasalamat, karangalan, kapangyarihan, at lakas magpakailanman! Amen.”

SI KRISTO ANG NAGPAPASULAT SA 7 IGLESIA…….(REV 1:11 Sabi niya, “Isulat mo ang iyong nakita, at ipadala mo sa pitong iglesya: sa Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia at Laodicea.”)) SI KRISTO NAGSASALITA DIYAN NA NAKITA NI JUAN SA REVELATION.

REVELATION 3:14 “Isulat mo sa anghel ng iglesya sa Laodicea:

“Ito ang sinasabi niya na ang [[[[[[[[[ pangalan ay Amen!!!!!!!!!!!]]]]]], ang Matapat at Tunay na Saksi, at siyang Pinagmulan ng lahat ng nilalang ng Diyos.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: