Advertisements

ANG KALOKOHAN NI PASTOR APOLLO C. QUIBOLOY!!!!!!

topakniquiboloy1


Like · · Unfollow Post · Share · 31 minutes ago ·

@Jaysel C. Raguingan and Maria Victoria Jacinto like this.

@Arman G. de Castro PINALALABAS NIYANG SIYA SI KRISTO. NAKUPO!! MAGREVIEW KAYO NG BIBLIA.
30 minutes ago · Like

@Arman G. de Castro ‎1 CORINTHIAN 15:45 ANG IPINANGANGARAL NI APOSTOL PABLO AY HINDI SI QUIBOLOY.

1 CORINTHIAN 15:45-47 Ganito ang sinasabi sa kasulatan, “Ang unang tao, si Adan, ay nilikhang binigyan ng buhay;” ang huling Adan ay Espiritung nagbibigay buhay. 46 Ngunit hindi nauna ang panlangit; ang panlupa muna bago ang panlangit. 47 Ang unang Adan ay mula sa lupa, sapagkat nilikha siya mula sa alabok; ang [[[[[[[[pangalawang Adan ay mula sa langit.]]]]]]]]

SI KRISTO TINUTUKOY NI APOSTOL PABLO DITO…
26 minutes ago · Edited · Like

@Abu Rashad Cusain sikat kasi si quiboloy arman noh? he he he
27 minutes ago · Like

@Arman G. de Castro TALAGANG ANG MGA ANTI-CHRIST SUMISIKAT NA YAN. MADAMI NA DITO SA MUNDO YAN.
25 minutes ago · Like

@Arman G. de Castro BASAHIN NINYO ITONG MABUTI…………

ROMA 5:12-21

Si Adan at si Cristo

12 Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil ang lahat ay nagkasala. 13 Nasa sanlibutan na ang kasalanan bago ibigay ang Kautusan, ngunit kung walang kautusan, ang kasalanan ay hindi ituturing na kasalanan. 14 Gayunman, naghari pa rin ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises, pati sa mga taong hindi nagkasala tulad ng pagsuway ni Adan sa utos ng Diyos.

Si Adan ay anyo ng isang darating. 15 Subalit magkaiba ang dalawang ito dahil ang libreng kaloob ng Diyos ay hindi katulad ng kasalanan ni Adan. Totoong maraming tao ang namatay dahil sa kasalanan ng isang tao. Ngunit ang kagandahang-loob ng Diyos ay mas dakila, gayundin ang kanyang libreng kaloob sa maraming tao sa pamamagitan ng kagandahang-loob ng isang tao, si Jesu-Cristo. 16 Ang kaloob na ito ay higit na di hamak kaysa sa ibinunga ng pagsuway ni Adan. Sapagkat hatol na kaparusahan ang idinulot matapos na magawa ang isang pagsuway, subalit kaloob na nagpapawalang-sala naman ang idinulot matapos magawa ang maraming pagsuway. 17 Sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, naghari ang kamatayan. Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, si Jesu-Cristo, ang mga taong pinagpala nang sagana at itinuring na matuwid ng Diyos ay maghahari sa buhay.

18 At kung paanong ang pagsuway ng isang tao ay nagdulot ng kaparusahan sa lahat, ang matuwid na ginawa rin ng isang tao ay nagdudulot ng kapatawaran at buhay sa lahat. 19 Sapagkat kung ang lahat ay naging makasalanan dahil sa pagsuway ng isang tao, ang lahat ay mapapawalang-sala dahil sa pagsunod ng isa ring tao.

20 Nang magkaroon ng Kautusan, dumami ang pagsuway; ngunit sa pagdami naman ng mga pagsuway ay lalong sumagana ang kagandahang-loob ng Diyos. 21 Kaya nga, kung paanong naghari ang kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan, gayundin naman maghahari ang kagandahang-loob ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapawalang-sala. Ito’y magdudulot ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesu-Cristo.

HINDI SINABING SI ADAN AT SI QUIBOLOY YAN………..NAKUPO!!!
24 minutes ago · Edited · Like

@Arman G. de Castro ETO SINASABI NIYANG ANG BAGONG JERUSALEM!!!!!!!!!!

WALA ANG MGA ALAGAD NI CRISTO SA PINTUAN NINYO MGA IHO AT IHA……..WALA DIN ANG 12 LIPI NG ISRAEL DIYAN……MAGSIPAG-REVIEW KAYO…….

Pahayag 21: 1-27

Ang Bagong Langit at ang Bagong Daigdig

1 Pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong daigdig. Wala na ang dating langit at daigdig, wala na rin ang dagat. 2 At nakita ko ang Banal na Lunsod, ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos, gaya ng isang babaing ikakasal. Maganda ang bihis at handa na siya sa pagsalubong sa lalaking kanyang mapapangasawa. 3 Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono, “Tingnan ninyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao! Maninirahan siyang kasama nila, at sila’y magiging bayan niya. Makakapiling nilang palagi ang Diyos at siya ang magiging Diyos nila. 4 At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan, dalamhati, pag- tangis, at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay.”

5 Pagkatapos ay sinabi ng nakaupo sa trono, “Pagmasdan ninyo, binabago ko na ang lahat ng bagay!” At sinabi niya sa akin, “Isulat mo, maaasahan at totoo ang mga salitang ito.” 6 Sinabi pa rin niya sa akin, “Naganap na! Ako ang Alpha at ang Omega, ang simula at ang wakas. Ang sinumang nauuhaw ay bibigyan ng tubig na walang bayad na mula sa bukal na nagbibigay-buhay; 7 ito ang makakamtan ng magtatagumpay. At ako’y magiging Diyos niya at siya nama’y magiging anak ko. 8 Subalit malagim ang kasasapitan ng mga duwag, ng mga taksil, ng mga nagpapasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan, ng mga mamamatay-tao, ng mga nakikiapid, ng mga mangkukulam, ng mga sumasamba sa diyus-diyosan, at lahat ng mga sinungaling. Ang magiging bahagi nila’y sa lawa ng nagliliyab na asupre. Ito ang pangalawang kamatayan.”
[Ang Bagong Jerusalem guhit ni Gustave Dore] Pahayag 21:1-2 – Pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong daigdig. Wala na ang dating langit at daigdig, wala na rin ang dagat. At nakita ko ang Banal na Lunsod, ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos, gaya ng isang babaing ikakasal. Maganda ang bihis at handa na siya sa pagsalubong sa lalaking kanyang mapapangasawa.

ANG BAGONG JERUSALEM

9 Ang isa sa pitong anghel na may dalang pitong mangkok na puno ng pitong huling salot ay lumapit sa akin. Sabi niya, “Halika, at ipapakita ko sa iyo ang babaing mapapangasawa ng Kordero.” 10 Napasailalim ako sa kapangyarihan ng Espiritu, at ako’y dinala ng anghel sa ibabaw ng isang napakataas na bundok. Ipinakita niya sa akin ang Jerusalem, ang Banal na Lunsod, na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos. 11 Nagliliwanag ito dahil sa kaluwalhatian ng Diyos; kumikislap na parang batong hiyas, gaya ng jasper, ng diamanteng sinlinaw ng kristal. 12 Ang pader nito’y makapal, mataas at may labindalawang pinto, at sa bawat pinto ay may bantay na anghel.[[[[[[[[[[[[[[[[[[ Nakasulat sa mga pinto ang pangalan ng labindalawang lipi ng Israel.]]]]]]]]]]]] 13 May tatlong pinto ang bawat panig: tatlo sa silangan, tatlo sa timog, tatlo sa hilaga, at tatlo sa kanluran. 14 Ang pader ng lunsod ay may labindalawang pundasyon at [[[[[[[[[[[[nakasulat dito ang pangalan ng labindalawang apostol ng Kordero.]]]]]

PATI SUKAT NIYAN……..BAKA GINAYA PA..

15 Ang anghel na nagsalita sa akin ay may hawak na gintong panukat upang sukatin ang lunsod, gayundin ang mga pinto at ang pader nito. 16 Parisukat ang ayos ng lunsod, kung ano ang haba, ganoon din ang luwang. Sinukat ng anghel ang lunsod, at ang lumabas na sukat ng lunsod ay 2,400 kilometro ang haba at ang luwang, gayundin ang taas. 17 Sinukat din niya ang pader at animnapu’t limang metro naman ang taas nito, ayon sa panukat na dala ng anghel. 18 Batong jasper ang pader, at ang lunsod ay lantay na gintong kumikinang na parang kristal. 19 Ang saligan ng pader ay puno ng lahat ng uri ng mahahalagang bato. Jasper ang una, safiro ang ikalawa, kalsedonia ang ikatlo, esmeralda ang ikaapat, 20 onise ang ikalima, kornalina ang ikaanim, krisolito ang ikapito, berilo ang ikawalo, topaz ang ikasiyam, krisopraso ang ikasampu, hasinto ang ikalabing isa, at amatista ang ikalabindalawa. 21 Perlas ang labindalawang pinto, bawat pinto ay yari sa iisang perlas. Purong ginto ang lansangan ng lunsod at kumikinang na parang kristal.

22 Napansin ko na walang templo sa lunsod sapagkat ang nagsisilbing templo roon ay ang Panginoong Diyos na Makapangyarihan sa lahat at ang Kordero.

HINDI SI QUIBOLOY ANG KORDERO……

23 Hindi na kailangan ang araw o ang buwan upang bigyang liwanag ang lunsod, sapagkat ang kaluwalhatian ng Diyos ang nagbibigay ng liwanag doon;[[[[[[[[[[[[[[[[ ang Kordero naman ang siyang ilawan]]]]]]]]. 24 Sa liwanag nito’y lalakad ang lahat ng tao, at dadalhin doon ng mga hari sa lupa ang kanilang kayamanan. 25 Mananatiling bukas sa buong maghapon ang mga pinto ng lunsod sapagkat hindi na sasapit doon ang gabi. 26 Dadalhin sa lunsod ang yaman at dangal ng mga bansa, 27 ngunit hindi makakapasok doon ang anumang bagay na marumi sa paningin ng Diyos. Ito’y ang mga gumagawa ng masama at ang mga sinungaling. Ang mga tao lamang na ang pangalan ay [[[[[[[[[[[[[[[[nakasulat sa AKLAT NG BUHAY na iniingatan ng Kordero ang siyang makakapasok sa lunsod.]]]]]

WALANG AKLAT NG BUHAY YANG SI QUIBOLOY.
19 minutes ago · Like

Abu Rashad Cusain gayahin mo rin si quiboloy arman…
16 minutes ago · Like

Arman G. de Castro HINDI AKO GANYAN IHO…
15 minutes ago · Like

Arman G. de Castro NASUSULAT HABAG ANG IBIG KO AT HINDI HAIN.
15 minutes ago · Like · 1

Arman G. de Castro WARNING!!!!!!!!!!!!

MATEO 24: 23-25 “Kung may magsasabi sa inyo,[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ ‘Narito ang Cristo!’ o ‘Naroon siya!’ ]]]]]]]]]huwag kayong maniniwala. 24 Sapagkat may lilitaw na mga huwad na mesiyas at mga huwad na propeta. Magpapakita sila ng mga kamangha-manghang himala at mga kababalaghan upang iligaw ang marami kahit na ang mga hinirang ng Diyos. 25 Tandaan ninyo, ipinagpauna ko nang sabihin ito upang kayo’y makapaghanda.
9 minutes ago · Edited · Like

Arman G. de Castro NABASA NYO BA YANG NAGKUKUNWARING CRISTO NA YAN?

Advertisements

9 responses to this post.

 1. Posted by eleexeer on August 24, 2012 at 2:07 am

  grabeee na iyan… may bagong kristo na pala ang kristiyanismo hehehe….

  Reply

 2. Posted by marie on August 28, 2012 at 8:40 am

  sia ay d nagsasabi ng true

  Reply

 3. Posted by marie on August 28, 2012 at 8:41 am

  si quiboloy ay modern day false prohet at false teacher..to claim n kapantay nia si JESUS CHRIST is unaccetable

  Reply

 4. Posted by Angel on November 10, 2012 at 1:28 am

  Si Pastor ay mabuti ang hangarin wala syang ibang nakikita kundi ang ituwid ang isang buhay. dapat isipin mo din na ayusin mo din buhay mo. hindi ung ganito kasi sya nakikita mo e. sarili mo di mo nakikita ? Pasalamat nalang tayo at na Blessed sya..

  Reply

 5. eh nabasa mo ba nasa picture angel?

  Reply

 6. Posted by Bundu Musa Saffa on November 26, 2018 at 7:57 pm

  we have opened your church branch in sierra leone, so we invite you to come and see, we had been trying to write you but I traveled to Liberia but I’m now back to sierra leone. so thank you for your quick response

  Reply

 7. Posted by Bundu Musa Saffa on November 27, 2018 at 7:45 pm

  I have opened your church in west Africa, sierra leone

  Reply

 8. Sir , i want you to extend your breaches in west Africa in the country called Sierra Leone

  Reply

Leave a Reply to Angel Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: