ILAN LAHAT ANG MGA ANGHEL NG MABUHAY NA MAG-ULI SI CRISTO?

ANG AKLAT NG MATEO, MARK, LUKE AND JOHN AY IISANG AKLAT LAMANG.
EXAMPLE: WALA SA MATEO, WALA SA MARCOS NASA LUCAS ANG SAGOT.

SAGOT: 3 ANGHEL PANG-APAT SI KRISTO. (4 SILANG LAHAT DOON SA PAGKABUHAY NA MAG-ULI NI KRISTO)

1 YUONG NAGBUKAS NG BATO AT UMUPO SA IBABAW NOON (MATEO 28:2) BAGO DUMATING SILA MARIA (TAKE NOTE! HINDI TULOY TULOY ANG KWENTO ANG ANGHEL NA NAGSALITA KILA MARIA AY YUONG NASILIP NI MARIA SA JOHN 20:12).
2 YUONG NASA PAANAN AT ULUNAN NG SUMILIP SI MARIA. (JOHN 20:12)
1 AT ANG NAPAGKAMALANG HARDINERO NI MARIA AY SI Y/JESUS. (JOHN 20:15)

Mateo 28: 1-20

Muling Nabuhay si Jesus
ANOTHER SOURCES:(Marcos 16: 1-10)(Lucas 24: 1-12)(Juan 20: 1-10)

1 Makaraan ang Araw ng Pamamahinga, sa pagbubukang-liwayway nang unang araw ng sanlinggo, lumakad si Maria Magdalena at ang isa pang Maria upang tingnan ang libingan ni Jesus.

2 Biglang lumindol nang malakas. Bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon, iginulong ang batong nakatakip sa libingan at umupo sa ibabaw niyon.

3 Ang kanyang mukha ay nakakasilaw na parang kidlat at puting-puti ang kanyang damit.

4 Nanginig sa takot ang mga bantay nang makita ang anghel, at sila’y nabuwal na parang mga patay.

5 Ngunit sinabi ng anghel sa mga babae, “Huwag kayong matakot; alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus.

6 Wala na siya rito sapagkat siya’y muling nabuhay gaya ng kanyang sinabi. Halikayo’t tingnan ninyo ang pinaglibingan sa kanya.

7 Magmadali kayo at ibalita sa kanyang mga alagad na siya’y muling nabuhay! At papunta na siya sa Galilea. Makikita ninyo siya roon! Iyan ang balitang hatid ko sa inyo.”

8 At dali-dali nga silang umalis sa libingan na may magkahalong takot at galak, at patakbong pumunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari.

9 Ngunit sinalubong sila ni Jesus at sinabi, “Magalak kayo!” Lumapit sila sa kanya, hinawakan ang kanyang mga paa at [[[[sinamba siya]]]]]]]].

10 Sinabi sa kanila ni Jesus, “Huwag kayong matakot! Magmadali kayo’t sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea, at makikita nila ako roon!”


Marcos 16: 1-20

Ang Muling Pagkabuhay ni Jesus
(Mateo 28:1-8) (Lucas 24:1-12)(Juan 20:1-10)

1 Pagkaraan ng Araw ng Pamamahinga, si Maria Magdalena, si Maria na ina ni Santiago at si Salome ay bumili ng pabango upang sila ay magpunta sa libingan at lagyan ng pabango ang bangkay ni Jesus.

2 Kinaumagahan ng Linggo, sa pagsikat ng araw, sila’y nagpunta sa libingan.

3 Ngunit sila ay nagtatanungan sa isa’t isa, “Sino kaya ang maaari nating mapakiusapang maggulong ng batong nakatakip sa pintuan ng libingan?”

4 Nasabi nila iyon dahil napakalaki ng bato. Ngunit nang matanaw nila ito, nakita nilang naigulong na ang bato.

5 At pagpasok nila sa libingan, may nakita silang isang binatang nakasuot ng mahaba at maputing damit, at nakaupo sa gawing kanan. Kaya’t sila’y nagtaka.

6 Ngunit sinabi nito sa kanila, “Huwag kayong matakot. Hinahanap ninyo si Jesus na taga-Nazaret na ipinako sa krus. Wala na siya rito; siya’y muling binuhay ng Diyos! Tingnan ninyo ang pinaglagyan sa kanya.

7 Bumalik kayo at sabihin ninyo sa kanyang mga alagad at kay Pedro, ‘Mauuna siya sa inyo sa Galilea. Makikita ninyo siya roon, gaya ng sinabi niya sa inyo.’ ”

8 Lumabas sila ng libingan at patakbong umalis na nanginginig at litung-lito. At dahil sa matinding takot, wala silang sinabi kaninuman.

ANG MAHABANG PAGWAWAKAS NG MAGANDANG BALITA AYON KAY MARCOS

Nagpakita si Jesus kay Maria Magdalena
(Mateo 28:9-10) (Juan 20:11-18)

[9 Maagang-maaga ng unang araw ng linggo, matapos na siya’y muling mabuhay, si Jesus ay [[unang]] nagpakita kay Maria Magdalena. Pitong demonyo ang pinalayas ni Jesus mula sa babaing ito.

10 Nagpunta si Maria Magdalena sa mga tagasunod ni Jesus upang ibalita sa mga ito ang kanyang nakita. Sila noon ay kasalukuyang nagluluksa at nalulungkot.

11 Ngunit ayaw nilang maniwala nang sabihin ni Maria na si Jesus ay buhay at nagpakita sa kanya.

12 Pagkatapos, nagpakita rin si Jesus sa dalawang alagad na naglalakad papuntang bukid, subalit [[iba ang kanyang anyo noon]]. 13 Bumalik agad sila at ibinalita sa kanilang mga kasamahan ang nangyari, ngunit ayaw din silang paniwalaan ng mga ito.

LUCAS 24:1-12

Ang Muling Pagkabuhay ni Jesus
(Mateo 28:1-10) (Marcos 16:1-8)(Juan 20:1-10)

1 Madilim-dilim pa nang unang araw ng sanlinggo, ang mga babae ay nagbalik sa libingan, dala ang mga pabangong inihanda nila. 2 Nang dumating sila doon, nakita nilang naigulong na ang batong nakatakip sa libingan. 3 Ngunit nang pumasok sila, wala roon ang bangkay ng Panginoong Jesus. 4 Natigilan sila at nagtaka kung ano ang nangyari. Biglang lumitaw sa tabi nila ang dalawang lalaking nakakasilaw ang damit. 5 Dahil sa matinding takot, sila’y nagpatirapa. Tinanong sila ng mga lalaki, “Bakit ninyo hinahanap ang buhay sa lugar ng mga patay? 6 Wala siya rito, siya’y muling nabuhay! Alalahanin ninyo ang sinabi niya sa inyo noong nasa Galilea pa siya, 7 ‘Ang Anak ng Tao ay kailangang ipagkanulo sa mga makasalanan at ipako sa krus, at sa ikatlong araw ay muling mabubuhay.'”

8 Naalala nga ng mga babae ang mga sinabi ni Jesus noong una, 9 kaya’t umuwi sila at isinalaysay nila sa labing-isa at sa iba pa nilang kasamahan ang buong pangyayari. 10 Ang mga babaing ito’y sina Maria Magdalena, Juana, at Maria na ina ni Santiago; sila at ang iba pang mga babaing kasama nila ang nagbalita sa mga apostol. 11 Akala ng mga apostol ay kahibangan lamang ang kanilang sinasabi kaya ayaw nilang paniwalaan ang mga kababaihan. 12 Ngunit tumayo si Pedro at patakbong nagpunta sa libingan. Pumasok siya, at pagtingin sa loob ay wala siyang nakita kundi ang mga telang ipinambalot kay Jesus. Kaya’t umuwi siyang nagtataka sa nangyari.

Juan 20: 1-18

Ang Muling Pagkabuhay ni Jesus
(Mateo 28:1-8) (Marcos 16:1-8)(Lucas 24:1-12)

1 Madilim-dilim pa nang unang araw ng sanlinggo, pumunta si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong nakatakip sa pinto ng libingan.

2 Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus, at sinabi sa kanila, May kumuha sa Panginoon mula sa libingan, at hindi namin alam kung saan siya dinala!

3-4 Sina Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo ngunit si Pedro’y naunahan noong isa.

5 Yumuko ito at sumilip sa loob ng libingan ngunit hindi pumasok. Nakita niyang nakalagay doon ang mga mamahaling tela.

6 Nang dumating si Simon Pedro, tuluy-tuloy itong pumasok sa libingan at nakita nito ang mga telang lino,

7 at ang panyong ibinalot sa ulo ni Jesus. Ang panyo ay hindi kasama ng mga mamahaling tela, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi.

8 Pumasok din ang alagad na naunang dumating at nakita niya ito, at siya’y naniwala.

9 Hindi pa nila nauunawaan noon na si Jesus ay kailangang muling mabuhay ayon sa kasulatan (PROPHECIES).

10 At umuwi ang mga alagad.

JOHN 20:11-18

11 Si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Nang yumuko siya at sumilip sa loob,

12 may nakita siyang dalawang anghel na nakadamit ng puti at nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus, ang isa’y sa gawing ulunan at ang isa nama’y sa paanan.

13 Tinanong nila si Maria, Babae, bakit ka umiiyak? Sumagot siya, May kumuha po sa aking Panginoon at hindi ko alam kung saan siya dinala.

14 Pagkasabi nito’y napalingon siya at nakita niya si Jesus na nakatayo roon, ngunit hindi niya nakilalang si Jesus iyon.

15 Tinanong siya ni Jesus, Babae, bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo? Akala ni Maria, ang kausap niya’y ang hardinero kaya’t sinabi niya, Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, pakituro nga po ninyo sa akin kung saan ninyo siya dinala at kukunin ko.

16 Maria! sabi ni Jesus. Humarap siya at kanyang sinabi sa wikang Hebreo, Raboni! na ang ibig sabihi’y Guro.

17 Sabi ni Jesus, Huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakakapunta sa Ama. Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila na aakyat ako sa aking Ama at [[[[[inyong]]] Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos.

18 Kaya’t si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi sa kanila, Nakita ko ang Panginoon! At sinabi rin niya sa kanila ang bilin ni Jesus.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s