Advertisements

THE LAMB IN THE DAY OF PASCH / ARAW NG PASKUA GOD HIMSELF KORDERO NG PASKUA O KORDERO NG DIYOS !! (EXODUS 12:1-14, DEUT. 23:4-14, NUM. 28:16-25, ESDRAS 6:19-22

THE DAY OF PASCH OR KILLING OF LAMB IN TIME OF MOISES IS APRIL 14 (NISAN/ABIB) 14TH DAY

Exodus 12:6

6 At inyong aalagaan hanggang sa [[[ikalabing apat ]]]]na araw ng buwang ito, at papatayin ng buong kapulungan ng kapisanan ng Israel, sa paglubog ng araw.

DAY_OF_PASCH

THE PIC IS YEAR 2014

WALANG PASKWA ISLAM HINDI KASI LAHI NI ISHMAEL INALIS SA EGIPTO KAYA HINDI NA NINYO ITO ALAM

NG TIME NGA NILA MOISES NG PATAYIN MGA PANGANAY NA LALAKI KASAMA MGA HAYOP SA EGIPTO…DAPAT MAY DUGO KA NG TUPA SA HAMBA NG PINTUAN..

EXODUS 12:11-13

11 At ganito ninyo kakanin; may bigkis ang inyong baywang, ang inyong mga pangyapak ay nakasuot sa inyong mga paa, at ang inyong tungkod ay tangnan ninyo sa inyong kamay; at inyong kakaning dalidali; siyang [[[[[[[[[[[[[paskua ng Panginoon. ]]]]]]]]]]] (ARAW NG PASKWA)

12 Sapagka’t ako’y dadaan sa lupain ng Egipto sa gabing yaon, at aking LILIPULIN/PAPATAYIN ang lahat ng mga panganay sa lupain ng Egipto, maging tao at maging hayop; at gagawa ako ng kahatulan laban sa lahat ng mga dios sa Egipto, ako ang Panginoon.

13 At ang [[[[ dugo ay magiging sa inyo’y isang tanda]]]] sa mga bahay na inyong kinaroroonan: at [[[[[[[pagka aking nakita ang dugo, ay lalampasan ko kayo]]]]]], at walang salot na sasainyo, na papatay sa inyo, pananakit ko sa lupaing Egipto.

KAYA SA JUDGEMENT DAY KAPAG WALANG DUGO NI KRISTO SORRY NA LANG!!!

KAYA SI KRISTO NAMATAY ARAW NG PASKWA APRIL 14/NISAN/ABIB

 

 

image

JOHN 1:29-35

Ang Kordero ng Diyos (THE LAMB OF GOD)

29 Kinabukasan, nakita ni Juan na si Jesus ay lumalapit sa kanya. Kaya’t sinabi niya, Tingnan ninyo,[[[ siya ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan.]]]] 30 Siya ang tinutukoy ko nang sabihin kong ang dumarating na kasunod ko ay higit sa akin, sapagkat siya’y naroon na bago pa man ako ipanganak. 31 Hindi ko rin siya kilala noon subalit ako’y naparitong nagbabautismo sa tubig upang ipakilala siya sa Israel.

32 Ganito ang patotoo ni Juan: Nakita ko ang Espiritu na bumababa na parang isang kalapati na buhat sa langit at nanatili sa kanya. 33 Hindi ko nga siya kilala noon. Ngunit ang nagsugo sa akin upang magbautismo sa tubig ang siya ring nagsabi sa akin, Ang sinumang makikita mong bababaan at pananatilihan ng Espiritu, siya ang magbabautismo ng Espiritu Santo sa inyo. 34 Ngayon ay nakita ko siya, at pinapatotohanan kong siya ang Anak ng Diyos.

35 Kinabukasan, naroon muli si Juan kasama ang dalawa sa kanyang mga alagad. 36 Nang makita niya si Jesus na nagdaraan ay kanyang sinabi, [[[[Siya ang Kordero ng Diyos!]]]

 

Mateo 26:17 Nang unang araw nga ng mga tinapay na walang lebadura ay nagsilapit ang mga alagad kay Jesus, na nagsisipagsabing, Saan mo ibig na ipaghanda ka
namin upang kumain ng [[[ KORDERO NG PASKUA ]]]?

Mateo 26:19 At ginawa ng mga alagad ang ayon sa ipinagutos sa kanila ni Jesus; at inihanda nila ang [[[ KORDERO NG PASKUA ]]].

Marcos 14:12 At nang unang araw ng mga tinapay na walang lebadura, nang kanilang inihahain ang [[[ KORDERO NG PASKUA ]]], ay sinabi sa kaniya, ng kaniyang
mga alagad, Saan mo ibig kaming magsiparoon at ipaghanda ka upang makakain ng [[[ KORDERO NG PASKUA ]]]?

Marcos 14:14 At saan man siya pumasok, ay sabihin ninyo sa puno ng sangbahayan, Sinasabi ng Guro, Saan naroon ang aking tuluyan, na makakanan ko ng [[[
KORDERO NG PASKUA ]]] na kasalo ng aking mga alagad?

Marcos 14:16 At nagsiyaon ang mga alagad, at nagsipasok sa bayan, at nasumpungan ang ayon sa sinabi niya sa kanila: at inihanda nila ang [[[ KORDERO NG
PASKUA ]]].
Lucas 22:8 At sinugo niya si Pedro at si Juan, na sinasabi, Magsihayo kayo at magsipaghanda kayo ng [[[ KORDERO NG PASKUA ]]] para sa atin, upang tayo’y
magsikain.

Lucas 22:11 At sasabihin ninyo sa puno ng sangbahayan, Sinasabi ng Guro sa iyo, Saan naroon ang tuluyang aking makakanan ng [[[ KORDERO NG PASKUA ]]] na
kasalo ng aking mga alagad?

Lucas 22:13 At nagsiparoon sila, at nasumpungan ayon sa sinabi niya sa kanila: at inihanda nila ang [[[ KORDERO NG PASKUA ]]].

Lucas 22:15 At sinabi niya sa kanila, Pinakahahangad kong kanin na kasalo ninyo ang [[[ KORDERO NG PASKUA ]]]ng ito [[[[bago ako maghirap:]]] (symbolical
bread and wine first)

Juan 18:28 Dinala nga nila si Jesus mula kay Caifas hanggang sa Pretorio: at niyao’y maaga pa; at sila’y hindi nagsipasok sa Pretorio, upang huwag silang
madungisan, upang sila’y mangyaring makakain ng [[[ KORDERO NG PASKUA ]]].

Mga Gawa 8:32 Ang dako nga ng kasulatan na binabasa niya ay ito, Siya’y gaya ng tupa na dinala sa patayan; At kung paanong hindi umimik ang [[[ KORDERO ]]]
sa harap ng manggugupit sa kaniya, Gayon din hindi niya binubuka ang kaniyang bibig: (ISAIAH 53:7)

1 Corinto 5:7 Alisin ninyo ang lumang lebadura, upang kayo’y maging bagong limpak, na tulad sa kayo’y walang lebadura. Sapagka’t ang [[[ KORDERO ]]] ng ating paskua ay NAIHAIN na, sa makatuwid baga’y si Cristo:

1 Pedro 1:19 Kundi ng mahalagang dugo, gaya ng sa [[[ KORDERO ]]] ng walang kapintasan at walang dungis, sa makatuwid baga’y ang dugo ni Cristo:

Juan 1:29 Nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kaniya, at sinabi, Narito, ang [[[ KORDERO NG DIYOS ]]], na nagaalis ng kasalanan ng
sanglibutan!

Juan 1:36 At kaniyang tiningnan si Jesus samantalang siya’y naglalakad, at sinabi, Narito, ang [[[ KORDERO NG DIYOS ]]]!

Pahayag 5:6 At nakita ko sa gitna ng luklukan at ng apat na nilalang na buhay, at sa gitna ng matatanda, ang isang [[[ KORDERO ]]] na nakatayo, na wari ay
pinatay, na may pitong sungay, at pitong mata, na siyang pitong Espiritu ng Dios, na sinugo sa buong lupa.

Pahayag 5:8 At pagkakuha niya ng aklat, ang apat na nilalang na buhay at ang dalawangpu’t apat na matatanda ay nangagpatirapa sa harapan ng [[[ KORDERO ]]],
na ang bawa’t isa’y may alpa, at mga mangkok na ginto na puno ng kamangyan, na siyang mga panalangin ng mga banal.

Pahayag 5:12 Na nangagsasabi ng malakas na tinig, Karapatdapat ang [[[ KORDERO ]]] na pinatay upang tumanggap ng kapangyarihan, at kayamanan, at karunungan,
at kalakasan, at kapurihan, at kaluwalhatian, at pagpapala.

Pahayag 5:13 At ang bawa’t bagay na nilalang na nasa langit, at nasa ibabaw ng lupa, at nasa ilalim ng lupa, at nasa ibabaw ng dagat, at lahat ng mga bagay
na nasa mga ito, ay narinig kong nangagsasabi, Sa kaniya na nakaupo sa luklukan, at sa [[[ KORDERO ]]] ay ang pagpapala, at kapurihan, at kaluwalhatian, at
paghahari, magpakailan kailan man.

Pahayag 6:1 At nakita ko nang buksan ng [[[ KORDERO ]]] ang isa sa pitong tatak, at narinig ko sa isa sa apat na nilalang na buhay, na nagsalitang gaya ng
tunog ng kulog, Halika.

Pahayag 6:16 At sinasabi nila sa mga bundok at sa mga bato, Mahulog kayo sa amin, at kami’y inyong itago sa mukha noong nakaupo sa luklukan, at sa galit ng
[[[ KORDERO ]]]:

Pahayag 7:9 Pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako, at narito, ang isang lubhang karamihan na di mabilang ng sinoman, na mula sa bawa’t bansa at
lahat ng mga angkan at mga bayan at mga wika, na nakatayo sa harapan ng luklukan at sa harapan ng [[[ KORDERO ]]], na nangadaramtan ng mapuputing damit, at
may mga palma sa kanilang mga kamay;

Pahayag 7:10 At nagsisigawan ng tinig na malakas, na nangagsasabi, Ang pagliligtas ay sumaaming Dios na nakaupo sa luklukan, at sa [[[ KORDERO ]]].

Pahayag 7:14 At sinabi ko sa kaniya, Panginoon ko, Ikaw ang nakakaalam. At sinabi niya sa akin, Ang mga ito’y ang nanggaling sa malaking kapighatian, at
nangaghugas ng kanilang mga damit, at pinaputi sa dugo ng [[[ KORDERO ]]].

Pahayag 7:17 Sapagka’t ang [[[ KORDERO ]]] na nasa gitna ng luklukan ay siyang magiging pastor nila, at sila’y papatnugutan sa mga bukal ng tubig ng buhay:
at papahirin ng Dios ang bawa’t luha ng kanilang mga mata.

Pahayag 12:11 At siya’y kanilang dinaig dahil sa dugo ng [[[ KORDERO ]]], at dahil sa salita ng kanilang patotoo, at hindi nila inibig ang kanilang buhay
hanggang sa kamatayan.

Pahayag 13:8 At ang lahat ng nangananahan sa lupa ay magsisisamba sa kaniya, na ang kanikaniyang pangalan ay hindi nasusulat sa aklat ng buhay ng [[[
KORDERO ]]] na pinatay buhat nang itatag ang sanglibutan.

Pahayag 14:1 At tumingin ako, at narito, ang [[[ KORDERO ]]] ay nakatayo sa bundok ng Sion, at ang kasama niya’y isang daan at apat na pu’t apat na libong
may pangalan niya, at pangalan ng kaniyang Ama, na nasusulat sa kanikaniyang noo.

Pahayag 14:4 Ang mga ito’y ang hindi nangahawa sa mga babae; sapagka’t sila’y mga malilinis. At ang mga ito’y ang nagsisisunod sa [[[ KORDERO ]]] saan man
siya pumaroon. Ang mga ito’y ang binili sa gitna ng mga tao, na maging mga pangunahing bunga sa Dios at sa [[[ KORDERO ]]].

Pahayag 14:10 Ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Dios, na nahahandang walang halo sa inuman ng kaniyang kagalitan; at siya’y pahihirapan ng apoy
at asupre sa harapan ng mga banal na anghel, at sa harapan ng [[[ KORDERO ]]]:

Pahayag 15:3 At inaawit nila ang awit ni Moises na alipin ng Dios, at ang awit ng [[[ KORDERO ]]], na sinasabi, Mga dakila at kagilagilalas ang iyong mga
gawa, Oh Panginoong Dios, na Makapangyarihan sa lahat; matuwid at tunay ang iyong mga daan, ikaw na Hari ng mga bansa.

Pahayag 17:14 Makikipagbaka ang mga ito laban sa [[[ KORDERO ]]], at sila’y dadaigin ng [[[ KORDERO ]]], sapagka’t siya’y Panginoon ng mga panginoon at
Hari ng mga Hari; at ng mga kasama niya, na mga tinawag at mga pili at mga tapat ay nananaig din.

Pahayag 19:7 Tayo’y mangagalak at tayo’y mangagsayang mainam, at siya’y ating luwalhatiin; sapagka’t dumating ang pagkakasal ng [[[ KORDERO ]]], at ang
kaniyang asawa ay nahahanda na.

Pahayag 19:9 At sinasabi niya sa akin, Isulat mo, Mapapalad ang mga inanyayahan sa paghapon sa kasalan ng [[[ KORDERO ]]]. At sinasabi niya sa akin, Ang mga
ito’y siyang tunay na mga salita ng Dios.

Pahayag 21:9 At dumating ang isa sa pitong anghel na may pitong mangkok, na mga puno ng pitong huling salot; at nagsalita sa akin, na nagsasabi, Halika,
ipakikita ko sa iyo ang babaing kasintahan, ang asawa ng [[[ KORDERO ]]].

Pahayag 21:14 At ang kuta ng bayan ay may labingdalawang pinagsasaligan, at sa mga ito’y ang labingdalawang pangalan ng labingdalawang apostol ng [[[
KORDERO ]]].

Pahayag 21:22 At hindi ako nakakita ng templo doon: sapagka’t ang Panginoong Dios, ang Makapangyarihan sa lahat, at ang [[[ KORDERO ]]] ay siyang templo
doon.

 

BEWARE!! PEKENG [[[ KORDERO ]]]

Pahayag 13:11 At nakita ko ang ibang hayop na umaahon sa lupa; at may dalawang sungay na katulad ng sa isang [[[ KORDERO ]]], at siya’y nagsasalitang gaya
ng dragon.

THE 80 DAYS OF MOISES TO MT. SINAI

THE MANNA

PATRIPASSIANISM OR FATHER PASSION

HINDI MABABALI ANG BUTO NG KORDERO

HE OPENED THEIR MINDS IN PROPHECIES

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: