Advertisements

KAMI’Y ASAL HANGAL AT ASAL BALIW PARA SA INYO..GANYAN DIN ANG TINGIN NG MGA TAO KAY KRISTO NOON.

ASAL HANGAL!!!
2 CORINTHIAN 12:11-12 11 [[[[[Ako’y nag-asal hangal]]]]]]]]]], ngunit [[[[[kayo ang nagtulak sa aking gumawa niyon]]]]]]. Kayo sana ang dapat pumuri sa akin, dahil kahit na wala akong kabuluhan, hindi naman ako nahuhuli sa magagaling na apostol na iyan. 12 [[[[[[Buong tiyaga kong pinatotohanan sa inyo na ako’y isang tunay na apostol]]]]] sa pamamagitan ng mga himala at iba pang mga kamangha-manghang bagay.]]]]

ASAL BALIW!!!

2 CORINTO 11:23 Sila ba’y mga lingkod ni Cristo? Nagsasalita akong [[[[[[[[[parang isang baliw]]]]]]], ngunit ako’y mas mabuting lingkod ni Cristo kaysa kanila. Higit ang aking paghihirap kaysa sa kanila; makailang ulit akong nabilanggo, hinagupit nang maraming beses, at madalas na nabingit sa kamatayan.

 

1 CORINTHIAN 1:18 Ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Cristo sa krus ay KAHANGALAN para sa mga taong naliligaw ng landas, ngunit ito’y KAPANGYARIHAN ng Diyos para sa ating mga NALILIGTAS.

 

KAYA TINGIN NINYO SA AMIN HANGAL AT BALIW!! ganyan din si KRISTO TINGIN NG MGA TAO NOON AMEN!!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: