THE LAMB IS ONLY THE SYMBOL OF BLOOD AND FLESH OF THE ONE SITTED ON THE THRONE!! INILIPAT O NAGTAPAT ANG KORDERO? REVELATION 5 COMPARED TO REVELATION 11.

BASAHIN ANG PANAMBAHAN SA REVELATION 5:16-13 AT ITONG REVELATION 11:15-19.

(BUONG REVELATION MAY 9X na panambahan sa langit diyan na mababasa).

 

********************************************************

ISANG PANAMBAHAN NA IPINAKITA SA LANGIT

********************************************************

 

REVELATION 11:15-19

Ng Hipan Ang Ikapitong Trumpeta

15 Hinipan ng ikapitong anghel ang kanyang trumpeta at mula sa langit ay may malalakas na tinig na nagsabi, “Ang paghahari sa sanlibutan ay [[[[[[[[[[[[[[[[[[ INILIPAT ]]]]]]]]]]] na kay Cristo na ating Panginoon. Maghahari siya magpakailanman!”

BAKIT SUMAMBA ANG 24 NA MATATANDA SA KORDERRO AT 4 NA NILALANG NA BUHAY KAY JESUS NA GINAGAWA NILA SA REVELATION CHAPTER 5.

[[[[[[[[[ 16 At ang dalawampu’t apat (24 ELDERS) na matatandang nakaupo sa kani-kanilang trono sa harapan ng Diyos ay nagpatirapa at sumamba sa kanya. 17 Sinabi nila,]]]]]]]]

[[[[[[[[“Panginoong Diyos na Makapangyarihan sa lahat, Diyos ng kasalukuyan, at ng nakaraan!
Nagpapasalamat kami na ginamit mo ang iyong walang hanggang kapangyarihan
at nagpasimula ka nang maghari!]]]]]]]

18 Nagngingitngit ang mga di-kumikilala sa iyo,
dahil dumating na ang panahon ng iyong poot,
ang paghatol sa mga patay,
at pagbibigay ng gantimpala sa mga propetang lingkod mo,
at sa iyong mga hinirang, sa lahat ng may takot sa iyo,
dakila man o hamak.
Panahon na upang lipulin mo ang mga sumira sa sanlibutan.”

19 At nabuksan ang templo ng Diyos sa langit, at nakita ang Kaban ng Tipan sa loob nito. Pagkatapos ay gumuhit ang kidlat, dumagundong ang kulog, narinig ang malalakas na ingay, lumindol, at umulan ng yelo.

HUMINGI TAYO NG KATALINUHAN KAY Y/JESUS BAKIT KAILANGANG ILIPAT? AT MAG-IBA ANG PANAMBAHAN SA LANGIT ALAM NYO BA? REMEMBER 9X NA PANAMBAHAN YAN SUNDAN MO LAHAT SA REVELATION. HANGGANG MAWALA NA ANG SALITANG “FATHER O AMA” SA REVELATION CHAPTER 15 TO CHAPTER 22 NG REVELATION. AMEN!!

 

********************************************************

1ST/UNANG PANAMBAHAN NA IPINAKITA SA LANGIT

********************************************************

REVELATION 5:6-13 (TINGNAN KUNG SINO -SINO SUMASAMBA AT IKUMPARA SA ITAAS)

6 Pagkatapos, nakita ko sa pagitan ng mga pinuno at ng tronong napapaligiran ng apat na buhay na nilalang (4 CREATURES) ang isang Korderong nakatayo na parang pinatay na. Ito’y may pitong sungay at pitong mata na siyang pitong espiritu ng Diyos na ipinadala sa buong sanlibutan. 7 Lumapit ang Kordero at kinuha ang kasulatan sa kanang kamay ng nakaupo sa trono. 8 Nang ito’y kunin niya, nagpatirapa sa harapan ng Kordero ang apat na buhay na nilalang (4 CREATURES) at ang dalawampu’t apat na pinuno (24 ELDERS). Bawat isa’y may hawak na alpa at may gintong mangkok na puno ng insenso na siyang mga panalangin ng mga banal. 9 Inaawit nila ang isang bagong awit:

“Ikaw ang karapat-dapat na kumuha sa kasulatan
at sumira sa mga selyo niyon.
Sapagkat pinatay ka, at sa pamamagitan ng iyong dugo ay tinubos mo ang mga tao para sa Diyos,
mula sa bawat lahi, wika, bayan at bansa.

10 Ginawa mo silang isang lahing maharlika at mga pari na itinalaga
upang maglingkod sa ating Diyos;
at sila’y maghahari sa lupa.”

11 Tumingin akong muli at narinig ko ang tinig ng milyun-milyon at libu-libong anghel. Sila’y nakapaligid sa trono, sa apat na buhay na nilalang at sa mga pinuno. 12 Umaawit sila nang malakas,

“Ang Korderong pinatay ay karapat-dapat
tumanggap ng kapangyarihan, kayamanan, karunungan, kalakasan,
parangal, papuri at paggalang!”

13 At narinig kong umaawit ang mga nilikhang nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa at nasa dagat, lahat ng mga naroroon,

“Ibigay sa nakaupo sa trono, at sa Kordero,
ang papuri at karangalan, kaluwalhatian at kapangyarihan,
magpakailanman!”

14 At sumagot ang apat na nilalang (4 CREATURES) na buhay, “Amen!” At nagpatirapa ang mga pinuno at nagsisamba.

NASUSULAT AKO SI YHWH WALANG MAKAKAAGAW NG AKING KANINGNINGAN!!

KAYA NGA SI KRISTO DIN ANG ILAW AT ILAWAN  NG BAGONG JERUSALEM

THE ONE WHO ENTERED IN MOST HOLY PLACE VS HOLY PLACE PROPHECIES

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: