Advertisements

WHAT DO YOU MEAN SWORD (TABAK) IN MATTHEW 10:34? TABAK/SWORD IS THE WORD OF GOD!!!

SWORD OR TABAK(TAGALOG) IS A WORD OF GOD!!!!!!

Matthew 10:34

34 Think not that I am come to send peace on earth: I came not to send peace, but a sword.

Revelation 1:16

16 And he had in his right hand seven stars: and out of his mouth went a sharp twoedged sword: and his countenance was as the sun shineth in his strength.

Hebrews 4:12

12 For the word of God is quick, and powerful, and sharper than any twoedged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart.

TAGALOG

MATTHEW 10:34
“Huwag ninyong isiping naparito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa; naparito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan.

REVELATION 1:16 May hawak siyang pitong bituin sa kanang kamay, at lumalabas sa kanyang bibig ang isang matalim na tabak na sa magkabila’y may talim. Ang kanyang mukha ay nakakasilaw na parang matinding sikat ng araw.

HEBREO 4:12

12Ang salita ng Diyos ay buháy at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabila’y may talim. Ito’y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao.

JOHN 14:27 “KAPAYAPAAN ANG INIIWAN KO SA INYO, “””ANG AKING””” KAPAYAPAAN ANG IBINIBIGAY KO SA INYO; HINDI ITO KATULAD NG IBINIBIGAY NG SANLIBUTAN. HUWAG KAYONG MABALISA; HUWAG KAYONG MATAKOT.

ANG KATUPARAN NG HULA SA PAG-AAWAY NG SAMBAHAYAN

ETO ISANG NALILIGAW SA PANG-UNAWA SA TABAK!!

angtabak_confusion

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: