Advertisements

PROPHECY OF PROPHET AMOS FULFILLED ON UNCIRCUMSIZED (GENTILES)

not_circumcised

PROPHECY FULFILLED

ANG KATUPARAN SA BAGONG TIPAN

ACTS 15:15-18

15 Ito ay sumasang-ayon sa ipinahayag ng mga propeta, tulad ng nasusulat,

16 ‘Pagkatapos nito ay babalik ako,
at muli kong itatayo ang bumagsak na kaharian ni David.
Muli ko itong ibabangon mula sa kanyang pagkaguho,

17 upang hanapin at sambahin ng lahat ng mga tao ang Panginoon;
ng lahat ng bansang tinawag ko upang maging akin.

18 Ganoon ang sinabi ng Panginoon na nagpahayag ng mga bagay na ito
mula pa noong una.’

ANG HULA NI PROPETA AMOS NA NATUPAD SA LUMANG TIPAN

PROPHET AMOS!!!

AMOS 9:11-12

11 “Sa araw na iyon, ibabangon kong muli
ang nawasak na kaharian ni David,
at aayusin kong muli ang mga nasirang dako.
Ibabalik ang mga guho;
itatayo kong muli iyon, kagaya noong una.

12 Sa gayon ay sasakupin ng Israel ang nalalabi sa lupain ng Edom
at ang lahat ng bansang dati’y aking pag-aari,”
sabi ni Yahweh na siyang gagawa ng mga bagay na ito.

EFESO 2:11 Kaya’t alalahanin ninyo ang dati ninyong kalagayan. Kayo’y ipinanganak na mga Hentil, at “di-tuli” ang tawag sa inyo ng mga Judio. Ang mga Judio naman ay tinatawag na mga “tuli” dahil sa ginagawa nila sa kanilang katawan.

GALACIA 2:8 Ang DIYOS ang humirang kay PEDRO bilang apostol sa mga JUDIO ang Siya ring humirang sa akin (PABLO nagsasalita dito) bilang apostol sa mga HENTIL.

THE PROPHECY OF MOSES AND ISAIAH ABOUT THE COMING OF GENTILES ALSO

THE CIRCUMCISION OF ISAAC AND ISHMAEL BECAUSE OF THE COMING OF ISAAC

PEDRO HINIRANG SA TULI AT PABLO PARA SA MGA HINDI TULI

THE COMING OF PAUL/SAUL IS INCLUDED IN THIS PROPHECY

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: