Advertisements

WARNING!! CLARIFICATION IN EATING PORK AND ISAIAH 66:17 (ANG PAGHATOL SA MGA BANSA AY HINDI BATAY SA BABOY AT DAGA LAMANG SA HALAMANAN NG DIYOS) HINDI YAN LITERAL READ ISAIAH 66:15-24

ANG MAGBAWAL PA NG PAGKAIN SA HULING ARAW AY KATURUAN NG DEMONYO

THE COMING OF PORK EATERS (GENTILES) PROPHECY BY MOISES AND ISAIAH

BABOY LANG BA IBINAWAL NA PAGKAIN? PAANO NA MGA WALANG KALISKIS ETC..ETC..?

LITERAL BA ANG MGA SULAT NG MGA PROPETA?

EZEKIEL 4:15 (TAE NG TAO O DUMI NG TAO)

14 Nang magkagayo’y sinabi niya sa akin, Tingnan mo, ibinigay ko sa iyo’y DUMI NG BAKA na kahalili ng  DUMI NG TAO  , at iyong ihahanda ang iyong tinapay sa ibabaw niyaon.

BABOY LANG BA ANG KARUMAL-DUMAL?

SO HINDI LANG BABOY LANG BA KARUMAL-DUMAL? BASA..

DEUTORONOMY 18:10-12

10 Huwag makakasumpong sa iyo ng sinomang nagpaparaan sa
apoy ng kaniyang anak na lalake o babae, o nanghuhula o
nagmamasid ng mga pamahiin o enkantador, o manggagaway,

11 O enkantador ng mga ahas, o nakikipagsanggunian sa mga
masamang espiritu, o mahiko, o sumasangguni sa mga patay.
12 Sapagka’t sinomang gumagawa ng mga bagay na ito ay
karumaldumal sa Panginoon: at dahil sa mga karumaldumal na
ito ay pinalalayas sila ng Panginoon mong Dios sa harap
mo.

PSALM 80:12-14

12 Bakit mo ibinagsak ang kaniyang mga bakod, na anopa’t siya’y binubunot nilang lahat na nangagdadaan?

13 Sinisira ng baboy-ramo, at sinasabsab ng mailap na hayop sa parang.

14 Bumalik ka uli, isinasamo ko sa iyo, Oh Dios ng mga hukbo: tumungo ka mula sa langit, at iyong masdan, at dalawin mo ang puno ng ubas na ito.

KAWIKAAN/PROVERBS 11:22

Kung paano ang hiyas na ginto sa nguso ng baboy, gayon ang magandang babae na walang bait.
ISAIAH 65:4 (SIPULTURERO BA KAMI AT PURO MAY SABAW LUTO SA BABOY?)

Na nauupo sa gitna ng mga libingan, at tumitigil sa mga lihim na dako; na kumakain ng laman ng baboy, at ang sabaw ng mga kasuklamsuklam na mga bagay ay nasa kanilang mga sisidlan;
ISAIAH 66:3
Siyang pumapatay ng baka ay gaya ng pumapatay ng tao; siyang naghahain ng kordero ay gaya ng bumabali ng leeg ng aso; siyang naghahandog ng alay ay gaya ng naghahandog ng dugo ng baboy; siyang nagsusunog ng kamangyan ay gaya ng pumupuri sa isang diosdiosan. Oo, sila’y nagsipili ng kanilang sariling mga lakad, at ang kanilang kaluluwa ay nalulugod sa kanilang mga kasuklamsuklam na bagay;
ISAIAH 66:17 (PAGHATOL ITO SA LAHAT NG BANSA NA NAKIKIAPID SA PAGSAMBANG PAGANO)
Silang nangagpapakabanal, at nangagpapakalinis na nagsisiparoon sa mga halamanan, sa likuran ng isa sa gitna, na nagsisikain ng laman ng baboy, at ng kasuklamsuklam, at ng daga; sila’y darating sa isang wakas na magkakasama, sabi ng Panginoon. (ITULOY NINYO KASI PAGBASA NASA IBABA NG PAGE NA ITO)

HINDI KA KUMAKAIN NG BABOY, ALIMANGO, ALIMASAG, PUSET, ETC..ETC..GINAGAWA MO NAMAN MGA NASA ITAAS PAANO KA NA? MAGISIP-ISIP KA KAPATID. HINDI BABOY ANG SUSI SA KAHARIAN NG LANGIT.

ANG PAGHATOL SA MGA BANSA AY HINDI BATAY SA BABOY AT DAGA LAMANG SA HALAMANAN NG DIYOS!!  HINDI LITERAL ANG MGA TALATA NA SINABI SA ISAIAH 66:15-24

ANG MGA APOY, KARO, TABAK, PANA, NAKASAKAY SA CAMEL, ASNO, KABAYO, KARWAHE, KARITON BA AY LITERAL?

VITAMINS IN PORK kung madumi yan WALANG VITAMIN YAN.

ISAIAH 66:15-24 (READ ALSO FROM ISAIAH 66:1-24)

15 Sapagka’t, narito, ang Panginoon ay darating na may apoy, at ang kaniyang mga karo ay magiging parang ipoipo; upang igawad ang kaniyang galit na may kapusukan, at ang kaniyang saway na may ningas ng apoy.

16 Sapagka’t sa pamamagitan ng apoy makikipagpunyagi ang Panginoon, at sa pamamagitan ng kaniyang tabak, sa lahat ng mga tao: at ang mapapatay ng Panginoon ay magiging marami.

17 Ang sabi ni Yahweh, “Malapit na ang wakas ng mga naglilinis ayon sa tuntunin ng pagsambang pagano, sumasama sa nagpuprusisyon patungo sa mga sagradong hardin, at kumakain ng karne ng baboy, daga at iba pang hayop na marumi.

18 “Nalalaman ko ang kanilang iniisip at [[[[[[[[[mga]]]]]]
ginagawa. Darating ako upang tipunin ang lahat ng bansa, at ang mga taong iba’t iba ang salita. Kapag sila’y nagkasama-sama, makikita nila ang magagawa ng aking kapangyarihan. 19 Malalaman din nilang ako ang nagpaparusa sa kanila. Ngunit magtitira ako ng ilan upang ipadala sa iba’t ibang bansa. Susuguin ko sila sa Tarsis, sa Libya at sa Lydia, mga dakong sanay sa paggamit ng pana. Magsusugo rin ako sa Tubal at Javan, at sa mga baybaying hindi pa ako nababalita sa aking kabantugan. Ipahahayag nila sa lahat ng bansa kung gaano ako kadakila. 20 Bilang handog sa akin sa banal na bundok sa Jerusalem, ibabalik nila ang mga kababayan ninyo buhat sa pinagtapunan sa kanila. Sila’y darating na sakay ng mga kabayo, asno, kamelyo, karwahe at kariton, tulad ng pagdadala ng mga handog na pagkaing butil sa Templo, nakalagay sa malilinis na sisidlan ayon sa kautusan. 21 Ang iba sa kanila ay gagawin kong mga pari at ang iba naman ay Levita.

22 “Kung paanong tatagal ang bagong langit at bagong lupa sa pamamagitan ng aking kapangyarihan, gayon tatagal ang lahi mo at pangalan.

23 Tuwing Araw ng Pamamahinga at Pista ng Bagong Buwan, lahat ng bansa ay sasamba sa akin,” ang sabi ni Yahweh.

24 “Sa kanilang pag-alis, makikita nila ang mga bangkay ng mga naghimagsik laban sa akin. Ang uod na kakain sa kanila’y hindi mamamatay, gayon din ang apoy na susunog sa kanila. Ang kalagayan nila’y magiging kahiya-hiya sa buong sangkatauhan.”

ANG BABOY AT DAGA AY MGA KASALANAN ng tao kaya sa talatang 18 ay “MGA” ang nakasulat..

eatingporkdebate

eatingporkdebate2

PROPHECY OF MOISES AND ISAIAH FOR THE COMING OF PORK EATERS

ROMA 14:17 [[[[[Sapagkat ang PAGPASOK ng tao sa KAHARIAN NG DIYOS ay HINDI NABABATAY SA PAGKAIN AT INUMIN]]]]] …

ANG MAGBAWAL PA NG PAGKAIN AT INUMIN SA HULING ARAW AY KATURUAN NA NG DEMONYO

GAWIN NATING TATLO TANONG KAPAG WALANG SUMAGOT MANAHIMIK NA LANG AT NAKAKAHIYA NAMAN SA MGA MAMBABASA.

1. saan ibinawal sa genesis baboy.
2. ano ibinigay na parusa ni moises
3. ang baboy ba ay nalalang lamang sa TIME NI MOISES?

KAKAIN KA BA NG HINDI HAHAWAK? UNTIL SUNSET KA LANG MADUMI SA KAUTUSAN NI MOISES AT WALANG KAPARUSAHANG INIHAYAG SA LEVITICUS 11 AT DEUTORONOMY 14

unclean_until_sunset
si NOAH NGA ipinakain din mga di-malinis na hayop sa kanya eh basa.

SINABI PA BA NG DIYOS KAY NOAH ANG HAYOP NA MALINIS AT HINDI MALINIS?

GENESIS 9:3 Bawa’t gumagalaw na nabubuhay ay magiging
pagkain ninyo; gaya ng mga sariwang pananim na lahat ay
ibinibigay ko sa inyo.

GENESIS 9:9-10

9 At ako, narito, aking pinagtitibay ang aking tipan sa
inyo, at sa inyong binhi na susunod sa inyo;

10 At sa bawa’t nilikhang may buhay na kasama ninyo, ang
mga ibon, ang hayop at bawa’t ganid sa lupa na kasama
ninyo; sa lahat ng lumunsad sa sasakyan pati sa bawa’t
ganid sa lupa.

BINANGGIT PA BA MALINIS AT DI MALINIS NA HAYOP?

 

Advertisements

One response to this post.

  1. […]  ISAIAH 66 ARE THE PROPHECIES OF ISAIAH FOR BEING SINFUL IT IS NOT THE LITERAL PIG AND RAT/MOUSE IN… […]

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: