TWO WITNESSES IN THE BIBLE ELIJAH AND MOSES THEIR GOD WAS CRUCIFIED REVELATION 11:8 (DALAWANG SAKSI)

Revelation 11:3-8 King James Version (KJV)
3 And I will give power unto my two witnesses (ZACHARIAH  4:11-14) , and they shall prophesy a thousand two hundred and threescore days, clothed in sackcloth.
4 These are the two olive trees, and the two candlesticks standing before the God of the earth.
5 And if any man will hurt them, fire proceedeth out of their mouth, and devoureth their enemies: and if any man will hurt them, he must in this manner be killed.
6 These have power to shut heaven, that it rain not in the days of their prophecy: and have power over waters to turn them to blood, and to smite the earth with all plagues, as often as they will.
7 And when they shall have finished their testimony, the beast that ascendeth out of the bottomless pit shall make war against them, and shall overcome them, and kill them.
8 And their dead bodies shall lie in the street of the great city, which spiritually is called Sodom and Egypt, where also OUR LORD  was CRUCIFIED.
NASUSULAT YANG NABUHAY NA MAG-ULI SA IBANG KATAUHAN ANG BAWAT ESPIRITU
NG 2 SAKSI SA LUMANG TIPAN SA BAGONG TIPAN…

BASAHIN NINYO READ ZACARIAH 4:1-12. AT ANG 2 SAKSI SA REVELATION 11:1-13.

ETO SABI SA ZACARIAH 4:1-5 MUNA TAYO

Zacarias 4: 1-5

Ang Ilawan at ang Puno ng Olibo

1 Nagbalik ang anghel na kausap ko at ako’y kanyang ginising na para bang ako’y natutulog. 2 Itinanong niya sa akin, “Ano ang nakikita mo?” “Isang ilawang ginto po na may lalagyan ng langis sa itaas at may pitong ilawan, bawat isa’y may pitong lalagyan ng mitsa. 3 Sa magkabila nito ay may puno ng olibo,” sagot ko naman sa kanya. 4 Itinanong ko sa anghel, “Ano po ang kahulugan nito, panginoon?”
5 “Hindi mo ba alam iyan?” patanong na sagot sa akin.
“Hindi po,” ang sagot ko.

NG IPALIWANAG NG ANGHEL ETO NA..FOCUS SA VERSE 14..
NARITO ANG PALIWANAG NG ANGHEL ZACARIAH 4:11-14

Ipinaliwanag ang Pangitain Tungkol sa Ilawan
Sinabi sa akin ng anghel, “Ang pitong sinag na iyan ay paningin ng Diyos at lalaganap ito sa buong mundo.”

11 Itinanong ko sa anghel, “Ano naman po ang kahulugan ng dalawang puno ng olibo sa magkabila ng ilawan? 12 Bakit may dalawang sanga ng olibo sa magkabilang tabi ng gintong tubo na buhusan ng langis?”

13 “Hindi mo ba alam kung ano ang mga iyan?” patanong na tugon niya sa akin.
“Hindi po,” sagot ko.

14 “Iyan ay[[[[[[[[[[[[[ dalawang taong]]]]]]]]]pinili ni Yahweh at pinahiran ng langis upang makatulong niya sa pamamahala sa daigdig,” sabi niya.

DAHIL 2 PUNONG OLIBO AT 2 ILAWAN……….MEANING NG OLIBO(OT) ANG ILAWAN (NT)

NGAYON DUMATIN NA SI ELIJAH/ELIAS..ISA SA SAKSI SA BIBIG NA NI JESUS NGA LUMABAS NA DUMATING NA..AYON DIN SA PROPHECY NG LUKE 1:12,76 AT MALAKIAS 4:5-6 PROPHECY.

elijahiscomealready2

SO WHERE IS MOISES IN NEW TESTAMENT  or MOISES WILL BE REINCARNATED ALSO???

REVELATION 11:6

6 May kapangyarihan silang isara ang langit upang hindi umulan sa panahon ng pagpapahayag nila ng mensaheng mula sa Diyos. May kapangyarihan din silang gawing dugo ang tubig, at magpadala ng anumang salot sa lupa tuwing naisin nila.

6 These have power to shut heaven, that it rain not in the days of their prophecy: And they have power over waters, to turn them into blood and to strike the earth with all plagues, as often as they will.

WHO SHUT HEAVEN (ELIJAH)
POWER TURN WATER INTO BLOOD(MOIES)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: