Advertisements

Online Debate Arman G. De Castro PATRIPASSIANISM ((((Vs))))  Abu-asraf Dipatuan ISLAM / TOPIC SI Hesus ba’y namatay at naipako sa Krus at muling nabuhay sa ikatlong araw ???

Online Debate Arman G. De Castro PATRIPASSIANISM  ((((Vs)))) Abu-asraf Dipatuan ISLAM / TOPIC SI Hesus ba’y namatay at naipako sa Krus at muling nabuhay sa ikatlong araw ??? .Arman G. De Castro Affirmative side… Abu-asraf Dipatuan Negative side..Debate Format and Rules:
1. Presentation of Argument by Arman – 2,500 words maximum
2. Presentation of Argument by Abu-asraf – 2,500 words maximum
3. Cross-Examinations
a. Abu-asraf to ask questions to Arman – 7 questions maximum
b. Response by Arman – 2,000 words maximum
c. Arman to ask questions to Abu-asraf – 7 questions maximum
d. Response by Abu-asraf – 2,000 words maximum
4. Rebuttal by Arman – 2,000 words maximum
5. Rebuttal by Abu-asraf – 2,000 words maximum
6. Conclusion by Arman– 1,000 words maximum
7. Conclusion by Abu-asraf– 1,000 words maximum
8. Audience NOT participate in the discussion….
Rules:
1: Language Tagalog
2. 48 hours limit for finish the Debate
3. References of evidences must be provided

 • Abu-Asraf Dipatuan Sige bukas na kita balikan dito kung wala kang time dito.

   

 • Abu-Asraf Dipatuan out muna ako.
 • Arman G. De Castro nasagot na nga yan hindi na ninyo mababali ito dahil sa bibig na ni JESUS LUMABAS!!di mo ba nabasa yuong 3x na inihula na niya at sinabi na niya na AKOY PAPATAYIN!!! at mabubuhay sa ikatlong araw sa galilea..See More

  Arman G. De Castro's photo.
 • Arman G. De Castro eto sa matthew lang tayo sinabi na rin yan sa mark at luke bale 9x na naisulat yan****************************************
  1ST NA PAGPAPAHAYAG SA KANYANG KAMATAYAN AT MULING PAGKABUHAY MATEO 16:21-28
  21 Mula noon ay ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad ang mangyayari sa kanya. Sinabi niya, “Dapat akong magtungo sa Jerusalem at magdanas ng maraming hirap sa kamay ng mga pinuno ng bayan, mga punong pari at mga tagapagturo ng Kautusan. AKO’y PAPATAYIN, ngunit sa ikatlong araw ako’y muling mabubuhay.”
  22 Dinala siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang pagalitan, “Panginoon, huwag nawang itulot ng Diyos! Kailanma’y hindi iyan mangyayari sa inyo.”
  23 Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, “Umalis ka sa harapan ko, Satanas! Hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo’y hindi sa Diyos kundi sa tao.”
  24 Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, “Ang sinumang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. 25 Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito; ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. 26 Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili? Ano ba ang maibabayad ng isang tao para mabawi niya ang kanyang buhay? 27 Sapagkat darating ang Anak ng Tao na kasama ang kanyang mga anghel, at taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang Ama. Sa panahong iyo’y gagantimpalaan niya ang bawat tao ayon sa ginawa nito. 28 Tandaan ninyo: may ilan sa inyong naririto na hindi mamamatay hangga’t hindi nila nakikita ang Anak ng Tao na dumarating bilang hari.”
 • Arman G. De Castro ***************************************
  2ND NA PAGPAPAHIWATIG NI JESUS SA KANYANG KAMATAYAN AT PAGKABUHAY NA MAG-ULI.
  ************************************
  MATEO 17:22-23
  22 Nang magkatipon sa Galilea ang mga alagad, sinabi sa kanila ni Jesus, “Ang Anak ng Tao ay pagtataksilan 23 at papatayin, ngunit [[[[[[[[[[siya’y muling bubuhayin sa ikatlong araw]]].” At sila’y lubhang nalungkot.
 • Arman G. De Castro *****************************************
  3RD NA PAGPAPAHIWATIG NI JESUS SA KANYANG KAMATAYAN AT PAGKABUHAY NA MAG-ULI.
  3RD(MATEO 20:17-19)
  ******************************
  17 Nang nasa daan na sila papuntang Jerusalem, ibinukod ni Jesus ang labindalawang alagad at sinabi sa kanila, 18 “Pupunta tayo sa Jerusalem. Doo’y ipagkakanulo ang Anak ng Tao sa mga punong pari at sa mga tagapagturo ng Kautusan. Hahatulan siya ng kamatayan 19 at ibibigay sa mga Hentil. Siya’y kukutyain, hahagupitin at ipapako sa krus ngunit muli siyang bubuhayin ng Diyos sa ikatlong araw.”
 • Arman G. De Castro NAPAKALIWANAG ALAM NA NIYA LAHAT PATI SASABIHIN NIYA DIYAN YUONG 7 LAST WORDs!!THE 7 LAST WORDS OF YESHUA IN DIFFERENT BOOKS MATTHEW, MARK, LUKE AND JOHN ARE ONLY ONE BOOK OR ONE HISTORY OF YESHUA’S BIRTH TO RESSURECTION UNTIL IT FINISHED!!!1st “Father, forgive them, for they don’t know what they’re doing.” (Luke 23:34)
  2nd “I assure you, today you will be with me in paradise.”(Luke 23:43)
  3rd “Dear woman, here is your son.” (John 19:26)
  4th “My God, my God, why have you abandoned me?” (Mark 15:34)
  5th “I am thirsty.” (John 19:28)
  6th “It is finished!” (John 19:30)
  7th “Father, I entrust my spirit into your hands!” (Luke 23:46)https://armandecastro.wordpress.com/…/ano-ang-huling…/

  armandecastro.wordpress.com

  THE 7 LAST WORDS OF YESHUA IN DIFFERENT BOOKS MATTHEW, MARK, LUKE AND JOHN ARE O See More
 • Arman G. De Castro scripted na lahat yang sasabihin niya prophesied na

  Arman G. De Castro's photo.
 • Arman G. De Castro psalm 22:1-18 crucifixion prophecy yan

  Arman G. De Castro's photo.
 • Abu-Asraf Dipatuan Yan na ba ang unang stand mo para Cross-Examinations ko 7 questions sayo ?
 • Abu-Asraf Dipatuan Sumasang-ayon tayong lahat na walang sinumang nakakita noong sandalingmuli siyang binuhay. Natagpuan nilang walang laman ang libingang pinaglagyankay Jesus, at ipinagpalagay na nila na siya ay binuhay na muli sapagkat nakitang mga disipulo at iba pang See More
 • Abu-Asraf Dipatuan Ayan pitong tanong iyan isaisahin mo ang sagot wag mong paghahalohin ang mga sagot mo copy mo ang bawat isa at sagutin mo ok.
 • Abu-Asraf Dipatuan Sige sagutin mo na lang iyan bukas na lang ako tatayo sa stand ko..kasi lapit na ako mag-out.
 • Arman G. De Castro mga saksi eto basa sa pagkabuhay eto https://armandecastro.wordpress.com/…/lahat-ng-maria-sa…/

  armandecastro.wordpress.com

  ANG 4 MARIA… MARIA = VIRGIN MARY dating VIRGIN. MARIA = MARIA MAGDALENA MARIA = MARIA NA ASAWA NI CLEOPAS MARIA = MARIA(SALOME) WIFE OF ZEBEDEE (MARK 16:1) JOHN 19:25 Nakatayo sa tabi ng krus ni Je…
 • Arman G. De Castro here’s the number of angels during his ressurrection https://armandecastro.wordpress.com/…/ilan-lahat-ang…/

  armandecastro.wordpress.com

  ANG AKLAT NG MATEO, MARK, LUKE AND JOHN AY IISANG AKLAT LAMANG. EXAMPLE: WALA SA MATEO, WALA SA MARCOS NASA LUCAS ANG SAGOT. SAGOT: 3 ANGHEL PANG-APAT SI KRISTO. (4 SILANG LAHAT DOON SA PAGKABUHAY …
 • Abu-Asraf Dipatuan wag link ang sagot mo ito po ang tanong ko Tanong 1: Sinong saksi sa kanyang libingan ng nabuhay siya muli ?? 2:Higit mo bang pinahahalagahan ang sinabi ni Jesus o ang haka-haka ng mgadisipulo, mga apostol ?? 3: ilang araw siyang namatay at nabuhay ??? 4: ang isang araw na sinabi ilang oras yon ??? 5: noong ipako siya sa krus sinong alagad ninya ang nakasaksi ??? 6: ilan ang alagad ni hesus na kasama ninya sa mga oras na dakpin siya ?? 7: Nasaan ngayon si hesus at kailan babalik.?? pitong tanong iyan isaisahin mo ang sagot wag mong paghahalohin ang mga sagot mo copy mo ang bawat isa at sagutin mo ok.
 • Abu-Asraf Dipatuan Paglink ang sagot mo walang magsasayang ng oras para pasukin pa ang link mo ok.
 • Abu-Asraf Dipatuan Tanong 1: Sinong saksi sa kanyang libingan ng nabuhay siya muli ??
 • Abu-Asraf Dipatuan 2:Higit mo bang pinahahalagahan ang sinabi ni Jesus o ang haka-haka ng mgadisipulo, mga apostol ??
 • Abu-Asraf Dipatuan ? 3: ilang araw siyang namatay at nabuhay ??
 • Abu-Asraf Dipatuan 4: ang isang araw na sinabi ilang oras yon ??
 • Abu-Asraf Dipatuan 5: noong ipako siya sa krus sinong alagad ninya ang nakasaksi ??
 • Abu-Asraf Dipatuan 6: ilan ang alagad ni hesus na kasama ninya sa mga oras na dakpin siya ??
 • Abu-Asraf Dipatuan 7: Nasaan ngayon si hesus at kailan babalik.??
 • Abu-Asraf Dipatuan Ayan inisaisa ko para hindi ka malito ok.
 • Abu-Asraf Dipatuan Hindi ANGHEL ang itinatanong ko out topic ka lagi Arman ?
 • Abu-Asraf Dipatuan Bawat talata ng bibliya na isasagot ilagay mo wag link ang sagut kuha mo kaibigan na arman ?
 • Abu-Asraf Dipatuan Sige sagutin mo na lang iyan bukas na lang ako tatayo sa stand ko..kasi lapit na ako mag-out.
 • Abu-Asraf Dipatuan Sample ko sayo ang pagsagot ha by @Abu-Asraf Dipatuan Tanong 1: Sinong saksi sa kanyang libingan ng nabuhay siya muli ??
  7 mins · Edited ·===========================================================Sagot mo idugtong mo dito para malinaw basta wag lang link siguro kuha mo nayan arman.
 • Abu-Asraf Dipatuan Hindi sinagot ni Arman ang Cross-Examinations ko sa kanya ,magkaganun paman ,sabihin natin ang ating side sa paksa.
 • Abu-Asraf Dipatuan Bismillah Rab-bish rah-lee sad-ree, Wa yas-sir-lee am-ree, Wah-lul ‘uq-da-tam mil li-saa-nee. Yaf-qa-hoo qaw-lee (O aking Rabb, buksan mo ang aking dibdib ( bigyan mo ako ng kumpiyansa sa sarili, kakuntentuhan at katapangan — sa pagpapaliwanag ng katotohanan) at padaliin mo ang aking gawain, at alisin mo ang depekto sa aking dila (alisin ang mga pagkakamali)Alla-hum-mah dee-na, wah dee-bina wa ja’-al-na sa-ba-ban li-ma-neh ta-daa (O Allah, patnubayan Mo kami, at gawin mo kaming patnubay ng iba at gawin mo kaming dahilan sa pagpatnubay ng iba.Sumasaksi ako na walang Diyos kundi Ang Allah, tanging Siya lamang, wala Siyang Katambal; at sumasaksi rin ako na si Muhammad ay Kanyang Lingkod at Kanyang Sugo. Ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu, waashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasoluhu.Ang Banal na Quran ay nagsasabi sa Sorah 17:15: “Ang sinumang napatnubayan ay napatnubayan lamang para sa kapakanan ng kanyang sarili; at ang sinumang naligaw ay naligaw lamang para sa ikapapahamak niya. Hindi papasanin ng isang kaluluwa ang pasanin ng iba. At Kami ay hindi magpaparusa hanggang hindi Kami nagpadala ng isang sugo.Sorah 4:150-152: “Tunay na ang mga tumatangging sumampalataya kay Allah at sa Kanyang mga sugo, nagnanais na magtangi sapagitan ng pananamplataya kay Allah at ng pananampalataya sa Kanyang mga sugo, at nagsasabi: “Sumasampalataya kami sa ilan at tumatanggi kaming sumampalataya sa iba pa,” at nagnanais na gumawa ng daan sa pagitan niyon,ang mga iyon sa totoo ang mga Tumatangging sumampalataya. At naglaan na Kami para sa mga Tumatangging sumampalataya ng nakahihiyang pagdurusa.At ang mga sumampalataya kay Allah at sa Kanyang mga sugo at hindi nagnais na magtangi sa isa man sa kanila, ang mga iyon ay bibigyan Niya ng kanilang mga gantimpala. At si Allah ay laging Mapagpatawad, Maawain.Ang PAKSA na aming tinatalakay ni Arman ay TOPIC SI Hesus ba’y namatay at naipako sa Krus at muling nabuhay sa ikatlong araw ??Ang Banal na Quran ay nagpahayag sa Sْurah 4:157 na si Jesus ay hindi naipako: “At dahil sa sinabi nila, “Tunay na kami ay pumatay sa Kristo Jesus na anak ni Maria, ang Sugo ni Allah,” samantalang hindi naman nila siya napatay at hindi nila siya naipako sa krus, ….. at ipinagpalagay na nila na siya ay binuhay na muli sapagkat nakitang mga disipulo at iba pang mga saksi na siya ay buhay pagkatapos ng diumanoy pagpapako. Hindi kaya maaaring posible, gaya ng sinasabi ng Quran na, na siya ay hindi namatay sa Krus?Tingnan natin ang mga talata sa Bibliya na nagpapatunay sa katibayang ito.Higit mo bang pinahahalagahan ang sinabi ni Jesus o ang haka-haka ng mga disipulo, mga apostol, at iba pang mga saksi?alinsunod sa sinabi ni Jesus (Mateo 10:24): “Hindi mataas ang alagad sa kaniyang guro, ni hindi mataas ang alila sa kaniyang panginoon… Ang paghihirap ay madalas banggitin sa Bibliya nang may pagpapalabis at tinataguriang “patay” gaya ng sinabi ni Pablo (I Mga Taga Corinto 15:31): “Iprotest by your rejoicing which I have in Christ, I die daily.” [“Ipinahahayag koalang-alang sa ikaluluwalhati ninyo, na taglay ko kay Cristo, ako ay namamatayaraw-araw.”](1) Narito ang iba pang mga patunay:(1) Napilitan na naman ang tagapagsalin na isalin sa Tagalog mula sa King James Version ang talatang ito ng Bibliya sapagkat may kaibahan ang matatagpuan sa saling Tagalog: ang “I diedaily” (ako ay namamatay araw-araw) ay isinaling “araw-araw ay nasa panganib ng kamatayan ako” sa Ang Biblia ng PBS.1. Sa Krus ay nagsumamo siya sa Diyos na tulungan siya (Mateo 27:46): “Dios ko, Dios ko bakit mo ako pinabayaan?” At sa Lucas 22:42: “Na sinabi, Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang sarong ito: gayon may huwag mangyari ang aking kalooban, kundi ang iyo.” (Ang sarong ito ay ang saro ng kamatayan.)2. Ang panalangin ni Jesus na huwag siyang mamatay sa krus ay dininig ng Diyos, ayon sa Lucas, Hebreo, at Santiago. Tanong Kung gayon, papaano pa siyang namatay sa krus? (Lucas 22:43): “At napakita sa kaniya ang isang anghel na mula sa langit, na nagpalakas sa kaniya.” Ito ay nangangahulugang tinitiyak sa kanya ng isang anghel na hindi siya pababayaan ng Diyos. (Hebreo 5:7): “Nasiya sa mga araw ng kaniyang laman ay naghandog ng mga panalangin at mga daing na sumisigaw ng malakas at lumuluha doon sa may kapangyarihang makapagligtas sa kaniya sa kamatayan, at siyay dininig dahil sa kaniyang banal na takot.”Dininig ang panalangin ni Jesus, na nangangahulugang tinugon ng Diyos sa magandang paraan. (Santiago 5:16): “… Malaki ang nagagawa ng maningas napanalangin ng taong matuwid.” Nagsabi si Jesus mismo (Mateo 7:7-10):”Magsihingi kayo, at kayoy bibigyan; magsihanap kayo, at kayoy mangakasusumpong; magsikatok kayo, at kayoy bubuksan: Sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap; at ang humahanap ay nakasusumpong; at
  ang tumutuktok ay binubuksan. O anong tao sa inyo, ang kung siyay hingan ng tinapay ng kaniyang anak, ay bato ang ibibigay; O kung hingan siya ng isda, ay bibigyan niya ng ahas?” Kung ang lahat ng panalangin ni Jesus ay dininig ng Diyos, pati na ang panalanging huwag siyang mamatay sa krus, papaano pasiyang namatay sa krus kung gayon? Yan muna ang unang stand ko Arman De Castro.
 • Arman G. De Castro Tanong 1: Sinong saksi sa kanyang libingan ng nabuhay siya muli ??ARMAN’s REPLY:SAKSI SA MULING PAGKABUHAY AY SI CLEOFAS AT KASAMA NIYA!! at ang 2 pang anghel SAKSI USAPAN KAYA WALA KANG MAGAGAWA SA NAKASULAT.LUKE 24:4 Natigilan sila at nagtaka kung ano ang nangyari. Biglang lumitaw sa tabi nila ang dalawang lalaking nakakasilaw ang damit.LUKE 24:13-18 Nang araw ding iyon, may dalawang alagad na naglalakad papuntang Emaus, isang nayong may labing-isang kilometro ang layo mula sa Jerusalem. 14 Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari.15 Habang sila’y nag-uusap, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila, 16 ngunit siya’y hindi nila nakilala na para bang natatakpan ang kanilang mga mata. 17 Tinanong sila ni Jesus, “Ano ba ang pinag-uusapan ninyo?”Tumigil silang nalulumbay, at 18 sinabi ni [[[[[[Cleopas]]]]]]], “Ikaw lamang yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakaalam sa mga pangyayaring katatapos lamang maganap doon.”
 • Arman G. De Castro 2:Higit mo bang pinahahalagahan ang sinabi ni Jesus o ang haka-haka ng mgadisipulo, mga apostol ??arman’s reply:AKOY PAPATAYIN SINABI NA NGA NIYA NATURAL NAMANG PAHAHALAGAHAN KO SALITA NG DIYOS NA NAGKATAWANG TAO NA SI JESUS.read the WORD IN RED COLORS

  Arman G. De Castro's photo.
 • Arman G. De Castro ? 3: ilang araw siyang namatay at nabuhay ??ARMAN’s REPLY:3 days and 3 night!!3 araw at 3 dilim(night)YESHUA/JESUS SAID: John 11:9 Jesus answered, “Are there not [[[[[[[[twelve hours]]]]] of daylight? Anyone who walks in the daytime will not stumble, for they see by this world’s light.https://armandecastro.wordpress.com/…/sa-inyong…/HINT: HOW MANY NIGHT IN ONE DAY O ILANG DILIM MAYROON SA 1 ARAW.ANG 1:00am ba ng SUNDAY AY DAY? ng SUNDAY?

  Arman G. De Castro's photo.
 • Arman G. De Castro 4: ang isang araw na sinabi ilang oras yon ??ARMAN’s replaynatural 12 HOURS!!!YESHUA/JESUS SAID: John 11:9 Jesus answered, “Are there not [[[[[[[[twelve hours]]]]] of daylight? Anyone who walks in the daytime will not stumble, for they see by this world’s light.
 • Arman G. De Castro 5: noong ipako siya sa krus sinong alagad ninya ang nakasaksi ??ARMAN’s REPLY:WITNESS JOHN THE BELOVED!!! o si JOHN!!!JOHN 19:2525 Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid nitong babae, si Maria na asawa ni Cleopas, at si Maria Magdalena. 26 Nang makita ni Jesus ang kanyang ina [[[[[[[[[[at ang minamahal niyang alagad]]]]]](JOHN THE BELOVED) na nasa tabi nito, sinabi niya, Ina, ituring mo siyang sariling anak!PROOF!!!JOHN 21:2020 Lumingon si Pedro at nakita niyang [[[kasunod niya ]] ang [[[[[alagad na minamahal ni Jesus]]]]] (JOHN THE BELOVED)read more!!!https://armandecastro.wordpress.com/…/ang-alagad-na…/

  armandecastro.wordpress.com

  JOHN 13:23 ANG ALAGAD NA MINAMAHAL NI JESUS AY NAKAHILIG NA KALAPIT NIYA. JOHN 13:25 KAYA HUMILIG SIYA SA DIBDIB NI JESUS AT ITINANONG: “PANGINOON, SINO PO BA ANG TINUTUKOY NINYO? JOHN 19:16-27 Ipi…
 • Arman G. De Castro 6: ilan ang alagad ni hesus na kasama ninya sa mga oras na dakpin siya ??ARMAN’s REPLY:See More

  armandecastro.wordpress.com

  MATEO 26:56 Ngunit nangyaring lhat ito UPANG MATUPAD ANG SINULAT NG MGA PROPETA.” TUMAKAS ANG MGA ALAGAD AT INIWAN SIYANG MAG-ISA. MARCO 14:49-50 Araw-araw ako’y nagtuturo sa templo, ngunit di niny…
 • Arman G. De Castro PROPHECY SA PAGTAKS NG TIME NA YAN SA GETSAMANI MADAMI PANG ARAW DUMAAN AFTER NIYAN!!!MATEO 26:56 Ngunit nangyaring lhat ito UPANG MATUPAD ANG SINULAT NG MGA PROPETA.” TUMAKAS ANG MGA ALAGAD AT INIWAN SIYANG MAG-ISA.See More
 • Arman G. De Castro 7: Nasaan ngayon si hesus at kailan babalik.??ARMAN’s REPLY:See More

  armandecastro.wordpress.com

  DIYOS SIYA NGAYON DOON ANG 1. MAY-ARI NG MGA ANGHEL, 2. NASA GITNA NG TRONO, 3. AT MAY-ARI NG AKLAT NG BUHAY NA BUBURA SA PANGALAN NATING LAHAT. 4. ILAWAN NG BAGONG JERUSALEM DAHIL SI KRISTO ANG KA…
 • Abu-Asraf Dipatuan ito na lang kulang na hind mo pa sinagot Arman.Abu-Asraf Dipatuan 7: Nasaan ngayon si hesus at kailan babalik.?
 • Arman G. De Castro SO NAKITA MO NA SA HABA NG STORYA NA YAN O MGA PANGYAYARI SASABIHIN NINYONG HINDI NAMATAY SI JESUS MAG-ISIP ISIP KAYO GAANO KADAMING TALATA NG BIBLIA BUBURAHIN NG MGA HAKA HAKA NINYONG HINDI SIYA NAMATAY AT NABUHAY NA MAG-ULI KASAMA PA ANG MGA HULA SA LUMANG TIPAN. EX.

  Arman G. De Castro's photo.
 • Abu-Asraf Dipatuan Buti na lang natutu kang sumagot niyan…hayaan mo irerebuttal ko na lang iyan sa 2nd stand ko ang mga sagot mo….tapusin mo ang pangpitong tanong ko…para tumanggap din ako ng tanong mo ….wag out topic ang tanong mo ha.
 • Abu-Asraf Dipatuan ito na lang kulang na hind mo pa sinagot Arman.Abu-Asraf Dipatuan 7: Nasaan ngayon si hesus at kailan babalik.?
 • Arman G. De Castro tapos na pang 7 pito backread ka
 • Abu-Asraf Dipatuan ok nakita ko na sige tanong ka rin ng 7 ayon sa nilatag ko ha wag out topic ang tanong mo ha.
 • Arman G. De Castro tapos na pang 7. di mo ba nabasa?7: Nasaan ngayon si hesus at kailan babalik.??See More

  armandecastro.wordpress.com

  DIYOS SIYA NGAYON DOON ANG 1. MAY-ARI NG MGA ANGHEL, 2. NASA GITNA NG TRONO, 3. AT MAY-ARI NG AKLAT NG BUHAY NA BUBURA SA PANGALAN NATING LAHAT. 4. ILAWAN NG BAGONG JERUSALEM DAHIL SI KRISTO ANG KA…
 • Abu-Asraf Dipatuan ok nakita ko na sige tanong ka rin ng 7 ayon sa nilatag ko ha wag out topic ang tanong mo ha.
 • Arman G. De Castro PUMAPASYAL PASYAL NGA SA EARTH YAN EH SA ACTS CHAPTER 1 patay na at nasa langit na tungnan ninyo sa ACTS CHAPTER 16 at ACTS CHAPTER 23 BUHAY PA AT TUMATABI KAY PABLO!!!!

  Arman G. De Castro's photo.
 • Abu-Asraf Dipatuan wala ka bang tanong sa akin nakasagot kana .
  • Abu-Asraf Dipatuan Arman hindi ka ba Magtatanong sa akin bilang Cross-Examinations mo sa aking unang tindig 7 questions wait kita….para punta tayo sa rebuttal 2nd stand natin dalawa.
  • Arman G. De Castro wait ka lang muna bro nagcocompose pa ako.
   23 mins · Like · 1
  • Arman G. De Castro TANONG #1. ano pangalan ng ipinalit na tao sa QURAN KAY JESUS? pakibigay nga pangalan ng bayani na yan sa QURAN. KASAMA NG TALATA SA QURAN.
  • Abu-Asraf Dipatuan By @Arman G. De Castro 1. ano pangalan ng ipinalit na tao sa QURAN KAY JESUS? pakibigay nga pangalan ng bayani na yan sa QURAN=======================================================================================================Sagot Surah 3 – Al-Imran 45. (Gunitain) nang ipagbadya ng mga anghel: “O Maria! Ang Allah ay naghahatid sa iyo ng masayang balita ng isang Salita (Mangyari nga! At ito ay naganap, alalaong baga, si Hesus na anak ni Maria) mula sa Kanya, ang kanyang pangalan ay tatawaging((( ((Al-Massih eisa ibnu Mariam )))))))))))Mesiyas, si Hesus na anak ni Maria, na itinampok sa karangalan sa mundong ito gayundin sa Kabilang Buhay, at magiging isa sa mga malalapit sa Allah.”…………………..Ang pangalan ninya ay (((((((((((((((((Al-Massih eisa ibnu Mariam ))))))))))))))))
  • Abu-Asraf Dipatuan Sunod na tanong.
  • Arman G. De Castro TINATANONG KO YUONG ISINIWITCH NA TAO SA KRUS. kung hindi siya napako sino yuong sinasabi ninyong NAIPALIT?
  • Arman G. De Castro SURAH 4:157
   And because of [the Jews’] saying, ‘We killed Messiah ‘Isa, son of Maryam, the Messenger of Allah,’ – but they killed him not, nor crucified him,[[[[[[[[[[[[[[[[[ but the resemblance of ‘Isa was put over another man]]]]]], and those who differ therein are full of doubts.
   WHAT IS THE NAME OF ANOTHER MAN IN QURAN?
  • Arman G. De Castro KAWAWA NAMAN YAN NAGPAKABAYANI EH HINDI MAN LAMANG YATA SISIKAT ANG KANYANG KADAKILAAN DIBA? SO ANO PANGALAN NG RESEMBLANCE NA YAN SA QURAN.
  • Arman G. De Castro TALATA SA QURAN ANG KAILANGAN NATIN BRO HA? PARA NAMAN SA KATOTOHANAN DIBA? MAHIRAP YUNG KUNG SINO NA LANG DIBA?
   • Abu-Asraf Dipatuan By @Arman G. De Castro 1. ano pangalan ng ipinalit na tao sa QURAN KAY JESUS? pakibigay nga pangalan ng bayani na yan sa QURAN=======================================================================================================Sagot Sْurah 4:157
    157. At dahil sa kanilang sinasabi bilang pagmamayabang at pang-aalipusta: “Katiyakan, napatay namin ang ‘Al-Masih’ (ang Messiah) na si `Îsã (Hesus as) na anak ni Maryam” – gayong sa katotohanan ay hindi nila napatay si `Îsã (as) at mas lalong hindi nila ito naipako; bagkus ang naipako nila ay isang lalaki na kamukha niya dahil sa iniisip nilang ito ay si `Îsã (as).
    At sinuman ang nag-angkin ng pagpatay sa kanya mula sa mga Hudyo at sa sinumang nagkanulo sa kanya mula sa mga Kristiyano, lahat sila ay nasa pagdududa at pag-aalinlangan at wala silang tiyak na kaalaman, kundi ang sinusunod lamang nila ay haka-haka at hindi sila nakatitiyak na siya ay napatay nga nila bagkus sila ay punung-puno ng pag-aalinlangan.158. Gayong sa katotohanan ay iniangat ng Allâh si “Îsã (as) na buhay – mismo ang kanyang katawan at kaluluwa; at nilinis siya mula sa dungis nila na mga hindi naniwala. At ang Allâh, Siya ay ‘`Azeez’ – Kataas-Taasan at Punong-Puno ng Karangalan na Ganap na Makapangyarihan sa Kanyang mga kaharian, na ‘Hakeem’ Ganap na Marunong at nakakaalam……………………………………….Ang Sabi ng ALLAH siya ang Nakaka-alam ……………Kung sinuman yon ANG ALLAH ANG NAKAKAALAM.
   • Abu-Asraf Dipatuan Sunod na tanong.
   • Arman G. De Castro IN SHORT WALA?
   • Arman G. De Castro PAANO KUNG SAGUTIN KITA NA SI JESUS LANG NAKAKAALAM SA LAHAT NG TANONG MO MERON BANG GANOON?
    • Abu-Asraf Dipatuan pakibasa arman ang sagot ko Sunod na tanong.wag mong irebuttal dahil oras ko ang sumagot ok.
    • Arman G. De Castro SAGOT NA WALA O MERON LANG…
    • Abu-Asraf Dipatuan pakibasa arman ang sagot ko Sunod na tanong.wag mong irebuttal dahil oras ko ang sumagot ok.
    • Abu-Asraf Dipatuan Sunod na tanong.
    • Abu-Asraf Dipatuan 4:158. Gayong sa katotohanan ay iniangat ng Allâh si “Îsã (as) na buhay – mismo ang kanyang katawan at kaluluwa; at nilinis siya mula sa dungis nila na mga hindi naniwala. At ang Allâh, Siya ay ‘`Azeez’ – Kataas-Taasan at Punong-Puno ng Karangalan na Ganap na Makapangyarihan sa Kanyang mga kaharian, na ‘Hakeem’ Ganap na Marunong at nakakaalam……………………………………….Ang Sabi ng ALLAH siya ang Nakaka-alam ……………Kung sinuman yon ANG ALLAH ANG
    • Arman G. De Castro SURAH 4:157
     And because of [the Jews’] saying, ‘We killed Messiah ‘Isa, son of Maryam, the Messenger of Allah,’ – but they killed him not, nor crucified him,[[[[[[[[[[[[[[[[[ but the resemblance of ‘Isa was put over another man]]]]]], and those who differ therein are full of doubts.
     WHAT IS THE NAME OF ANOTHER MAN IN QURAN?
    • Abu-Asraf Dipatuan pakibasa arman ang sagot ko Sunod na tanong.wag mong irebuttal dahil oras ko ang sumagot ok.
    • Arman G. De Castro ok mamaya na rebuttal
    • Arman G. De Castro NUMBER #2..REVELATION 1:18 SINABI NI JESUS NAMATAY AKO.hindi ba siya namatay diyan?
    • Arman G. De Castro NUMBER #3: NG TAO SI JESUS SA AMA NIYA INIHABILIN ANG KANYANG ESPIRITU.BAKIT SI ESTEBAN KAY JESUS NIYA INIHABILIN ANG KANYANG ESPIRITU.?ACTS 7:59 59 At pinagbabato nila si Esteban, na nananalangin naman ng ganito: “Panginoong Jesus, tanggapin mo po ang aking espiritu.”
    • Arman G. De Castro okay delete mo simula sa pagtatalo.
     • Abu-Asraf Dipatuan BY@Arman G. De Castro NUMBER #3: NG TAO SI JESUS SA AMA NIYA INIHABILIN ANG KANYANG ESPIRITU.BAKIT SI ESTEBAN KAY JESUS NIYA INIHABILIN ANG KANYANG ESPIRITU.?ACTS 7:59 59 At pinagbabato nila si Esteban, na nananalangin naman ng ganito: “Panginoong Jesus, tanggapin mo po ang aking espiritu.=========================================================================================================bALI DALAWA ITONG TANONG MO HEHE DINADAYA MO AKO HA HA..Sagot bagamat out of topic ang isang tanong mo kay ESTEBAN SA Tanong mo Sagutin parin kita Natural si Hesus sa KanyanG DIYOS dadalangin Basa .1. Sa Krus ay nagsumamo siya sa Diyos na tulungan siya (Mateo 27:46): “Dios ko, Dios ko bakit mo ako pinabayaan?” At sa Lucas 22:42: “Na sinabi, Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang sarong ito: gayon may huwag mangyari ang aking kalooban, kundi ang iyo.” (Ang sarong ito ay ang saro ng kamatayan.)2. Ang panalangin ni Jesus na huwag siyang mamatay sa krus ay dininig ng Diyos, ayon sa Lucas, Hebreo, at Santiago. Tanong Kung gayon, papaano pa siyang namatay sa krus? (Lucas 22:43): “At napakita sa kaniya ang isang anghel na mula sa langit, na nagpalakas sa kaniya.” Ito ay nangangahulugang tinitiyak sa kanya ng isang anghel na hindi siya pababayaan ng Diyos. (Hebreo 5:7): “Nasiya sa mga araw ng kaniyang laman ay naghandog ng mga panalangin at mga daing na sumisigaw ng malakas at lumuluha doon sa may kapangyarihang makapagligtas sa kaniya sa kamatayan, at siyay dininig dahil sa kaniyang banal na takot.”Dininig ang panalangin ni Jesus………………….Patungkol naman kay SI ESTEBAN problema mo yan sa BIBLYA MO hindi naman problemang mga Muslim.
     • Abu-Asraf Dipatuan Sunod na tanong.
     • Arman G. De Castro walang daya yan kasi ESPIRITU ibinilin diyan naisnob yuong AMA di ka ba nakahalata.
     • Abu-Asraf Dipatuan SINAGOT NA KITA SUNOD NA TANONG
     • Abu-Asraf Dipatuan REREBUTTAL KA NANAMAN MAYA PA ANG TIME MO PAGKATAPOS KO SUMAGOT HEHE.
     • Arman G. De Castro sinagot ko lang sabi mo na dinadaya kita. di ako nandadaya
      12 mins · Like · 1
     • Abu-Asraf Dipatuan 4.5.6.7 WALA PA.
     • Abu-Asraf Dipatuan OK LANG SIGE SUNOD NA TANONG.
     • Abu-Asraf Dipatuan TODO M O KASI TANONG MO PARA MABILIS TAYO.
     • Arman G. De Castro NUMBER #4 PSALM 22:1-18 AY CRUCIFIXION PROPHECYNATUPAD BA ANG PROPHECY NA ITO KAY JESUS?PSALM 22:1 DIYOS KO DIYOS KO BAKIT MO AKO PINABAYAAN? NASABI BA NIYA ANG HULA NA ITO?https://armandecastro.files.wordpress.com/…/ishouldieco…

      armandecastro.files.wordpress.com

     • Arman G. De Castro NUMBER #5 KUNG HINDI NAMATAY SI JESUS BAKIT INIHULA SIYA NI propeta ZACARIAS.?ANG HULA SA LUMANG TIPANZacarias 12:10 ………Sa gayon, pagtingin nila sa kanilang sinibat ay tatangisan nila itong parang kaisa-isang anak o anak na panganay.
      ANG KATUPARAN:John 19:37 “At sinabi naman ng [[[[[ibang bahagi ng ang Kasulatan,]]] “Pagmamasdan nila ang kanilang inulos”.PALIWANAG: Natupad na naman ang mga hula na nabanggit sa LUMANG TIPAN. Bigyang pansin ang talatang ito “John 19:37 “At sinabi naman ng ibang bahagi ng ang Kasulatan,”https://armandecastro.wordpress.com/…/pagmamasdan-nila…/

      armandecastro.wordpress.com

      ANG HULA SA LUMANG TIPAN Zacarias 12:10 ………Sa gayon, pagtingin nila sa kanSee More
     • Arman G. De Castro #6 KUNG HINDI NAMATAY SI JESUS AT NABUHAY NA MAG-ULI BAKIT MAY MGA SUGAT SIYANG NAIPAKITA KAY TOMAS?JOHN 20:26 Makalipas ang isang linggo, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad at kasama nila si Tomas. Nakasara ang mga pinto, ngunit nakapasok si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila. Sinabi niya, Sumainyo ang kapayapaan! 27 At sinabi niya kay Tomas, Tingnan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran at huwag ka nang mag-alinlangan pa, sa halip ay maniwala ka.28 Sumagot si Tomas,[[[[ Panginoon ko at Diyos ko!]]]]]

      Arman G. De Castro's photo.
     • Arman G. De Castro #7 KUNG HINDI NABUHAY NA MAG-ULI SI JESUS SINO ITONG KASA-KASAMA NG MGA ALAGAD NG 40 DAYS?ACTS 1:3 Sa loob ng apatnapung araw pagkatapos ng kanyang pagkamatay, maraming ulit siyang nagpakita sa kanila at pinatunayan niyang siya’y talagang buhay. Siya’y nagpakita sa kanila at tinuruan niya tungkol sa paghahari ng Diyos.
      Abu-Asraf Dipatuan BY@Arman G. De Castro NUMBER #5 KUNG HINDI NAMATAY SI JESUS BAKIT INIHULA SIYA NI propeta ZACARIAS.?ANG HULA SA LUMANG TIPANZacarias 12:10 ………Sa gayon, pagtingin nila sa kanilang sinibat ay tatangisan nila itong parang kaisa-isang anak o anak na panganay.
      ANG KATUPARAN:John 19:37 “At sinabi naman ng [[[[[ibang bahagi ng ang Kasulatan,]]] “Pagmamasdan nila ang kanilang inulos”.PALIWANAG: Natupad na naman ang mga hula na nabanggit sa LUMANG TIPAN. Bigyang pansin ang talatang ito “John 19:37 “At sinabi naman ng ibang bahagi ng ang Kasulatan,======================================================================================================Sagot si Jesus ay buhay pa ayon na rin sa hula niya.. Si Jesus mismo ay nagpahayag na hindi siya namatay sa krus. Nangumagang-umaga ng Linggo ay pumunta si Maria Magdalena sa libingan na wala naman palang laman. May nakita siyang nakatayo na mukhang isang hardinero.Nakilala niya na iyon si Jesus matapos na mag-usap sila at ninais niyang hipuin iyon. [Ngunit] nagsabi si Jesus (Juan 20:17): “… Huwag mo akong hipuin;sapagkat hindi pa ako nakakaakyat sa Ama …” “Huwag mo akong hipuin,”marahil dahil ang [paghipo sa] sariwang sugat makasasakit sa kanya. “Sapagkat
      hindi pa ako nakakaakyat sa Ama,” ay nangangahulugang siya ay buhay pa,hindi pa patay, sapagkat kapag namatay ang sinuman ay magbabalik siya saLumikha. Ito ang pinakamatibay na patunay na inamin ni Jesus mismo.. Pagkatapos ng diumanoy pagkakapako sa krus, ang mga disipulo ay nag-akalang siya ay hindi na ang dating Jesus sa laman manapay minaging espirituna, sapagkat ang mga katawang muling binuhay ay naging espiritu na.siguro mag-iisip ka Arman Sandali lamang. Papaano kang nakatitiyak na ang katawang binuhay na muli ay naging espiritu?. Iyan ang sinabi ni Jesus mismo sa Bibliya: na sila ay kahalintulad ng mga anghel.. Sa Lucas 20:34-36: “At sinabi sa kanila ni Jesus, Nagsisipag-asawa ang mga anak ng sanglibutang ito, at pinapag-aasawa: Datapuwat ang mga inaaring karapat dapat magkamit ng sanlibutang yaon, at ng pagkabuhay na mag-uli sa mga patay, ay hindi mangag-aasawa, ni papag-aasawahin. Sapagkat hindi na sila maaaring mangamatay pa: sapagkat kahalintulad na sila ng mga anghel; at silay mga anak ng Diyos, palibhasay mga anak ng pagkabuhay na mag-uli.
      • Arman G. De Castro sabi diyan INULOS…MEANING SINIBAT…so may nakapako na sinibat.
      • Abu-Asraf Dipatuan BY@Arman G. De Castro #6 KUNG HINDI NAMATAY SI JESUS AT NABUHAY NA MAG-ULI BAKIT MAY MGA SUGAT SIYANG NAIPAKITA KAY TOMAS?JOHN 20:26 Makalipas ang isang linggo, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad at kasama nila si Tomas. Nakasara ang mga pinto, ngunit nakapasok si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila. Sinabi niya, Sumainyo ang kapayapaan! 27 At sinabi niya kay Tomas, Tingnan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran at huwag ka nang mag-alinlangan pa, sa halip ay maniwala ka.28 Sumagot si Tomas,[[[[ Panginoon ko at Diyos ko!]]]]==========================================================================================================SAGOT Pagkatapos ay kinumbinsi sila ni Jesus, sa pamamagitan ng pagpapahipo sa kanila ng kanyang mga kamay at mga paa, na siya ang dati pa ring Jesus. Dahil hindi pa rin sila makapaniwala sa kanya, humingi siya ng makakain upang ipakita sa kanila na kumakain pa rin siya tulad ng ibang taong buhay. Basahin mo ang Lucas 24:36-43: “At samantalang kanilang pinag-uusapan ang mga bagay na ito,siya rin ay tumayo sa gitna nila, at sa kanilay nagsabi, Kapayapaay suma inyo.Datapuwat silay kinilabutan, at nangahintakutan, at inakala nila na nakakakita sila ng isang espiritu. At sinabi niya sa kanila, Bakit kayoy nangagugulumihanan? at bakit nangyari ang mga pagtatalo sa inyong puso?Tingnan ninyo ang aking mga kamay at mga paa, ako rin nga: hipuin ninyo ako,at tingnan; sapagkat ang isang espirituy walang laman at mga buto, na gaya nginyong nakikita na nasa akin. At pagkasabi niya nito, ay ipinakita niya sa kanilaang kaniyang mga kamay at ang kaniyang mga paa. At samantalang hindi pa silanagsisisampalataya dahil sa galak, at nagsisipanggilalas, ay sinabi niya sak anila, Mayroon baga kayo ritong anomang makakain? At binigyan nila siya ng isang putol na isdang inihaw. At kaniyang inabot yaon, at kumain sa harap nila.” Kung naniniwala ka pa rin na namatay siya sa krus, samakatuwid siya ayisang bulaang Propeta at isinumpa ng Diyos, ayon sa mga talatang ito:(Deuteronomio 13:5):(1) “At ang propetang yaon o ang nagbigay ng kahulugansa panaginip ay dapat patayin …”
      • Arman G. De Castro bakit nanaginip ba si Jesus panaginip ba ginagawa niya? kumampi ka na sa akin na dapat patayin…
      • Arman G. De Castro ok sagutin mo na #7 at rebuttal na…
       • Abu-Asraf Dipatuan by@Arman G. De Castro #7 KUNG HINDI NABUHAY NA MAG-ULI SI JESUS SINO ITONG KASA-KASAMA NG MGA ALAGAD NG 40 DAYS?ACTS 1:3 Sa loob ng apatnapung araw pagkatapos ng kanyang pagkamatay, maraming ulit siyang nagpakita sa kanila at pinatunayan niyang siya’y talagang buhay. Siya’y nagpakita sa kanila at tinuruan niya tungkol sa paghahari ng Diyos.
        5 mins Arman G. De Castro sabi diyan INULOS…MEANING SINIBAT…so may nakapako na sinibat.
        2 mins ==============================================================================================================SAGOT Ang kanyang mga binti ay hindi binali ng mga Romanong kawal (Juan 19:32-33): “Naparoon nga ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasabay ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus at makitang patayna siya, hindi na nila binali ang kanyang binti.” Maaari mo bang pagkatiwalaan ang mga kawal na ito sa pagpapahayag nila ng kanyang kamatayan, o ibig banilang iligtas si Jesus yayamang nalaman nilang siya ay walang kasalanan?. Kung si Jesus ay namatay sa krus, ang dugo niya ay hindi sana namuo at wala sanang dugong pumulandit mula sa katawan niya nang inulos ang tagiliran niya. Ngunit ang Ebanghelyo ay nagpahayag na dugo at tubig ang lumabas;(Juan 19:34) TANONG MO SIGURO AY: “Ngunit inulos ng sibat ng isa sa mga kawal ang tagiliran ni Jesus t biglang dumaloy ang dugo at tubig sa tagiliran ni Jesus.”. Noong humiling ang mga Pariseo ng isang tanda bilang patotoo sa kanyang misyon, siya ay sumagot (Mateo 12:40): “Sapagkat kung paanong si Jonas ay napasa tiyan ng isang balyena na tatlong araw at tatlong gabi: ay gayon ding mapapasa ilalim ng lupa na tatlong araw at tatlong gabi ang anak ng tao.”Pabayaan mo muna ang bilang ng araw [na siya ay nasa libingan], na hindi rinnaman tatlong araw at tatlong gabi kundi isang araw (Sabado, araw lamang) atdalawang gabi (Biyernes ng gabi at Sabado ng gabi). Si Jonas ba ay buhay sa loob ng tiyan ng balyena?Si Jesus mismo ay nagpahayag na hindi siya namatay sa krus. Nang umagang-umaga ng Linggo ay pumunta si Maria Magdalena sa libingan na walanaman palang laman. May nakita siyang nakatayo na mukhang isang hardinero.Nakilala niya na iyon si Jesus matapos na mag-usap sila at ninais niyang hipuiniyon. [Ngunit] nagsabi si Jesus (Juan 20:17): “… Huwag mo akong hipuin;sapagkat hindi pa ako nakakaakyat sa Ama …” “Huwag mo akong hipuin,”marahil dahil ang [paghipo sa] sariwang sugat makasasakit sa kanya.
       • Abu-Asraf Dipatuan Natapos na ang sagot ko 2nd stand kana para sa rebuttal mo balikan din kita after pray.
       • Arman G. De Castro okay REBUTTALSA AKING 7 TANONG EH HALATANG WALANG MAISAGOT NA MAAYOS ANG AKING KATUNGGALI.#1 WALANG MAISAGOT NA IPINALIT NA TAO SA QURAN KAY JESUS ALLAH LANG DAW NAKAKAALAM. hindi naman siguro mahirap isulat ang 1 pangalan diba?#2 UNKNOWN AUTHOR DAW SAMANTALANG SI JUAN ANG NAGSULAT NG REVELATION 1:18.#3 Related naman ang kay Jesus dahil sinabi niya ng mamatay na siya AMA SA IYO KO INIHAHABILIN ANG AKING KALULUWA. SI ESTEBAN DAW PROBLEMA NA NAMIN.#7 SAGOT NI ABU….”” “Huwag mo akong hipuin,”marahil dahil ang [paghipo sa] sariwang sugat makasasakit sa kanya.”AKALA KO BA HINDI NAMATAY BAKIT NAKIKI-AYON KA SA AKIN NA MAY SUGAT?

        KARAGDAGAN KUNG HINDI NAMATAY SI JESUS MADAMI KAYONG MABUBURANG MGA KASULATAN SA BIBLIA SIMULA PROPHECY NG LUMANG TIPAN AT MGA NAGANAP SA BAGONG TIPAN…

        • Arman G. De Castro SO LIKO LIKO NA SAGOT NI ABU-ASRAF nakikiayon na sa akin sa SUGAT.
        • Arman G. De Castro balikan kita mamaya…bro…sige kontrahin mo na yan at ng conclusion na tayo.

         • Abu-Asraf Dipatuan BY@Arman G. De Castro okay REBUTTALSA AKING 7 TANONG EH HALATANG WALANG MAISAGOT NA MAAYOS ANG AKING KATUNGGALI.#1 WALANG MAISAGOT NA IPINALIT NA TAO SA QURAN KAY JESUS ALLAH LANG DAW NAKAKAALAM.#2 UNKNOWN AUTHOR DAW SAMANTALANG SI JUAN ANG NAGSULAT NG REVELATION 1:18.#3 Related naman ang kay Jesus dahil sinabi niya ng mamatay na siya AMA SA IYO KO INIHAHABILIN ANG AKING KALULUWA. SI ESTEBAN DAW PROBLEMA NA NAMIN.

          #7 SAGOT NI ABU….”” “Huwag mo akong hipuin,”marahil dahil ang [paghipo sa] sariwang sugat makasasakit sa kanya.”

          AKALA KO BA HINDI NAMATAY BAKIT NAKIKI-AYON KA SA AKIN NA MAY SUGAT?
          3 mins ==============================================================================================================SAGOT KUNG SINABI NG ALLAH AY SIYANG NAKAKAALAM SA PANGYAYARING IYON …WALA TAYONG MAGAGAWA.BASA.4:158. Gayong sa katotohanan ay iniangat ng Allâh si “Îsã (as) na buhay – mismo ang kanyang katawan at kaluluwa; at nilinis siya mula sa dungis nila na mga hindi naniwala. At ang Allâh, Siya ay ‘`Azeez’ – Kataas-Taasan at Punong-Puno ng Karangalan na Ganap na Makapangyarihan sa Kanyang mga kaharian, na ‘Hakeem’ Ganap na Marunong at nakakaalam……………………………………….Ang Sabi ng ALLAH siya ang Nakaka-alam ……………Kung sinuman yon ANG ALLAH ANG nakakaalam non……………………..ngayon sinabi mo na NAKIKI-AYON ako sayo hindi lahat na nagkasugat ay namatay batay sa sinabi ni hesus Nang umagang-umaga ng Linggo ay pumunta si Maria Magdalena sa libingan na walanaman palang laman. May nakita siyang nakatayo na mukhang isang hardinero.Nakilala niya na iyon si Jesus matapos na mag-usap sila at ninais niyang hipuiniyon. [Ngunit] nagsabi si Jesus (Juan 20:17): “… Huwag mo akong hipuin;sapagkat hindi pa ako nakakaakyat sa Ama …” “Huwag mo akong hipuin,”marahil dahil ang [paghipo sa] sariwang sugat makasasakit sa kanya…..hindi ka kaya totoo ang sinabi ng Allah sa Quran na pawang hakahaka ng mga hudyo Basa 4:
          157. At dahil sa kanilang sinasabi bilang pagmamayabang at pang-aalipusta: “Katiyakan, napatay namin ang ‘Al-Masih’ (ang Messiah) na si `Îsã (Hesus as) na anak ni Maryam” – gayong sa katotohanan ay hindi nila napatay si `Îsã (as) at mas lalong hindi nila ito naipako; bagkus ang naipako nila ay isang lalaki na kamukha niya dahil sa iniisip nilang ito ay si `Îsã (as).

          At sinuman ang nag-angkin ng pagpatay sa kanya mula sa mga Hudyo at sa sinumang nagkanulo sa kanya mula sa mga Kristiyano, lahat sila ay nasa pagdududa at pag-aalinlangan at wala silang tiyak na kaalaman, kundi ang sinusunod lamang nila ay haka-haka at hindi sila nakatitiyak na siya ay napatay nga nila bagkus sila ay punung-puno ng pag-aalinlangan………………ANG PATUNAY PA NIYAN AYON DIN SA SINABI NI HESUS AT IBA PANG TALATA NG BIBLYA MO BASA Na sinabi, Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang sarong ito: gayon may huwag mangyari ang aking kalooban, kundi ang iyo.” (Ang sarong ito ay ang saro ng kamatayan.)2. Ang panalangin ni Jesus na huwag siyang mamatay sa krus ay dininig ng Diyos, ayon sa Lucas, Hebreo, at Santiago. Tanong Kung gayon, papaano pa siyang namatay sa krus? (Lucas 22:43): “At napakita sa kaniya ang isang anghel na mula sa langit, na nagpalakas sa kaniya.” Ito ay nangangahulugang tinitiyak sa kanya ng isang anghel na hindi siya pababayaan ng Diyos. (Hebreo 5:7): “Nasiya sa mga araw ng kaniyang laman ay naghandog ng mga panalangin at mga daing na sumisigaw ng malakas at lumuluha doon sa may kapangyarihang makapagligtas sa kaniya sa kamatayan, at siyay dininig dahil sa kaniyang banal na takot.”Dininig ang panalangin ni Jesus………….SA MADALING SALITA HINDI NAMATAY SI HESUS QURAN AT BIBLIYA MO TUGMA HINDI BA.

         • Abu-Asraf Dipatuan SUNOD Na tanong 2.3 wait ko para time ko naman sa rebuttal ko.
         • Abu-Asraf Dipatuan Arman G. De Castro balikan kita mamaya…bro…sige kontrahin mo na yan at ng conclusion na tayo.
          11 mins · =========================================================wala pa akong rebuttal sayo pagkatapos ko magrebuttal sayo pwede kana magcuonclusion.arman.
         • Abu-Asraf Dipatuan Ito 2nd stand ko at rebuttal ko Bimillah Rab-bish rah-lee sad-ree, Wa yas-sir-lee am-ree, Wah-lul ‘uq-da-tam mil li-saa-nee. Yaf-qa-hoo qaw-lee (O aking Rabb, buksan mo ang aking dibdib ( bigyan mo ako ng kumpiyansa sa sarili, kakuntentuhan at katapangSee More
         • Abu-Asraf Dipatuan Kung naniniwala ka pa rin Arman na namatay siya sa krus, samakatuwid siya ay isang bulaang Propeta at isinumpa ng Diyos, ayon sa mga talatang ito:(Deuteronomio 13:5):(1) “At ang propetang yaon o ang nagbigay ng kahulugan sa panaginip ay dapat patayin …”; (Deuteronomio 21:22-23): “Kung ang isang lalake ay magkasala ng kasalanang marapat sa kamatayan, at siyay papatayin,at iyong ibitin siya sa isang punong kahoy; Ay huwag maiiwan boong gabi ang
          kaniyang bangkay sa punong kahoy, kundi walang pagsalang siyay ilibing sa araw ding yaon; sapagkat ang bitin ay isinumpa ng Dios; upang huwag mong ihawa ang iyong lupa na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Dios, naipinamana.”Ang paniniwala sa kanyang kamatayan sa krus ay ang pagpapabula sa kanyangpagka-propeta. Iginigiit ng mga Hudyo na kanilang napatay si Jesus sa Krus at dahil dito ay kanilang pinalabas na huwad siya sa kanyang pag-aangkin sa pagkapropeta. Ang mga Kristiyano ay naniniwala sa kanyang pagkapako sa krus na kinakailangan sa pagtubos sa kanila sa kasalanan at dahil dito kailangang tanggapin din ang pagiging isinumpa ni Jesus. Ang paniniwalang Kristiyano naito ay sumasalungat sa katuruan ng Bibliya sa Oseas 6:6: “Sapagkat akoy nagnanasa ng kaawaan, at hindi hain; at ng pagkakilala sa Dios higit kay sa mga handog na susunugin.” Sumasalungat din ito sa sariling katuruan ni Jesus(Mateo 9:13): “Datapuwat magsihayo kayo at inyong pag-aralan kung ano ang kahulugan nito, Habag ang ibig ko, at hindi hain …” Sinabi pa ni Jesus (Mateo12:7): “Datapuwat kung nalalaman ninyo kung ano ang kahulugan nito, Habag ang ibig ko, at hindi hain, ay hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang kasalanan.”
         • Abu-Asraf Dipatuan Noong humiling ang mga Pariseo ng isang tanda bilang patotoo sa kanyang misyon, siya ay sumagot (Mateo 12:40): “Sapagkat kung paanong si Jonas ay napasa tiyan ng isang balyena na tatlong araw at tatlong gabi: ay gayon ding mapapasa ilalim ng lupa na taSee More
         • Abu-Asraf Dipatuan salungatin mo kung gusto mo irebuttal payan din conclusion kana,tapos conclusion ko narin pagtapos mo.
         • Arman G. De Castro about deutoronomy 13:5 sa mga pagkakamaling patayan ng mga nagpapakilala ng IBANG DIYOS…..NAIS KONG IPARATING SA ISLAM NA HINDI LANG KAY MOISES HUMINTO ANG PAGPAPAKILALA NG DIYOS MATAPOS KAY MOISES ITO AY TUMULOY KAY JOSUE…SINUNDAN NG MGA HUKOM….HANGGANG TUMULOY KAY SAMUEL AT HARING SAUL AT TUMULOY KAY DAVID AT KAY SOLOMON AT SA MGA SUMUNOD PANG MGA PROPETA AT HENERASYON……..MALIWANAG NA IISA ANG DIYOS NA NAKIKIPAGTIPAN….HANGGANG SA MATUPAD ITO KAY JESUS. SANA MGA KAPATID NA ISLAM HUWAG NINYONG PAHINTUIN ANG STORYA NG BUHAY NG MGA PROPETA AT ANG PAGPILI NG DIYOS SA KANYANG MGA HINIRANG….TANDAAN NINYO HINDI LANG SI MOISES ANG HINIRANG KAYA NAGKAKAMALI KAYO SA PAGPAPAKILALA NG IBANG DIYOS AY DAPAT PATAYIN GAYONG KAY MOISES LANG KAYO UMAASA. SANA MAUNAWAAN NGA NINYO NA HINDI LANG KAY MOISES HUMINTO ANG STORYA NG TAO.
         • Arman G. De Castro SAKA NAPAKAHIRAP NA KAYO LANG MGA ISLAM ANG NAKAKAALAM NA HINDI IPINAKO SI JESUS PAANO NA ANG MGA TAONG ISINILANG BEFORE 570 A.D. MAGING SI KADIJAH AT MGA UNCLE NIYANG CHRISTIAN AY NAMATAY ANG ALAM NA STORYA KAY JESUS DAHIL SI KADIJAH LANG ANG UNANG CONVERTED SA ISLAM NI MUHAMMAD. AFTER MUHAMMAD ANG QURAN KAYA SANA HUWAG NINYONG IPAGPILITAN NA YAN ANG PANINIWALA NG MGA TAO BEFORE ISILANG SI MUHAMMAD.
         • Arman G. De Castro CONCLUSION: MADAMI KAYONG BUBURAHING TALATA SA BIBLIA NA NABASA NG MGA TAO NOONG ARAW PA..KAYA SANA MAGISING NA KAYO NA KAILAN LANG LUMABAS ANG INYONG STORYA NA HINDI IPINAKO SI JESUS SA KRUS.

          Just now · Like

          • Abu-Asraf Dipatuan Conclusion ko Bismillah Rab-bish rah-lee sad-ree, Wa yas-sir-lee am-ree, Wah-lul ‘uq-da-tam mil li-saa-nee. Yaf-qa-hoo qaw-lee (O aking Rabb, buksan mo ang aking dibdib ( bigyan mo ako ng kumpiyansa sa sarili, kakuntentuhan at katapangan — sa pagpapaliwanag ng katotohanan) at padaliin mo ang aking gawain, at alisin mo ang depekto sa aking dila (alisin ang mga pagkakamali)
           Ang Quran ay Nagsabi ang Allah swt ng ganito Surah 3 – Al-Imran 3. Siya (Allah) ang nagpapanaog ng Aklat (ang Qur’an) sa iyo (O Muhammad) ng may katotohanan, na nagpapatotoo sa mga ipinahayag noong pang una. At Siya ang nagpapanaog ng Torah (mga Batas) at ng Ebanghelyo –
           4. Noong pang una, bilang patnubay sa sangkatauhan, at ipinanaog Niya ang Pamantayan (ng paghatol sa pagitan ng matuwid at mali, ang Qur’an). Katotohanan, ang mga hindi sumasampalataya sa Ayat (mga aral, katibayan, kapahayagan, tanda, atbp.) ng Allah, sa kanila ay mayroong isang kasakit-sakit na kaparusahan; at ang Allah ay Sukdol sa Kapangyarihan, ang Ganap na Nakakapangyari sa Pagpaparusa.5. Katotohanan! Walang nalilingid sa Allah maging sa kalupaan at sa mga kalangitan…………………….Kung ALLAH lamang ay Walang nalilingid sa Allah maging sa kalupaan at sa mga kalangitan……SINO KA AT SINO SILA AT SINO TAYONG LAHAT ? para salungatin natin ang sinabi ng Allah..na si HESUS AY HINDI NAMATAY AT NAPAKO SA KRUS…….ayon sa sinabi ninya BASA Basa CHAPTER AN NISAH 4:
           157. At dahil sa kanilang sinasabi bilang pagmamayabang at pang-aalipusta: “Katiyakan, napatay namin ang ‘Al-Masih’ (ang Messiah) na si `Îsã (Hesus as) na anak ni Maryam” – gayong sa katotohanan ay hindi nila napatay si `Îsã (as) at mas lalong hindi nila ito naipako; bagkus ang naipako nila ay isang lalaki na kamukha niya dahil sa iniisip nilang ito ay si `Îsã (as).

           At sinuman ang nag-angkin ng pagpatay sa kanya mula sa mga Hudyo at sa sinumang nagkanulo sa kanya mula sa mga Kristiyano, lahat sila ay nasa pagdududa at pag-aalinlangan at wala silang tiyak na kaalaman, kundi ang sinusunod lamang nila ay haka-haka at hindi sila nakatitiyak na siya ay napatay nga nila bagkus sila ay punung-puno ng pag-aalinlangan..158. Gayong sa katotohanan ay iniangat ng Allâh si “Îsã (as) na buhay – mismo ang kanyang katawan at kaluluwa; at nilinis siya mula sa dungis nila na mga hindi naniwala. At ang Allâh, Siya ay ‘`Azeez’ – Kataas-Taasan at Punong-Puno ng Karangalan na Ganap na Makapangyarihan sa Kanyang mga kaharian, na ‘Hakeem’ Ganap na Marunong at nakakaalam. … Maging ang bibliya ay nagsabi rin na hindi siya namatay BASA ..ANG PATUNAY PA NIYAN AYON DIN SA SINABI NI HESUS AT IBA PANG TALATA NG BIBLYA MO BASA SI HESU AY NAGSABI:::::::Na sinabi, Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang sarong ito: gayon may huwag mangyari ang aking kalooban, kundi ang iyo.” (Ang sarong ito ay ang saro ng kamatayan.)2. Ang panalangin ni Jesus na huwag siyang mamatay sa krus ay dininig ng Diyos, ayon sa Lucas, Hebreo, at Santiago. Tanong Kung gayon, papaano pa siyang namatay sa krus? (Lucas 22:43): “At napakita sa kaniya ang isang anghel na mula sa langit, na nagpalakas sa kaniya.” Ito ay nangangahulugang tinitiyak sa kanya ng isang anghel na hindi siya pababayaan ng Diyos. (Hebreo 5:7): “Nasiya sa mga araw ng kaniyang laman ay naghandog ng mga panalangin at mga daing na sumisigaw ng malakas at lumuluha doon sa may kapangyarihang makapagligtas sa kaniya sa kamatayan, at siyay dininig dahil sa kaniyang banal na takot.”Dininig ang panalangin ni Jesus………….SA MADALING SALITA HINDI NAMATAY SI HESUS QURAN AT BIBLIYA MO TUGMA HINDI BA…………………….KAPAG HINDI PA TAYO MANIWALA SA DALAWANG AKLAT NAYAN NA QURAN AT BIBLIYA NA SI HESUS HINDI NAMATAY……AY LALABAS NAKIKIPAGTUNGGALI KA SA DIYOS NA MAS MARUNONG KA PA SA DIYOS NA LUMIKHA SAYO KAIBIGAN NA ARMAN DE CASTRO…..Wa alaykumo salam warahmatullahi wabarakatuhu sa mga kapatid na Muslim at magandang umaga sa mga kababayan natin kristiyano.

          • Abu-Asraf Dipatuan open po ang tanungan portion sa aming dalawa.
          • Arman G. De Castro tanungan na po at aminado naman pala siyang siya eh nagkamali hahaha!
          • Abu-Asraf Dipatuan tanungan portion po Arman alam ng mga readers kung sino sa atin ang nagsasabi ng katutuhanan.
          • Arman G. De Castro eh wala ng magtatanong niyan…from prophecy at katuparan eh alam na nga nila na natupad lahat yon. naka-prophecy mamatay kapag hindi namatay eh lalabas kasing sinungaling ang DIYOS NG LUMANG TIPAN NA NAGBIGAY NG MGA HULA SA KANYANG MGA PROPETA DIBA?
          • Abu-Asraf Dipatuan Expire na ang load ko Arman …hahagilap tayo ng pangload hehe.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: