Advertisements

GOD CAN CHANGE HIS MIND AND DECISION THAT IS THE REASON THERE IS FORGIVENESS

CHANGE MIND of GOD

LAHI NA LANG SANA NI MOISES PARARAMIHIN NG SUMAMBA SILA SA GUYANG GINTO!!

EXODUS 32:9

Kilala ko ang mga taong iyan at alam kong matitigas ang kanilang ulo. 10 Hayaan mong lipulin ko sila at ikaw at

ang [[[[[[[[iyong lahi’y gagawin kong isang malaking bansa.”]]]]]]

NANGATWIRAN SI MOISES AT SIYA AY PINAKINGGAN.
ETO PA ISANG PAGBABAGO NG DESISYON NG DIYOS 2 KINGS 20:1

1 Nang panahong iyon, nagkasakit nang malubha si Haring Ezequias. Dinalaw siya ng propetang si Isaias na anak ni Amoz at sinabi sa kanya, “[[[Ipinapasabi ni Yahweh]]]] na ayusin mo na ang iyong kaharian sapagkat malapit ka nang mamatay. [[[[[Hindi ka na gagaling sa sakit mong iyan.”]]]]

RESULTA NG 2 KINGS 20

4 Hindi pa nakakalayo si Isaias sa gitnang bulwagan ng palasyo nang sabihin sa kanya ni Yahweh, 5 “Bumalik ka. Sabihin mo kay Ezequias, ang hari ng aking bayan, ‘Narinig ko ang iyong panalangin at nakita ko ang iyong pagluha. Kaya, pagagalingin kita. Sa ikatlong araw, makakapasok ka na sa Templo. 6 Mabubuhay ka pa ng labinlimang taon. Hindi lamang iyan, ililigtas pa kita at ang lunsod na ito sa kamay ng hari ng Asiria. Ipagtatanggol ko ang lunsod na ito alang-alang sa aking karangalan at sa aking pangako kay David na aking lingkod.'”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: