Advertisements

ANG HIWAGA NG NAG-UUTOS SA PITONG IGLESIA THE SECRETS OF THE ONE WHO GIVE ORDERS TO WRITE IN 7 CHURCHES (CAN BE THE 7 CONTINENTS OF THE WORLD) (SI AMEN!)

ANG HIWAGA NG NAG-UUTOS SA PITONG IGLESIA
THE SECRETS OF THE ONE WHO GIVE ORDERS TO WRITE IN 7 CHURCHES (CAN BE THE 7 CONTINENTS OF THE WORLD)

SI YESHUA ANG NAGPASULAT NG REVELATION!!

 

REVELATION 1:4 Mula kay Juan, para sa pitong iglesya sa lalawigan ng Asia.

Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaang mula sa Diyos na siyang nakaraan, kasalukuyan, at darating. Ito’y mula sa pitong(7) espiritung nasa harap ng kanyang trono,

REVELATION 1:7-8

Narito, siya’y pumaparitong nasasa mga alapaap; at makikita siya ng bawa’t mata, at ng nangagsiulos sa kaniya; at ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa kaniya. Gayon din, Siya nawa(AMEN).

Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Dios, ngayon at nang nakaraan at sa darating, ang Makapangyarihan sa lahat.

ANOTHER TRANSLATION IN TAGALOG “AMEN” IS “SIYA NAWA”!

REVELATION 1:7-8

7 Tingnan ninyo, dumarating siyang nasa mga alapaap at makikita siya ng lahat, pati ng mga sumibat sa kanyang tagiliran; tatangis ang lahat ng lipi sa lupa dahil sa kanya. Ganoon nga ang mangyayari. Amen!
8 “Ako ang Alpha at ang Omega,” sabi ng Panginoong Diyos na Makapangyarihan sa lahat; Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan, at siyang darating.

Ako’y si Juan, ang inyong kapatid at kasama sa kapighatian at pagtitiis na nararanasan ng mga kabilang sa kanyang kaharian dahil sa pakikipag-isa kay Jesus. Itinapon ako sa isla ng Patmos sapagkat ipinahayag ko ang salita ng Diyos at ang katotohanang inihayag ni Jesus. 10 Noon ay araw ng Panginoon, at habang nasa ilalim ako ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, narinig ko mula sa aking likuran ang isang malakas na tinig na parang tunog ng trumpeta.
ETO NA YUONG NAGPAPASULAT SA 7 CHURCHES O 7 IGLESIA

11 Sabi niya, “Isulat mo ang iyong nakita, at ipadala mo sa pitong iglesya: sa Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia at Laodicea.”

THE VISION OF JUAN NOT DREAM ANG DREAM TULOG KA ANG VISION GISING KA!

12 Lumingon ako upang tingnan ang nagsasalita, at nakakita ako ng pitong ilawang ginto. 13 Nakatayo sa gitna ng mga ilawan ang isang parang Anak ng Tao na nakadamit ng hanggang sakong, at may gintong pamigkis sa kanyang dibdib. 14 Ang kanyang ulo at buhok ay kasimputi ng balahibo ng tupa o ng niyebe, at ang kanyang mga mata’y parang apoy na nagliliyab. 15 Kumikinang ang kanyang mga paa na parang tansong pinakintab, at parang rumaragasang tubig ang kanyang tinig. 16 May hawak siyang pitong bituin sa kanang kamay, at lumalabas sa kanyang bibig ang isang matalim na tabak na sa magkabila’y may talim. Ang kanyang mukha ay nakakasilaw na parang matinding sikat ng araw.

17 Pagkakita ko sa kanya, para akong patay na bumagsak sa kanyang paanan, ngunit ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay at sinabi, “Huwag kang matakot! Ako ang simula at ang wakas,

NAMATAY AKO!!! NGUNIT!!!!!

18 at ang nabubuhay! [[[[[[[[NAMATAY AKO!!!]]]]]] ngunit tingnan mo, ako’y buhay ngayon at mananatiling buhay magpakailanman. Nasa ilalim ng aking kapangyarihan ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. 19 Kaya’t isulat mo ang iyong nakita, ang nangyayari ngayon at ang mangyayari pa pagkatapos nito.

THE MEANING OF 7 GOLDLAMPS AND 7 STARS

20 Ito ang kahulugan ng pitong ilawang ginto(7 GOLDLAMPS) at ng pitong bituing (7 STARS) hawak ko. Ang pitong ilawang ginto ay ang pitong iglesya at ang pitong bituin ay ang mga anghel ng pitong iglesya.

7 GOLDLAMPS = 7 CHURCHES
7 STARS = 7 ANGELS OF THE 7 CHURCHES
ISA-ISAHIN NATIN ANG NAGPAPASULAT KUNG SINO SIYA AT ANO ANG KANYANG MGA KATANGIAN!!

LETTER TO EFESO (1)

REVELATION 2:1

Sa anghel ng iglesia sa Efeso ay isulat mo: Ang mga bagay na ito ay [[[[sinasabi ng may hawak ng pitong bituin sa kaniyang kanang kamay, na yaong lumalakad sa gitna ng pitong kandelerong ginto:]]]]]

LETTER TO SMIRNA (2)

REVELATION 2:8

 At sa anghel ng iglesia sa Smirna ay isulat mo: Ang mga bagay na ito ay [[[sinasabi ng una at ng huli, na namatay, at muling nabuhay:]]]]]

LETTER TO PERGAMO (3)

REVELATION 2:12

 At sa anghel ng iglesia sa Pergamo ay isulat mo: Ang mga bagay na ito ay
sinasabi ng may matalas na tabak na may dalawang talim:

LETTER TO SARDIS (4) (SIYA MAY ARI NG 7 ESPIRITU NG DIYOS)

REVELATION 3:1

At sa anghel ng iglesia sa Sardis ay isulat mo: Ang mga bagay na ito ay [[[[[[[sinasabi ng may!!!!! [[[[pitong(7) Espiritu ng Dios]], at may pitong bituin: Nalalaman ko ang iyong mga gawa, na ikaw ay may pangalang ikaw ay nabubuhay, at ikaw ay patay.]]]]

LETTER TO FILADELFIA (6)

REVELATION 3:7

At sa anghel ng iglesia sa Filadelfia ay isulat mo: Ang mga bagay na ito ay [[[[[sinasabi ng banal, niyaong totoo, niyaong may susi ni David, niyaong nagbubukas at di mailalapat ng sinoman, at naglalapat at di maibubukas ng sinoman:]]]

LETTER TO LAODICEA (7)

REVELATION 3:14

At sa anghel ng iglesia sa Laodicea ay isulat mo: Ang mga bagay na ito ay [[[sinasabi ng Siya Nawa (PINASASABI NI AMEN!!), ng saksing tapat at totoo, ng pasimula ng paglalang ng Dios:]]]]

REVELATION 5:6-14 (SI AMEN OR SI SIYA NAWA!!)

6At nakita ko sa gitna ng luklukan at ng apat na nilalang na buhay, at sa gitna ng matatanda, ang isang Cordero na nakatayo, na wari ay pinatay, na may pitong sungay, at pitong mata, na siyang pitong Espiritu ng Dios, na sinugo sa buong lupa. 7At siya’y lumapit, at kinuha ang aklat sa kanang kamay niyaong nakaupo sa luklukan. 8At pagkakuha niya ng aklat, ang apat na nilalang na buhay at ang dalawangpu’t apat na matatanda ay nangagpatirapa sa harapan ng Cordero, na ang bawa’t isa’y may alpa, at mga mangkok na ginto na puno ng kamangyan, na siyang mga panalangin ng mga banal. 9At sila’y nangagaawitan ng isang bagong awit, na nagsasabi, Ikaw ang karapatdapat na kumuha ng aklat, at magbukas ng mga tatak nito: sapagka’t ikaw ay pinatay, at binili mo sa Dios ng iyong dugo ang mga tao sa bawa’t angkan, at wika, at bayan, at bansa. 10At sila’y iyong ginawang kaharian at mga saserdote sa aming Dios; at sila’y nangaghahari sa ibabaw ng lupa.

11At nakita ko, at narinig ko ang tinig ng maraming mga anghel sa palibot ng luklukan at ng mga nilalang na buhay at ng matatanda; at ang bilang nila ay sangpung libong tigsasangpung libo at libolibo; 12Na nangagsasabi ng malakas na tinig, Karapatdapat ang Cordero na pinatay upang tumanggap ng kapangyarihan, at kayamanan, at karunungan, at kalakasan, at kapurihan, at kaluwalhatian, at pagpapala. 13At ang bawa’t bagay na nilalang na nasa langit, at nasa ibabaw ng lupa, at nasa ilalim ng lupa, at nasa ibabaw ng dagat, at lahat ng mga bagay na nasa mga ito, ay narinig kong nangagsasabi, Sa kaniya na nakaupo sa luklukan, at sa Cordero ay ang pagpapala, at kapurihan, at kaluwalhatian, at paghahari, magpakailan kailan man. 14At ang apat na nilalang na buhay ay nagsabi, [[[[[Siya nawa]]](SI AMEN). At ang matatanda ay nangagpatirapa at nangagsisamba.

Advertisements

One response to this post.

  1. […] 7 Narito, siya’y pumaparitong nasasa mga alapaap; at makikita siya ng bawa’t mata, at ng nangagsiulos sa kaniya; at ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa kaniya. Gayon din, [[[[[[Siya nawa/Amen!!.]]]]] […]

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: