PATAY NA SI ABRAHAM/ISAAC/ISHMAEL/HAGAR/SARAH ETC… AT MGA MALALAPIT NA LAHI NILA BAGO NAG-EXODUS NA KWENTONG MT. SINAI

PATAY NA SI ABRAHAM AT LAHAT ng MALALAPIT NA LAHI NIYA 1st, 2nd, 3rd FAMILY NI ABRAHAM BAGO NAG-EXODUS!!!

KAY ABRAHAM MUNA TAYO KASI YANG EXODUS PATAY NA LAHAT MALALAPIT NA LAHI NI ABRAHAM PATAY NA SILA ISAAC, JACOB, ISHMAEL, HAGAR, REBECCA, 12 SONS OF JACOB PATAY NA DIN.

KUNG BAGA MGA INAPO SA TUHOD NA LANG YAN…NI JACOB/ISRAEL MGA INALIS SA EGIPTO NI MOISES ang EXODUS ..

NASA GENESIS LANG BUHAY NILA ABRAHAM kaya yang kwento ng MT. SINAI PATAY NA SILANG LAHAT.

MATUTO KAYONG UMUNAWA NG “PANAHON”

***********************************
ETO NA SAGOT…MATUTO KAYONG UMUNAWA NG SALITANG “LUMIPAS NA ANG PANAHON”…NAMATAY ANG SALING-LAHI..
***********************************

EXODUS 1:5-6, 8

5 silang lahat ay pitumpu. (70 LANG LAHAT SILA NOON GENESIS 46:8-27 see below this link)
Si Jose ay matagal nang nasa Egipto noon.

*******************************************************
PAGLIPAS NG PANAHON NAMATAY SI JOSE..ANAK NI JACOB AT ANG KANILANG SALING-LAHI!!! Basahin ng buo ang COLOR GREEN.
*************************************************
6 Paglipas ng panahon, [[[[[[[NAMATAY si Jose, ]]]]] ang [[[[[kanyang mga kapatid ]]]]] at ang[[[[ kanilang salinlahi.]]]] 

**************************************************************
LUMIPAS PA ULIT ANG ILANG PANAHON PANAHON!!! HANGGANG HINDI MAKILALA SI JOSE……….
*************************************************************

EXODUS 1:8
8 [[[ Lumipas ang panahon ]]] at nagkaroon ang Egipto ng ibang hari na hindi nakakakilala kay Jose.

********************************************************************
SI JOSE AY ANAK NI JACOB/ISRAEL YAN YUONG IPINAGBILI NG MGA MAGKAKAPATID NA NAGING GOVERNADOR NG EGIPTO.
********************************************************************
SAKA PA LANG NAGKAROON NG KWENTONG MT. SINAI..

NGANGA!!

SEE ALSO ABRAHAM’s JOURNEY WITH EARTH COORDINATES!!

 

GENESIS 46:8-27 (70 or SEVENTY)

8 Ito ang talaan ng lahi ni Israel na nagpunta sa Egipto—si Jacob at ang kanyang mga anak at mga apo: si Ruben na kanyang panganay 9at ang mga anak nitong sina Enoc, Fallu, Hezron at Carmi; 10 si Simeon at ang mga anak nitong sina Jemuel, Jamin, Ohad, Jaquin, Zohar at si Saul na anak ng babaing taga-Canaan. 11 Si Levi at ang mga anak nitong sina Gershon, Coat at Merari; 12 si Juda at ang mga anak nitong sina Sela, Fares at Zara. Si Er at Onan ay namatay sa Canaan. Ang mga anak ni Fares na sina Hezron at Hamul. 13 Si Isacar at ang mga anak nitong sina Tola, Pua, Job at Simron. 14 Si Zebulun at ang mga anak nitong sina Sered, Elon at Jahleel. 15 Ito ang mga anak at apo ni Jacob kay Lea na pawang ipinanganak sa Mesopotamia. Kabilang dito si Dina, ang anak na dalaga ni Jacob. Tatlumpu’t tatlo silang lahat.

16 Kasama rin dito si Gad at ang mga anak nito na sina Zifion, Hagui, Suni, Ezbon, Eri, Arodi at Areli; 17 si Asher at ang mga anak nitong sina Jimna, Isua, Isui, Beria at ang babaing kapatid nilang si Sera. Ang mga anak ni Beria ay sina Heber at Malquiel. 18 Ang mga anak at mga apo ni Jacob kay Zilpa, ang aliping ibinigay ni Laban kay Lea, ay labing-anim.

19 Kabilang din sa talaang ito ang mga anak at mga apo ni Jacob kay Raquel: sina Jose at Benjamin; 20 sina Manases at Efraim, mga anak ni Jose kay Asenat na anak ni Potifera na pari sa Heliopolis. Ang dalawang ito’y sa Egipto isinilang. 21 Ang mga anak ni Benjamin ay sina Bela, Bequer, Asbel, Gera, Naaman, Ehi, Ros, Mupim, Hupim at Ard. 22 Labing-apat ang mga anak at mga apo ni Jacob kay Raquel.

23 Kabilang pa rin dito si Dan at ang bugtong niyang anak na si Husim; at 24 si Neftali at ang mga anak nitong sina Jahzeel, Guni, Jeser at Silem. 25 Pito ang mga anak at mga apo ni Jacob kay Bilha, ang aliping ibinigay ni Laban kay Raquel.

26 Animnapu’t anim ang mga anak at mga apo ni Jacob na nagpunta sa Egipto. Hindi kabilang dito ang kanyang mga manugang. 27 Dalawa ang naging anak ni Jose sa Egipto, kaya ang kabuuang bilang ng sambahayan ni Jacob na natipon doon ay pitumpu.

One response to this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: