Advertisements

DEBATE BETWEEN HARBALLAH ISLAM, MARWAN LUIZ GONZALES VS ARMAN G. DE CASTRO (TOPIC: SPLIT PERSONALITY)

arman_harballah_marwan

 

THE DEBATE!!!

Harballah Islam​ AND Marwan Luis Gonzales​ (ISLAM)

VS

ARMAN G. DE CASTRO

TOPIC: SPLIT PERSONALITY ANG DIYOS NG CHRISTIANO.

SA TOPIC LANG TAYO PAPATUNAYAN KO NA HINDI SPLIT PERSONALITY DIYOS KO…

NEGATIVE SILA HARBALLAH
POSITIVE ANG PATRIPASSIANISM ETC…

TOPIC ALPHA AT OMEGA ANG SIMULA AT WAKAS!!

*************************
ETO ALPHA/SIMULA
*************************

MGA MINAMAHAL SA PANGINOONG YESWAH/YESHUA NA DIYOS NG LUMANG TIPAN NA NAGKATAWANG TAO.
AKO’Y NANINIWALA NA PANGALAN NG DIYOS ANG DAPAT IPAKILALA KATULAD NG INUTOS NIYA KAY MOISES.

HINDI KAYO MALILIGTAS NG KUNG ANO-ANONG SEKTA KUNDI ANG MAUNAWAAN AT MALAMAN NINYO KUNG SINO ANG DAPAT NINYONG DALANGINAN AT PURIHIN.
ANG SALITANG DIYOS/AMA AY HINDI PANGALAN NG DIYOS.

PAPATUNAYAN KO SA AKING KADEBATE NA ANG BIBLIA (TA BIBLIA(KOINE GREEK)/.THE BOOKS)

ANG AMING PANINNIWALA AY PATRIPASSIANIM…ATBP

WHAT IS PATRIPASSIANISM?

GAGAMITIN KO PANGALAN NIYA SA HEBREW AT HINDI SA ENGLISH YESHUA/YESHWAH = JESUS

In Christian theology, Patripassianism (as it is referred to in the WESTERN CHURCH) or Sabellianism in the EASTERN CHURCH (also known as modalism, modalistic monarchianism, or modal monarchism) In the West it was known as patripassianism (from Latin patri- “father” and passio “suffering”), because the teaching required that since the Father had become incarnate in Christ, he had suffered.

MATTHEW 8:11 Tandaan ninyo: marami ang darating buhat sa [[[[[[[[[[SILANGAN(EASTERN CHURCH) at KANLURAN(WESTERN CHURCH)]]]]]]] at dudulog sa hapag na kasalo nina Abraham, Isaac at Jacob sa KAHARIAN NG LANGIT. 12 Ngunit marami sa lipi ng Israel (l=anak ng kaharian) ANG ITATAPON SA KADILIMAN SA LABAS DOO’Y MANANANGIS SILA AT MAGNGANGALIT ANG KANILANG NGIPIN.

**********************************

I WILL PROVED TO YOU THAT HE/YESHUA/YESHWAH/JESUS IS THE ALPHA AND OMEGA (NOTHING ELSE) HE IS ALONE!!

WHEN GOD CREATED MAN IN [[HIS OWN]], [[HIS OWN]], [[HIS OWN]]…IMAGE IS “HIS” PLURAL?.
GENESIS 1:27 GOD, HIS OWN IMAGE, HE CREATED MALE AND FEMALE.
GOD, HIS OWN, HE = SINGULAR/ONE/ALONE

**********************************

1ST DAY OF CREATION!!!!!!!!!!!!!!!

SIMULAN NATIN SA GENESIS 1:1-5

ANG UNANG ARAW AY TUMUTUKOY SA PAGDATING NI YESWAH

IN 1ST DAY OF CREATION THE LIGHT IS NOT THE SUN, MOON AND STARS!!

GENESIS 1:3 ANG SALITA “LET THERE BE LIGHT” = YESHWAH

THE SUN, MOON AND STARS HAS BEEN CREATED IN 4TH DAY GENESIS 1:16 GOD CREATED SUN, MOON, STARS.

QUESTION: WHO IS THE LIGHT IN GENESIS 1:3 (PROPHECIES)?
ANSWER: YESWAH=JESUS

ANG KATUPARAN NG HULA AT PLANO NG DIYOS.

2 CORINTHIAN 4:5-6 [[[HINDI!!!]]] namin ipinapangaral ang aming sarili, [[[[kundi si Cristo Jesus bilang Panginoon]]]]]]. At kami ay lingkod ninyo alang-alang kay Jesus. 6 Sapagkat ang Diyos na nagsabing, [[[[“Mula sa kadiliman ay sisilang ang liwanag,”(LET THERE BE LIGHT!!!)]]] ay siya ring nagbigay liwanag sa aming isip upang makilala namin ang kaluwalhatian ng Diyos na nahahayag sa mukha ni Cristo.

SINO ANG SALITA AT ANO ANG SALITA? (LET THERE BE LIGHT)
ANG PAGDATING NG SALITA O LET THERE BE LIGHT AY IPINROPHECY SA LUMANG TIPAN.

HOW THE “WORDS/LET THERE BE LIGHT” PROPHESIED?

ISAIAH 9:6 THE COMING OF EVERLASTING FATHER, MIGHTY GOD!!!
ISAIAH 7:14 THE COMING OF IMMANUEL (GOD NOT MAN NOT SON…GOD IS WITH US)
PROPHECY FULFILLED IN MATTHEW 1:22-23

MICAH 5:2 SA BETHLEHEM ISISILANG (EFRATA) YAN ANG BETHLEHEM NA PINAGLIBINGAN KAY RACHEL NI JACOB.

GENESIS 35:19 Namatay si Raquel at inilibing sa tabi ng daang patungo sa [[[[[[[Efrata na ngayon ay Bethlehem]]]]]]

ANG TALA NA PALATANDAAN SA KANYANG PAGSILANG…

BILANG 24:17 Nakikita ko ngunit hindi ngayon, Siya’y aking namamalas ngunit hindi sa malapit. ISANG TALA AY SISIKAT MULA SA LAHI NI JACOB, LILITAW ANG ISANG HARI MULA SA LIPI NI ISRAEL. Ito ang dudurog sa ulo ni MOAB LILIPULIN niyang lahat ang mga anak ni SET.

JEREMIAS 31:15 (IPAPATAY NI HERODES ANG MGA SANGGOL)

ZACARIAH 9:9 SASAKAY SIYA SA BISIRONG ASNO.

HINDI SIYA NANIRAHAN SA NAZARETH KUNDI SA CAFERNAUM!!

ISAIAH 9:1-2 “Nahawi na ang dilim sa bayang malaon ng namimighati. Sa mga nakaraang araw, inilagay niya sa kahihiyan ang lupain ng ZABULON at ang lupain ng NEFTALI (MATTHEW 4:12-16 PROPHECY FULFILLED)

ISAIAH 40:3 IPAGHAHANDA ANG DIYOS NG DAAN ANG TINIG SA ILANG!!! (JOHN 1:22-23 PROPHECY FULFILLED AKO ANG TINIG SA ILANG IPAGHANDA ANG DIYOS NG DAAN!!! )

ETC……..ETC………PROPHECY AND EACH FULFILLMENT IN THE LIFE OF YESWAH/JESUS
READ MORE….https://armandecastro.wordpress.com/2012/10/25/ang-mga-hula-at-katuparan-sa-buhay-ni-jesus/

NGAYON ANG SABI ANG SALITA/LET THERE BE LIGHT BECOME MAN (JOHN 1:14)

JOHN 1:1 IN THE BEGINNING HE/THE WORD/LET THERE BE LIGHT IS GOD!!

JOHN 1:3 EVERYTHING WAS CREATED BY WORD/LET THERE BE LIGHT/YESWAH = JESUS

JOHN 1:3 THROUGH HIMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM!!! [[[[[[[ ALL THINGS ]]]]]]
WERE MADE.

QUESTION: WHO IS HIMMMMMMMMMMMM!!! WHO CREATED ALL THINGS?
ANSWER: YESHUA/THE WORD/LET THERE BE LIGHT/JESUS.

SO THAT IS BEING THE ALPHA!!!!!!!!! WAS PROPHESIED.

**********************************************************************************

ETO ANG OMEGA ANG WAKAS!!!!
*****************************
LET US PROCEED IN THE WORD OMEGA!!!!!!!
*****************************
GENESIS 2:2 IN THE LAST DAY OF CREATION 7TH DAY GOD RESTED!!!!!!!!!!!
THE 7TH DAY…PROMISE TO ALL OF US……THAT IS NOT LITERAL REST BUT A PROMISE!!
ETO ANG PANGAKO SA IKA-7 ARAW NA PAMAMAHINGA SA PILING NG DIYOS NG KANYANG MGA ILILIGTAS.
Hebreo 4: 1-13
1 Kaya nga habang nananatili ang pangako ng Diyos, na tayo’y makakapasok at [[[[[[[[[[[[[makakapagpahinga sa piling niya]]]]]]]]]], mag-ingat kayo at baka mayroon sa inyong hindi makatanggap ng pangakong ito. 2 Sapagkat tulad nila’y napakinggan din natin ang Magandang Balita, ngunit hindi nila pinakinabangan ang balitang kanilang narinig dahil hindi nila ito tinanggap nang may pananampalataya. 3 Tayong mga sumampalataya ang nakatanggap ng kapahingahang ipinangako. Ito’y ayon sa kanyang sinabi,
“Sa galit ko’y aking isinumpa,
‘Hindi sila makakapasok at hindi makakapagpahinga sa aking piling.’ ” (NUMBERS 14:22-23, PSALM 95:11)
Sinabi niya ito kahit tapos na niya ang kanyang mga gagawin mula nang likhain ang sanlibutan.
**********************************
4 Sapagkat sinasabi sa isang bahagi ng kasulatan ang tungkol sa ikapitong araw, “At sa ikapitong (7TH DAY) araw, nagpahinga ang Diyos sa kanyang paglikha.” (GENESIS 2:2)!!!
***********************************
5 At muli pang sinabi, “Hindi sila makakapasok at makakapagpahinga sa aking piling.”
6 Ang mga unang nakarinig ng Magandang Balita ay hindi nakapasok at nakapagpahinga dahil hindi sila sumampalataya. Ngunit may mga inaanyayahan pa ring magpahinga sa piling ng Diyos.
7 Kaya’t muling nagtakda ang Diyos ng isa pang araw na tinawag niyang “Ngayon”. Pagkalipas ng mahabang panahon, sinabi sa pamamagitan ni David sa kasulatang nabanggit,
“Ngayon, kapag narinig ninyo ang tinig ng Diyos,
iyang inyong puso’y huwag patigasin.” (PSALM 95:7-8)
BELOW ARE THE SOURCES OF PROPHECIES OF ABOVE VERSES IN HEBREW 4:1-3:
LAHAT NG MGA NAKASAKSI NA ATING MGA NINUNO SA HIMALANG GINAWA NIYA AY MGA ISINUMPA.
NUMBERS 14:22-23 isa man sa mga nakakita ng HIMALANG GINAWA KO ay hindi makakapasok sa lupaing ipinangako ko sa inyong mga ninuno. Paulit-ulit nila akong sinusubok at hindi nila ako sinusunod.
AWIT 95:11 Dahil sa galit ko,
AKO AY SUMUMPANG DI SILA DARATAL
SA LUPANG PANGAKONG AKING INILAAN.”
PSALM 95:7-11
ANG HULA SA LUMANG TIPAN SA AKLAT NG AWIT:
AWIT 95:7-11 “SIYA ang ating Diyos,
Tayo ay kalinga niyang mga hirang,
Mga tupa tayong inaalagaan.
Ang KANYANG SALITA ay ating pakinggan
8 “Iyang inyong puso’y HUWAG PATIGASIN, tulad ng ginawa
Ng inyong mga magulang
Nang nasa Meriba, sa ilang ng Masa.
9 Ako ay tinukso’t
Doon ay sinubok ng inyong magulang,
Bagamat nakita
Ang aking ginawang sila’ng
nakinabang.

10 APATNAPUNG TAON,
Sa inyong ninuno ako ay
nagdamdam,
Ang aking sinabi,
‘Sila ay suwail, walang pakundangan
At ang mga utos ko ay sinusuway!”
11 Dahil sa galit ko,
AKO AY SUMUMPANG DI SILA DARATAL
SA LUPANG PANGAKONG AKING INILAAN.”
SI YESWAH/YESHUA/JESUS LAMANG ANG DARATING WALANG KASAMA NA IBANG AMA O DIYOS.
ANG HULA SA LUMANG TIPAN:

ISAIAH 40:10 Dumarating ang Panginoong Yahweh na taglay ang kapangyarihan, dala ang GANTIMPALA sa mga hinirang.
SIMULA CHAPTER 15 TO 22 NG REVELATION WALA NG SALITANG “AMA”.
REVELATION 22:12-13 At sinabi ni Jesus, “Makinig kayo! Darating na ako! Dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa! 13 Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas.”
REVELATION 22:20-21 Sinasabi ng nagpapatotoo sa lahat ng ito, “Tiyak na nga! Darating na ako!” Sana’y dumating ka na, Panginoong Jesus!
21 Nawa’y makamtan ng lahat a ang pagpapala ng Panginoong Jesus.
Amen.
REVELATION 22:12-13 SINABI NI JESUS/YESWAH DARATING NA “AKO” HINDI “KAMI” NAKASULAT…
AMEN!!!
NAPATUNAYAN KO NA NA ANG ALPHA AT OMEGA AY ANG 3 MANIFESTATION NG DIYOS GENESIS 1:1 (GOD) GENESIS 1:2 (SPIRIT) ANG UMIIHIP SA IBABAW NG LUPA GENESIS 1:3 (LET THERE BE LIGHT=THE WORD)
GUSTO KONG GAWIN NI HARBALLAH ISLAM AY BUWAGIN NIYA ANG PAGIGING ALPHA AT OMEGA NG NAG-IISANG DIYOS NA YAN AYON NA DIN SA MGA TALATANG AKING INILATAG.
YAN LAMANG PO MADAM TIN…MADAMING SALAMAT PO!!
NAKAUSAP NA NI DAVID SI JESUS
NAKAUSAP NA NI ISAIAH SI JESUS
AMEN!!************************************************************
Advertisements

3 responses to this post.

  1. hahha ganyan sila tol

    Reply

    • sa dami ng isinagot sumbong ang ibinalik eh nyahahaha!! yuong mga sagot niya na sandali lang dapat sagot na yon eh…ang ipinagtataka ko eh bakit nagsumbong eh alam na may debate hahaha!

      Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: