Advertisements

HINDI KARUNUNGAN NG KARANIWANG TAO ANG MAKAKAUNAWA SA MGA IPINASULAT KAY SAULO/PABLO

HINDI KARUNUNGAN NG KARANIWANG TAO ANG MAKAKAUNAWA SA MGA SULAT NI PABLO (MAY NAKASALINGIT NA TALINGHAGA PA DIN DIYAN DAHIL KAY KRISTO)……..ANG MAY ESPIRITU SANTO NI Y/JESUS ANG MAKAKAUNAWA NITO BASA…

1 CORINTO 1:17 Sapagkat isinugo ako ni Cristo, hindi upang magbautismo kundi upang mangaral ng Magandang Balita. Ipinangaral ko nga ito, ngunit hindi sa pamamagitan ng mahusay na pagtatalumpati at [[ KARUNUNGAN NG TAO ]], nang sa gayon ay hindi mawalan ng kabuluhan ang pagkamatay ni Cristo sa krus.

MAY NAKASALINGIT NA PATALINGHAGA SA MGA YAN..AT YUON ANG AKING NAUUNAWAAN DAHIL SA ESPIRITU SANTO NI YESHUA ANG DIYOS NG LUMANG TIPANG NAGING TAO.

 

IKAW BA NAMAN ANG TINATABIHAN…EH

GAWA 23:11 “Kinagabihan, tumayo ang PANGINOON SA [[[[ TABI ]]]]] NI PABLO at sinabi sa kanya, “Lakasan mo ang iyong loob! Nagpatotoo ka tungkol sa AKIN dito sa Jerusalem; ganyan din ang gawin mo sa Roma;

GINABAYAN NG ESPIRITU SANTO NI JESUS

ANG PATOTOO NA ANG ESPIRITU NI KRISTO JESUS ANG SUMUSUBAY KAY SAULO/PABLO
ACTS 16:7 Pagdating sa hangganan ng Misia, nais nilang pumasok sa Bitinia, subalit hindi sila pinahintulutan ng (((Espiritu ni Jesus))).

ANG LABING LIMANG (15) AKLAT NA ISINULAT NI SAULO/PABLO

1. GAWA
2. ROMA
3. 1 CORINTO
4. 2 CORINTO
5. GALACIA
6. EFESO
7. FILIPOS
8. COLOSAS
9. 1 TESALONICA
10. 2 TESALONICA
11. 1 TIMOTEO
12. 2 TIMOTEO
13. TITO
14. HEBREO
15 FELIMON

NATURAL MADAMI YAN DAHIL NAGLAKBAY NGA SIYA EH AT PARA SA MGA HENTIL/GENTILES. PARA MAKILALA SA BUONG BANSA…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: