Advertisements

SINANIBAN NGA BA NG DEMONYO O NI SATANAS SI PABLO?

IBA MAY SANIB SA PATULOY NA SINUSUBOK!! NASA IBABA ANG SAGOT KUNG BAKIT SIYA NANALO..

NAKAKAUNAWA KA BA NG SALITANG “NAGSISILBING” MALIWANAG SYMBOLICAL… NA SUGO ( PAGSUBOK ) NI SATANAS..AT ANG MGA LAYUNIN TINGNAN MO MAGAGANDA…………….HINDI MAPAPANGIT………KUNG KAY SATANAS YAN……..TINURUAN SANANG MAGING PALALO AT HINDI PINIGILANG MAGING PALALO!!

2 CORINTHIAN 12: 6-10 At kung ako’y magmalaki man, hindi ako lalabas na hangal, sapagkat totoo ang sasabihin ko. Ngunit hindi ko ito gagawin, sapagkat ayaw kong mag-isip ang sinuman nang higit tungkol sa akin kaysa kanyang nakita o narinig sa akin.

7 Ngunit upang hindi ko ipagyabang ang kamangha-manghang [[[pahayag ng Diyos sa akin]]]], ako’y binigyan ng isang kapansanan sa katawan na [[[ NAGSISILBING ]]]]] sugo ni Satanas upang pahirapan ako, at nang sa gayo’y [[[[[hindi ako maging palalo. ]]]]]

8 Tatlong beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito, ngunit 9 ganito ang kanyang sagot, “Ang pagpapala ko ay sapat sa lahat ng pangangailangan mo; lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina.” Kaya’t buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang lalo kong madama ang kapangyarihan ni Cristo.

10 Dahil kay Cristo, walang halaga sa akin kung ako ma’y mahina, kutyain, pahirapan, usigin at magtiis. Sapagkat kung kailan ako lalong mahina, saka naman ako nagiging malakas.
MEANING “PAGSUBOK” MAARING ANG PAGNANASA NIYA SA MAKALAMAN YAN KAYA HINDI SIYA NAG-AASAWA…O GUMAGAWA NG KABULASTUGAN

NASUSULAT LAHAT TAYO AY TUTUKSUHIN NG DEMONYO EXAMPLE SI PETER, JOB, KING SAUL , JESUS (NG MAGING TAO) ETC..ETC..

1 PETER 1:6-7

6 Ito’y dapat ninyong ikagalak, kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba’t ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. 7 [[[[[Ang gintong nasisira ay pinaparaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay.]]]] Gayundin naman, ang inyong pananampalataya, na higit na mahalaga kaysa ginto, ay[[[[[[[ pinaparaan sa pagsubok]]]]] upang malaman kung ito’y talagang tapat. Sa gayon kayo’y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa Araw na mahayag si Jesu-Cristo.

IBA NAMAN SI YESWAH/JESUS NA SINUBOK TANDAAN NYO YAN…SIYA KINATAKUTAN NI SATANAS…DAHIL HINDI PALA SIYA KILALA PA NI SATANAS SA HULI NA LANG NAKILALA NG MAGTAPAT.

MATTHEW 4:10-11 Kaya’t sumagot si Jesus, “Lumayas ka Satanas! Sapagkat nasusulat,

Ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sasambahin.
At siya lamang ang dapat mong paglilingkuran.'”

11 Pagkatapos, iniwan na siya ng diyablo. Dumating naman ang mga anghel at siya’y pinaglingkuran nila.

NAKITA NYO NA PINAGLINGKURAN NG MGA ANGHEL PA…DIYOS LANG PINAGLILINGKURAN NG MGA ANGHEL…AMEN!!!

 

ETO BASAHIN NINYO SI PABLO LANG BA ANG TUTUKSUHIN NG DIYABLO/SATANAS?

LUCAS 8:12 ..Dumating ang [[ diyablo ]] at inalis nito ang Salita mula sa puso ng mga nakikinig
upang hindi sila manalig at maligtas.

JOHN 13:2 Sa panahon ng hapunan, inilagay na ng [[ diyablo ]]  sa isip ni Judas, na anak ni
Simon Iscariote,

JOHN 8:44 Ang [[ diyablo ]] ang inyong ama! At ang kagustuhan niya ang ibig ninyong gawin. Noon
pa man ay mamamatay-tao na siya.

1 JOHN 5:19 Alam nating tayo’y mga anak ng Diyos, kahit na ang buong sanlibutan ay nasa
kapangyarihan ng [[ diyablo ]].

1 JOHN 3:8-12 Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampon ng [[ diyablo ]], sapagkat sa simula
pa’y gumagawa na ng kasalanan ang diyablo. Kaya’t naparito ang Anak ng Diyos upang
wasakin ang mga gawa ng [[ diyablo ]]. 9 Ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi
nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat nananatili sa kanya ang buhay na galing sa Diyos.
At dahil ang Diyos ang ama niya, hindi siya maaaring magpatuloy sa pagkakasala. 10
Dito natin makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng
diyablo: ang sinumang hindi gumagawa ng matuwid at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay
hindi anak ng Diyos. 11 Ito ang mensaheng narinig na ninyo sa simula pa:
[[[magmahalan tayo]]. 12 Huwag tayong tumulad kay Cain; siya’y kampon ng [[ diyablo ]].
Pinatay niya ang kanyang kapatid. Bakit? Sapagkat masama ang kanyang mga gawa, ngunit
matuwid ang mga gawa ng kanyang kapatid.

EFESO 4:27 Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang [[ diyablo ]].

1 TESALONICA 3:5…. Nag-aalala ako na baka nalinlang na kayo ng [[ diyablo ]], at kung
magkagayo’y mawawalan ng kabuluhan ang aming pagpapagal.

2 TIMOTHY 2:26 Sa gayon, maliliwanagan ang kanilang isip at makakawala sila sa bitag ng
[[ diyablo ]]na bumihag at umalipin sa kanila.

1 PETER 5: 8 Maging handa kayo at magbantay. Ang [[ diyablo ]], ang kaaway ninyo ay parang
leong umaatungal at aali-aligid na naghahanap ng masisila.

SANTIAGO/JAMES 3:14-15 14 Ngunit kung ang naghahari sa inyong puso ay inggit at
makasariling hangarin, huwag ninyo iyang ipagmalaki at huwag ninyong ikaila ang
katotohanan. 15 Ang ganyang karunungan ay hindi galing sa Diyos, kundi makasanlibutan,
makalaman at mula sa [[ diyablo ]].

JUDAS 1:99 Kahit si Miguel na pinuno ng mga anghel, nang makipagtalo siya sa [[ diyablo ]]
tungkol sa bangkay ni Moises, ay hindi nangahas gumamit ng paglapastangan.

REVELATION 2:10 Huwag kang matakot sa mga pag-uusig na malapit mo nang danasin. Makinig
ka! Ipabibilanggo ng [[ diyablo ]]ang ilan sa inyo bilang pagsubok;

REVELATION 20:22 Sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas na walang iba kundi ang  [[ diyablo ]] o
[[Satanas,]] at ginapos ito sa loob ng sanlibong taon.

ANG PAPATAY KAY SATANAS/DIYABLO NA KAILANGAN NG TAO SA KANYANG BUHAY

HEBREW 2:14 Dahil sa ang mga anak na tinutukoy niyaay tao, NAGING tao rin si YESHWAH/YESHUA/JESUS at
tulad nila’y may laman at may dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang
kamatayan ay [[mawasak niya ang kapangyarihan ng diyablo na siyang may kapangyarihan sa
kamatayan]]].

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: